ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 17  โครงการ
16378 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
15725 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้โปรไบโอติกในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ และ GAP
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15726 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์อย่างง่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปลอดภัยและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15714 โครงการระบบการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชเพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15720 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ทองมี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15722 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจนำไปสู่มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ที่ยั่งยืน
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15717 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืดด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS)
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15698 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจแบบอะควาโปนิคส์ให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ฉายบุ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15754 โครงการการลงพื้นที่และฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15761 โครงการแนวทางการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ปูนาสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
อาจารย์ กานต์ ทิพยาไกรศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15764 โครงการสมุนไพรไทยและสารสกัดสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะเพื่อการผลิตสัตว์น้ำปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
15765 ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจรเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15715 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15223 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
15224 โครงการประมงโรงเรียน
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณเงินรายได้  : 95,000.00  บาท
15092 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
15004 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 14  โครงการ
15753 โครงการการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
อาจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15718 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15574 โครงการ จัดค่าย อบรม และสัมมนา “โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพแก่เยาวชน”
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
งบประมาณเงินรายได้  : 10,800.00  บาท
15575 โครงการ ค่ายอบรม และสัมมนาเพื่อสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย “ค่ายพฤกษศาสตร์”
อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
งบประมาณเงินรายได้  : 10,800.00  บาท
15577 โครงการ ค่าย อบรม และสัมมนาเพื่อสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย “การอบรมพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ทั่วไป)”
อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
งบประมาณเงินรายได้  : 23,700.00  บาท
15608 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ (Organic Agripreneurship) สมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่สังคมศตวรรษที่ 21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,200,000.00  บาท
15609 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green -Organic -Eco University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
15610 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,800,000.00  บาท
15625 โครงการการพัฒนาระบบซัพพลายเชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อแข่งขัน ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
15648 โครงการรักเรา(แม่โจ้) รักษ์ชุมชน
อาจารย์ ดร. ปณิธี บุญสา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,182,700.00  บาท
15709 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,500,000.00  บาท
15459 โครงการ ค่าย อบรม และสัมมนาเพื่อสร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลัย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อสร้างรายได้”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
15433 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย Go.Eco.U
นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
15093 โครงการสนองงานตามพระราชดำริและพัฒนาแปลงปลูกพืชมะเกี๋ยง (อพสธ.)
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 18  โครงการ
16050 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ
อาจารย์ ดร. กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
อาจารย์ ดร. ปิยะพันธุ์ นันตา
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000.00  บาท
16231 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านประเพณีไทย(สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ)
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16040 โครงการจัดตั้งศูนย์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Center)
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15549 โครงการบูรณาบริการการวิชาการกับวิจัย : แนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรงสุดโต่งของเยาวชน
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
15955 โครงการบริการวิชาการ : การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตผู้สูงอายุ
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16002 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
งบประมาณเงินรายได้  : 73,200.00  บาท
15829 โครงการการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูสิต ปุกมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
15445 โครงการบริการวิชาการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000.00  บาท
15747 โครงการศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณ ผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
15540 ELT in Higher Education: Learning, Teaching, Researching and Publishing
อาจารย์ ภาคศิริ ทองเสน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 90,000.00  บาท
15723 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเทียวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination)ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น)
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 30,000,000.00  บาท
15485 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน: การปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15546 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15482 โครงการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว English off Campus
อาจารย์ จิลลา กิติกรวรเดช
งบประมาณเงินรายได้  : 29,800.00  บาท
15257 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงวัฒนธรรม(ลวงเหนือ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
15464 โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาสังคม นวัตกรรม สันติภาพและความขัดแย้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ ชายทวีป
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15447 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านแม่โจ้ใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์ ขัติยะ
งบประมาณเงินรายได้  : 8,000.00  บาท
15083 โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
อาจารย์ นิลุบล จิตต์มั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 307,500.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 19  โครงการ
16213 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นาย เอกพันธ์ กูนโน
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
16219 โครงการบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 21,000.00  บาท
15275 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
นาย ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณเงินรายได้  : 27,000.00  บาท
15917 โครงการประเมินผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี หน่วยงานตั้งใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
15270 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่บทความคาดการณ์ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
15277 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปี 2563
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
15278 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ประจำปี 2563
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
14697 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2563
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
15500 โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 60,000.00  บาท
15501 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15503 โครงการพัฒนาสบู่สมุนไพร เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน และทำให้ชุมชนเข้มแข็ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15504 โครงการยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15505 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15009 โครงการบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 24,600.00  บาท
15011 โครงการเผยแพร่อุดมการณ์สหกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,000.00  บาท
15385 โครงการอบรมกลุ่มวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน - สันเกี๋ยง
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15389 โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 7
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 30,700.00  บาท
15274 โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 27,000.00  บาท
15162 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นาย เอกพันธ์ กูนโน
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 16  โครงการ
16053 โครงการ Well-being @ Chumphon (การพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
งบประมาณเงินรายได้  : 54,000.00  บาท
15734 โครงการการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร
อาจารย์ ปณิดา กันถาด
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15781 โครงการ Well-being@Chumphon
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
งบประมาณเงินรายได้  : 143,000.00  บาท
15735 โครงการการสำรวจและรวบรวมเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ วีรชัย เพชรสุทธิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 500,000.00  บาท
15736 โครงการการขยายพันธุ์และการพัฒนาโท๊ะอย่างบูรณาการ
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15733 โครงการ “ต้นจาก” พืชแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
15790 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15604 โครงการการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 750,000.00  บาท
15198 โครงการบริการวิชาการพัฒนาอาชีพศิษย์เก่าแม่โจ้-ชุมพร
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 2,850.00  บาท
15789 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ร่องน้ำในสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15392 โครงการงานเกษตรแม่โจ้ : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่มหานที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,000,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000,000.00  บาท
15205 โครงการค่ายอาสาร่วมใจสามสถาบันสานสัมพันธ์ฝันน้องให้เป็นจริง ปีที่ 10
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
15203 โครงการเปิดบ้านแม่โจ้-ชุมพร เพื่อชุมชน
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 61,480.00  บาท
15204 โครงการต้นแบบโรงเรียนสีเขียว ณ โรงเรียนประชาเอื้ออารี
อาจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15258 โครงการแผนธุรกิจสู่ชุมชนโดยผู้ประกอบการวัยจิ๋ว
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15732 โครงการการอนุรักษ์ รวบรวมพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum เพื่อการใช้ประโยชน์
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 29  โครงการ
15523 โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุผักอินทรีย์เพื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุผักอินทรีย์อย่างครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,500,000.00  บาท
15738 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ฟาแลนนอปซีส
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15685 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้าผักคุณภาพและปัจจัยการผลิตเพื่อการผลิตผักสดในระบบเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
15746 โครงการการศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าไม้เพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งจำเริง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
15744 โครงการการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธ์ุพื้นเมือง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15680 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล กนกหงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15681 โครงการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 88,000.00  บาท
15682 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเชลล์และเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร และการผลิตกล้าพันธ์ุสมุนไพรปลอดโรค
อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15683 โครงการคลินิกพืช : การจัดการศัตรูในระบบเกษตรปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิรา หม่องอ้น
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15684 ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมาพร แสงยศ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15686 ฐานการเรียนรู้การผลิตผัก
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15687 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : การผลิตปุ๋ยอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15730 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15743 โครงการการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์และใช้เป็นยา
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15745 โครงการการมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15679 ฐานเรียนรู้การผลิดเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15723 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเทียวมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination)ด้วยการจัดการมรดกภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและพืชพื้นถิ่น)
อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 30,000,000.00  บาท
15495 โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,300,000.00  บาท
15497 โครงการยกระดับการผลิตกาแฟคุณภาพอินทรีย์ ปีที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,500,000.00  บาท
15499 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความสามารถในการยกระดับการผลิตกล้ากาแฟอินทรีย์ ภายใต้สภาพการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ในพื้นที่โครงการพระราชดำริเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ภาส สังพาลี
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
14659 โครงการขับเคลื่อนผ่านศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร (10 หลักสูตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 360,200.00  บาท
15493 ศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร
นาย รุ่งโรจน์ มณี
งบประมาณเงินรายได้  : 130,000.00  บาท
15498 โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการผลิตเพิ่มมูลค่า และสร้างตราสินค้าของข้าวอัตลักษณ์และพืชหลังนาบนพื้นที่สูงเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,300,000.00  บาท
14983 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
14661 โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
14662 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 13,333.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 64,700.00  บาท
15496 โครงการเรียนรู้ต้นแบบ smart farming แบบครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
15742 โครงการฐานเรียนรู้สวนสมุนไพรชีวกะโกมารภัจจ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
15840 โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Leaning ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูสิต ปุกมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,000,000.00  บาท
15836 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูสิต ปุกมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 899,300.00  บาท
15829 โครงการการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูสิต ปุกมณี
งบประมาณแผ่นดิน  : 4,000,000.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 9  โครงการ
15902 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 300,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 500,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 450,000.00  บาท
15774 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัย
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณแผ่นดิน  : 66,400.00  บาท
15692 โครงการการประยุกต์ใช้งานรังสีเพื่อการเกษตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีความปลอดภัยทางรังสี และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15694 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15693 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษพลาสติก
อาจารย์ ดร. ธวัฒน์ สร้อยทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15632 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000,000.00  บาท
15305 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประกอบอาชีพ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 206,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
15304 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 27,700.00  บาท
15306 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 13,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 360,780.00  บาท
สำนักหอสมุด จำนวนโครงการ 1  โครงการ
15646 โครงการ MJU Co-learning space & Co-working space
น.ส. สุวิชา ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 10  โครงการ
16046 การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
16045 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 475,000.00  บาท
14798 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 12,000.00  บาท
15728 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สันทรายโมเดล สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15669 สร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทุกช่วงวัย)
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000,000.00  บาท
14800 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลยา ไชยวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 146,000.00  บาท
14790 รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 65,000.00  บาท
14793 ถ่ายทอดความรู้ด้านการออมให้กับนักเรียนใน อำเภอสันทราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 23,750.00  บาท
14791 จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 44,400.00  บาท
14794 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 22,500.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 527,500.00  บาท
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 1  โครงการ
15675 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 14  โครงการ
15912 การฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 46,000.00  บาท
15892 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
15701 โครงการการผลิตเต้าหู้ปลอดภัยโดยการลดการใช้สารเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15922 หลักสูตรนักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร (Innovators for smart and intrgrated farming)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 650,000.00  บาท
15705 โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
อาจารย์ มุกริน หนูคง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15700 โครงการฐานเรียนรู้ปู่ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 120,000.00  บาท
15702 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผักและผลไม้อินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
15703 โครงการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเพื่อทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมไล่ยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15739 โครงการฝึกอบรมการจัดทำสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดสมุนไพรสำหรับล้างมือ
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15582 โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 11,471,500.00  บาท
15539 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm พืชเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับ และพัฒนาคนสู่ Smart Farmer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 1,500,000.00  บาท
15583 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,800,000.00  บาท
15584 โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000,000.00  บาท
14958 หลักสูตรฝึกอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 440,000.00  บาท
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 4  โครงการ
16222 กิจกรรมพัฒนาชุมชนผู้ตรวจสอบข่าวลวง (Cofact Thailand สัญจรภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ "พัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาข่าวลวงเพื่อสุขภาวะสังคมดิจิทัล"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15987 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 280,000.00  บาท
14966 โครงการ ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อชุมชน “รายการชีวิตและแผ่นดิน”
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
น.ส. เพียรสว่าง บูชา
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
15708 โครงการอบรมการออกแบบและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
อาจารย์ วิชญา โคตรฐิติธรรม
น.ส. พัชรียา ข่ายสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 9  โครงการ
16064 โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการย่อยการจัดตั้งคลินิกรักษาสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,919,450.00  บาท
16032 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ 4.0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
อาจารย์ ดร. สุชาดา สายทิ
งบประมาณเงินรายได้  : 2,642,500.00  บาท
15748 โครงการแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID 19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15688 ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
น.ส. พวงพยอม เสนาวารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
15663 โครงการกาดแม่โจ้ 2477
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
อาจารย์ ดร. สุชาดา สายทิ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
15339 พิธีแถลงข่าวความสำเร็จโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ 12,000 ต้น ในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 37,380.00  บาท
14984 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ กาดแม่โจ้ 2477
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
อาจารย์ ดร. สุชาดา สายทิ
งบประมาณแผ่นดิน  : 210,000.00  บาท
12693 โครงการ Well-Being @ Chumporn
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
นาง นรมน โลไทยสงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 510,814.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 4,160,636.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 300,000.00  บาท
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 1  โครงการ
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนโครงการ 16  โครงการ
16063 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 22,000.00  บาท
15536 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่12
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 73,600.00  บาท
15706 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ “Sansai Go Local : เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ สันทรายเติบโต”
อาจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร. จิระชัย ยมเกิด
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15721 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณแผ่นดิน  : 144,000.00  บาท
15669 สร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทุกช่วงวัย)
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000,000.00  บาท
15639 โครงการพัฒนาสมิทธิทั่วไปทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,000,000.00  บาท
15611 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักศึกษา
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 74,400.00  บาท
15435 การจัดทำวารสารทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ในระดับสากล
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์
งบประมาณเงินรายได้  : 78,000.00  บาท
15111 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงให้กับบุคลากร จาก Nigerians in Diaspora Organization Thailand
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 290,400.00  บาท
15252 โครงการฝึกอบรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Project E-co Tourism Training and Cultural Exchange Program)
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 133,390.00  บาท
15456 โครงการฐานเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 300,000.00  บาท
15085 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตร
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
14926 โครงการรับรองบุคลากรกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การ
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณเงินรายได้  : 12,308,000.00  บาท
15114 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 300,000.00  บาท
15079 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program : ECP-จีน)
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 1,986,965.00  บาท
15126 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่11
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 923,000.00  บาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 6  โครงการ
16375 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่หนองคาแฝก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (64-2.6.2)
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
15762 โครงการการศึกษาศักยภาพของพืชอาหารพื้นถิ่น ในเขตชานเมืองเชียงใหม่เพื่อการนำไปใช้ในงานภูมิทัศน์ (ุ63-3.2.4)
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
งบประมาณแผ่นดิน  : 120,000.00  บาท
15741 โครงการศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ (ุ63-3.2.3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
15740 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “ชุมชนรักษ์โลก” (ุ63-3.2.2)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
15751 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “ชุมชนยั่งยืน” (ุ63-3.2.5)
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
14934 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการบริการวิชาการของคณะ (63-3.2.1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 31  โครงการ
15619 โครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ชุมชน (Sansai Development Model)
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
งบประมาณแผ่นดิน  : 500,000.00  บาท
15858 โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
งบประมาณแผ่นดิน  : 86,000.00  บาท <