โครงการที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 27  โครงการ
19060 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผลงานคณะเชิงรุก
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
19147 โครงการ Design Thinking พัฒนาแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19148 โครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19151 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19152