คู่มือปฏิบัติงานการสร้างรายการทรัพยากรของวารสาร (item)
วันที่เขียน 18/6/2567 9:47:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 7:32:51
เปิดอ่าน: 111 ครั้ง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ คือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ในส่วนของการลงทะเบียนที่เป็นการลงรับวารสารในส่วนของโมดู Serical Check in คือรายละเอียดของวารสารตั้งแต่ปี 2540-2558 สามารถถ่ายจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon มายังระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้คือ ALIST ได้ ส่วนรายละเอียดของวารสารที่ได้รับก่อนปี 2540 ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ ซึ่งเป็นปัญหาของงานด้านวารสารคือมีข้อมูลในส่วนของรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร แต่ไม่สามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของวารสารที่มีให้บริการได้ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำการสร้าง Item ของวารสารทั้งหมดที่รับเข้ามาในระบบและเพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อในอนาคตจะมีการให้บริการยืมวารสารออกนอกห้องสมุดได้ วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 1. เพื่อสร้างรายการทรัพยากรวารสาร (Item) สำหรับการ ยืม- คืน วารสาร 2. เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ขอบเขตของคู่มือ คู่มือการสร้างรายการทรัพยากรของวารสาร (Item) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นสำหรับการสร้างรายการทรัพยากรของวารสาร ตามนโยบายของผู้บริการที่ต้องการให้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดทั้งวารสารเย็บเล่มและวารสารเล่มปลีกสามารถ ยืม- คืน ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ได้ ประโยชน์ที่ได้รับ 1. บุคลากรสำนักหอสมุด สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 2. ผู้ใช้บริการสามารถยืม คืน วารสารผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ 3. สามารถรายงานผลการายืม – คืน วารสารได้

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjQyNDk1&method=inline

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1456
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
คู่มือ » การสร้าง item เพื่อการยืมคืน
แนวทางการปฏิบัติงานข้างต้นในส่วนของงานด้านวารสาร สำนักหอสมุดได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร ตั้งแต่การบันทึกรายการบัตรทะเบียนวารสาร การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบเดิม (horizon) จนถึงปัจจุบันใช้ระบ...
item  ข้อมูลตัวเล่มวารสาร  วารสารล่วงเวลา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:31:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 3:43:03   เปิดอ่าน 97  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คู่มือ » คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนวารสารในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
ปัจจุบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เวอร์ชั่น 4.0.2009 ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับวารสารจะใช้โปรแกรมย่อยของระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module) เพื่อควบคุมก...
ALIST  ทะเบียนวารสาร  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:20:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 2:08:03   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คู่มือ » การตรวจสอบทะเบียนวารสาร
วารสารจัดเป็นทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนึ่งที่นับได้ว่ามีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการอย่างมาก วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการ...
ทะเบียนวารสาร  สถานะของวารสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:44:03   เปิดอ่าน 105  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คู่มือ » บรรณานุกรมรายงานการวิจัย
รายงานการวิจัยหมายถึง การเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการวิจัย รวมถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของผู้วิจัย และผู้เกี่ยวข้...
บรรณานุกรม  รายงานการวิจัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:03:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:06:16   เปิดอ่าน 100  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คู่มือ » การสร้างรายการบรรณานุกรมบทความออนไลน์
ในปัจจุบัน วารสารมีการจัดพิมพ์ออกเป็น 2 รูปแบบ คือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และการจัดพิมพ์เป็นแบบออนไลน์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดหาวารสารทั้งสอง 2 รูปแบบ เพื่อให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่จ...
บทความออนไลน์  บรรณานุกรมบทความ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 8:51:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 3:34:38   เปิดอ่าน 90  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง