บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

อรชุดา แก้วพลอย

ลงทะเบียนเมื่อ
6/12/2565 10:37:47

สิรวิชญ์ พุ่มเล็ก

ลงทะเบียนเมื่อ
2/12/2565 9:06:14

ศุภวรรณ ใจบุญ

ลงทะเบียนเมื่อ
2/12/2565 8:46:16

กฤต พันธุ์ปัญญา

ลงทะเบียนเมื่อ
2/11/2565 13:28:19

ณัฐสุดา เพชรวงศ์

ลงทะเบียนเมื่อ
2/11/2565 11:25:54

นิรมล รัตนสงเคราะห์

ลงทะเบียนเมื่อ
2/11/2565 11:24:29

ปริญญา สุนันต๊ะ

ลงทะเบียนเมื่อ
10/10/2565 14:11:16

แพรรดา ทีงาม

ลงทะเบียนเมื่อ
5/10/2565 15:30:04

ธนพร ดวงเดช

ลงทะเบียนเมื่อ
5/10/2565 15:22:07

รัศมิมัต ชมภูจี๋

ลงทะเบียนเมื่อ
5/10/2565 9:00:26

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความรู้ที่...

อ. มธุรส ชัยหาญ

การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข...

การประชุมวิชาการ

ISO

ISO 22000:2005 เป็นระบบการจัดการความป...

ค่ายอบรมสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 (19-20 กพ.2565)

สถานการณ์ขาดแคลนอาหาร นับเป็นวิกฤติที...

ความรู้ทางฟิสิกส์กับการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21

ตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21

ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ

กิจกรรมบรรยายในการอบรม การใช้วิทยาศาส...

สรุปรายงานจากการอบรม

สรุปรายงานจากการอบรม และการใช้ประโยชน์

งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่า...

สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมประชุมวิชการเพื...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรการวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีดรรชนีบทความวารสารและการสร้างคอลเลกชันพิเศษ [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 5of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีคลังปัญญา ม.แม่โจ้ [เพิ่มเติม] [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 4of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีคอลเลกชันภาพยนตร์ดีเด่น [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 3of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีเอกสารเนื้อหา Green [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 2of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณี Online Clips และภาพยนตร์ [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 1of5 / 2565]


การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน” เพื่อนำความรูปมาพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการ Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP) ของ The European Union ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา รุ่นที่ 2 เรื่อง “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)”
เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในหลักสูตรหัวข้อ เรื่อง "React.JS + MaterialDesign Programming"
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) (Online Conference)
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจ "เมื่อชีวิตใกล้ชิด COVID-19"


การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย