ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวนโครงการ 9  โครงการ
20885 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อาจารย์ ดร. วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
อาจารย์ ดร. นงพงา แสงเจริญ
ดร. ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20824 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
20879 โครงการพัฒนาศักยภาพฐานเรียนรู้ทางการประมงในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และพื้นที่โรงเรียนหรือชุมชนเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมสุดา ดวงวงษา
อาจารย์ ดร. นงพงา แสงเจริญ
อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
นาย สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
นาย ประเสริฐ ประสงค์ผล
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
20880 ฐานเรียนรู้การผลิตปลาน้ำจืดเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงในระบบปิดน้ำหมุนเวียนสมัยใหม่ (Smart Recirculation Aquaculture System, SRAS)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ สมพงษ์
นาย เทพพิทักษ์ บุญทา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20881 โครงการการบริหารจัดการสุขภาพสัตว์น้ำและการลงพื้นที่สำรวจธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20882 โครงการการผลิตปลานิลอินทรีย์ระบบไบโอฟลอคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
นาง ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20883 โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
น.ส. น้ำเพชร ประกอบศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20884 โครงการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช “อควาโปนิกส์” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ตงศิริ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนโครงการ 3  โครงการ
21323 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
อาจารย์ เบญจมาศ ถาดแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง
อาจารย์ ศุภวรรณ ใจบุญ
อาจารย์ หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
นาง รัตนา กันตีโรจน์
นาย ศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า
งบประมาณเงินรายได้  : 112,300.00  บาท
21045 โครงการ “4ดี วิถีแม่โจ้” : กายดี จิตดี กินดีในสิ่งแวดล้อมที่ดี
อาจารย์ ดร. ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง
อาจารย์ หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
อาจารย์ สุทธิลักษณ์ จันทะวัง
อาจารย์ ศุภวรรณ ใจบุญ
นาง รัตนา กันตีโรจน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
21629 โครงการ: พยาบาลแม่โจ้อาสาพาชุมชนปลอดบุหรี่
อาจารย์ วารุณี ผ่องแผ้ว
อาจารย์ บุษกร ยอดทราย
อาจารย์ สุรัช สุนันตา
งบประมาณเงินรายได้  : 8,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนโครงการ 35  โครงการ
21581 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่
อาจารย์ ดร. อัญชลี รัตนธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
21549 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567
อาจารย์ ดร. วันทนีย์ แพงศรี
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
21587 โครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
อาจารย์ วรวุฒิ งามพิบูลเวท
งบประมาณเงินรายได้  : 16,500.00  บาท
21493 โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นถิ่น อำเภอร้องกวาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล นอแสงศรี
ไม่มีข้อมูล
21301 โครงการอบรมเทคนิคการสกัดและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
งบประมาณเงินรายได้  : 41,600.00  บาท
21477 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุเรียนของเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกออกทุเรียนในประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
งบประมาณเงินรายได้  : 41,600.00  บาท
21468 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ การเพิ่มทักษะการแปรรูปอาหารและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
นาง สุรัลชนา มะโนเนือง
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
21417 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
น.ส. ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
21409 โครงการชีวนวัตกรรมดินปลูกสูตรพรีเมียมจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้ง
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 2,000.00  บาท
21366 โครงการชีวนวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณเงินรายได้  : 10,500.00  บาท
21294 โครงการผลิตหัวเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มังกิตะ
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
21235 โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าและส่งออกพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
งบประมาณเงินรายได้  : 39,900.00  บาท
21542 โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยเชิงการค้า
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
21545 โครงการ Agri Market สวนเกษตรผลิตพืชเพื่อการเรียนรู้
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
ไม่มีข้อมูล
21180 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
งบประมาณเงินรายได้  : 368,398.00  บาท
21184 โครงการ การพัฒนา Young Smart farmer พืช สัตว์ ป่าไม้ สู่ความยั่งยืนของเกษตรกรอัจฉริยะในภาคเหนือบน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณเงินรายได้  : 522,246.00  บาท
21186 โครงการการพัฒนาสุขภาวะและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู รีรมย์
งบประมาณเงินรายได้  : 777,289.00  บาท
21203 โครงการแม่โจ้ทูมาร์เกต (Maejo to Market : M2M) 2567
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
21178 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณเงินรายได้  : 174,084.00  บาท
21122 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20827 โครงการ การประเมินมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20838 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมะเดื่อป่าในท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา พงษ์การัณยภาส
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20795 โครงการการอนุรักษ์ รวบรวม พัฒนาและใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น (มะเกี๋ยง) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
21037 โครงการขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชในกระถาง
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
น.ส. ถิรนันท์ กิติคู้
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21038 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์
นาย อนุกูล จันทร์แก้ว
นาง ธนันธรณ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21039 โครงการ การพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ Eco-print
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน รักประยูร
อาจารย์ ดร. นิติกาญจน์ นาคประสม
อาจารย์ ดร. เกศินี วีรศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21044 โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยชุมชน ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กันบุตร
อาจารย์ อโนชา สุภาวกุล
อาจารย์ อุบลวรรณ สุภาแสน
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21111 โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ กาญจันดา
อาจารย์ ดร. วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
อาจารย์ กรรณิการ์ มอญแก้ว
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21139 โครงการเสริมสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร. จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21173 โครงการฐานเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน GAP พืชอาหาร และพืชสมุนไพร
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21175 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตพืชเพาะงอก (ไมโครกรีน)
อาจารย์ ดร. ละออทิพย์ นะโลกา
อาจารย์ ดร. ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21179 โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
อาจารย์ มรกต วงศ์หน่อ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21188 โครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์แบบครบวงจรตามโมเดล Green Valley @Maejo Phrae
อาจารย์ ดร. ศุกรี อยู่สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม
น.ส. ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
นาง ศิรภัสสร กันถาด
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
20799 โครงการบริหารจัดการหน่วยประสานงาน อพ.สธ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นาย กิติพงษ์ วุฒิญาณ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20603 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)
น.ส. จุฬาลักษณ์ เครื่องดี
งบประมาณเงินรายได้  : 8,862.00  บาท
คณะศิลปศาสตร์ จำนวนโครงการ 12  โครงการ
21563 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรม: กัมพูชา-เสน่ห์มนต์ขลังแห่งอังกอร์
อาจารย์ ดร. ลักขณา ชาปู่
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 220,000.00  บาท
21480 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1 "ศิลปศาสตร์วิชาการ:นวัตกรรม การสื่อสาร และสุขภาวะเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน"
อาจารย์ ดร. ปารดา เดชะประทุมวัน
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 131,500.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 110,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
21455 โครงการบริการวิชาการ: สร้างเสริมสุขภาพจิต รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อาจารย์ พีรดา ประจงการ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21437 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
งบประมาณเงินรายได้  : 11,280.00  บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 8,000.00  บาท
21349 โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร มณีชูเกตุ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20894 โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต(เกษตร สุขภาพ การศึกษา และหัตถกรรมท้องถิ่น)
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
20895 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในระดับอุดมศึกษาเพื่อสนองแนวทางการพัฒนาการศึกษาของชาติและ โครงการผู้ด้อยโอกาสในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
20893 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอำเภอสันทราย เพื่อสร้างรายได้จากการผลิตเครื่องหอมไทยประเภทน้ำอบไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
อาจารย์ ดร. ลักขณา ชาปู่
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21014 โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสู่ชุมชน (Content Creator)
อาจารย์ ดร. วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี
งบประมาณเงินรายได้  : 22,000.00  บาท
20785 การศึกษารวบรวมลายไส้หมูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สู่การรับรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20786 การศึกษากลวิธีการตั้งชื่อบอนสีลูกผสมพันธุ์ใหม่
อาจารย์ กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
อาจารย์ ดร. พิชญ์ จิตต์ภักดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20613 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ในการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. ศรัณย์ จันทร์ทะเล
อาจารย์ อาภาลัย สุขสำราญ
อาจารย์ สุรชัย ศรีนรจันทร์
น.ส. หฤทัย คงธนจารุอนันต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,751,367.00  บาท
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
20017 การยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรและอาหารขั้นสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
อาจารย์ ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 6,000,000.00  บาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนโครงการ 10  โครงการ
21614 โครงการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณเงินรายได้  : 180,000.00  บาท
20566 โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเชียงใหม่รายวันเพื่อการพยากรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
นาย ยมนา ปานันท์
งบประมาณเงินรายได้  : 9,600.00  บาท
21559 โครงการการจัดทำกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน (TOWS Matrix) ของผลการสังเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ตำบลสันป่าเปา สันทรายหลวง และหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 25,000.00  บาท
21135 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ ประจำปี 2567
อาจารย์ ดร. รนกร สุภจินต์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 4,600.00  บาท
20655 โครงการการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมชลประทาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี สิงหะวาระ
น.ส. กาญจนา ชิดทอง
อาจารย์ ดร. เกวลิน สมบูรณ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 25.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 147,825.00  บาท
20565 โครงการจัดทำแม่โจ้โพลล์ ประจำปีงบประมาณ 2567
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. สุรชัย กังวล
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
21022 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบและส่งเสริมอาชีพสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนฐานคิด BCG Model เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา พันธุ์มณี
รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
ดร. วีร์ พวงเพิกศึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
21050 การส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยนวัตกรรมชุมชนฐานรากภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตกรรมและแปรรูปตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. นัยนา โปธาวงค์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20625 การสังเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่และความต้องการชุมชนเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแม่โจ้โมเดลในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา สันทรายหลวง และหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 250,000.00  บาท
20993 โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริแบบบูรณาการในพื้นที่ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อินธนู
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวนโครงการ 25  โครงการ
21442 โครงการนำร่องฟื้นฟูการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกลำพันด้วยวิธีการผสมเทียมเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ภาคใต้ตอนบน
นาย กฤษฎิ์ พลไทย
งบประมาณเงินรายได้  : 50,220.00  บาท
20834 โครงการ "การพัฒนาฐานการเรียนรู้เชิงแปลงสาธิตปลูกพืชสวนผสมผสานตามวิถีเกษตรยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
อาจารย์ วีรชัย เพชรสุทธิ์
อาจารย์ ดร. ณัชพัฒน์ สุขใส
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. ฐิติมา ศรีพร
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20865 โครงการ "การใช้นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculyure) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับระบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมความโปนิกส์ (Aquaponics)"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา สว่างอารมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20866 โครงการ "พัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อการลดปริมาณคาร์บอนเครดิตในสวนปาล์ม"
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20836 โครงการ "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสำหรับผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจ “นิว นอร์มอล” (New Normal)"
อาจารย์ ดร. ชรินทร ศรีวิฑูรย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20778 โครงการ " การพัฒนาสบู่เสม็ดแดงด้วยตัวทำลายต่างชนิดร่วมด้วยกลีเซอรีนบริสุทธิ์"
อาจารย์ วิชชุดา เอื้ออารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณแผ่นดิน  : 132,323.00  บาท
21441 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้การผลิตหน้าวัวเพื่อการค้าและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 199,875.00  บาท
20805 โครงการ ยกระดับมาตรฐานพื้นที่การผลิตระบบฟาร์มอัจฉริยะ เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์
งบประมาณเงินรายได้  : 260,972.00  บาท
20780 โครงการ "การผลิตสารควบคุมและกำจัดโรคพืชจากเปลือกต้นเคี่ยมและเปลือกมังคุด"
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 186,300.00  บาท
20781 โครงการ "การอนุรักษ์และทำแปลงปลูกเสม็ดแดง"
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 151,500.00  บาท
20837 โครงการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
นาง ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20862 โครงการ "ฐานเรียนรู้สารชีวภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21001 โครงการ "การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
อาจารย์ ประสาทพร กออวยชัย
อาจารย์ ปิยนุช จันทรัมพร
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20864 โครงการ "ฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
นาย รังสิวุฒิ สิงห์คำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20783 โครงการ "แปลงรวบรวมชนิดพันธ์ุไผ่ท้องถิ่นภาคใต้"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20776 โครงการ "สารสกัดจากเสม็ดขาวร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชควบคุมแมลง ศัตรูพืชบางชนิด"
อาจารย์ พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 128,000.00  บาท
21334 โครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีตพื้นที่ 10.5 ไร่ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ศุภวิญญู
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,100,000.00  บาท
20775 โครงการ "การศึกษากระบวนการเตรียมและสารสำคัญในแป้งจากกล้วยหอมทองดิบคัดทิ้ง สำหรับผลิตโพรไบโอติกเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20777 โครงการ "การใช้ประโยชน์จากสารสกัดต้นเสม็ดขาวผสมกับน้ำหมักฝักคูนเพื่อป้องกันโรคและแมลงในพืชผักคะน้า Brassica oleracea Var. Alboglabra และผักกวางตุ้ง Brassica chinensis Jusl var parachinensis (Bailey) Tsen & Lee"
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 140,150.00  บาท
20861 โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบทุเรียนเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ
อาจารย์ นาตาลี อาร์ ใจเย็น
นาย รังสิวุฒิ สิงห์คำ
นาง ณิชาพล บัวทอง
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
20863 โครงการ "ฐานการเรียนรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ภายใต้บริบท โคก หนอง นา โมเดลในจังหวัดชุมพร"
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
อาจารย์ ดร. พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21056 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนพืช และสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทาง Well- Being @Chumphon (กลุ่มการประมงและทรัพยากรทางทะเล) ประจำปี 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล พิมลรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21187 โครงการ บูรณาการฐานการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณเงินรายได้  : 39,953.00  บาท
20782 โครงการ "หน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
นาย สุวินัย เลาวิลาศ
นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
น.ส. ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น
งบประมาณเงินรายได้  : 160,000.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
20835 โครงการคลีนิคกฎหมาย
อาจารย์ ดร. จักรกฤช ณ นคร
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 28  โครงการ
21474 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และเกษตรสุขภาวะองค์รวมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
อาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์
งบประมาณเงินรายได้  : 28,000.00  บาท
21577 โครงการอบรม การจัดการและการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ กางโสภา
งบประมาณเงินรายได้  : 125,000.00  บาท
20986 โครงการการใช้เทคโนโลยีพัฒนาเศษพืชเหลือใช้ในท้องถิ่นให้มีมูลค่า สำหรับเป็นวัสดุปลูกสูตรปลูกพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
21378 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
นาง พิกุล นิลวาส
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาย กิตติชัย เกตุจิ๋ว
งบประมาณเงินรายได้  : 370,000.00  บาท
20770 โครงการผลิตมอสในโรงเรือนเพื่อการค้าเชิงธุรกิจ
นาย สุริยัน จันต๊ะมงคล
นาย สุพจน์ ดวงรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
20771 โครงการปลูกเลี้ยงวานิลลาเพื่อการค้าเชิงธุรกิจ
นาย สุริยัน จันต๊ะมงคล
นาย สุพจน์ ดวงรัตน์
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
21136 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสภาพอากาศทางด้านการเกษตรโดยใช้แอพพลิเคชั่น UNT Agromet เพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 601,200.00  บาท
21123 โครงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์
ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช
งบประมาณเงินรายได้  : 1,159,236.00  บาท
20987 โครงการยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโดยการจัดการที่ดินและน้ำตามแนวทางพระราชดำริเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกรวน (climate change)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วิรุญรัตน์
น.ส. สุลาวัลย์ อาทิตย์
น.ส. นุจรีย์ พรมโสภา
น.ส. วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20982 โครงการพื้นที่อินทรีย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย รุ่งโรจน์ มณี
นาย ปรีชา รัตนัง
งบประมาณแผ่นดิน  : 88,000.00  บาท
20806 โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรมินทร์ นาระทะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
20808 โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม Jewil orchid เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
น.ส. วัชราภรณ์ สุขขี
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20809 โครงการสำรวจพรรณไม้และกล้วยไม้สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ 100 ปี สมเด็จย่า
นาย บุญตัน สุเทพ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20813 โครงการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกและการติดฝักเอื้องคำ
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20984 โครงการฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
นาย ปรีชา รัตนัง
น.ส. สุภาภรณ์ สิริกรม
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20790 โครงการการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีพื้นฐานในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
อาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
อาจารย์ ดร. เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
นาง กชนก ราชเมืองมูล
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 37,120.00  บาท
20811 โครงการอนุรักษ์และคัดเลือกพันธุ์แตงไทยเพื่อการบริโภคผลอ่อน
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20758 โครงการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ เหิมฮึก
งบประมาณเงินรายได้  : 51,000.00  บาท
20981 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าในยุควิถีชีวิตใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
อาจารย์ วินัย แสงแก้ว
นาย ปรีชา รัตนัง
อาจารย์ ดร. ประนอม ยังคำมั่น
อาจารย์ ดร. วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ พละปัญญา
น.ส. เบ็ญจา บำรุงเมือง
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
21270 โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
20807 โครงการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สมุนไพรด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผานิตย์ นาขยัน
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20810 โครงการศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญและคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในภาคเหนือตอนบน
ดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี อารีศรีสม
อาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20812 โครงการคัดเลือกและการใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์พริกพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
20983 โครงการฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
นาง อารีรักษ์ วิชัยศรี
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20985 โครงการฐานการเรียนรู้การผลิตพืชผัก
อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
อาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20238 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสิ้นค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม (การผลิตสตรอว์เบอร์รี่คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา นาเทเวศน์
งบประมาณเงินรายได้  : 726,720.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จำนวนโครงการ 1  โครงการ
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนโครงการ 5  โครงการ
20917 โครงการการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่บ้านสะลวงนอก และบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
ดร. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
20918 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารในสุกรพื้นเมืองโดยวิธีการรักษาทางเลือกด้วยสมุนไพรท้องถิ่น
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานวาด ศิลปวัฒนา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20919 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร”
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร. วิรันธชา เครือฟู
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20920 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีนาโน และการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม”
รองศาสตราจารย์ ดร. วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20923 โครงการการจัดการของเสียและกลิ่นจากการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนบ้านห้วยแก้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล
ดร. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนโครงการ 8  โครงการ
21609 โครงการฉีดวัคซีนรวมสุนัข 5 โรคภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2567
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ภากร ลิ้มเล็งเลิศ
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21486 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักเรียนและนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2567
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง พิชญา แสนอุบล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21472 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ผ่านการฝึกงานในคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับนักศึกษาต่างประเทศ
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. ทิพย์ภาภรณ์ อุปโย
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21401 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
นาง ณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 4,070.00  บาท
21324 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 550.00  บาท
21233 โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับบุคลากรจาก Department of Animal Science มหาวิทยาลัย National Chung Hsing University ไต้หวัน ประจำปี 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : 2,200.00  บาท
21593 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่วัดหรือสถานธรรม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. บัญชา พงศ์พิศาลธรรม
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20913 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ภากร ลิ้มเล็งเลิศ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
สำนักหอสมุด จำนวนโครงการ 3  โครงการ
21106 โครงการนิทรรศการ 9 นวัตกรรมเกษตรแม่โจ้สู่ความยั่งยืน ภายใต้งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
21108 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ 9 นวัตกรรมเกษตรแม่โจ้ ภายใต้งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
น.ส. เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์
นาง เยาวภา เขื่อนคำ
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
คณะบริหารธุรกิจ จำนวนโครงการ 11  โครงการ
21644 Visiting Professor ณ National Chin – Yi University of Technology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตร ชูชื่น
งบประมาณเงินรายได้  : 6,000.00  บาท
21621 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตร ในระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567
อาจารย์ ดร. วินัย บังคมเนตร
งบประมาณเงินรายได้  : 90,000.00  บาท
21553 การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
อาจารย์ ดร. วินัย บังคมเนตร
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21494 Data Driven Marketing
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
อาจารย์ ดร. วินัย บังคมเนตร
งบประมาณเงินรายได้  : 45,000.00  บาท
20416 ก่อสร้างอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of Agtech Makers (VAM) เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของอาคาร ครั้งที่ 2
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 148,150.00  บาท
21253 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการลำไยแปลงใหญ่ตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : 1,108,500.00  บาท
21234 อบรมการทำการตลาดดิจิทัล โดยใช้เทคนิค Storytelling
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
21019 การพัฒนาตลาดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองช้างคืนเพื่อนำไปสู่การจำหน่ายบนในระบบ Digital Marketing
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช
อาจารย์ ดร. จักรพงษ์ สุขพันธ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
20412 จัดทำวารสาร Maejo Business Review
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชญา แว่นแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตร ชูชื่น
งบประมาณเงินรายได้  : 72,000.00  บาท
20897 อบรมเชิงปฏิบัติการ 3D Printing Course for Kids คอร์สเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการใช้งานเครื่องปริ้นส์ 3 มิติ สำหรับเด็ก
อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
20772 พัฒนาสมรรถนะผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรดิจิทัล
อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
งบประมาณเงินรายได้  : 91,879.00  บาท
ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการ 4  โครงการ
20937 การพัฒนาต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการค้า ในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย และอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่
นาย ธนภัทร เย็นมาก
นาย ณัฏฐชัย อัฐวงศ์ชยากร
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20946 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน
นาย กฤษณโชติ ประชาโรจน์
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย สถาพร ฉิมทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20980 โครงการยกระดับการเรียนรู้และการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ
ดร. สุรชัย ศาลิรัศ
นาย สถาพร ฉิมทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนโครงการ 14  โครงการ
20621 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าเคลือบยางกำจัดวัชพืช
อาจารย์ ดร. วรวรรณ เพชรอุไร
งบประมาณเงินรายได้  : 25,700.00  บาท
21331 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
รองศาสตราจารย์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
งบประมาณเงินรายได้  : 127,465.00  บาท
21332 โครงการการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นำพร ปัญโญใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
งบประมาณเงินรายได้  : 288,387.00  บาท
21190 โครงการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก (ต้นแบบ) ราคาประหยัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร คำแดง
รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 344,850.00  บาท
20620 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้อินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคประสม
งบประมาณเงินรายได้  : 93,700.00  บาท
20654 โครงการ การยกระดับการแปรรูปผลผลิตเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ สู่การเป็น Smart Processor
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร วาฤทธิ์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,068,670.00  บาท
21117 การสร้างนวัตกรรมการแปรรูปเห็ดเยื่อไผ่ให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระพล เสนพันธุ์
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท