รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
N/A
ถ่านชีวภาพ » เตาถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ และการผลิตถ่านชีวภาพ
ในปัจจุบัน มีหลายวิธีในการผลิตถ่านชีวภาพ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่เตาผลิตถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ ที่ใช้เพื่อผลิตถ่านชีวภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 22/8/2563 23:34:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 10:46:18
งานวิจัยสถาบัน » งานหนักไม่เคยฆ่าคน vs Life-long Learnings
วาทะโอวาทที่รู้จักกันดี "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ถอดเป็นปรัชญาการศึกษาของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้อย่างไร แล้ว Life-long Learnings เข้าไปผูกกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไร Stay Tuned
คำสำคัญ : งานหนักไม่เคยฆ่าคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long learning  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 329  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 15/6/2563 10:08:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 6:54:36
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์
ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสําปะหลัง ซังและต้นข้าวโพด มูลสัตว์ กากตะกอนของเสีย เป็นต้น แม้กระทั่งมูลสัตว์นำมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุม อุณหภูมิและอากาศหรือจำกัดอากาศให้เข้าไปเผาไหม้น้อยที่สุดซึ่งกระบวนการเผาไหม้นี้ เรียกว่า “การแยกสลายด้วยความร้อนหรือกระบวนการไพโรไลซิส” ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อยมาก มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ของถ่านชีวภาพมีหลายด้าน เช่น การปรับปรุงดิน และช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงลดระยะเวลาการปลูกได้อีกด้วย แล้วแต่ชนิดของพืชที่ปลูก มีงานวิจัยที่นำถ่านชีวภาพไปใช้กับพืชทางการเกษตร ใช้เป็นวัสดุปลูกร่วมกับวัสดุอื่น เพื่อผลิตผลผลิตทางการเกษตร การลดการดูดซับสารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืชและศัตรูพืช และโลหะหนักที่อยู่ในดินและน้ำ ของพืชที่ปลูก โดยถ่านชีวภาพจะตรึงสารเคมีกลุ่มนี้ไว้ ทำให้ลดผลกระทบต่อพืชที่ปลูกจากสารเคมีและโลหะหนักที่ปนเปื้อน ใช้ดูดซับน้ำมันปิโตรเลียม ใช้เป็นตัวเร่ง ในปฏิกริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซละและไบโอแก๊ส ใช้เป็นวัสดุเพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ ผลิตกราฟีน เป็นต้น
คำสำคัญ : biochar  kiln  กราฟีน  ความร้อน  ดูดซับ  ตัวเร่ง  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  บำบัดน้ำเสีย  ไบโอชาร์  ปนเปื้อน  ปรับปรุงดิน  ปุ๋ยหมัก  ผักสวนครัว  ไม้ผล  โลหะหนัก  สมุนไพร  สารเคมีปนเปื้อน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 12340  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 26/10/2562 20:32:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 16:45:19
ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา » ระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันการฆ่าตัวตายในสถาบันอุดมศึกษา โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2029  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชลลดา ปัญญา  วันที่เขียน 10/10/2562 10:59:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 16:04:45
สรุปองค์ความรู้ในการเข้าร่วมอบรม เรื่อง "บล็อกเชน" » บล็อกเชน (Blockchain) กับการใช้งานประโยชน์
เทคโนโลยีบล็อกเชน(Blockchain Technology) เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชน คือ ตัวดีเอนเอ ที่เปิดพื้นที่ทางดิจิทัล ที่สร้างความไว้ใจ ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ(และการสร้างเครือข่ายสำหรับทุกคนเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง)อย่างเช่น ธุรกิจการเงินทางด้าน cryptocurrency หรือเงินสกุลบิทคอยน์ และอื่นๆ ที่เราเริ่มรู้จักกันดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆบนโลก ก็ถือว่าเป็นดีเอเอนของเทคโนโลยีบล็อกเชนถนนสายใหม่จากเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้เริ่มเปิดใช้บริการอย่างเต็มที่แล้ว
คำสำคัญ : Blockchain  บล็อกเชน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5331  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จักรกฤช เตโช  วันที่เขียน 28/9/2562 17:08:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 14:59:47
งานบริหารและธุรการ » การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กร/หน่วยงาน เพื่อรายงานภารกิจ หรือกิจกรรมความก้าวหน้าของหน่วยงาน ให้แก่สาธารณชนหรือบุคคลทั้งภายนอกและภายในองค์กรทราบ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือด้านบวกให้กับองค์กร
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 657  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สาลินี ไพรัช  วันที่เขียน 10/9/2562 15:40:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 7:42:04
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนางานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคมควรเริ่มต้นจากกระบวนการคิดโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ หรือศาสตร์อื่นๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยการพัฒนางานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ มีแนวทางดังต่อไปนี้ 1. การคิดหัวข้อโครงการวิจัยที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์หรือความต้องการของแหล่งงบประมาณ โครงการวิจัยที่เป็นปัญหาหรือความต้องการของภาคเอกชน โครงการวิจัยทางสังคมที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน เป็นต้น 2. การเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆ หรือหน่วยงานอื่น เช่น การร่วมมือกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 598  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 5/9/2562 16:22:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/9/2563 20:05:55
บทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ » การจัดทำโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ของคณะบริหารธุรกิจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 687  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาบทิพย์ กาญจนวงศ์  วันที่เขียน 23/7/2562 16:23:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 11:43:48
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » ศาสตร์การนำพลังคุณธรรมจริยธรรมแก้วิกฤติชาติกับการวิจัยแบบ Implementation Science (IS) of Morality strength
การวิจัยแบบ Implementation Science (IS) of Morality strength คือการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดขึ้นมาจากการผสมผสานเทคนิคการวิจัยในอดีต ต้นกำเนิดของ IS มาจาก Evidence based Practice: EBP หรือการวิจัยอิงหลักฐาน การวิจัยแบบ IS อาจผสมผสานการวิจัยแบบ Design research: การวิจัยวิทยาศาสตร์การออกแบบ, Engineering design: การออกแบบวิศวกรรม Design research for technological products: การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี
คำสำคัญ : Design research  Design research for technological products  Engineering design  Evidence based practice  Implementation Science  คุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมศาสตร์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1524  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 18/6/2562 12:57:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 13:31:28
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » พลังจริยธรรมนำวิกฤตชาติ
ที่ผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย มีการดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาและเผยแพร่ และด้านผลผลิต แต่ปัญหาที่พบคือ การมีจำนวนผลการวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้ถูกนำไปใช้ ดังนั้น จึงเสนอแนวทางในการพิจารณาดำเนินการวิจัยในแบบ Implementation Science, Translation Research เพื่อนำผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และมีแนวคิด Life Assets ที่เสนอแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อน เพื่อเสริมพลังบวกและเป็นอาวุธป้องกันตัวของเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป
คำสำคัญ : Implementation Sciences  Life assets  Transnational research  คุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมศาสตร์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 860  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 17/6/2562 16:28:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/9/2563 19:47:57
งานบริหารและธุรการ » การให้ความรู้ในการเขียน Blog KM มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมเสวนาน้ำากาแฟ (Coffee hour for your) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ : ถอดบทเรียน  ฺBlog KM  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 907  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 2  ครั้ง
ผู้เขียน สาลินี ไพรัช  วันที่เขียน 31/5/2562 14:28:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 11:10:56
การจัดบริการทางการศึกษา รูปแบบการให้บริการและความช่วยเหลือของหน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการ » การจัดบริการทางการศึกษา รูปแบบการให้บริการและความช่วยเหลือของหน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการ
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการจัดบริการทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาพิการของเครือข่ายนักศึกษาพิการ และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายนักศึกษาพิการที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่นักศึกษาพิการได้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1910  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชลลดา ปัญญา  วันที่เขียน 31/5/2562 13:49:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 3:41:00
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ
สืบเนื่องมาจากที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับงบประมาณโครงการลักษณะ Project Base เป็นจำนวนหลายโครงการ มีผู้รับผิดชอบดำเนินการหลายคน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายถูกต้องตามกฎระเบียบ เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1415  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 12/7/2561 15:48:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 9:16:14
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1948  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 19/4/2561 16:44:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 11:22:12
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1743  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 19/4/2561 16:27:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 10:44:20
บทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ » KM แนวทางการทวนสอบรายวิชา
แนวทางการทวนสอบรายวิชา ควรมีการทวนสอบ อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
คำสำคัญ : KM  การทวนสอบรายวิชา  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1865  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาบทิพย์ กาญจนวงศ์  วันที่เขียน 13/3/2561 14:27:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/9/2563 10:13:00
บทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ » KM แนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรม
คำสำคัญ : KM  การดำเนินงานโครงการกิจกรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1775  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาบทิพย์ กาญจนวงศ์  วันที่เขียน 13/3/2561 11:04:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 16:10:49
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยที่ดีในมุมมองของผู้ประเมิน
บทความวิจัย เป็นเอกสารทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำเอาสาระสำคัญของงานวิจัยเขียนเป็นบทความที่มีความกระชับ เข้าใจง่าย แสดงผลการวิจัยอย่างชัดเจน ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ในส่วนที่เป็นความคิดเห็นต้องนำเสนอตามเหตุผล และอ้างอิงตามหลักการทางวิชาการด้วย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1732  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 20/6/2560 16:45:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 3:46:48
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
สรุปความรู้ที่ได้จาการเข้าร่วมสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) และโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กทม.
คำสำคัญ : การเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้ทุน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2129  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 28/9/2559 14:05:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 7:06:00
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
การรายงานสรุปการสัมมนา ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers)(แม่ไก่) และโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กทม.
คำสำคัญ : การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2305  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 28/9/2559 13:23:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 11:57:30
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อ โครงการเสวนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การศึกษาในยุคที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพอย่างทั่วถึง การจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลก ผู้สอนต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและดำเนินชีวิต คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตระหนังถึงความสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพการสอนของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้เกิดเรียนรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงจัดให้มีการเสวนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อประโยชน์แก่คณะฯ ต่อไป
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1829  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 26/8/2559 13:56:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 15:05:19
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง "การสร้างความเข้าใจในการเขียนข้อตกลงภาระงาน (TOR) และรายงานภาระงานตามข้อตกลงฯ (APS ป.สน.02)"
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการเขียนข้อตกลงภาระงาน (TOR) และรายงานภาระงานตามข้อตกลงฯ (APS ป.สน.02)” ในวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้อง E122 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้บุคลากรคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1840  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 25/8/2559 15:00:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/9/2563 2:14:41
“การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” และ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์” » “การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” และ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์”
การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น และ การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์
คำสำคัญ : การเตรียมต้นฉบับตำราวิชาการ  การเตรียมต้นฉบับหนังสือ  ผลงานวิชาการ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3672  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ลลิดา ภู่ทอง  วันที่เขียน 30/6/2559 11:18:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 16:33:48
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง "การได้มาซึ่งโจทย์วิจัย จากพื้นฐานสู่การยอมรับระดับนานาชาติ"
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และจัดการความรู้ด้านงานวิจัย โดยการจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง "การได้มาซึ่งโจทย์วิจัย จากพื้นฐานสู่การยอมรับระดับนานาชาติ" เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ในการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของคณะฯ และหน่วยงานภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในครั้งนี้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1598  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 9/6/2559 16:10:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 15:39:42
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังต่อไปนี้ - การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทย (Climate Change: Crisis or Chance of Thai – Agriculture)” โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ชำนาญในด้านต่างๆ อาทิ รศ.สมพร อิศวิลานนท์, ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน และ ดร.สมชาย บุญประดับ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากมีแก๊สเพิ่มขึ้น เกิดเป็น greenhouse effect คือมีสภาพภูมิอากาศปัจจุบันที่มีอุณหภูมิของโลกเริ่มสูงขึ้น หากไม่มีมาตรการควบคุมก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น กระแสน้ำอุ่นก็จะมาไล่กระแสน้ำเย็น เกาะต่างๆ ก็จะหายไป มีความเสี่ยงทางการเกษตรมากขึ้น และน้ำไม่เพียงพอ ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมีแนวโน้มที่ผลผลิตจะลดลง ในขณะเดียวกันภาคการเกษตรมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการกักเก็บและดูดซับก๊าซเรือนกระจก ไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (25%) การใช้พื้นที่ในการเกษตร (24%) การก่อสร้างบ้านเรือน (6.4%) การขนส่งและอุตสาหกรรม มีผลทำให้เกิด greenhouse effect โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ดังต่อไปนี้ การเลี้ยงวัวควาย การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ การปลูกธัญพืช การปลูกข้าว การตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ อุณหภูมิ น้ำฝน ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้พืชมีอายุสั้นลง แต่พืชประเภทอ้อย ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ต้องใช้พันธุ์ที่ทนแล้ง ส่วนการปลูกมันสำปะหลัง ต้องมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับชุมชน พื้นที่ เป็นต้น - ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแยกตามกลุ่มสาขาวิชาและโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำเสนองานวิจัยถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัย และได้เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์: - ได้นำความรู้ที่ได้จากการนำเสนอผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ไปเป็นแนวทางและพัฒนางานวิจัยของตนเองเพื่อจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2128  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งทิพย์ กาวารี  วันที่เขียน 27/2/2559 19:09:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 9:19:38
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
ตามประกันคุณภาพการศึกษาปี 2557 ทุกหลักสูตรจะต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชา ดังนั้นคณะฯ จึงได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1805  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 9/9/2558 19:18:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 15:36:11
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนา หัวข้อ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร
ตามที่ประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร เพื่อให้ค้นหาแนวปฏิบัติในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1937  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 9/9/2558 18:03:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 11:22:50
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนำเสนองาน
และทักษะความรู้ ให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด และมีความเอื้ออาทรต่อกันจากการที่ได้ไปพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรม สัมมนาหรือดูงาน แล้วให้นำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนำเสนองาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการจัดความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1941  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 9/9/2558 16:32:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 14:48:11
KM คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร » การกำหนดกรอบตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตามที่มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการจัดการความรู้ โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีสรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและสามารถปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสารมารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1875  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ โหลามนต์  วันที่เขียน 22/7/2558 15:48:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 9:09:31
จัดการความรู้ คณะวิศวกรรม ปี 2556 » บทบาทของคณาจารย์ต่อการพัฒนาอุทยานความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตร KAP
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง "บทบาทของคณาจารย์ต่อการพัฒนาอุทยานความรู้ด้านวิศวกรรม (KAP)" เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้อง E122 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงการอุทยานความรู้ของมหาวิทยาลัย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5778  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อธิษฐาน มีแสงแก้ว  วันที่เขียน 9/6/2557 10:45:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/9/2563 13:34:11