ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
17768 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17739 โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17780 โครงการเลี้ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชอควาโปนิกส์ในระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17781 โครงการบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแบบองค์รวมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17787 โครงการการผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17789 โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการเลี้ยงในระบบอินทรีย์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17792 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ Smart farming ทางด้านการประมงเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป็น เกษตรกร 4.0 หรือ Smart Farmer
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17798 ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวน้ำจืดด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS)
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17805 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไย เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
รองศาสตราจารย์ ดร. นิวุฒิ หวังชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17810 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาตามแบบพึ่งตนเอง
อาจารย์ กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17811 โครงการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
17769 โครงการ แม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 32  โครงการ
17917 โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
งบประมาณเงินรายได้  : 20,900.00  บาท
17898 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตรของชาเมี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17899 โครงการพัฒนาระบบรดน้ำมะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17891 โครงการศึกษาหาสารให้กลิ่นรสในมะเกี๋ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17802 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17791 โครงการพัฒนาชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมะเกี๋ยง
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 198,000.00  บาท
17797 โครงการสร้างต้นแบบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
17804 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชมะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อขยายผลสู่ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17816 โครงการพัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17774 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
งบประมาณเงินรายได้  : 8,400.00  บาท
17783 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจ"
อาจารย์ ดร. วันวสา วิโรจนารมย์
งบประมาณเงินรายได้  : 5,800.00  บาท
17698 โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market : M2M) ปี 2
อาจารย์ ดร. สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
งบประมาณเงินรายได้  : 8,900.00  บาท
17718 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17731 การพัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17806 โครงการเพิ่มมูลค่าและการถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17653 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ครั้งที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 15,400.00  บาท
17686 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจิ้งหรีดของกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17690 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุนชนบ้านบุญแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17693 โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าโฮมสเตย์ตามวิถีวัฒนธรรมเกษตรล้านนาเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17695 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือของผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17696 โครงการฐานเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GAP พืช
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17701 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้พื้นถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และเสริมสร้างอาชีพจากฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น
อาจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17702 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปกล้วยบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฑีฆา โยธาภักดี
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17703 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ คำตัน
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17705 โครงการเสริมสร้างศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่สากล ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
อาจารย์ ดร. เกษราพร ทิราวงศ์
อาจารย์ ดร. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
อาจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17714 โครงการศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน ด้วยระบบ Smart Farm
นาย สิทิไวกูล ทิราวงศ์
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17715 โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (SE) ตามแนวทางพระราชดำริ ฯ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
นาย ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17728 โครงการประยุกต์ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ พัฒนาดิน น้ำ ป่า และสังคมฐานรากแบบบูรณาการ
อาจารย์ ดร. ปิยะพิศ ขอนแก่น
อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17737 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
อาจารย์ มรกต วงศ์หน่อ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17743 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้ำเลา
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
อาจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17751 โครงการฐานเรียนรู้ปัจจัยสนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์
อาจารย์ ดร. ประกิตต์ โกะสูงเนิน
นาง กาญจนา โกะสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17500 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ครั้งที่ 1 -2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาพร อายุมั่น
งบประมาณเงินรายได้  : 82,000.00  บาท
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 5  โครงการ
17912 โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
นาย ณัฐดนัย ยงไสว
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17708 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17710 โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซียออนไลน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17586 โครงการศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ประดับลายหม้อบูรณฆฏะ ในศิลปกรรมล้านนา
อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17694 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้แม่โจ้สู่นานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 13  โครงการ
17525 โครงการ "ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytophthora palmivora) สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน"
นาง ณิชาพล บัวทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17673 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565
นาย สุวินัย เลาวิลาศ
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17819 โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
อาจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
อาจารย์ ปณิดา กันถาด
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17522 โครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสลบสัตว์น้ำและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 106,500.00  บาท
17821 โครงการส่งเสริมชุมชนการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกินพอเพียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17822 โครงการส่งเสริมชุมชนเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในกระชังบนดินด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่บำบัดด้วยผักบุ้งไฮโดรโพนิกส์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับบริโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17828 โครงการอนุรักษ์และการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบบบูรณาการ
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17529 โครงการ "จัดทำระบบสื่อความหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ รักษาพล
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17528 โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่อย่างบูรณาการ
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
17656 โครงการ "ร้อยชนิดพันธุ์ไผ่สู่ 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
นาย สุวินัย เลาวิลาศ
นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
น.ส. ศุจินธร รัตนิพนธ์
งบประมาณเงินรายได้  : 11,450.00  บาท
17674 โครงการ "การพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) ปีที่ 4"
อาจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 30,000.00  บาท
17742 โครงการ "คลีนิคกฎหมาย"
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
อาจารย์ ดร. จุฑามาส เพ็งโคนา
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
17677 โครงการ "การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัดของโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า"
ดร. ณรงค์ โยธิน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 438,750.00  บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 2  โครงการ
17769 โครงการ แม่โจ้โพลล์ ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
17801 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเองในการทำการเกษตรแบบปลอดภัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อินธนู
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 12  โครงการ
17552 โครงการสำรวจชนิดของกล้วยไม้ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในการปลูกเลี้ยงแบบครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์ นาระทะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 265,000.00  บาท
17556 โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17551 รวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม Jewil orchid เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17572 โครงการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 88,000.00  บาท
17573 ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
นาย สิทธิชัย วิมาลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17575 ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
น.ส. สุภาภรณ์ สิริกรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17577 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการผลิตผักอินทรีย์และปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชน
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
17578 โครงการสร้างความตระหนักในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17340 งานเกษตรแม่โจ้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,928,000.00  บาท
17550 ศึกษาและสำรวจชนิดกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อการอนุรักษ์
น.ส. จีระนันท์ ตาคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
17554 การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้นกคุ้มไฟด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17555 การศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในจังหวัดเชียงใหม่
ดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
17580 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 30,000.00  บาท
17545 การพัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพจากกล้วยไม้ไทยเอื้องคำ
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 980,000.00  บาท
17546 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบเติบโตของนกคุ้มไฟในระบบไมโครโพนิกส์และผลต่อการรอดชีวิตหลังย้ายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ภูมิสุทธาผล
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17547 นวัตกรรมผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) ชาเมี่ยงผสมสมุนไพรอินทรีย์เสริมสารต้านออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันเพื่อการพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ชัยหาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17548 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย
อาจารย์ ดร. รัฐพร จันทร์เดช
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
17542 การพัฒนาลำลูกกล้วยไม้ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
อาจารย์ ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
งบประมาณแผ่นดิน  : 270,000.00  บาท
17549 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
17579 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในแพะและสุกรพื้นเมือง
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด
งบประมาณแผ่นดิน  : 80,000.00  บาท
17581 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Arduino พื้นฐานสำหรับการเกษตรก้าวหน้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูพงษ์ ภาคภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ กรรเชียง
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพล ธุระกิจเสรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17582 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะชุมชน
อาจารย์ ดร. ธวัฒน์ สร้อยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณรวีร์ สุขันธ์
อาจารย์ ดร. เนตราพร ด้วงสง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17583 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษพลาสติก
อาจารย์ ดร. เนตราพร ด้วงสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณรวีร์ สุขันธ์
อาจารย์ ดร. ธวัฒน์ สร้อยทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
17469 จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
งบประมาณเงินรายได้  : 132,000.00  บาท
17468 การประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
17495 เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (การตลาด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อายุส หยู่เย็น
งบประมาณเงินรายได้  : 8,275.00  บาท
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 2  โครงการ
17720 โครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นาง มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 140,000.00  บาท
17727 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย สถาพร ฉิมทอง
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย สรเดช จันทร์เที่ยง
งบประมาณแผ่นดิน  : 600,000.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 5  โครงการ
17745 ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์ ยอดคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
17746 โครงการพัฒนาวิธีการกลั่นและการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรอินทรีย์ในชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ นาคประสม
อาจารย์ ดร. ภานาถ แสงเจริญรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17747 โครงการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะเกี๋ยงอินทรีย์เพื่อสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
อาจารย์ ดร. จิตราพร งามพีระพงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17748 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17749 โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยนำมาแปรรูปด้วยวิธีการอบแห้ง
อาจารย์ มุกริน หนูคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดริญญา มูลชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
17521 โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ความมั่นคงด้านอาหาร บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ; จากแม่แจ่ม สู่แม่โจ้" ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร
น.ส. อุรัชชา สุวพานิช
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 42,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
17707 การยกระดับบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือให้มีทักษะการผลิตสื่อ Digital หรือ Animation เพื่อถ่ายทอดโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และนวัตกรรมแก่คนรุ่นใหม่และชาวต่างประเทศ (สื่อ digital ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ ดร. สุดเขต สกุลทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา
น.ส. น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
นางสาว วริศรา จันทร์ขำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
สำนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 4  โครงการ
17909 กิจกรรมสื่อสารเชิงการตลาดประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 60,000.00  บาท
17368 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสืบสานองค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 13,392,600.00  บาท
17079 โครงการผ้าป่าต้นไม้มงคลการกุศลและจัดทำสวนป่า
นาง กัณณิกา ข้ามสี่
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 50,000.00  บาท
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
17759 “เกษตรรักษ์ดี วิถีภูดิน” สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยภูดิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. จิระชัย ยมเกิด
อาจารย์ ดร. ประยงค์ คูศิริสิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17536 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (MIC: Maejo International Conference)
Mr. Olalekan Israel Aiikulola
นาง จูลี่จาน่า ศิริคำปา
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
17523 โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำ ปีงบประมาณ 2565
น.ส. รดาพร ทองมา
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ 4  โครงการ
17682 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างโรงเรือนและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อนสำหรับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (65-2.6.6)
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชวิชญ์ ติกุล
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17722 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนยั่งยืน" (65-2.6.8)
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน
นาย ธวัชชัย มานิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรี เหมสันต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17723 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนรักษ์โลก" (65-2.6.9)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17724 โครงการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชนบ้านแม่โจ้ (65-2.6.7)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ ภักดี
อาจารย์ ดิศสกุล อึ้งตระกูล
อาจารย์ พิชญาภา ธัมมิกะกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
17040 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 208,980,000.00  บาท
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ 4  โครงการ
17721 โครงการ อบรมเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบสมาร์ทฟาร์มแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาสู่เกษตรดิจิตอล 4.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษณา มงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ พลวงษ์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวโรจน์ ใจสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ
รองศาสตราจารย์ ดร. อัครินทร์ อินทนิเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17764 โครงการเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบครัวเรือน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญ คงกระพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดฝน ทนงการกิจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17902 โครงการ พัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 160,000.00  บาท
17904 โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมสุข บัวเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนโครงการ 1  โครงการ
17893 ฐานการเรียนรู้การผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
นาย อภิชาติ หมั่นวิชา
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสนุนการทำโครงการทั้งหมด 237,089,718.00  บาท