บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

วริศรา จันทร์ขำ

ลงทะเบียนเมื่อ
7/4/2564 11:21:21

ภูเบศ ทรัพย์โภคิน

ลงทะเบียนเมื่อ
29/3/2564 13:46:24

อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

ลงทะเบียนเมื่อ
19/3/2564 11:04:18

อุทุมพร แสงสร้อย

ลงทะเบียนเมื่อ
17/3/2564 14:29:09

วารุณี ผ่องแผ้ว

ลงทะเบียนเมื่อ
9/3/2564 9:01:08

กฤตธีรา เพียรรักษ์การ

ลงทะเบียนเมื่อ
22/2/2564 13:09:44

เบญจมาศ ถาดแสง

ลงทะเบียนเมื่อ
9/2/2564 11:53:10

เจนนารา วงศ์ปาลี

ลงทะเบียนเมื่อ
9/2/2564 9:52:31

สุกฤษฏ์ พรหมสารา

ลงทะเบียนเมื่อ
4/2/2564 14:54:01

อริสมันต์ แสนอุโมงค์

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2564 9:51:31

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

การฝึกอบรมของ ปอมท.

การอบรมงานประจำ

เป็นการเสนอเนื้อหาการอบรมเกี่ยวการการ...

มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น

Google Workspace เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษ...

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน

จากการได้ศึกษาเรียนรู้ผลงานวิจัยของนั...

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม

เนื้อหาสรุปอบรม

ใช้เผยแพร่รายงานสรุปเนื้อหาการเข้าอบร...

ถ่านชีวภาพ

การผลิตถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้ถ่า...

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/งานประชุมวิชาการ

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร...

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

ขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีว...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร


รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization: from Basic to Advance Application
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization : from Basic to Advance Application
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม

บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย