บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

กาญจนา สมมิตร

ลงทะเบียนเมื่อ
15/6/2565 11:32:26

รักพงษ์ เพชรคำ

ลงทะเบียนเมื่อ
14/6/2565 16:26:00

พัชณี แสงทอง

ลงทะเบียนเมื่อ
14/6/2565 15:13:27

ธนาพร สอนหล้าวงค์

ลงทะเบียนเมื่อ
14/6/2565 9:59:51

สุเรีย มินตานี

ลงทะเบียนเมื่อ
2/6/2565 11:51:58

ณรัญวรักษ์ วิภาษา

ลงทะเบียนเมื่อ
20/5/2565 10:04:39

Surja Mintani

ลงทะเบียนเมื่อ
17/5/2565 10:29:31

ณัฐนนท์ เดชพันธุ์

ลงทะเบียนเมื่อ
17/5/2565 9:57:20

วสันต์ ปินะเต

ลงทะเบียนเมื่อ
11/5/2565 9:47:06

กุลวดี ปิ่นวัฒนะ

ลงทะเบียนเมื่อ
11/5/2565 9:45:18

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความรู้ที่...

สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ผู้ช...

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม...

การอบรม สัมนา

ถ่ายทอดความรู้จากการอบรม สัมนา

การอบรม สัมนา

ถ่ายทอดความรู้จากการอบรม สัมนา

การอบรม สัมนา

ถ่ายทอดความรู้จากการอบรม สัมนา

การอบรม สัมนา

ถ่ายทอดความรู้จากการอบรม สัมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรสิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ
สื่อดิจิทัล คลิป Youtube หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ในห้องสมุด (1) เพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว และช่วยการทัศนศึกษาดูงาน
การทดลองใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ฟรีอย่างถูกลิขสิทธิ์ ผ่านโปรแกรม Hotmail.com
การทำดรรชนีวารสาร ประเด็นเครื่องมือช่วยงานคือ ฐานข้อมูลหัวเรื่อง [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 5of5 / 2564]
การวิเคราะห์สื่อดิจิทัล คือหนังสือออนไลน์ บทความออนไลน์ และคลิป หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อม [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 4of5 / 2564]


มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ


บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย