ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 13  โครงการ
14500 โครงการสื่อมวลชนสัญจรการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์เพื่อประชาชน
อาจารย์ ดร. สุดเขต สกุลทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
14461 โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562
น.ส. รัศมี อภิรมย์
งบประมาณเงินรายได้  : 105,000.00  บาท
14309 โครงการสัมมนา “เทคโนโลยีการเกษตรแนวหน้า (Frontiers in Ag-Tech)”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณเงินรายได้  : 75,000.00  บาท
14221 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
น.ส. เมริษา ยอดหอม
งบประมาณแผ่นดิน  : 31,500.00  บาท
12625 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิสัยทัศน์และการทำงานอย่างมืออาชีพบุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี2562
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณเงินรายได้  : 57,350.00  บาท
14208 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการพัฒนาชุดโครงการ Well-Being@Chumporn”
นาย วรุณสิริ สุจินดา
งบประมาณเงินรายได้  : 19,900.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 131,900.00  บาท
14192 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอฯ
นาย วรุณสิริ สุจินดา
งบประมาณเงินรายได้  : 32,500.00  บาท
14135 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”
นาย วรุณสิริ สุจินดา
งบประมาณแผ่นดิน  : 5.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 142,680.00  บาท
13774 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 90,000.00  บาท
14074 โครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ (ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
12498 โครงการบริหารจัดการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
นาง ปราณี พันธุ์วุฒิ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,369,400.00  บาท
12624 โครงการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 1,500,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 30  โครงการ
13516 โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมวิชาชีพแพทย์แผนไทย (หลักสูตรสมุนไพร)
อาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์
งบประมาณเงินรายได้  : 7,500.00  บาท
13562 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์
น.ส. ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
13558 โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 95,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 31,000.00  บาท
14216 โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่่อง "กัญชง-กัญชา และสมุนไพรอินทรีย์กับความร่วมมือเครือข่ายบูรณาการงานวิจัยทางการแพทย์ ส่งเสริมสุขภาพประชาชน"
อาจารย์ สุภักตร์ ปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 26,500.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 104,000.00  บาท
13561 โครงการ Field day
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
13983 โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
อาจารย์ สุภักตร์ ปัญญา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 20,000.00  บาท
12962 โครงการต้นแบบการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดหลินจืออบแห้งอินทรีย์
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12961 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผักและปัจจัยการผลิตในแนวทางเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
13559 โครงการ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้หนึ่งชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 250,000.00  บาท
13655 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 205,500.00  บาท
12998 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
12955 โครงการแนวทางการยกระดับการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวและกัญชงบนพื้นที่สูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12958 โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-prodect)
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
อาจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,250,000.00  บาท
13560 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 43,694.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 110,000.00  บาท
12896 โครงการฝึกอบรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรแบบมุ่งเป้าเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรยุค 4.0
อาจารย์ ดร. สาวิกา กอนแสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,700,000.00  บาท
12952 โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12953 ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำปัสสาวะมนุษย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 9,980,000.00  บาท
12956 โครงการยกระดับการผลิตเห็ดถั่งเช่า และใบบัวบก เพื่อเวชสำอาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,632,100.00  บาท
12957 โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตสตรอว์เบอรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,500,000.00  บาท
12959 โครงการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์
อาจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
12960 โครงการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะกล้าทดแทนการซื้อวัสดุเพาะกล้าสำเร็จรูป
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
งบประมาณแผ่นดิน  : 625,000.00  บาท
12963 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจากฐานรากสู่การเกษตรสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ภาส สังพาลี
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,046,900.00  บาท
12997 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
12999 โครงการฐานเรียนรู้การผลิดเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13000 พื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13001 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำสวนครัวพื้นบ้านแบบประยุกต์โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13002 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร และการผลิตกล้าพันธ์ุสมุนไพรปลอดโรค
อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13124 โครงการสร้างบัณฑิตเกษตรอินทรีย์พันธ์ุใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลักสูตรระยะสั้น
อาจารย์ สุภักตร์ ปัญญา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
13799 ศูนย์บริการวิชาการด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
14287 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรแม่นยำ (Smart Farming) แบบครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวัฒน์ สาครวาสี
งบประมาณแผ่นดิน  : 28,903,900.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
14248 อบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการตลาดยุคดิจิตอลแบบเซลล์สมองมนุษย์
อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
12908 การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลยา ไชยวงศ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 137,000.00  บาท
12907 อบรมสัมมนาหัวข้อ "สร้างผู้ประกอบการ Start up ในศตวรรษที่ 21"
อาจารย์ ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 3,000.00  บาท
12898 บริการวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 18,000.00  บาท
12905 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos รุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 125,000.00  บาท
13126 สร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000,000.00  บาท
12902 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 21,110.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 225,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 67,500.00  บาท
12903 การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 35,000.00  บาท
12900 การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 62,100.00  บาท
12901 การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 84,000.00  บาท
12904 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน (คณะบริหารธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 214,000.00  บาท
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 27  โครงการ
13064 โครงการพัฒนาการผลิตลำไยและลิ้นจี่ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 200,000.00  บาท
13977 โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13059 โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและผลิตไม้ผลพันธุ์ดีแบบผสมผสาน
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13071 โครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่(ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
13076 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริพื้นที่บ้านปาง
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13065 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางด้านการเกษตร
นาง ธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 603,100.00  บาท
13433 โครงการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดีเพื่อบริการ
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
นาง เดือนสว่าง ดวงบาล
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
นาง พินธรา สำราญสกุล
นาง สายบัว เต๋จ๊ะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13052 โครงการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 500,000.00  บาท
13054 โครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ชุมชน (Sansai Development Model)
น.ส. วารี ระหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
13055 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,500,000.00  บาท
13056 โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13062 โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเป็นต้นพันธุ์ดีบริการให้แก่เกษตรกร
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
นาย เสกสรร สงจันทึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
13063 โครงการให้คำปรึกษา บริการข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี
นาย นิคม วงศ์นันตา
น.ส. พิมลสิริ แสงสุวรรณ
นาง วิไล เจริญอรุณวัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 232,500.00  บาท
13067 โครงการพัฒนาวารสารแม่โจ้ปริทัศน์
น.ส. วารี ระหงษ์
น.ส. อัมภา สันทราย
งบประมาณเงินรายได้  : 690,220.00  บาท
13068 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13069 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13070 โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ
นาย ประสิทธิ์ กาบจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 702,900.00  บาท
13073 โครงการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13074 โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,344,800.00  บาท
13075 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,155,760.00  บาท
13077 โครงการรวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุง/รวบรวมพันธุ์ โดยนักวิจัย นักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13127 โครงการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า”
รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร บุญมาก
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13431 โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศเพื่อการค้า
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย นิตย์ มงคลสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13432 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรสู่เกษตรกรรายย่อย
นาย ไพศาล โพธินาม
นาย วัชชิรพล ทาเบี้ยว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13435 โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ผลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และบริการพันธุ์ให้แก่เกษตรกร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
นาย บุญรัตน์ ยิ่งโยชน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13436 โครงการผลิตกระเจี๊ยบแดงในระบบเกษตรอินทรีย์
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
นาง ณฤทัย จินวงค์
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาง รัตนา ศรีวิชัย
นาง วิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13066 โครงการนิทรรศการ(ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
14101 การผลิตต้นอ่อนทานตะวันปลอดสารพิษด้วยเครื่องเพาะงอกอัตโนมัติ
อาจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13960 โครงการจัดสรรทุนบริการวิชาการแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 50,000.00  บาท
13612 โครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษใบไม้แห้งโดยหมักร่วมกับสาหร่าย
อาจารย์ ดร. ยุวลี อันพาพรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13633 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประกอบอาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 170,000.00  บาท
13636 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,869,000.00  บาท
13169 โครงการส่งเสริม การผลิตและจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ แสงทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
13171 โครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุณภาพสูงชนิดครีมและโลชันบำรุงผิวซึ่งมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากผงใบข้าวหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา คงจรูญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
13172 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคพื้นเมืองและสุนัข
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
13174 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมบล๊อกซีเมนต์มวลเบานำแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุพลอยได้จากอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13635 โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 18,880.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 150,000.00  บาท
13632 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 38,000.00  บาท
13634 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 248,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 17,100.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 18  โครงการ
14425 โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 42,400.00  บาท
14385 หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
14294 หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
14281 บริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ
น.ส. ปวริศา ศรีสง่า
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
14193 หลักสูตรอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
13886 ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณแผ่นดิน  : 12,019,100.00  บาท
13319 อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งและใช้งานระบบควบคุมแสงสว่างแบบ LED อัตโนมัติสำหรับไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13313 ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์อเนกประสงค์ในการเกษตรสำหรับเกษตรเกษตรกร
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13318 การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อผลิตพลังงานสีเขียวและปุ๋ยสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13317 การผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13314 ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13315 ผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข้าวโพดและอินทรีย์สารสำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13316 กลั่นน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสเพื่อทำสเปรย์ไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13320 ผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13321 แปรรูปผลิตภัณฑ์แยมเพื่อสุขภาพจากพืชผักสมุนไพรและผลไม้อินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13378 ฝึกอบรม "สถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
13607 โครงการฟาร์มต้นแบบสวนลำไยอินทรีย์อัจฉริยะและการจัดการฟาร์มอย่างปราดเปรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13883 การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 12,470,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 15  โครงการ
13924 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 15,000,000.00  บาท
14164 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย Go.Eco.U.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณเงินรายได้  : 751,000.00  บาท
14081 โครงการพัฒนางานตามพระราชดำริและพัฒนาศูนย์เรียนรู้พืชอนุรักษ์ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13829 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแก่วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และนักเรียน ในจังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
13692 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดแพร่"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13830 โครงการ ปรับปรุงดูแลศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชอนุรักษ์ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13798 โครงการ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13541 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง ในพื้นที่จังหวัดแพร่"
นาย ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13679 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิศวกรรม (Eco-engineering) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13264 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตการเกษตร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สากล โดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (ภาคเหนือตอนบน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13310 โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 99,980.00  บาท
13260 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
13267 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13280 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรให้แก่เกษตรกรในจังหวัดแพร่
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13281 โครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสวนสมุนไพรต้นแบบเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดุง สวนพุฒ
งบประมาณเงินรายได้  : 189,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 28  โครงการ
14473 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำเที่ยว
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000.00  บาท
13907 โครงการเปิดบริการวิชาการบ้านแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 2
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 60,900.00  บาท
14197 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณเงินรายได้  : 25,532.00  บาท
14208 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการพัฒนาชุดโครงการ Well-Being@Chumporn”
นาย วรุณสิริ สุจินดา
งบประมาณเงินรายได้  : 19,900.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 131,900.00  บาท
14223 โครงการการขยายพันธุ์และการพัฒนาโท๊ะอย่างบูรณาการ
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
14202 การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 25,000.00  บาท
14070 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13739 บริการวิชาการพัฒนาอาชีพศิษย์เก่าแม่โจ้-ชุมพร
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
13756 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของเกาะพิทักษ์
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณเงินรายได้  : 7,980.00  บาท
13757 สวนสมุนไพรเพื่อการถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะการบูรณาการ
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,200.00  บาท
13766 การศึกษาการกำจัดยางเหนียวในน้ำมันปาล์มดิบโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (cotyleyobium melamoxylon syn. C. lanceolatum)
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13640 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรโดยไส้เดือนดินเขตอำเภอพะโต๊ะและอำเภอทุ่งตะโกในจังหวัดชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13642 โครงการการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สีเขียวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13646 โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
อาจารย์ อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
13660 โครงการสารสกัดจากเคี่ยม
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13680 โครงการการขยายพันธุ์ต้นเคี่ยมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกเคี่ยมในภาคใต้ตอนบน
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13683 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตในปาล์มน้ำมัน”
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,672,400.00  บาท
13688 โครงการยุวเกษตรรักษ์วิถีพอเพียง
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13689 โครงการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
นาย ทวิช เตี่ยไพบูลย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13690 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น เพื่อ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ ผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13691 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดรายจ่ายในสวนปาล์มน้ำมัน”
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
13613 โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
13614 โครงการศูนย์อนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์แม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13615 โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ส้มจี๊ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13617 โครงการศึกษาองค์ความรู้ทางพันธุกรรมจำเพาะของพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 94,000.00  บาท
13619 โครงการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 40,000.00  บาท
13620 โครงการห้องพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีชีวิต
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
11599 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเข้าสู่มาตรฐาน RSPO
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,965,000.00  บาท
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 3  โครงการ
14112 โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 23,000.00  บาท
13802 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2019
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
13437 โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,050,000.00  บาท
สำนักหอสมุด จำนวนโครงการ 1  โครงการ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 7  โครงการ
14495 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สถาบัน FBSTI, Food and Beverage Training International ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
อาจารย์ อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
14472 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการทางการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ระยะที่ 1
นาง ดวงใจ ไพพงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 31,700.00  บาท
14102 การพัฒนาเครือข่ายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University International Networking Program)
น.ส. รดาพร ทองมา
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณเงินรายได้  : 600,000.00  บาท
13897 โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (ใบข้าวหอม)
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,000,000.00  บาท
13439 โครงการการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
13440 โครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการสมรรถนะสูงเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,700,000.00  บาท
13622 การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรอินทรีย์นำเที่ยวแก่ผู้สูงอายุในชุมชน เขตพื้นที่อำเภอสันทราย กลุ่ม1 (เทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลหนองหาร)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 8  โครงการ
14398 โครงการ Pop-up Book : อ่านแล้วปิ๊ง คิดอย่างป๊อบ
อาจารย์ ดร. พิณนภา หมวกยอด
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000.00  บาท
14274 โครงการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษ : กิจกรรมงานแปลสู่ชุมชน (รายวิชา ศอ261 การแปลเบื้องต้น)
อาจารย์ เวลิกา มามูล
งบประมาณเงินรายได้  : 13,600.00  บาท
14085 โครงการบริการวิชาการหารายได้:อบรมเทคนิคการเป็น MC มืออาชีพ ครั้งที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 24,000.00  บาท
13942 โครงการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษ: นิทานเพื่อน้อง
อาจารย์ ชุดาภัค ชัยชมพู
งบประมาณเงินรายได้  : 2,550.00  บาท
13959 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
13954 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
13637 โครงการรายวิชาบูรณาการบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสื่อและการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ คำศรีจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,500.00  บาท
13454 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนวัดบวกครกหลวง
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
14112 โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 23,000.00  บาท
13299 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ประจำปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 23,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 26,000.00  บาท
14116 โครงการสำรวจความต้องการการบริการวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย
นาย วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
14111 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่บทความคาดการณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
14113 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2562
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
14114 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
14138 โครงการแม่โจ้โพลล์พบปะสื่อมวลชน ประจำปี 2562
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
13802 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน Maejo Book Fair 2019
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณแผ่นดิน  : 6,000.00  บาท
13229 โครงการบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 37,300.00  บาท
12941 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 27,000.00  บาท
13437 โครงการการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,050,000.00  บาท
13773 โครงการแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพสมาชิกเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองตามแนวพระราชดำริภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ Sansai Development Model
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนโครงการ 7  โครงการ
13659 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
อาจารย์ ดร. วินัย โยธินศิริกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
14042 โครงการยกระดับระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยตามแนวทางศาสตร์พระราชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13429 โครงการฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
นาย กิตติพงษ์ ทิพยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
13367 โครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
13368 โครงการพัฒนางานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
13638 โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร
อาจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
13639 โครงการการเลี้ยงสุกรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. วันทมาส จันทะสินธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 17  โครงการ
14226 โครงการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (องค์ความรู้นานาชาติ)
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
14234 โครงการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ศูนย์ความเป็นเลิศรับใช้สังคม)
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
งบประมาณเงินรายได้  : 25,532.00  บาท
13899 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 35,000.00  บาท
13903 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,000.00  บาท
13891 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ : การสร้างเสริมด้านโภชนาการอาหารกลางวันและสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาบนพื้นที่สูง
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
13677 โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลาสลิดระบบ biofloc บูรณาการกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
13678 โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพงเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการเพื่ออุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท