ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
17768 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17739 โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17780 โครงการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชอควาโปนิกส์ในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17781 โครงการบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17787 โครงการการผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17789 โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการเลี้ยงในระบบอินทรีย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17792 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ Smart farming ทางด้านการประมงเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17798 ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืดด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS)
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17805 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไย เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17810 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาตามแบบพึ่งตนเอง
อาจารย์ กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17811 โครงการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
18737 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน
นาง รัตนา กันตีโรจน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 15,000.00  บาท
18593 โครงการ Good Health Strong Heart @ MJU : ชาวแม่โจ้งามสง่า สุขภาพกายาดี ใจแกร่ง
อาจารย์ ดร. วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
อาจารย์ อมรเลิศ พันธ์วัตร์
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
อาจารย์ เจนนารา วงศ์ปาลี
อาจารย์ วารุณี ผ่องแผ้ว
อาจารย์ สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
อาจารย์ เบญจมาศ ถาดแสง
อาจารย์ บุษกร ยอดทราย
อาจารย์ ดร. ปิยะพันธุ์ นันตา
งบประมาณเงินรายได้  : 1,200.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
17769 โครงการ แม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 39  โครงการ
18629 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (เงินรับฝาก อบจ.แพร่)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 250,000.00  บาท
18585 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (เงินรับฝาก อว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 115,000.00  บาท
18551 โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,300.00  บาท
18552 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ครั้งที่ 4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 4,560.00  บาท
18442 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (เงินรายได้)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
18412 โครงการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
งบประมาณเงินรายได้  : 11,920.00  บาท
18123 โครงการสร้างภาพลักษณ์ศูนย์เกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green Organic Eco University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศิลป์ มาลัยทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17917 โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
งบประมาณเงินรายได้  : 20,900.00  บาท
17898 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตรของชาเมี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17899 โครงการพัฒนาระบบรดน้ำมะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17891 โครงการศึกษาหาสารให้กลิ่นรสในมะเกี๋ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17802 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17791 โครงการพัฒนาชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมะเกี๋ยง
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 198,000.00  บาท
17797 โครงการสร้างต้นแบบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
17804 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชมะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อขยายผลสู่ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17816 โครงการพัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17774 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณเงินรายได้  : 8,400.00  บาท
17783 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจ"
อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,800.00  บาท
17698 โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market : M2M) ปี 2
อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
งบประมาณเงินรายได้  : 8,900.00  บาท
17718 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17731 การพัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17806 โครงการเพิ่มมูลค่าและการถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17653 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ครั้งที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 15,400.00  บาท
17686 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจิ้งหรีดของกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17690 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุนชนบ้านบุญแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17693 โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าโฮมสเตย์ตามวิถีวัฒนธรรมเกษตรล้านนาเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17695 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือของผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17696 โครงการฐานเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GAP พืช
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17701 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้พื้นถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และเสริมสร้างอาชีพจากฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17702 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปกล้วยบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17703 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17705 โครงการเสริมสร้างศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่สากล ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17714 โครงการศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน ด้วยระบบ Smart Farm
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17715 โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (SE) ตามแนวทางพระราชดำริ ฯ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
นาย ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17728 โครงการประยุกต์ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ พัฒนาดิน น้ำ ป่า และสังคมฐานรากแบบบูรณาการ
อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17737 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
อาจารย์ มรกต วงศ์หน่อ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17743 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้ำเลา
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17751 โครงการฐานเรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17500 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ครั้งที่ 1 -2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 82,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
18327 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 :ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 130,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 78,000.00  บาท
18450 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน (ครั้งที่2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราณี ชุมทอง
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 81,250.00  บาท
18447 โครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชาหลักสูตร: การแปลตำราอาหารพื้นบ้านล้านนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทยา อนันต์สุชาติกุล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18364 อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี2565
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
น.ส. ศุภลักษณ์ ดีน้อย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 50,000.00  บาท
18310 โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
18261 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลการวิจัยการแสดงออกและการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
อาจารย์ พสุนิต สารมาศ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18137 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ: ปลูกจิตสำนึกสีเขียวจากตู้เสื้อผ้ารับมือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18208 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การแสดงออกและการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างและหลากหลายมุมมองจากภาคประชาสังคม
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17912 โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
นาย ณัฐดนัย ยงไสว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17708 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17710 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซียออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17586 โครงการศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ประดับลายหม้อบูรณฆฏะ ในศิลปกรรมล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
18698 การผลิตกัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม
นางสาว ปิยวรรณ พันโสดา
งบประมาณเงินรายได้  : 600,000.00  บาท
17740 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะอินทรีย์ชุมชนในระดับอุตสาหกรรม
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17750 ฐานเรียนรู้การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
นาย ไพบูลย์ โพธิ์ทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 33  โครงการ
18744 โครงการ "กำกับดูแลและติดตามการทำงานของโครงการ U2T for BCG ในภาพรวมของจังหวัดชุมพร"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 100,000.00  บาท
17910 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในชุมชน
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
น.ส. ฐิตาภรณ์ ปิโม
อาจารย์ ดร. เชษฐ์ ใจเพชร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
18354 โครงการธนาคารผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18370 โครงการรวบรวมพันธุกรรมพืชกระท่อม (Kratom) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18132 โครงการ "การบริโภคนิยมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 16,000.00  บาท
18133 โครงการ "การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
18006 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
อาจารย์ ดร. เชษฐ์ ใจเพชร
อาจารย์ ดร. ภาวิดา รังษี
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18021 โครงการ Well-being@Chumphon
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 36,000.00  บาท
17525 โครงการ "ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytophthora palmivora) สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน"
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17673 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565
นาย สุวินัย เลาวิลาศ
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17819 โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
อาจารย์ ปณิดา กันถาด
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17527 โครงการ "เส้นทางศึกษาชีววิทยาของเสม็ดแดงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในจังหวัดชุมพร"
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17522 โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสลบสัตว์น้ำและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 106,500.00  บาท
17526 โครงการ "การอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรคและแมลงในต้นหน้าวัว และกล้วยไม้สกุล Phalaenopsis"
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 86,400.00  บาท
17820 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตจังหวัดชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17821 โครงการส่งเสริมชุมชนการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17822 โครงการส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบนดินด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17824 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยปลูกแบบผสมผสานในสวนทุเรียน จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17825 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีอัดเม็ดเพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภัย (GAP) และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้า
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17826 โครงการควบคุมศัตรูโดยชีววิธีเพื่อรองรับระบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ระบบเกษตรแบบปลอดภัย (GAP) และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้า
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17827 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสกัดสมุนไพรในการสร้างผลิตภัณฑ์
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17828 โครงการอนุรักษ์และการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบบบูรณาการ
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17829 โครงการจัดการพลังงานทางเลือกของชุมชนอย่างยั่งยืน
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17830 โครงการใช้ไส้เดือนดินพันธุ์ขี้ตาแร่ และพันธุ์ (AF) ในการย่อยสลายเปลือกทุเรียนในเขตอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
18088 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรมูลค่าสูง จังหวัดชุมพร
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
นาง ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17529 โครงการ "จัดทำระบบสื่อความหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17681 โครงการปรับปรุงและบูรณาการฐานการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
17528 โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่อย่างบูรณาการ
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17656 โครงการ "ร้อยชนิดพันธุ์ไผ่สู่ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
นาย สุวินัย เลาวิลาศ
นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 11,450.00  บาท
17674 โครงการ "การพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) ปีที่ 4"
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 30,000.00  บาท
17742 โครงการ "คลีนิคกฎหมาย"
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17920 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช และสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุ่มการประมงและทรัพยากรทางทะเล) ประจำปี 2565
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17677 โครงการ "การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 438,750.00  บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
18451 โครงการค่ายอบรมการทำวิจัยเชิงปฎิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล
อาจารย์ ดร. รนกร สุภจินต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 104,500.00  บาท
18270 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นาย เอกพันธ์ กูนโน
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
18173 โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมจัดบู้ธแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 11,851.00  บาท
18181 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่บทความคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย ประจำปี 2565
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18189 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการเกษตร ปี พ.ศ. 2565
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18190 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปี 2565
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
18153 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องสู่โรงเรียนในฝัน ประจำปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,500.00  บาท
17769 โครงการ แม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
17770 โครงการพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนล้านนา ด้วยนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17771 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียงในเขตเมืองสู่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ชุมชนหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
น.ส. เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17801 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเองในการทำการเกษตรแบบปลอดภัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17905 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 19  โครงการ
17630 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ พละปัญญา
อาจารย์ ดร. นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
นาย ธีระชัย ศรีทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18157 โครงการ AP Model
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
18158 โครงการ 1 หลักสูตร 1 ผลิตภัณฑ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 120,000.00  บาท
17552 โครงการสำรวจชนิดของกล้วยไม้ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในการปลูกเลี้ยงแบบครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์ นาระทะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 265,000.00  บาท
17591 ชุดโครงการสำรวจ จัดจำแนก ปลูกรักษาและศึกษาการเจริญเติบโต กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17556 โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17551 รวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม Jewil orchid เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17572 โครงการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 88,000.00  บาท
17573 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
นาย สิทธิชัย วิมาลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17574 โครงการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตผัก ปัจจัยการผลิต และแปลงสาธิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยและยกระดับรายได้สู่ชุมชน
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17575 ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
น.ส. สุภาภรณ์ สิริกรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17576 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ พละปัญญา
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
ดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17577 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตผักอินทรีย์และปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชน
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
17578 โครงการสร้างความตระหนักในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17340 งานเกษตรแม่โจ้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,928,000.00  บาท
17550 ศึกษาและสำรวจชนิดกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อการอนุรักษ์
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17553 การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้ที่มีกลิ่นหอม เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17554 การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้นกคุ้มไฟด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17555 การศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในจังหวัดเชียงใหม่
ดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 13  โครงการ
18616 โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. ดารา ภูสง่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ อุ่นนันกาศ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 28,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 390,000.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 350,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
18407 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ AR (Augmented Reality) ระดับเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่จักรวาลนฤมิต (Mataverse)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
อาจารย์ อรรถวิท ชังคมานนท์
น.ส. ช่อทิพย์ สิทธิ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 144,000.00  บาท
17580 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 30,000.00  บาท
17545 การพัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพจากกล้วยไม้ไทยเอื้องคำ
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 980,000.00  บาท
17546 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบเติบโตของนกคุ้มไฟในระบบไมโครโพนิกส์และผลต่อการรอดชีวิตหลังย้ายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ภูมิสุทธาผล
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17547 นวัตกรรมผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) ชาเมี่ยงผสมสมุนไพรอินทรีย์เสริมสารต้านออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันเพื่อการพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ชัยหาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17548 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย
อาจารย์ ดร. รัฐพร จันทร์เดช
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
17542 การพัฒนาลำลูกกล้วยไม้ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
อาจารย์ ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 270,000.00  บาท
17549 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
17579 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในแพะและสุกรพื้นเมือง
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17581 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Arduino พื้นฐานสำหรับการเกษตรก้าวหน้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ กรรเชียง
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล ธุระกิจเสรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17582 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัฒน์ สร้อยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณรวีร์ สุขันธ์
อาจารย์ ดร. เนตราพร ด้วงสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17583 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษพลาสติก
อาจารย์ ดร. เนตราพร ด้วงสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณรวีร์ สุขันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัฒน์ สร้อยทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
18598 โครงการอบรมพื้นฐานอาชีพครูฝึกสุนัข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
17475 บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและหรือการบริการวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
อาจารย์ ดร. อุกฤษณ์ มารังค์
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
17497 อบรม Re-skill,Up-skill และ New-skill สำหรับศิษย์เก่า
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 8,400.00  บาท
17474 ถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารการเงินสู่ธุรกิจชุมชน (การเงิน)
อาจารย์ ดร. ดวงนภา สุขะหุต
งบประมาณเงินรายได้  : 7,000.00  บาท
17467 English camp for Kids 2022
Mr. Jinhui Lai
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17470 ก่อสร้างอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM) ประจำปีงบประมาณ 2565
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 945,880.00  บาท
17473 แลกเปลี่ยนความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนดิจิทัล (การตลาด)
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,250.00  บาท
17469 จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 132,000.00  บาท
17468 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
17492 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Mr. Jinhui Lai
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17491 สอนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา/บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ
Mr. Jinhui Lai
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17495 เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (การตลาด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อายุส หยู่เย็น
งบประมาณเงินรายได้  : 8,275.00  บาท
18025 พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรภายในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่บ้านป่าลาน ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 2  โครงการ
17720 โครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 140,000.00  บาท
17727 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย สถาพร ฉิมทอง
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 10  โครงการ
18240 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 7,300.00  บาท
18541 โครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
18568 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอาหาร (Product Champion)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
18356 โครงการลาบหมูจากพืชทอดกรอบพร้อมบริโภค (Ready to eat Larb flavored Plant-based meat)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 302,000.00  บาท
17745 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00