ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 19  โครงการ
17356 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ ที่เพิ่มสารสี phycocyanin เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16612 โครงการประมงโรงเรียน
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
16571 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
16378 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
16710 ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืดด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS)
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16724 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16725 โครงการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชอควาโปนิกส์ในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16728 โครงการการผลิตอาหารปลานิลอินทรีย์เพื่อเพาะเลี้ยงปลานิลอินทรีย์สู่การผลิตอาหารปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16729 โครงการการเลี้ยงปูนาในระบบน้ำหมุนเวียนด้วยระบบอัจฉริยะและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย
อาจารย์ กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16730 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง: การผลิตกุ้งก้ามกรามบูรณาการกับสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า (สไปรูลิน่า) ปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16733 ฐานเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบแยกเพศ (Mono-Sex) เป็นอาหารปลอดภัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16734 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชน เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรประมงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นรากฐานการบูรณาการองค์ความรู้ทางการประมง ณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16738 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยขมเชิงพาณิชย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16742 โครงการบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16746 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปลาช่อนเชิงเศรษฐกิจเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ ฉายบุ
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16747 โครงการการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16865 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพทางชีวภาพเพื่อการจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร โรจน์ทินกร
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
16732 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบธรรมชาติ
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16745 ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลครบวงจรเพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. อานุภาพ วรรณคนาพล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
16360 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 24  โครงการ
17500 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 82,000.00  บาท
17154 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้อม
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
ไม่มีข้อมูล
17138 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้
นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
ไม่มีข้อมูล
16923 โครงการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
16895 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่สถานศึกษา หน่วยงาน และภาคประชาชนเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
นาง ศิรภัสสร กันถาด
ไม่มีข้อมูล
16832 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณเงินรายได้  : 9,000.00  บาท
16833 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อสร้างรายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
16834 โครงการจัดค่าย อบรม และสัมมนา "โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน"
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
16860 โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทำกิน เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาคูหา
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16758 โครงการขับเคลื่อนความรู้ ทักษะ พรสวรรค์ ผ่านความสนุก
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16739 โครงการ การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 123,647.00  บาท
16661 โครงการวิทยากรตามความเชี่ยวชาญ
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16596 โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Thai Forest Ecological Research Network Conference;T-FERN#10)
รองศาสตราจารย์ ดร. แหลมไทย อาษานอก
งบประมาณเงินรายได้  : 140,000.00  บาท
16696 โครงการบริหารการผลิตและกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายเตาออร์แกนิค บ้านนาคูหา
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. วัชรี เลขะวิพัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16755 โครงการศูนย์เรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16756 โครงการฐานเรียนรู้ปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16861 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตน้ำนมโคอย่างครบวงจร
อาจารย์ มรกต วงศ์หน่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
16699 โครงการวางแผนต้นทุนทางการเกษตร สำหรับกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาตม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
อาจารย์ สรียา ทรัพย์ศิริ
อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
อาจารย์ ธีราพัฒน์ จักรเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16702 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และกลยุทธ์การตลาดเพื่อมุ่งสู่ตลาดสีเขียว
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16705 โครงการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์บ้านนาตมเพื่อเพิ่มมูลค่า
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16722 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูหา
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16723 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตห้อมด้วยจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16737 โครงการไมโครกรีนพืชจิ๋วแต่แจ๋ว
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16654 โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลักสูตรประกาศนียบัตร นักบินโดรนอัจฉริยะ
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 183,793.00  บาท
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 20  โครงการ
17329 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน: การสร้างเสริมทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17318 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
อาจารย์ ศนิ ไทรหอมหวล
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
16042 โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดความรู้ด้านการถ่ายภาพให้ผู้นำเที่ยวเฉพาะถิ่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,400.00  บาท
17256 โครงการนิทานสองภาษาเพื่อน้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทยา อนันต์สุชาติกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16987 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้:การอภิปรายเสวนาและปฎิบัติการกลยุทธ์เพื่อเตรียมสอบ TOEIC (ออนไลน์) TOEIC TOGETHER Preparation and Testing
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 2,289,100.00  บาท
17082 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3
อาจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 15,000.00  บาท
17224 โครงการเกษตรรอบรั้วแม่โจ้ สู่นานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17143 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ :อบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสนทนาเบื้องต้น
Mr. Takayuki Kakizaki
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
17142 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : อบรมภาษาจีนเพื่อการสนทนาเบื้องต้น
อาจารย์ แพรวา รัตนทยา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
17144 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : อบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารและการทำงานเบื้องต้น
อาจารย์ ศนิ ไทรหอมหวล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
16989 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : Agri-English Camp
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 80,000.00  บาท
17030 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน: การสร้างเสริมทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16910 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16668 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 60,600.00  บาท
16973 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับวิจัย: การเรียนรู้และการจัดการปกครองชุมชน ความครอบคลุมทางสังคมและความขัดแย้ง
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : 11,600.00  บาท
16942 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: โครงการอบรมเพื่อการสอบเข้ารับราชการ
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 45,000.00  บาท
16632 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณิดา ขันธพัทธ์
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
อาจารย์ ลักขณา ชาปู่
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงหทัย ลือดัง
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
อาจารย์ ปาริฉัตร พิมล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16611 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเขตอำเภอสันทราย เพื่อสร้างรายได้จากงานหัตถศิลป์ล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16610 โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์ ขัติยะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16040 โครงการจัดตั้งศูนย์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy Center)
อาจารย์ ดร. อานนท์ สีดาเพ็ง
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 4  โครงการ
16958 โครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 180,000.00  บาท
16712 แปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร")
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16456 ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16472 ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 31  โครงการ
17338 โครงการ "การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุด" (โครงการ 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์)
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17264 โครงการสร้างรายได้จากงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณเงินรายได้  : 537,700.00  บาท
17244 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 2"
อาจารย์ ดร. วีรภรณ์ โตคีรี
งบประมาณเงินรายได้  : 570,000.00  บาท
16624 โครงการจัดทำบริษัทนำเที่ยวเชิงนิเวศ(จำลอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16625 โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
16626 โครงการเมล็ดพันธุ์ดี@แม่โจ้- ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17174 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำจังหวัดชุมพร)
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 100,000.00  บาท
17091 โครงการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และผู้ประกอบการชุมชน
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา พัฒนสิงห์
ไม่มีข้อมูล
16970 โครงการ อบรมหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาวะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณเงินรายได้  : 3,500.00  บาท
16891 โครงการ "การอนุรักษ์และพัฒนาเคี่ยมแบบบูรณาการครบวงจร"
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 462,023.00  บาท
16883 โครงการ "ตลาดติดเล มาร์เก็ต แม่โจ้ กับการท่องเที่ยวยั่งยืน” ภายใต้ Well-Being at Maejo-Chumpon"
น.ส. ตรีชฎา สุวรรณโน
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
งบประมาณเงินรายได้  : 102,860.00  บาท
16431 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกวงศ์ขิงที่เป็นอัตลักษณ์ภาคใต้แบบผสมผสานในสวนทุเรียน จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16842 โครงการ Well-being @ Chumphon (การพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
งบประมาณแผ่นดิน  : 162,000.00  บาท
16597 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้บัวเพื่อแม่โจ้ 100 ปี @แม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
ไม่มีข้อมูล
17018 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร และสร้างศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
นาย รังสิวุฒิ สิงห์คำ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16435 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี"
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16437 โครงการต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมที่เป็นมิตรด้านสิ่งแวดล้อม (Green Farm) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรฟาร์มกุ้ง
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
อาจารย์ ดร. เชษฐ์ ใจเพชร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16434 โครงการการพัฒนาการผลิตสาหร่ายทะเลแบบการเพาะเลี้ยงแบบอินทรีย์เพื่อมุ่งสู่อาหารปลอดภัย
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16436 โครงการการส่งเสริมการใช้สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อสุขภาวะและทางการเกษตร
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16429 โครงการการใช้นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวัตถุดิบอาหารในร่องน้ำสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16430 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics)"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16432 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจเมืองใต้โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16433 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยหอมทองดิบเพื่อการลดของเสียและตะกอนจากน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
อาจารย์ ปณิดา กันถาด
อาจารย์ อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16438 โครงการ ไผ่เพื่อการศึกษาและการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16439 โครงการแผนธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนเพื่อสร้างทักษะวิชาชีพผู้ประกอบการ
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16687 โครงการไผ่เพื่อน้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16693 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช และสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุ่มการประมงและทรัพยากรทางทะเล)
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
ไม่มีข้อมูล
16888 โครงการศึกษาเปรียบเทียบสารที่พบในราก ใบ ยอด และเปลือกไม้ของพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 98,000.00  บาท
16889 โครงการ "การอนุรักษ์ รวบรวมพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสกุล Sargassum เพื่อการใช้ประโยชน์"
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 231,000.00  บาท
16890 โครงการ "การเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา"
นาง ณิชาพล บัวทอง
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
งบประมาณแผ่นดิน  : 105,000.00  บาท
16892 โครงการอนุรักษ์ชันโรงอย่างบูรณาการ
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 280,000.00  บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 7  โครงการ
16562 โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่บทความคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
16506 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องสู่โรงเรียนในฝัน ประจำปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 17,000.00  บาท
16565 โครงการจัดตั้งสวนพฤกษ์เศรษฐศาสตร์ เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือ
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16491 โครงการอบรมหลักสูตร สำนักงานสีเขียว
น.ส. อำภา วิรัตน์พฤกษ์
น.ส. กาญจนา ชิดทอง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 19,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 17,850.00  บาท
16470 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ประจำปี 2564
นาย ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
16360 โครงการแม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
16469 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปี 2564
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 23  โครงการ
16283 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (ส่งเสริม)
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ พละปัญญา
อาจารย์ ดร. นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
17098 โครงการบริการวิชาการเชิงรุก
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 89,000.00  บาท
17099 โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
17106 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา (รัชกาลที่ 9) สู่สังคมและชุมชน
อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
16296 โครงการศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร (ศูนย์บริการวิชาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 402,200.00  บาท
16857 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) โดยใช้เทคโนโลยีแสง LED ในระบบโรงเรือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 250,000.00  บาท
16645 โครงการนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
อาจารย์ ดร. ธีรนิติ พวงกฤษ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16701 โครงการความงดงามแห่งพืชผัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
16317 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อยกระดับการบริโภคและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในครัวเรือนของประชาชนในเชตเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
อาจารย์ ดร. นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ พละปัญญา
งบประมาณแผ่นดิน  : 90,000.00  บาท
16316 โครงการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตผัก ปัจจัยการผลิตและแปลงสาธิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
16319 ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
น.ส. สุภาภรณ์ สิริกรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16318 โครงการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 88,000.00  บาท
16322 ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมาพร แสงยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา นิลวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16323 ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรและการผลิตกล้าพันธ์ุสมุนไพรปลอดโรค
อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
อาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16324 โครงการคลินิกพืช : การจัดการศัตรูพืชในระบบเกษตรปลอดภัย
อาจารย์ ดร. วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
อาจารย์ ดร. กุลชา ชยรพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16325 ศูนย์บริการวิชาการด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
นาย บุญตัน สุเทพ
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16327 โครงการถ่ายทอดการผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอม
นาย บุญตัน สุเทพ
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
น.ส. สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
น.ส. นิศานาถ มิตตะกัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16855 โครงการการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธ์ุพื้นเมืองในจังหวัดลำพูนและแม่ฮ่องสอน
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 140,000.00  บาท
16321 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมาพร แสงยศ
งบประมาณเงินรายได้  : 80,000.00  บาท
16326 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับประโยชน์ทางการผลิตพืชผักอินทรีย์และปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชน
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16674 โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้-พะเยา (ระยะสอง) (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
อาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม
น.ส. อัยวริญ แก้วชิต
งบประมาณเงินรายได้  : 33,420.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 85,680.00  บาท
16856 การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 105,000.00  บาท
17193 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร
นาง อารีย์ นามเมือง
น.ส. กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง
งบประมาณเงินรายได้  : 314,400.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 8  โครงการ
17104 โครงการการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 12,000.00  บาท
17100 โครงการจัดสรรทุนบริการวิชาการแก่บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
16648 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 105,000.00  บาท
16678 โครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี และการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16680 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรลดา กันทาดี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 65,000.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
16679 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคนมในสหกรณ์โคนมในจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16649 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 871,860.00  บาท
16650 โครงการการศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ พันธุกรรม และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของรวงผึ้งเพื่อประโยชน์ทางการอนุรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
งบประมาณแผ่นดิน  : 475,000.00  บาท
สำนักหอสมุด จำนวนโครงการ 1  โครงการ
16452 โครงการให้ความรู้ด้านอาหารท้องถิ่นและสาธิตการทำอาหารออนไลน์
น.ส. อรวรรณ สุรักษ์
นาย สิทธิชัย วิมาลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 43,480.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 8  โครงการ
17317 หมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM)
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 559,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 39,130.00  บาท
16164 การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
Mr. Jinhui Lai
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17069 ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 “Best office Smart Solutions. (BOSS)”
นาย สุมิตร ชัยเขตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 85,000.00  บาท
17070 English camp for Kids 2021
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17015 อบรมหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
Mr. Jinhui Lai
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16985 สัมมนาระหว่างมหาวิทยาลัยในหัวข้อการตลาดออนไลน์และการท่องเที่ยว Cross university Zoom Seminar in E-market and tourism
Mr. Jinhui Lai
งบประมาณเงินรายได้  : 2,100.00  บาท
16046 การจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
16045 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 52,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 315,000.00  บาท
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 4  โครงการ
16691 พรรณไม้หลากสีสัน แห่ง ทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
16681 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย สถาพร ฉิมทอง
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,000,000.00  บาท
16692 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16695 การพัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการค้า ในเขตพื้นที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 11  โครงการ
17220 โครงการบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 19,400.00  บาท
17199 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17176 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบและตรวจวิเคราะห์ทดสอบกระเทียมปรุงรส ของบริษัททุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 295,000.00  บาท
17359 โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T – COVID WEEK)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 10,000.00  บาท
17182 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบและตรวจวิเคราะห์ทดสอบอาหารทดแทนไข่โดยใช้วัตถุดิบจากพืช
อาจารย์ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 302,000.00  บาท
17183 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมอัลมอนด์ผสมน้ำอินทผลัมสเตอริไลด์ชนิดบรรจุขวด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระพล เสนพันธุ์
งบประมาณเงินรายได้  : 302,000.00  บาท
17198 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบและตรวจวิเคราะห์ทดสอบผงซุปข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม (ออร์แกนิค) ของบริษัท น่านวรรณวัตร จำกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรผกา อรรคนิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 302,000.00  บาท
16583 โครงการฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
16584 โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ในท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
อาจารย์ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16586 โครงการการพัฒนาวิธีการกลั่นและการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรอินทรีย์ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
อาจารย์ ดร. ภานาถ แสงเจริญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
16587 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 6  โครงการ
17355 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ AR เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา
นาย นพพร สุนะ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
16904 โครงการพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนพื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
นาย สมพร เกตุตะคุ
นาย นพพร สุนะ
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 41,000.00  บาท
16901 โครงการแนวทางการสร้างและสนับสนุนนวัตกรรมในวิสาหกิจชุมชนหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 300,000.00  บาท
16903 โครงการยุวชนอาสาสื่อสารปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ภาคเหนือ ปี 2564
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 220,000.00  บาท
16711 โครงการผลิตสื่อเสียง ปล่อยของ ลองเล่า กับ Thai PBS Podcast
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร เรืองนภากุล
นาย วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
15987 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 280,000.00  บาท
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
17364 SAS-64-โครงการการบริการจัดการและพัฒนาชุมชนเข้มแข็งโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมพร ตันตรา
งบประมาณแผ่นดิน  : 26,100.00  บาท
17279 SAS-64-โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยอาศัยการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมพร ตันตรา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 26,100.00  บาท
17278 SAS-64-โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ วาระการจัดการปัญหาหมอกควันอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. สมคิด แก้วทิพย์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 7,200.00  บาท
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 11  โครงการ
17368 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสืบสานองค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 13,392,600.00  บาท
17334 โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด
งบประมาณเงินรายได้  : 65,450.00  บาท
17347 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการถ่ายทอดและการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณเงินรายได้  : 32,600.00  บาท
17115 ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง V.2
น.ส. พวงพยอม เสนาวารี
งบประมาณเงินรายได้  : 180,000.00  บาท
16958 โครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 180,000.00  บาท
17079 โครงการผ้าป่าต้นไม้มงคลการกุศลและจัดทำสวนป่า
นาง กัณณิกา ข้ามสี่
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 50,000.00  บาท
16656 โครงการ "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นาง อุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
น.ส. ศรีวรรณ บุญเรือง
ว่าที่ ร.ต. พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล
นาง กัณณิกา ข้ามสี่
งบประมาณเงินรายได้  : 114,220.00  บาท
16032 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ 4.0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชยุตภัฎ คำมูล