เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการฯ
วันที่เขียน 4/3/2567 10:46:23     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 7:04:15
เปิดอ่าน: 110 ครั้ง

ในการเขียนบทความ ควรเริ่มจากการทำแผนที่บทความเพื่อแบ่งสัดส่วนของหัวข้อของบทความข้างต้นตามเกณฑ์วารสารที่กำหนดจะทำให้การเขียนง่ายขึ้น สามารถใช้ ChatGPT ช่วยในการเขียนตามหัวข้อที่กำหนดได้ง่ายขึ้น

เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ ฯ มีดังนี้

1) การใช้ ChatGPT เป็นโปรแกรมที่สามารถโหลดมาใช้ได้ สำหรับเวอร์ชั่น 3.5 ซึ่งช่วยในการค้นหาเนื้อหา ความรู้ และแหล่งอ้างอิงต่างๆ เพื่อช่วยให้การเขียนบทความสะดวกรวดเร็วขึ้น

2) การหาวารสาร ควรมีแหล่งวารสารที่ต้องการจะส่งบทความไว้สำรองในกรณีที่เผื่อไว้สำหรับพิจารณา โดยควรที่มีลักษณะแบบแผนเกณฑ์พิจารณาที่คล้ายๆ กัน

3) การเขียนบทคัดย่อ ควรแบ่งเป็นประมาณ 10 บรรทัด โดยเขียนเกริ่นนำและวัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ และสรุป

4) การเขียนบทนำ หลักการและเหตุผล โดยให้สอดคล้องกับ What Where When Why How Whom ต้องมีข้อมูลทุติยภูมิ หรือข้อมูลลงพื้นที่ ภาคสนามมาสนับสนุน

5) การเขียนระเบียบวิธีการวิจัย เขียนให้ละเอียดถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง(การวิจัยเชิงปริมาณ) สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถใช้กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ เครื่องมือในการทำวิจัย คุณภาพของเครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบ Assumption

6) การเขียนผลการวิจัย ไม่ควรมีอ้างอิง ผลการวิจัยในเชิงปริมาณจะแสดงในลักษณะของตาราง กราฟ รูปภาพ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีตาราง รูปภาพสนับสนุนได้

7) การเขียนอภิปรายผล ต้องเขียนตามวัตถุประสงค์ หากมีการอ้างอิงไม่ควรที่อ้างอิงซ้ำในบทที่ 2 ที่เป็นแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเขียนสอดคล้องกับ/อ้างถึงใน

8) การขียนบทสรุป ควรบรรยายผลวิจัยที่ได้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย และควรเขียนประโยชน์ในเชิงนโยบาย Whom

9) การทำตาราง ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างย่อหน้า กับตาราง กราฟ และรูปภาพ  

และ 10) การเขียนบรรณานุกรม บางวารสารมีเกณฑ์ในการอ้างอิง เช่น 94 เล่ม 112 เล่ม เอกสารที่ใช้อ้างต้องไม่ควรซ้ำกันในเล่ม

ซึ่งสามารถใช้ ChatGPT ช่วยในการเขียนตามหัวข้อที่กล่าวมาได้ และในการเขียนบทความ ควรเริ่มจากการทำแผนที่บทความเพื่อแบ่งสัดส่วนของหัวข้อของบทความข้างต้นตามเกณฑ์วารสารที่กำหนดจะทำให้การเขียนง่ายขึ้น

สิ่งที่วงวิชาการต้องตระหนักและคำนึงถึง ซึ่งกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะให้ความสำคัญอย่างมากคือ

* วารสารทุกฉบับและกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการจะให้ความสำคัญกับการเป็นต้นฉบับที่ถูกต้อง ทำเอง ทั้งความคิดริเริ่ม การออกแบบ การเป็นผลงานวิจัยที่ใหม่ ได้ข้อค้นพบใหม่ แปลกใหม่

* สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมงานวิชาการและงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วางหลักการอันเป็นประเด็นการละเมิดจริยธรรมงานวิชาการและผลงานวิจัยได้ดังนี้

- การสร้างข้อมูลโดยไม่ได้เกิดขึ้นจริง

- การดัดแปลง ตัดต่อ ปกปิด เสริมต่อ บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

- การคัดลอก หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยไม่ชอบ

- การเป็นหรือไม่ได้เป็นผู้นิพนธ์โดยไม่เหมาะสม

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1427
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 4:48:14   เปิดอ่าน 761  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง