ผ่านการอนุมัติ ไม่ผ่านการอนุมัติ รวมทั้งหมด
จำนวนโครงการทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ 15,687 5,555 21,242
โครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
Chart.
   ยอดเงินรวมทั้งหมดจากประเด็นยุทธศาสตร์อาจจะมากกว่ายอดเงินที่ได้รับตามจริงของโครงการ เพราะบางโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่า 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการจะต้องผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น
โครงการแยกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย


Chart.
   ยอดเงินรวมทั้งหมดจากนโยบายอาจจะมากกว่ายอดเงินที่ได้รับตามจริงของโครงการ เพราะบางโครงการสนับสนุนนโยบายมากกว่า 1 นโยบาย และโครงการจะต้องผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น
โครงการแยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ


Chart.

Chart.
   จำนวนโครงการรวม อาจจะมากกว่าจำนวนโครงการทั้งหมดเนื่องจากบางโครงการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วยงานและโครงการจะต้องผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น