ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
17768 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17739 โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17780 โครงการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชอควาโปนิกส์ในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17781 โครงการบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17787 โครงการการผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17789 โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการเลี้ยงในระบบอินทรีย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17792 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ Smart farming ทางด้านการประมงเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17798 ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืดด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS)
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17805 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไย เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17810 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาตามแบบพึ่งตนเอง
อาจารย์ กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17811 โครงการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
17769 โครงการ แม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 35  โครงการ
18442 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (เงินรายได้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
18412 โครงการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
งบประมาณเงินรายได้  : 11,920.00  บาท
18123 โครงการสร้างภาพลักษณ์ศูนย์เกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green Organic Eco University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17917 โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
งบประมาณเงินรายได้  : 20,900.00  บาท
17898 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตรของชาเมี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17899 โครงการพัฒนาระบบรดน้ำมะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17891 โครงการศึกษาหาสารให้กลิ่นรสในมะเกี๋ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17802 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17791 โครงการพัฒนาชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมะเกี๋ยง
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 198,000.00  บาท
17797 โครงการสร้างต้นแบบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
17804 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชมะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อขยายผลสู่ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17816 โครงการพัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17774 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณเงินรายได้  : 8,400.00  บาท
17783 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจ"
อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,800.00  บาท
17698 โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market : M2M) ปี 2
อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
งบประมาณเงินรายได้  : 8,900.00  บาท
17718 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17731 การพัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17806 โครงการเพิ่มมูลค่าและการถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17653 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ครั้งที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 15,400.00  บาท
17686 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจิ้งหรีดของกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17690 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุนชนบ้านบุญแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17693 โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าโฮมสเตย์ตามวิถีวัฒนธรรมเกษตรล้านนาเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17695 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือของผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17696 โครงการฐานเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GAP พืช
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17701 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้พื้นถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และเสริมสร้างอาชีพจากฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17702 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปกล้วยบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17703 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17705 โครงการเสริมสร้างศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่สากล ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17714 โครงการศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน ด้วยระบบ Smart Farm
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17715 โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (SE) ตามแนวทางพระราชดำริ ฯ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
นาย ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17728 โครงการประยุกต์ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ พัฒนาดิน น้ำ ป่า และสังคมฐานรากแบบบูรณาการ
อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17737 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
อาจารย์ มรกต วงศ์หน่อ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17743 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้ำเลา
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17751 โครงการฐานเรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17500 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ครั้งที่ 1 -2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 82,000.00  บาท
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
18447 โครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชาหลักสูตร: การแปลตำราอาหารพื้นบ้านล้านนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทยา อนันต์สุชาติกุล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18364 อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี2565
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 50,000.00  บาท
18310 โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
18261 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลการวิจัยการแสดงออกและการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18137 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ: ปลูกจิตสำนึกสีเขียวจากตู้เสื้อผ้ารับมือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18208 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การแสดงออกและการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างและหลากหลายมุมมองจากภาคประชาสังคม
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17912 โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
นาย ณัฐดนัย ยงไสว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17708 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17710 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซียออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17586 โครงการศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ประดับลายหม้อบูรณฆฏะ ในศิลปกรรมล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17694 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
17740 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะอินทรีย์ชุมชนในระดับอุตสาหกรรม
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17750 ฐานเรียนรู้การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 30  โครงการ
18354 โครงการธนาคารผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18132 โครงการ "การบริโภคนิยมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 16,000.00  บาท
18133 โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
18006 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
อาจารย์ ดร. เชษฐ์ ใจเพชร
อาจารย์ ดร. ภาวิดา รังษี
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18021 โครงการ Well-being@Chumphon
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 36,000.00  บาท
17525 โครงการ "ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytophthora palmivora) สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน"
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17673 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565
นาย สุวินัย เลาวิลาศ
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17819 โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
อาจารย์ ปณิดา กันถาด
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17527 โครงการ "เส้นทางศึกษาชีววิทยาของเสม็ดแดงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในจังหวัดชุมพร"
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17522 โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสลบสัตว์น้ำและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 106,500.00  บาท
17526 โครงการ "การอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรคและแมลงในต้นหน้าวัว และกล้วยไม้สกุล Phalaenopsis"
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 86,400.00  บาท
17820 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตจังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17821 โครงการส่งเสริมชุมชนการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17822 โครงการส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบนดินด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17824 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยปลูกแบบผสมผสานในสวนทุเรียน จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17825 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ดเพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภัย (GAP) และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้า
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17826 โครงการควบคุมศัตรูโดยชีววิธีเพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภัย (GAP) และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้า
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17827 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสกัดสมุนไพรในการสร้างผลิตภัณฑ์
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17828 โครงการอนุรักษ์และการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบบบูรณาการ
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17829 โครงการจัดการพลังงานทางเลือกของชุมชนอย่างยั่งยืน
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17830 โครงการใช้ไส้เดือนดินพันธุ์ขี้ตาแร่ และพันธุ์ (AF) ในการย่อยสลายเปลือกทุเรียนในเขตอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
18088 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรมูลค่าสูง จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
นาง ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17529 โครงการ "จัดทำระบบสื่อความหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17681 โครงการปรับปรุงและบูรณาการฐานการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
17528 โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่อย่างบูรณาการ
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17656 โครงการ "ร้อยชนิดพันธุ์ไผ่สู่ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
นาย สุวินัย เลาวิลาศ
นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 11,450.00  บาท
17674 โครงการ "การพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) ปีที่ 4"
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 30,000.00  บาท
17742 โครงการ "คลีนิคกฎหมาย"
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17920 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช และสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุ่มการประมงและทรัพยากรทางทะเล) ประจำปี 2565
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17677 โครงการ "การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 438,750.00  บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
18270 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นาย เอกพันธ์ กูนโน
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
18173 โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมจัดบู้ธแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 11,851.00  บาท
18181 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่บทความคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย ประจำปี 2565
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18189 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2565
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18190 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปี 2565
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
18153 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องสู่โรงเรียนในฝัน ประจำปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,500.00  บาท
17769 โครงการ แม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
17770 โครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนล้านนา ด้วยนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17771 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียงในเขตเมืองสู่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ชุมชนหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17801 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเองในการทำการเกษตรแบบปลอดภัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17905 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 18  โครงการ
18157 โครงการ AP Model
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
18158 โครงการ 1 หลักสูตร 1 ผลิตภัณฑ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
17552 โครงการสำรวจชนิดของกล้วยไม้ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในการปลูกเลี้ยงแบบครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์ นาระทะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 265,000.00  บาท
17591 ชุดโครงการสำรวจ จัดจำแนก ปลูกรักษาและศึกษาการเจริญเติบโต กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17556 โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17551 รวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม Jewil orchid เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17572 โครงการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 88,000.00  บาท
17573 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
นาย สิทธิชัย วิมาลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17574 โครงการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตผัก ปัจจัยการผลิต และแปลงสาธิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยและยกระดับรายได้สู่ชุมชน
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17575 ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
น.ส. สุภาภรณ์ สิริกรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17576 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ พละปัญญา
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
ดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17577 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตผักอินทรีย์และปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชน
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
17578 โครงการสร้างความตระหนักในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17340 งานเกษตรแม่โจ้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,928,000.00  บาท
17550 ศึกษาและสำรวจชนิดกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อการอนุรักษ์
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17553 การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้ที่มีกลิ่นหอม เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17554 การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้นกคุ้มไฟด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17555 การศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในจังหวัดเชียงใหม่
ดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
18407 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ AR (Augmented Reality) ระดับเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่จักรวาลนฤมิต (Mataverse)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
อาจารย์ อรรถวิท ชังคมานนท์
น.ส. ช่อทิพย์ สิทธิ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 144,000.00  บาท
17580 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 30,000.00  บาท
17545 การพัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพจากกล้วยไม้ไทยเอื้องคำ
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 980,000.00  บาท
17546 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบเติบโตของนกคุ้มไฟในระบบไมโครโพนิกส์และผลต่อการรอดชีวิตหลังย้ายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ภูมิสุทธาผล
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17547 นวัตกรรมผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) ชาเมี่ยงผสมสมุนไพรอินทรีย์เสริมสารต้านออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันเพื่อการพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ชัยหาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17548 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย
อาจารย์ ดร. รัฐพร จันทร์เดช
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
17542 การพัฒนาลำลูกกล้วยไม้ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
อาจารย์ ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 270,000.00  บาท
17549 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
17579 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในแพะและสุกรพื้นเมือง
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17581 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Arduino พื้นฐานสำหรับการเกษตรก้าวหน้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ กรรเชียง
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล ธุระกิจเสรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17582 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะชุมชน
อาจารย์ ดร. ธวัฒน์ สร้อยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณรวีร์ สุขันธ์
อาจารย์ ดร. เนตราพร ด้วงสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17583 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษพลาสติก
อาจารย์ ดร. เนตราพร ด้วงสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณรวีร์ สุขันธ์
อาจารย์ ดร. ธวัฒน์ สร้อยทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 9  โครงการ
17467 English camp for Kids 2022
Mr. Jinhui Lai
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17470 ก่อสร้างอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM) ประจำปีงบประมาณ 2565
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 945,880.00  บาท
17473 แลกเปลี่ยนความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนดิจิทัล (การตลาด)
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,250.00  บาท
17469 จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 132,000.00  บาท
17468 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
17492 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Mr. Jinhui Lai
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17491 สอนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา/บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ
Mr. Jinhui Lai
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17495 เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (การตลาด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อายุส หยู่เย็น
งบประมาณเงินรายได้  : 8,275.00  บาท
18025 พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรภายในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านป่าลาน ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 2  โครงการ
17720 โครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 140,000.00  บาท
17727 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย สถาพร ฉิมทอง
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 7  โครงการ
18356 โครงการลาบหมูจากพืชทอดกรอบพร้อมบริโภค (Ready to eat Larb flavored Plant-based meat)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 302,000.00  บาท
17745 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17746 โครงการพัฒนาวิธีการกลั่นและการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรอินทรีย์ในชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
อาจารย์ ดร. ภานาถ แสงเจริญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17747 โครงการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะเกี๋ยงอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
อาจารย์ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17748 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17749 โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
อาจารย์ มุกริน หนูคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดริญญา มูลชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
18089 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้เอื้องคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 3  โครงการ
18233 โครงการ “ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม ; สร้างฝายมีชีวิตเพื่ออนุรักษ์คน น้ำ ป่า และอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2565”
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 20,000.00  บาท
18212 โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต" หลักสูตร ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส)
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
นาย พงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 350,000.00  บาท
17521 โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ความมั่นคงด้านอาหาร บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ; จากแม่แจ่ม สู่แม่โจ้" ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
18396 การผลิต “ถ่านใบไม้ไร้ควัน” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17707 การยกระดับบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือให้มีทักษะการผลิตสื่อ Digital หรือ Animation เพื่อถ่ายทอดโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และนวัตกรรมแก่คนรุ่นใหม่และชาวต่างประเทศ (สื่อ digital ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ ดร. สุดเขต สกุลทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา
น.ส. น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
นางสาว วริศรา จันทร์ขำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 3  โครงการ
18445 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 11,000,000.00  บาท
17909 กิจกรรมสื่อสารเชิงการตลาดประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 60,000.00  บาท
17079 โครงการผ้าป่าต้นไม้มงคลการกุศลและจัดทำสวนป่า
นาง กัณณิกา ข้ามสี่
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 50,000.00  บาท
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนโครงการ 6  โครงการ
18477 โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่14
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณเงินรายได้  : 14,700.00  บาท
18254 โครงการฝึกอบรมนอกหลักสูตรและการสอบวัดความรู้ภาษา
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
18144 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวต่างชาติเพื่อความยั่งยืน
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 173,764.00  บาท
17759 “เกษตรรักษ์ดี วิถีภูดิน” สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยภูดิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17536 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (MIC: Maejo International Conference)
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
17523 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำ ปีงบประมาณ 2565
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 12  โครงการ
18397 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ: “Architron” (65-2.6.13)
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 190,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 40,900.00  บาท
18217 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง“หมอต้นไม้ในงานภูมิทัศน์” โดยเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม (65-2.6.12)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง สมบูรณ์ชัย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 110,100.00  บาท
17833 โครงการบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการบริการวิชาการของคณะ (65-2.6.1)
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18227 โครงการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารตลาดเกษตรอินทรีย์ (2477) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (65-2.6.11)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
17512 โครงการแนวทางการอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (65-2.6.3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
17513 โครงการศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (65-2.6.4)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17514 โครงการแหล่งรวบรวมอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นบ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (65-2.6.5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 96,000.00  บาท
17682 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างโรงเรือนและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อนสำหรับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (65-2.6.6)
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชวิชญ์ ติกุล
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17722 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนยั่งยืน" (65-2.6.8)
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน
นาย ธวัชชัย มานิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรี เหมสันต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17723 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนรักษ์โลก" (65-2.6.9)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17724 โครงการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชนบ้านแม่โจ้ (65-2.6.7)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ ภักดี
อาจารย์ ดิศสกุล อึ้งตระกูล
อาจารย์ พิชญาภา ธัมมิกะกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
18138 โครงการศึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (65-2.6.10)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000,000.00  บาท
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 27  โครงการ
18045 โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การปฏิบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
18050 โครงการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
18057 โครงการขยายพันธุ์ไม้ผลเพื่อการค้า
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18069 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัย