ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 5  โครงการ
15391 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินคุณภาพทางชีวภาพ ในภาคเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยเทคนิค PCRs เพื่อการจัดการฟาร์มและการป้องกันโรค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 30,000.00  บาท
15223 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ
อาจารย์ โดม อดุลย์สุข
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
15224 โครงการประมงโรงเรียน
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณเงินรายได้  : 95,000.00  บาท
15092 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
15004 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
15447 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กิจกรรมทางกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านแม่โจ้ใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์ ขัติยะ
งบประมาณเงินรายได้  : 8,000.00  บาท
15083 โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
อาจารย์ นิลุบล จิตต์มั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 307,500.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 5  โครงการ
15198 โครงการบริการวิชาการพัฒนาอาชีพศิษย์เก่าแม่โจ้-ชุมพร
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 2,850.00  บาท
15392 โครงการงานเกษตรแม่โจ้ : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่มหานที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,000,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000,000.00  บาท
15205 โครงการค่ายอาสาร่วมใจสามสถาบันสานสัมพันธ์ฝันน้องให้เป็นจริง ปีที่ 10
นาย ณรงค์ โยธิน
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
15204 โครงการต้นแบบโรงเรียนสีเขียว ณ โรงเรียนประชาเอื้ออารี
อาจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15258 โครงการแผนธุรกิจสู่ชุมชนโดยผู้ประกอบการวัยจิ๋ว
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
15385 โครงการอบรมกลุ่มวิสาหกิจเกษตรธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน - สันเกี๋ยง
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15389 โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 30,700.00  บาท
15162 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นาย เอกพันธ์ กูนโน
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 4  โครงการ
14983 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (หลักสูตรส่งเสริมฯ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
14661 โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
14662 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 64,700.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 5  โครงการ
14800 พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลยา ไชยวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 146,000.00  บาท
14790 รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร. อรุณี ยศบุตร
งบประมาณเงินรายได้  : 65,000.00  บาท
14793 ถ่ายทอดความรู้ด้านการออมให้กับนักเรียนใน อำเภอสันทราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล ตุลาสมบัติ
งบประมาณเงินรายได้  : 23,750.00  บาท
14791 จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร วรรณสถิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 44,400.00  บาท
14794 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
14958 หลักสูตรฝึกอบรมนักบินโดรนเพื่อการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
งบประมาณเงินรายได้  : 440,000.00  บาท
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 1  โครงการ
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนโครงการ 7  โครงการ
15111 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงให้กับบุคลากร จาก Nigerians in Diaspora Organization Thailand
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 290,400.00  บาท
15252 โครงการฝึกอบรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Project E-co Tourism Training and Cultural Exchange Program)
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 133,390.00  บาท
15085 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตร
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 900,000.00  บาท
14926 โครงการรับรองบุคลากรกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การ
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณเงินรายได้  : 12,308,000.00  บาท
15114 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 300,000.00  บาท
15079 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program : ECP-จีน)
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 1,986,965.00  บาท
15126 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่11
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 923,000.00  บาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 1  โครงการ
14934 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการบริการวิชาการของคณะ (63-3.2.1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดวงธิมา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
14882 โครงการตรวจประเมินระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 :2017
นาง ริมฤทัย พุทธวงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 52,340.00  บาท
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนโครงการ 2  โครงการ
14874 โครงการบริการวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
14875 โครงการพัฒนางานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสนุนการทำโครงการทั้งหมด 27,269,374.85  บาท