โครงการที่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 27  โครงการ
17697 โครงการส่งเสริมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ - การประมง (The Project to promote students as entrepreneurs - fisheries)
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17739 โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17752 โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ
นาง กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17755 โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
น.ส. ศิรินยา อ้นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17757 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
น.ส. ศิรินยา อ้นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17762 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ
น.ส. ศิรินยา อ้นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17765 โครงการประมงโรงเรียน
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17768 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17772 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
17780 โครงการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชอควาโปนิกส์ในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17781 โครงการบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17787 โครงการการผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17789 โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการเลี้ยงในระบบอินทรีย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17792 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ Smart farming ทางด้านการประมงเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17798 ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืดด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS)
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17805 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไย เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17810 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาตามแบบพึ่งตนเอง
อาจารย์ กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17811 โครงการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17832 โครงการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริงทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำและเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17989 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นาง คุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18116 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสหกิจศึกษาในประเทศ
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18117 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18135 โครงการคณะสีเขียว (Green office)
นาง จรรยา ภูคำวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
18216 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผลงานคณะเชิงรุก
นาง อัจฉรา เสาวฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
18235 โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
18252 โครงการออกแบบและสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ
อาจารย์ ดร. วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,800.00  บาท
18336 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 51  โครงการ
17372 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
อาจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 290,900.00  บาท
17386 การจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ
อาจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
17387 การจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
อาจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 7,500.00  บาท
17396 การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อมุ่งเป็นสำนักงานสีเขียวของคณะบริหารธุรกิจ (Green office_BAMJU)
อาจารย์ อัมรินทร์ คีรีแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 67,700.00  บาท
17398 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
นาย วชิรพงษ์ จันหนองฮี
งบประมาณเงินรายได้  : 23,300.00  บาท
17401 เตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
น.ส. กฤตาณัฐ ศรีประภา
งบประมาณเงินรายได้  : 96,950.00  บาท
17402 สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา ชะโลมกลาง
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
17405 วิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17406 ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 24,400.00  บาท
17409 Ph.D. Camp ครั้งที่ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 21,500.00  บาท
17412 เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ รหัส 63-64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูษณิศา เตชเถกิง
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
17415 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายประเด็นร่วมสมัยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 45,700.00  บาท
17420 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA สาขาการจัดการ
อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17422 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการดำเนินธุรกิจ (นศ.ปี 1) (ค้นหาศักยภาพ)
อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,400.00  บาท
17423 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (การจัดการ)
อาจารย์ สุชีรา ขยาย
งบประมาณเงินรายได้  : 14,400.00  บาท
17424 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจ e-commerce (นศ. ปี 2)
อาจารย์ อัมรินทร์ คีรีแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 28,000.00  บาท
17426 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียน สาขาการจัดการ
อาจารย์ อัมรินทร์ คีรีแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17428 สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
งบประมาณเงินรายได้  : 159,950.00  บาท
17429 ค้นหาศักยภาพการเป็นนักการตลาดดิจิทัล (การตลาด)
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 6,200.00  บาท
17430 พัฒนาศักยภาพนักการตลาดดิจิทัล (การตลาด)
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,800.00  บาท
17432 สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทริกา มณีพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 94,090.00  บาท
17433 บ่มเพาะนักบริหารทางการเงินในยุคการเปลี่ยนแปลง (ทุกชั้นปี) (การเงิน)
อาจารย์ ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 43,500.00  บาท
17434 เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ (การเงิน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17436 สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
อาจารย์ ดร. จิรายุ หาญตระกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 113,760.00  บาท
17441 สัมมนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลยา ไชยวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,000.00  บาท
17443 ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17445 สหกิจศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัชญา ไพคำนาม
งบประมาณเงินรายได้  : 269,440.00  บาท
17450 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,150.00  บาท
17453 สหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ