ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 8  โครงการ
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
19857 โครงการจัดการป้องกันโรคอย่างแม่นยำด้วยเทคนิคและนวัตกรรม PCR on farm ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยและอาหารอินทรีย์อย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
อาจารย์ ดร. วันทมาส จันทะสินธุ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19555 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์จากวัตถุดิบพื้นบ้าน เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19556 โครงการอควาโปนิกส์: ปลูกผักและเลี้ยงปลา ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ Smart farming ทางด้านการประมงเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19621 โครงการการบริหารจัดการสุขภาพและการลงพื้นที่สำรวจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19776 โครงการผลิตลูกปลา (ทับทิม/ดุก) บูรณาการกับการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ (อำเภอสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่)
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19165 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนโครงการ 4  โครงการ
20362 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป
อาจารย์ สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
อาจารย์ ศุภวรรณ ใจบุญ
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
อาจารย์ ดร. วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ เจนนารา วงศ์ปาลี
นาง รัตนา กันตีโรจน์
งบประมาณเงินรายได้  : 2,700.00  บาท
20354 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Global Nursing Perspectives: Pain Management and the Nurse's Working Experience" (Online: Zoom Cloud Meeting)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง
อาจารย์ ศุภวรรณ ใจบุญ
อาจารย์ บุษกร ยอดทราย
อาจารย์ เบญจมาศ ถาดแสง
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
อาจารย์ อมรเลิศ พันธ์วัตร์
อาจารย์ หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
นาง รัตนา กันตีโรจน์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,400.00  บาท
19764 โครงการ การดูแลสุขภาพวิถีใหม่ในชุมชน
นาง มาลี ล้วนแก้ว
อาจารย์ ดร. ปิยะพันธุ์ นันตา
อาจารย์ ดร. วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ บุษกร ยอดทราย
อาจารย์ อมรเลิศ พันธ์วัตร์
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
อาจารย์ วารุณี ผ่องแผ้ว
อาจารย์ เบญจมาศ ถาดแสง
นาง รัตนา กันตีโรจน์
อาจารย์ เจนนารา วงศ์ปาลี
อาจารย์ สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
อาจารย์ ศุภวรรณ ใจบุญ
น.ส. ศกุนตลา จินดา
น.ส. สาวิตรี ทิพนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง
อาจารย์ หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
18921 Good Health Strong Heart @ MJU : พัฒนาชาวแม่โจ้งามสง่า สุขภาพกายาดี ใจแกร่ง
อาจารย์ ดร. วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ อมรเลิศ พันธ์วัตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,200.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
19318 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 53  โครงการ
20286 โครงการกระบวนการการยืดอายุการเก็บรักษากาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา นันตา
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 149,996.00  บาท
20098 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (เงินรายได้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
20100 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (เงินรับฝาก อว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 100,000.00  บาท
20233 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยตรวจรับรองคาร์บอนเครดิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
งบประมาณเงินรายได้  : 18,360.00  บาท
20239 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Jelly popping สมุนไพรระงับกลิ่นปากตำรับสูตรคำภีร์โบราณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงศ์ ปกแก้ว
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 170,000.00  บาท
20252 โครงการพัฒนาศูนย์สินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
20253 โครงการออกแบบกระบวนการผลิตคราฟโซดาให้ได้มาตรฐาน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 145,000.00  บาท
20257 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (เงินรับฝาก อบจ.แพร่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิกานต์ คู่วัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 230,000.00  บาท
20208 โครงการการยกระดับกระบวนการผลิตกล้วยบดผงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การยื่นขอรับรองมาตรฐาน
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์ อำนาจ
นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 180,000.00  บาท
20222 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
20224 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงธัญพืชสำเร็จรูป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
20175 โครงการพัฒนามาตฐานสินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกกลุ่มไชยบูรณ์จักสาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 127,350.00  บาท
20092 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (เงินรับฝาก แหล่งทุนภายนอก)
น.ส. ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 45,000.00  บาท
20338 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
20088 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ บ้านวังโป่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19914 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดร. วาศิณี ปานจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19395 โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจแบบอัจฉริยะและการแปรรูปเห็ดเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 50,400.00  บาท
19369 โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปอาหารแก่เยาวชน
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19310 โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฮ่อมในสภาพปลอดเชื้อ
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19333 โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยเชิงการค้า
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
งบประมาณเงินรายได้  : 11,850.00  บาท
19315 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 7,673,600.00  บาท
19355 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศบนบก พืชสีครามในพื้นที่บ้านนาตอง จังหวัดแพร่ คืนห้อมสู่ป่าธรรมชาติบ้านนาตอง
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ศรีสุดา ทาหาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19327 โครงการสื่อความหมายชาเมี่ยงสู่นานาชาติเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร
อาจารย์ อลิษา อินจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19269 โครงการ การศึกษาพัฒนาสีย้อมผ้าธรรมชาติจากผลมะเกี๋ยงเพื่อต่อยอดและสร้างรายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19301 โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market : M2M) 2566
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
19286 โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 58,000.00  บาท
19220 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 110,000.00  บาท
19230 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องดื่ม อาหาร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
19250 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19223 โครงการสกัดและวิเคราะห์สารอิพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลต (EGCG) ในชาเมี่ยง
อาจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19221 โครงการปลูกฟื้นฟูต้นน้ำน่านด้วยชาเมี่ยงและหยอดเชื้อเห็ดป่ากินได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 188,000.00  บาท
19214 โครงการ การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของฮ่อมเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19216 โครงการพัฒนาการเลี้ยงอ้นเชิงอนุรักษ์และเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน นำสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชน
นาย สมศักดิ์ กันถาด
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19270 โครงการ “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 146,800.00  บาท
19145 โครงการบริหารจัดการหน่วยประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19271 โครงการศูนย์เรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19314 โครงการชุดการสร้างความเป็นเลิศทางด้านปศุสัตว์อินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสัตว์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ทองเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19321 โครงการพัฒนาและแปรรูปเมี่ยงบ้านนาตองเพื่อเพิ่มมูลค่า
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19322 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชจิ๋วไมโครกรีน
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19326 โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนด้วย แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19338 โครงการพัฒนาการบริหารวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19343 โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19344 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
น.ส. ถิรนันท์ กิติคู้
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
19345 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
น.ส. ถิรนันท์ กิติคู้
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19356 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Eco print สู่ Eco-design เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19357 โครงการวางแผนต้นทุนและวิเคราะห์กำไรการผลิตสินค้าทางการเกษตร ของกลุ่มข้าวกล้องปลอดสาร ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19467 โครงการม้าไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดแพร่
นาย สมศักดิ์ กันถาด
นาย ภาสกร อัมพรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิตร์ วรรณคำ
นาย ถวิล ยานะวิน
นาง ศิรภัสสร กันถาด
นาง อัญชลี ปินตาวงค์
นาง เหมสุดา แก้วกอง
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19607 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก/สมุนไพรตามระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19611 โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19612 โครงการต้นแบบสวนเห็ดป่าในพื้นที่สวนชาเมี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
อาจารย์ ดร. อิสรีย์ ฮาวปินใจ
อาจารย์ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
อาจารย์ ธิติ วานิชดิลกรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19613 โครงการผลิตสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19906 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องดื่ม อาหาร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ดร. วีรนันท์ ไชยมณี
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
20291 โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และระบบ IOT ร่วมกับการบริหารจัดการวัสดุชีวมวลเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ช่วยยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากและเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
งบประมาณเงินรายได้  : 7,666,204.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 16  โครงการ
20316 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 58,080.00  บาท
20262 โครงการการศึกษาและรวบรวมงานเซรามิกประดับสู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา (ปั้นมอม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 24,000.00  บาท
20221 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน (ครั้งที่3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 82,200.00  บาท
20012 โครงการบริการวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
20041 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : อบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
อาจารย์ ศนิ ไทรหอมหวล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000.00  บาท
19988 โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ : การบริการจัดทำข้อสอบสำหรับสถาบันกวดวิชา Strong Academy
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
20116 การพัฒนากระบวนการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพื้นถิ่นต้นแบบเพื่อส่งเสริมโมเดลการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้สูงวัย ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. กาญจนา สมมิตร
อาจารย์ ดร. นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 544,400.00  บาท
19643 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
น.ส. หฤทัย คงธนจารุอนันต์
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 25,435.00  บาท
19550 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
Mrs. Surja Mintani
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19646 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : สื่อออนไลน์ นิเทศศาสตร์บูรณาการ
อาจารย์ ดร. อุดมวิทย์ นักดนตรี
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
19470 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 25,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 9,500.00  บาท
18904 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18918 การศึกษาและรวบรวมงานเซรามิก ประดับสู่การสืบสานงานศิลปกรรมล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19161 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางกายสำหรับชุมชนในย่านนวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพแม่โจ้
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19361 โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตวิถีชุมชน การสื่อสาร สุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
อาจารย์ ดร. กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19624 โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (SDG10)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
อาจารย์ ชนิตสิรี ศุภพิมล
อาจารย์ ปวันรัตน์ บัวเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
20017 การยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรและอาหารขั้นสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
19551 งานสมุนไพรรากกัญชาอินทรีย์
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 97,800.00  บาท
19323 โครงการบริการวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
19201 การผลิตกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม
นางสาว ปิยวรรณ พันโสดา
งบประมาณเงินรายได้  : 420,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 30  โครงการ
20232 “โครงการวันวิทยาศาสตร์ และ Open House มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร”
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 214,829.00  บาท
20031 โครงการ "การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในท้องถิ่นตามแนวทาง BCG"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุทธิกานต์ คงคล้าย
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา พัฒนสิงห์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
19638 โครงการ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร"
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19659 โครงการ ความมั่นคงทางอาหารและการอาหารปลอดภัย ณ บ้านดินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19889 โครงการความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย ณ บ้านดินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19890 โครงการ Chumphon MJU Green Youth
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19663 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19031 โครงการ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ และการผลิตพืชกระท่อมในระบบเกษตรอินทรีย์"
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19039 โครงการ"ฐานการเรียนรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ภายใต้บริบทโคกหนองนา โมเดลในจังหวัดชุมพร"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19037 โครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19035 โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการตลาดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร. ณัชพัฒน์ สุขใส
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19856 โครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
อาจารย์ อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19905 โครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม"
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19945 โครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมกำจัดศัตรูพืชชีวภาพ และการผลิตพืชกระท่อมในระบบเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19043 โครงการ "การใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรคและแมลงในพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall ex Nees.) และกระชายขาว Boesenbergia rotunda (L.) Mansf."
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
19594 โครงการ "ร้อยชนิดพันธุ์ไผ่สู่ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 11,210.00  บาท
19648 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช และสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุ่มการประมงและทรัพยากรทางทะเล) ประจำปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
19276 โครงการสานฝันปันความสุขบ้านเอื้อพร
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณเงินรายได้  : 9,473.00  บาท
19032 โครงการกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19033 โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนทุ่งหลวง จังหวัดชุมพร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19044 โครงการ "ธนาคารผึ้งชันโรงเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 170,000.00  บาท
19046 โครงการ "บริหารจัดการหน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19041 โครงการ "ศึกษาเปรียบเทียบสารแทนนินที่พบในลำต้น ใบ และเปลือกของกล้วยหอมทองเพื่อการใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียจากเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19042 โครงการ "การใช้สารสกัดใบเสม็ดร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพร"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 104,000.00  บาท
19036 โครงการ "การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19038 โครงการสบู่กลีเซอรีนสูตรเฉพาะจากใบกระท่อมและเคี่ยม
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
น.ส. จิรภรณ์ ใจอ่อน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19302 ชุดโครงการ "ป่าเคี่ยมผืนสุดท้ายกับการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมอย่างยั่งยืน"
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 800,000.00  บาท
18915 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 3"
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณเงินรายได้  : 910,434.00  บาท
19173 โครงการ "การพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) ปีที่ 5"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 40,000.00  บาท
19926 โครงการคลีนิคกฎหมาย
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 14  โครงการ
18857 โครงการจัดทำบทความคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย ประจำปี 2566 (อะโวคาโด)
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
20171 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจเกษตรและการสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 55,100.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 83,400.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 53,400.00  บาท
19501 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและเศรษฐกิจสีเขียว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ประจำปี 2566
อาจารย์ ดร. รนกร สุภจินต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 9,500.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 5,900.00  บาท
19493 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2566
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18860 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แหล่งเรียนรู้ด้านระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2566
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นาย เอกพันธ์ กูนโน
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
20003 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 117,000.00  บาท
19494 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
19863 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 81,000.00  บาท
19318 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
19871 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสร้างป่าบ้านมูเซอ ดอยม่อนจอง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19217 โครงการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อสินค้าหรือการบริการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งทีี่ 2
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 36,000.00  บาท
19224 โครงการการสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยผลตอบแทนทางสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19585 โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยทุนชุมชนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มน้ำพริก เครื่องแกง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทธิชัย อัศวราชันย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19853 โครงการการยกระดับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 37  โครงการ
20238 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสิ้นค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (การผลิตสตรอว์เบอร์รี่คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณเงินรายได้  : 726,720.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20125 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเพียงดิน
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
อาจารย์ ดร. กุลชา ชยรพ
อาจารย์ ดร. ธีรนิติ พวงกฤษ
งบประมาณแผ่นดิน  : 205,500.00  บาท
20293 โครงการฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
นาง พิกุล นิลวาส
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาย กิตติชัย เกตุจิ๋ว
งบประมาณเงินรายได้  : 342,000.00  บาท
20123 โครงการยกระดับการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริต้นแบบตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 518,800.00  บาท
20124 โครงการยกระดับกระบวนการผลิตพืชและเพิ่มมูลค่ามันเทศปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 325,000.00  บาท
20126