บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

สุภาภรณ์ หลวงพันเทา

ลงทะเบียนเมื่อ
20/1/2565 12:10:48

ฐิศิรักษ์ อินแก้ววงศ์

ลงทะเบียนเมื่อ
14/1/2565 9:48:25

ธัญญารัตน์ ประสมพืช

ลงทะเบียนเมื่อ
14/1/2565 9:45:27

ศรัญญา ปัญญายืน

ลงทะเบียนเมื่อ
16/12/2564 10:03:02

เชฎฐา ถนอมชาติ

ลงทะเบียนเมื่อ
13/12/2564 15:04:08

พรศิริ ขุนวิเศษ

ลงทะเบียนเมื่อ
9/12/2564 9:49:21

วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล

ลงทะเบียนเมื่อ
8/12/2564 9:39:39

ศิริวิมล แสงแก้ว

ลงทะเบียนเมื่อ
8/12/2564 9:31:08

ประภาสิริ ทวีขวัญ

ลงทะเบียนเมื่อ
8/12/2564 9:29:10

สุรัช สุนันตา

ลงทะเบียนเมื่อ
7/12/2564 13:19:39

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ผู้ช...

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม...

อบรม online -นงคราญ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ...

อ. มธุรส ชัยหาญ

การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข...

นางสาวสาวิตรี ทิพนี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระ...

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม...

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/...

สรุปรายงานการอบรม

จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาน...

การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน...

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรสิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ
สื่อดิจิทัล คลิป Youtube หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ในห้องสมุด (1) เพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว และช่วยการทัศนศึกษาดูงาน
การทดลองใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ฟรีอย่างถูกลิขสิทธิ์ ผ่านโปรแกรม Hotmail.com
การทำดรรชนีวารสาร ประเด็นเครื่องมือช่วยงานคือ ฐานข้อมูลหัวเรื่อง [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 5of5 / 2564]
การวิเคราะห์สื่อดิจิทัล คือหนังสือออนไลน์ บทความออนไลน์ และคลิป หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อม [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 4of5 / 2564]


มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ


บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไปการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Materials Research and Innovation 15th-17th December 2021 via ZOOM Video Conference
เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในหลักสูตรหัวข้อ เรื่อง “React - The Complete Guide”
วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา
ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”
การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563


การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย