ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
13804 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตด้านพืช GAP และพืชอินทรีย์
นาย อรรถพล นิติราษฎร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 17  โครงการ
14226 โครงการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (องค์ความรู้นานาชาติ)
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
14234 โครงการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ศูนย์ความเป็นเลิศรับใช้สังคม)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
งบประมาณเงินรายได้  : 25,532.00  บาท
13899 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
13903 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
13891 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ : การสร้างเสริมด้านโภชนาการอาหารกลางวันและสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาบนพื้นที่สูง
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
13677 โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลาสลิดระบบ biofloc บูรณาการกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13678 โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพงเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการเพื่ออุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13384 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจแบบอะควาโปนิคส์ให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ฉายบุ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13398 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงตามมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์
อาจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13382 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13383 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภายใต้โดมความร้อนด้วยระบบอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13396 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : การผลิตปลาตะเพียนปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13438 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการอนุบาลและเลี้ยงกบนาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าอินทรีย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13441 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ”
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13442 โครงการการลงพื้นที่และฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13608 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชน เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรประมงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นรากฐานการบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13609 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ และ GAP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 3  โครงการ
14112 โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 23,000.00  บาท
13802 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2019
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
13437 โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,050,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 17  โครงการ
13924 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 15,000,000.00  บาท
14164 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย Go.Eco.U.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 751,000.00  บาท
14081 โครงการพัฒนางานตามพระราชดำริและพัฒนาศูนย์เรียนรู้พืชอนุรักษ์ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13829 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแก่วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และนักเรียน ในจังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
13692 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดแพร่"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13830 โครงการ ปรับปรุงดูแลศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชอนุรักษ์ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13798 โครงการ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13606 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง แก่วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดแพร่"
อาจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13541 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง ในพื้นที่จังหวัดแพร่"
นาย ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13679 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิศวกรรม (Eco-engineering) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13264 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตการเกษตร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (ภาคเหนือตอนบน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13310 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 99,980.00  บาท
13260 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13267 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13280 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรให้แก่เกษตรกรในจังหวัดแพร่
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13281 โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสวนสมุนไพรต้นแบบเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
งบประมาณเงินรายได้  : 189,000.00  บาท
13927 โครงการการบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาหมอกควันพร้อมยกระดับคุณภาพ อากาศและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 20,000,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
13559 โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้หนึ่งชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 250,000.00  บาท
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 8  โครงการ
14398 โครงการ Pop-up Book : อ่านแล้วปิ๊ง คิดอย่างป๊อบ
อาจารย์ ดร. พิณนภา หมวกยอด
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000.00  บาท
14274 โครงการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษ : กิจกรรมงานแปลสู่ชุมชน (รายวิชา ศอ261 การแปลเบื้องต้น)
อาจารย์ เวลิกา มามูล
งบประมาณเงินรายได้  : 13,600.00  บาท
14085 โครงการบริการวิชาการหารายได้:อบรมเทคนิคการเป็น MC มืออาชีพ ครั้งที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 24,000.00  บาท
13942 โครงการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษ: นิทานเพื่อน้อง
อาจารย์ ชุดาภัค ชัยชมพู
งบประมาณเงินรายได้  : 2,550.00  บาท
13959 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13954 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
13637 โครงการรายวิชาบูรณาการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสื่อและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ คำศรีจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,500.00  บาท
13454 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดบวกครกหลวง
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน จำนวนโครงการ 1  โครงการ
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 14  โครงการ
14690 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 27,000.00  บาท
14112 โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 23,000.00  บาท
13299 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ประจำปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 23,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 26,000.00  บาท
14116 โครงการสำรวจความต้องการการบริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
14111 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่บทความคาดการณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
14113 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2562
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
14114 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
14138 โครงการแม่โจ้โพลล์พบปะสื่อมวลชน ประจำปี 2562
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
13802 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2019
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
13229 โครงการบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 37,300.00  บาท
12941 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 27,000.00  บาท
13437 โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,050,000.00  บาท
12938 โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2562
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
13773 โครงการแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพสมาชิกเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองตามแนวพระราชดำริภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ Sansai Development Model
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 28  โครงการ
14473 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเที่ยว
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000.00  บาท
13907 โครงการเปิดบริการวิชาการบ้านแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 2
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 60,900.00  บาท
14197 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณเงินรายได้  : 25,532.00  บาท
14208 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการพัฒนาชุดโครงการ Well-Being@Chumporn”
นาย วรุณสิริ สุจินดา
งบประมาณเงินรายได้  : 19,900.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 131,900.00  บาท
14223 โครงการการขยายพันธุ์และการพัฒนาโท๊ะอย่างบูรณาการ
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
14202 การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 25,000.00  บาท
14070 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13739 บริการวิชาการพัฒนาอาชีพศิษย์เก่าแม่โจ้-ชุมพร
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
13756 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของเกาะพิทักษ์
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณเงินรายได้  : 7,980.00  บาท
13757 สวนสมุนไพรเพื่อการถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะการบูรณาการ
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,200.00  บาท
13766 การศึกษาการกำจัดยางเหนียวในน้ำมันปาล์มดิบโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (cotyleyobium melamoxylon syn. C. lanceolatum)
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13640 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรโดยไส้เดือนดินเขตอำเภอพะโต๊ะและอำเภอทุ่งตะโกในจังหวัดชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13642 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13646 โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
อาจารย์ อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13660 โครงการสารสกัดจากเคี่ยม
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13680 โครงการการขยายพันธุ์ต้นเคี่ยมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกเคี่ยมในภาคใต้ตอนบน
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13683 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตในปาล์มน้ำมัน”
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,672,400.00  บาท
13688 โครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียง
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13689 โครงการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
นาย ทวิช เตี่ยไพบูลย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13690 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น เพื่อ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ ผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13691 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดรายจ่ายในสวนปาล์มน้ำมัน”
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13613 โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
13614 โครงการศูนย์อนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์แม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13615 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ส้มจี๊ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13617 โครงการศึกษาองค์ความรู้ทางพันธุกรรมจำเพาะของพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13619 โครงการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13620 โครงการห้องพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีชีวิต
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
11599 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเข้าสู่มาตรฐาน RSPO
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,965,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 30  โครงการ
13516 โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมวิชาชีพแพทย์แผนไทย (หลักสูตรสมุนไพร)
อาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์
งบประมาณเงินรายได้  : 7,500.00  บาท
13562 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์
น.ส. ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
13558 โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 95,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 31,000.00  บาท
14216 โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่่อง "กัญชง-กัญชา และสมุนไพรอินทรีย์กับความร่วมมือเครือข่ายบูรณาการงานวิจัยทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพประชาชน"
อาจารย์ สุภักตร์ ปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 26,500.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 104,000.00  บาท
13561 โครงการ Field day
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
13983 โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
อาจารย์ สุภักตร์ ปัญญา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 20,000.00  บาท
12962 โครงการต้นแบบการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดหลินจืออบแห้งอินทรีย์
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12961 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผักและปัจจัยการผลิตในแนวทางเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
13559 โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้หนึ่งชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 250,000.00  บาท
13655 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 205,500.00  บาท
12998 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12955 โครงการแนวทางการยกระดับการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวและกัญชงบนพื้นที่สูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12958 โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-prodect)
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
อาจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,250,000.00  บาท
13560 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 43,694.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 110,000.00  บาท
12896 โครงการฝึกอบรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรแบบมุ่งเป้าเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรยุค 4.0
อาจารย์ ดร. สาวิกา กอนแสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,700,000.00  บาท
12952 โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12953 ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำปัสสาวะมนุษย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 9,980,000.00  บาท
12956 โครงการยกระดับการผลิตเห็ดถั่งเช่า และใบบัวบก เพื่อเวชสำอาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,632,100.00  บาท
12957 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตสตรอว์เบอรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
12959 โครงการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์
อาจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12960 โครงการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะกล้าทดแทนการซื้อวัสดุเพาะกล้าสำเร็จรูป
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
12963 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจากฐานรากสู่การเกษตรสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ภาส สังพาลี
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,046,900.00  บาท
12997 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12999 โครงการฐานเรียนรู้การผลิดเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13000 พื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13001 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำสวนครัวพื้นบ้านแบบประยุกต์โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13002 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร และการผลิตกล้าพันธ์ุสมุนไพรปลอดโรค
อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13124 โครงการสร้างบัณฑิตเกษตรอินทรีย์พันธ์ุใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลักสูตรระยะสั้น
อาจารย์ สุภักตร์ ปัญญา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
13799 ศูนย์บริการวิชาการด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
14287 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรแม่นยำ (Smart Farming) แบบครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 28,903,900.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
14101 การผลิตต้นอ่อนทานตะวันปลอดสารพิษด้วยเครื่องเพาะงอกอัตโนมัติ
อาจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13960 โครงการจัดสรรทุนบริการวิชาการแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 50,000.00  บาท
13612 โครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษใบไม้แห้งโดยหมักร่วมกับสาหร่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวลี อันพาพรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13633 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประกอบอาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 170,000.00  บาท
13636 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,869,000.00  บาท
13169 โครงการส่งเสริม การผลิตและจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
13171 โครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุณภาพสูงชนิดครีมและโลชันบำรุงผิวซึ่งมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากผงใบข้าวหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คงจรูญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
13172 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคพื้นเมืองและสุนัข
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
13174 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมบล๊อกซีเมนต์มวลเบานำแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13635 โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 18,880.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 150,000.00  บาท
13632 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 38,000.00  บาท
13634 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 248,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 17,100.00  บาท
สำนักหอสมุด จำนวนโครงการ 1  โครงการ
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 14  โครงการ
14794 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
14787 เสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
14589 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลยา ไชยวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 183,000.00  บาท
14248 อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการตลาดยุคดิจิตอลแบบเซลล์สมองมนุษย์
อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
12908 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลยา ไชยวงศ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 137,000.00  บาท
12907 อบรมสัมมนาหัวข้อ "สร้างผู้ประกอบการ Start up ในศตวรรษที่ 21"
อาจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 3,000.00  บาท
12898 บริการวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
12905 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos รุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 125,000.00  บาท
13126 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000,000.00  บาท
12902 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 21,110.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 225,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 67,500.00  บาท
12903 การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 35,000.00  บาท
12900 การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 62,100.00  บาท
12901 การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 84,000.00  บาท
12904 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (คณะบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 214,000.00  บาท
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 7  โครงการ
14163 การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริบ้านโปง
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
14165 กาดแม่โจ้2477
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13687 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 153,340.00  บาท
13701 ปลูกผักแลกค่าเทอม
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร กิรติการกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
14162 โครงการยกระดับการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกมาสู่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ อำเภอสันทราย และอำเภอเชียงดาว
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,600,000.00  บาท
13263 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 368,300.00  บาท
13266 จัดแสดงแปลงสาธิตงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 541,700.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 18  โครงการ
14425 โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 42,400.00  บาท
14385 หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
14294 หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
14281 บริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ
น.ส. ปวริศา ศรีสง่า
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
14193 หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
13886 ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณแผ่นดิน  : 12,019,100.00  บาท
13319 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งและใช้งานระบบควบคุมแสงสว่างแบบ LED อัตโนมัติสำหรับไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13313 ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในการเกษตรสำหรับเกษตรเกษตรกร
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13318 การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ยสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13317 การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13314 ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13315 ผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13316 กลั่นน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13320 ผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13321 แปรรูปผลิตภัณฑ์แยมเพื่อสุขภาพจากพืชผักสมุนไพรและผลไม้อินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13378 ฝึกอบรม "สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
13607 โครงการฟาร์มต้นแบบสวนลำไยอินทรีย์อัจฉริยะและการจัดการฟาร์มอย่างปราดเปรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13883 การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 12,470,000.00  บาท
บัณฑิตวิทยาลัย จำนวนโครงการ 1  โครงการ
13928 การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
ศูนย์ภาษา จำนวนโครงการ 6  โครงการ
14108 การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสนทนา (สำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยม)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
13888 โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13794 ภาษาจีนขั้นต้น I, II (Chinese I,II)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 160,000.00  บาท
13795 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Conversation I , II (อาจารย์ชาวต่างชาติ)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
13796 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 12 ระดับ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
13797 หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (TOEIC Preparation & TOEIC Test)
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 132,000.00  บาท
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 13  โครงการ
14500 โครงการสื่อมวลชนสัญจรการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์เพื่อประชาชน
อาจารย์ ดร. สุดเขต สกุลทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
14461 โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562
น.ส. รัศมี อภิรมย์
งบประมาณเงินรายได้  : 105,000.00  บาท
14309 โครงการสัมมนา “เทคโนโลยีการเกษตรแนวหน้า (Frontiers in Ag-Tech)”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณเงินรายได้  : 75,000.00  บาท
14221 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
น.ส. เมริษา ยอดหอม
งบประมาณแผ่นดิน  : 31,500.00  บาท
12625 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิสัยทัศน์และการทำงานอย่างมืออาชีพบุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2562
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณเงินรายได้  : 57,350.00  บาท
14208 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการพัฒนาชุดโครงการ Well-Being@Chumporn”
นาย วรุณสิริ สุจินดา
งบประมาณเงินรายได้  : 19,900.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 131,900.00  บาท
14192 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอฯ
นาย วรุณสิริ สุจินดา
งบประมาณเงินรายได้  : 32,500.00  บาท
14135 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”
นาย วรุณสิริ สุจินดา
งบประมาณแผ่นดิน  : 5.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 142,680.00  บาท
13774 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 90,000.00  บาท
14074 โครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ (ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
12498 โครงการบริหารจัดการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
นาง ปราณี พันธุ์วุฒิ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,369,400.00  บาท
12624 โครงการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 1,500,000.00  บาท
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 7  โครงการ