การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4th ICSTI-MJU
วันที่เขียน 9/4/2567 11:38:31     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2567 3:07:42
เปิดอ่าน: 78 ครั้ง

ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) Hybrid conference (Online & Onsite) โดยสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรม มีรายละเอียดดังนี้

ในเวลา ๑๐.๐๐ -๑๑.๓๐ น.ได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ ดังนี้ "ALTERNATIVE GLUCOSE MONITORING: LIQUID–SOLID CONTACT ELECTRIFICATION FOR DETECTING GLUCOSE IN URINE" โดย Professor Dr. Naratip Vittayakorn จาก Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Bangkok, THAILAND และ "FLATTENING METHODS FOR ADAPTIVE LOCATION-BASED SOFTWARE: THE VERY FIRST STEP OF ADAPTIVE UI DESIGN FOR AGING SOCIETY" โดย Assistant Professor Dr. Thitivatr PatanasakPinyo จาก Faculty of Information and Communication Technology Mahidol University Nakhon Pathom, THAILAND และ Invited ๑ หัวข้อ ได้แก่ "REGULATION OF TRANSLATION BY METHYLATION MULTIPLICITY OF 18S RRNA" โดย Dr. Kuanqing Liu จาก Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of Sciences, CHINA

และในเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแบบบรรยาย ประเภท ปากเปล่า (Oral Presentation) Session ๑ : Mathematics, Statistics, Computer & Data Science ประกอบด้วยเรื่องที่นำเสนอ ดังนี้

๑. On Properties of Linear Codes Over Residue Class Rings

๒. Assessing the Impact of Lockdown and Vaccination Strategies in Managing the Covid-19 Outbreak in Thailand: Insights from the Sveiqhrd-Lockdown Model

 

และในเวลา ๑๓.๐๐ น.เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแบบบรรยาย ประเภท ปากเปล่า (Oral Presentation) Session ๑ (ต่อ)

๓. Age-at-death Estimation from Chest Plate Radiographs based on Binary Stage in a Thai Population by Transition Analysis with Bayesian Approach

๔. Application of Statistical Techniques for Testing Soil Moisture Measurement with Stainless Steel Tube Sensors

๕. Extended Bayesian Analysis through Wrapped Distribution

๖. Atr-Ftir Spectroscopy Identified Patients with Anti-Interferon-Gamma Plasma

๗. Analysis of zenith sky radiance in the tropic: A case study at two stations in Thailand

๘. Identifying Suicidal Post by Using Latent Dirichlet Allocation

 

  • ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

                         ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และทางด้านคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ไปพัฒนาในด้านการเรียนการสอน และด้านการทำวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไป

 

  • ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

                  นำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1438
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการฯ
ในการเขียนบทความ ควรเริ่มจากการทำแผนที่บทความเพื่อแบ่งสัดส่วนของหัวข้อของบทความข้างต้นตามเกณฑ์วารสารที่กำหนดจะทำให้การเขียนง่ายขึ้น สามารถใช้ ChatGPT ช่วยในการเขียนตามหัวข้อที่กำหนดได้ง่ายขึ้น
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 4/3/2567 10:46:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 18:06:45   เปิดอ่าน 192  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 18:07:20   เปิดอ่าน 824  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง