ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 18  โครงการ
16612 โครงการประมงโรงเรียน
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
16571 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
16378 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
16710 ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืดด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS)
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16724 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16725 โครงการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชอควาโปนิกส์ในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16728 โครงการการผลิตอาหารปลานิลอินทรีย์เพื่อเพาะเลี้ยงปลานิลอินทรีย์สู่การผลิตอาหารปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16729 โครงการการเลี้ยงปูนาในระบบน้ำหมุนเวียนด้วยระบบอัจฉริยะและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย
อาจารย์ กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16730 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง: การผลิตกุ้งก้ามกรามบูรณาการกับสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า (สไปรูลิน่า) ปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16733 ฐานเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบแยกเพศ (Mono-Sex) เป็นอาหารปลอดภัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16734 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชน เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรประมงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นรากฐานการบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง ณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16738 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยขมเชิงพาณิชย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16742 โครงการบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16746 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปลาช่อนเชิงเศรษฐกิจเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ฉายบุ
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16747 โครงการการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16865 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพทางชีวภาพเพื่อการจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
16732 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16745 ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจรเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. อานุภาพ วรรณคนาพล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
16360 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 21  โครงการ
16923 โครงการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
16895 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่สถานศึกษา หน่วยงาน และภาคประชาชนเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
นาง ศิรภัสสร กันถาด
ไม่มีข้อมูล
16832 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณเงินรายได้  : 9,000.00  บาท
16833 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อสร้างรายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
16834 โครงการจัดค่าย อบรม และสัมมนา "โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน"
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
16860 โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทำกิน เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาคูหา
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16758 โครงการขับเคลื่อนความรู้ ทักษะ พรสวรรค์ ผ่านความสนุก
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16739 โครงการ การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 123,647.00  บาท
16661 โครงการวิทยากรตามความเชี่ยวชาญ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16596 โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Thai Forest Ecological Research Network Conference;T-FERN#10)
รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
งบประมาณเงินรายได้  : 140,000.00  บาท
16696 โครงการบริหารการผลิตและกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายเตาออร์แกนิค บ้านนาคูหา
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16755 โครงการศูนย์เรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16756 โครงการฐานเรียนรู้ปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16861 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตน้ำนมโคอย่างครบวงจร
อาจารย์ มรกต วงศ์หน่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
16699 โครงการวางแผนต้นทุนทางการเกษตร สำหรับกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาตม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16702 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และกลยุทธ์การตลาดเพื่อมุ่งสู่ตลาดสีเขียว
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16705 โครงการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์บ้านนาตมเพื่อเพิ่มมูลค่า
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16722 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูหา
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16723 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตห้อมด้วยจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16737 โครงการไมโครกรีนพืชจิ๋วแต่แจ๋ว
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ ไมตรี
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16654 โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบินโดรนอัจฉริยะ
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 183,793.00  บาท
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 6  โครงการ
16910 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16668 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 60,600.00  บาท
16973 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิจัย: การเรียนรู้และการจัดการปกครองชุมชน ความคลอบคลุมทางสังคมและความขัดแย้ง
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : 11,600.00  บาท
16942 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: โครงการอบรมเพื่อการสอบเข้ารับราชการ
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 45,000.00  บาท
16632 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
อาจารย์ ลักขณา ชาปู่
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงหทัย ลือดัง
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
อาจารย์ ปาริฉัตร พิมล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16040 โครงการจัดตั้งศูนย์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Center)
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
16958 โครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 180,000.00  บาท
16712 แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร")
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 14  โครงการ
16883 โครงการ "ตลาดติดเล มาร์เก็ต แม่โจ้ กับการท่องเที่ยวยั่งยืน” ภายใต้ Well-Being at Maejo-Chumpon"
น.ส. ตรีชฎา สุวรรณโน
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณเงินรายได้  : 102,860.00  บาท
16431 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกวงศ์ขิงที่เป็นอัตลักษณ์ภาคใต้แบบผสมผสานในสวนทุเรียน จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16842 โครงการ Well-being @ Chumphon (การพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
งบประมาณแผ่นดิน  : 162,000.00  บาท
16597 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้บัวเพื่อแม่โจ้ 100 ปี @แม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
ไม่มีข้อมูล
16437 โครงการต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมที่เป็นมิตรด้านสิ่งแวดล้อม (Green Farm) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรฟาร์มกุ้ง
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
อาจารย์ ดร. เชษฐ์ ใจเพชร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16434 โครงการการพัฒนาการผลิตสาหร่ายทะเลแบบการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์เพื่อมุ่งสู่อาหารปลอดภัย
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16436 โครงการการส่งเสริมการใช้สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อสุขภาวะและทางการเกษตร
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16429 โครงการการใช้นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวัตถุดิบอาหารในร่องน้ำสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16430 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics)"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16432 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจเมืองใต้โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16433 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยหอมทองดิบเพื่อการลดของเสียและตะกอนจากน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
อาจารย์ ปณิดา กันถาด
อาจารย์ อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16439 โครงการแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนเพื่อสร้างทักษะวิชาชีพผู้ประกอบการ
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16889 โครงการ "การอนุรักษ์ รวบรวมพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสกุล Sargassum เพื่อการใช้ประโยชน์"
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 231,000.00  บาท
16890 โครงการ "การเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา"
นาง ณิชาพล บัวทอง
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 105,000.00  บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 5  โครงการ
16565 โครงการจัดตั้งสวนพฤกษ์เศรษฐศาสตร์ เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือ
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16491 โครงการอบรมหลักสูตร สำนักงานสีเขียว
น.ส. อำภา วิรัตน์พฤกษ์
น.ส. กาญจนา ชิดทอง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 17,850.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 22,500.00  บาท
16470 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ประจำปี 2564
นาย ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
16360 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
16469 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปี 2564
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 14  โครงการ
16857 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) โดยใช้เทคโนโลยีแสง LED ในระบบโรงเรือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 250,000.00  บาท
16645 โครงการนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
อาจารย์ ดร. ธีรนิติ พวงกฤษ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16701 โครงการความงดงามแห่งพืชผัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
16316 โครงการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตผัก ปัจจัยการผลิตและแปลงสาธิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
16319 ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
น.ส. สุภาภรณ์ สิริกรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16318 โครงการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 88,000.00  บาท
16323 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรและการผลิตกล้าพันธ์ุสมุนไพรปลอดโรค
อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
อาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16324 โครงการคลินิกพืช : การจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรปลอดภัย
อาจารย์ ดร. วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
อาจารย์ ดร. กุลชา ชยรพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16325 ศูนย์บริการวิชาการด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16327 โครงการถ่ายทอดการผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอม
นาย บุญตัน สุเทพ
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16321 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมาพร แสงยศ
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
16326 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับประโยชน์ทางการผลิตพืชผักอินทรีย์และปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชน
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16674 โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้-พะเยา (ระยะสอง) (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
อาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม
น.ส. อัยวริญ แก้วชิต
งบประมาณเงินรายได้  : 33,420.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 85,680.00  บาท
16856 การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 105,000.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 6  โครงการ
16648 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 105,000.00  บาท
16678 โครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี และการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16680 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรลดา กันทาดี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 65,000.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16679 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคนมในสหกรณ์โคนมในจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16649 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 871,860.00  บาท
16650 โครงการการศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ พันธุกรรม และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของรวงผึ้งเพื่อประโยชน์ทางการอนุรักษ์
อาจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 475,000.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
16046 การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
16045 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 52,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 315,000.00  บาท
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 4  โครงการ
16691 พรรณไม้หลากสีสัน แห่ง ทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
16681 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย สถาพร ฉิมทอง
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย ณฤพล อัฐวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
16692 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16695 การพัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการค้า ในเขตพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย ณฤพล อัฐวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 4  โครงการ
16583 โครงการฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16584 โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ในท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
อาจารย์ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16586 โครงการการพัฒนาวิธีการกลั่นและการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรอินทรีย์ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
อาจารย์ ดร. ภานาถ แสงเจริญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16587 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 5  โครงการ
16904 โครงการพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนพื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
นาย สมพร เกตุตะคุ
นาย นพพร สุนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 41,000.00  บาท
16901 โครงการแนวทางการสร้างและสนับสนุนนวัตกรรมในวิสาหกิจชุมชนหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 300,000.00  บาท
16903 โครงการยุวชนอาสาสื่อสารปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ภาคเหนือ ปี 2564
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 220,000.00  บาท
16711 โครงการผลิตสื่อเสียง ปล่อยของ ลองเล่า กับ Thai PBS Podcast
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15987 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 280,000.00  บาท
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 4  โครงการ
16958 โครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 180,000.00  บาท
16656 โครงการ "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นาง อุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
น.ส. ศรีวรรณ บุญเรือง
ว่าที่ ร.ต. พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล
นาง กัณณิกา ข้ามสี่
งบประมาณเงินรายได้  : 114,220.00  บาท
16064 โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการย่อยการจัดตั้งคลินิกรักษาสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,919,450.00  บาท
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวนโครงการ 1  โครงการ
16884 โครงการยุวชนอาสา: การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนจิตรกรรมฝาผนัง
อาจารย์ ดร. สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
อาจารย์ ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 300,000.00  บาท
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนโครงการ 5  โครงการ
16873 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่12 ช่วงที่ 2
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 96,410.00  บาท
16615 โครงการฝึกอบรมนอกหลักสูตรและการสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 225,000.00  บาท
16863 Amazing ชีวภัณฑ์ระดับโลก
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี
อาจารย์ ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16063 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 22,000.00  บาท
15536 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่12
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณเงินรายได้  : 73,600.00  บาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 2  โครงการ
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 21  โครงการ
16782 โครงการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
16796 โครงการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า
นาย นิคม วงศ์นันตา
นาย บุญธรรม บุญเลา
นาย นิคม สุทธา
งบประมาณแผ่นดิน  : 250,000.00  บาท
16791 โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ตำบลแม่แฝกใหม่ และตำบลเจดีย์แม่ครัว
นาย นิคม วงศ์นันตา
นาย บุญธรรม บุญเลา
อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
นาย นิคม สุทธา
งบประมาณแผ่นดิน  : 180,000.00  บาท
16792 โครงการฐานเรียนรู้ลำไยแม่โจ้ (แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย)
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 120,000.00  บาท
16802 โครงการศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลด้านบริการวิชาการและวิจัย
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 250,000.00  บาท
16790 โครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่ชุมชน (Sansai Development Model)
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
น.ส. อัมภา สันทราย
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
16798 โครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
16809 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
นาย บุญธรรม บุญเลา
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,923,480.00  บาท
16794 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตร
นาย ณัฐวุฒิ เครือฟู
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 500,000.00  บาท
16780 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
16781 โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ
นาย นิคม วงศ์นันตา
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 903,920.00  บาท
16784 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชในระบบเกษตรอินทรีย์
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
นาย เสกสรร สงจันทึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16785 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในระบบเกษตรอินทรีย์
นาย เสกสรร สงจันทึก
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16786 โครงการผลิตต้นพันธุ์เก๊กฮวยเพื่อบริการแก่ชุมชน
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
นาง รัตนา ศรีวิชัย
นาง วิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
16797 โครงการเกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
16806 โครงการแม่โจ้ปริทัศน์
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
น.ส. รัญรณา ขยัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
16808 โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง
นาย บุญธรรม บุญเลา
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,401,400.00  บาท
16811 โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริพื้นที่บ้านปาง
นาย นิคม วงศ์นันตา
นาย บุญธรรม บุญเลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16812 โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
นาง วิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์
นาย บุญรัตน์ ยิ่งโยชน์
นาง รัตนา ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 168,000.00  บาท
16813 โครงการรวบรวมพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงพันธุ์/รวบรวมพันธุ์ โดยนักวิจัย นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
นาย ปริญญา เพียรอุตส่าห์
นาง รัตนา ศรีวิชัย
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16814 โครงการการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
นาง รัตนา ศรีวิชัย
นาง วิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 140,000.00  บาท
วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ 2  โครงการ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนโครงการ 2  โครงการ
16937 โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีนในท้องถิ่น
อาจารย์ ดร. สุภารักษ์ คำพุฒ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
16393 โครงการยกระดับการบริการวิชาการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 14,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสนุนการทำโครงการทั้งหมด 27,689,360.00  บาท