รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
N/A
การบริหารบนความหลากหลาย (Diversity and Inclusion Management) » การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
การจะสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ ต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย การสร้างทีม/สร้างคน กำหนดกระบวนการ และการกำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การอบรมในหลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 225  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน แววตา ติ๊บมา  วันที่เขียน 22/1/2567 15:42:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 7:54:59
การบริหารบนความหลากหลาย (Diversity and Inclusion Management) » การบริหารบนความหลากหลาย
การบริหารบนความหลากหลายเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในเรื่องของ เพศ อายุ อาชีพ วัฒนธรรม ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือสภาพร่างกาย เป็นต้น ซึ่งในการดำรงชีวิตของคนเราต้องเจอความแตกต่างนั้น ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการทำความเข้าใจถึงความหลากหลายของผู้คนในสังคม ในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการผสมผสานทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยอาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ หลายครั้งบุคคลที่เป็นส่วนน้อยมักถูกเลือกปฏิบัติทางสังคมและถูกจำกัดสิทธิบางอย่างที่แตกต่างจากคนกลุ่มอื่น ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมและให้การเคารพสิทธิของแต่บุคคลเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของกฎหมายและที่ไม่เป็นกฎหมาย เช่น การยอมรับ/เคารพด้านความแตกต่างทางเพศ ความแตกต่างด้านร่างกาย ความแตกต่างด้านศาสนา การเคารพสิทธิของมนุยชน ทำให้ลดปัญหาสังคมได้หลายด้าน เช่น การคุกคาม/การล่วงละเมิดทางเพศ การก่ออาชญากรรม/ความรุนแรงต่อบุคคลอื่น การกีดกันทางสายอาชีพเนื่องจากความต่างทางเพศหรือสภาพร่างกาย ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ/ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม การจัดการกับความหลากหลายในสังคม ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายหลักที่ให้หลักประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขจัดการเลือกปฏิบัติ และมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการจัดการกับความหลากหลายของสังคมไทย นอกจากนั้นแล้ว แต่ละองค์กร/หน่วยงานก็ต้องมีการจัดการกับความหลากหลายของบุคคลในองค์กรเพื่อสร้างความสมานฉันท์กลมเกลียวในองค์กร ที่จะทำให้คนในองค์กรนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทำงานให้มากที่สุด องค์กรก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้เช่นเดียวกัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 258  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน แววตา ติ๊บมา  วันที่เขียน 22/1/2567 15:38:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 2:24:50
วิพากย์สังคมไทย-เทศ » "ความอดทนอดกลั้นเป็นเลิศ" แบบไทย กับ "ความอดทนเป็นศูนย์" แบบเทศ
ก่อนที่จะถือนโยบาย "อดทนอดกลั้น" โปรดพิจารณาสักนิดก็จะดีครับ เพราะในบางสถานการณ์มันก็ไม่ควรอดทนอดกลั้น
คำสำคัญ : Zero Tolerance  ความอดทนเป็นศูนย์  อดกลั้น  อดทน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 17157  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 31/3/2554 13:15:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/6/2567 16:25:47
วิพากย์สังคมไทย-เทศ » คนไทยราคาเท่าไร ฝรั่งราคาเท่าไร
ลองมาคำนวณเล่นๆ กันดูครับ
คำสำคัญ : ค่าครองชีพ  ค่าจ้าง  น้ำมัน  แรงงาน  เศรษฐกิจพอเพียง  ออสเตรเลีย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8588  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 12/3/2554 12:42:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 3:45:30
วิพากย์สังคมไทย-เทศ » ไทยไม่เคยล้าหลัง - เทศไม่เคยล้ำสมัย
สังคมไทย ไม่เคยล้าหลัง VS สังคมเทศ ไม่เคยล้ำสมัย ... ยังไงกัน ลองอ่านดูครับ
คำสำคัญ : วัตถุนิยม  เศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8697  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 12/3/2554 12:20:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 4:58:56
วิพากย์สังคมไทย-เทศ » จริงหรือที่สังคมไทยเต็มไปด้วยการกีดกัน การดูถูก และการเลือกปฏิบัติต่อกัน
ผมเคยถกเถียงกับฝรั่งในประเด็นที่ว่า สังคมไทยเต็มไปด้วยการกีดกัน การดูถูก และการเลือกปฏิบัติต่อกัน ... วันนั้นทำให้ผมได้มีมุมมองใหม่กับสังคมที่ผมคิดว่าผมรู้จักดีแล้ว
คำสำคัญ : การกีดกัน  การดูถูก  การเลือกปฏิบัติ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 12167  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 2  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 12/3/2554 11:56:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/6/2567 3:20:56