บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

วันนิวัต ปันสุวงศ์

ลงทะเบียนเมื่อ
19/7/2564 9:44:35

จำเนียร จวงตระกูล

ลงทะเบียนเมื่อ
19/7/2564 9:42:32

อาทิตย์ ยาวุฑฒิ

ลงทะเบียนเมื่อ
19/7/2564 9:36:20

สุริยา ส้มจันทร์

ลงทะเบียนเมื่อ
19/7/2564 9:33:36

สุพรรณิกา ลือชารัศมี

ลงทะเบียนเมื่อ
19/7/2564 9:21:59

พงศกร ศุภกิจไพศาล

ลงทะเบียนเมื่อ
19/7/2564 9:15:07

ขจิต ณ กาฬสินธุ์

ลงทะเบียนเมื่อ
19/7/2564 9:03:40

กมลทิพย์ คำใจ

ลงทะเบียนเมื่อ
19/7/2564 8:55:18

Spreer Wolfram

ลงทะเบียนเมื่อ
13/7/2564 15:25:31

มงคล ประเสริฐ

ลงทะเบียนเมื่อ
5/7/2564 10:20:16

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

การพัฒนาตนเอง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน...

นางสาวสาวิตรี ทิพนี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระ...

รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบง...

คนึงนิตย์ กอนแสง

บทความวารสาร

บริการสื่อโสตทัศน์

Blog ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ของ...

บริการสื่อโสตทัศน์

Blog ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ของ...

บริการสื่อโสตทัศน์

Blog ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ของ...

บริการสื่อโสตทัศน์

Blog ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ ของ...

อบรม online -นงคราญ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรการทำดรรชนีวารสาร ประเด็นเครื่องมือช่วยงานคือ ฐานข้อมูลหัวเรื่อง [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 5of5 / 2564]
การวิเคราะห์สื่อดิจิทัล คือหนังสือออนไลน์ บทความออนไลน์ และคลิป หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อม [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 4of5 / 2564]
การพัฒนาคอลเลคชันสื่อภาพยนตร์ กรณีรายการภาพยนตร์น่าสนใจในรอบปี [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 3of5 / 2564]
การวิเคราะห์สื่อภาพยนตร์ กรณี Online movies (free, public domain) [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 2of5 / 2564]
การวิเคราะห์สื่อโสตทัศน์วิชาการ กรณี Online Clips [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 1of5 / 2564]


“Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 Smart Laboratory:ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ
สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระยะที่ 5 ครั้งที่ 2
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ปี 2563


บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย