องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 17:44:04
เปิดอ่าน: 2156 ครั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งน้อมนำองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา ทั้งเกษตรทฤษฏีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรากฐานในการพัฒนา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีภารกิจ 4 ด้านหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม นอกจากภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแล้ว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ต้องการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนการศึกษาได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและบูรณาการทางวิชาการในภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติงานจริง อีกทั้งสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาองค์กรตามทิศทางมหาวิทยาลัยและยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว ประกอบกับคณะฯ ได้จัดทำโครงการบูรณาการทางด้านเมืองสีเขียว (Green City) การพัฒนาการผลิตภาคเกษตรแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การลดการเผาของเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะเป็นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถมองเห็นคุณค่าและขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกัน โดยจัดกิจกรรมการผลิตเตาไบโอชาร์และดินไบโอชาร์ ซึ่งกระบวนการผลิตไบโอชาร์จะอาศัยความร้อน เพื่อทำให้เกิดการแยกสลาย แล้วจะสามารถให้พลังงานทดแทนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ถ่านชีวภาพผลิตจากชีวมวลรวมถึงขยะแห้ง เศษวัสดุทางการเกษตร เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพดเป็นต้น ทำให้ช่วยในกระบวนการจัดการของเสียประเภทอินทรีย์วัตถุได้ เป็นในการกำจัดของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในระยะยาวได้ด้วยการกักเก็บคาร์บอนไว้ในถ่านแล้วนำถ่านไปใช้ในดิน การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

องค์ความรู้หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1069
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 10:57:06   เปิดอ่าน 2132  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุค...
ขออนุมัติ  เบิกเงิน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 19:51:17   เปิดอ่าน 2043  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานคลังและพัสดุ » ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานคลังและพัสดุ ร่วมกับ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับก...
ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน นิลนี พรมปิงเครือ  วันที่เขียน 12/9/2562 17:49:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2567 0:45:47   เปิดอ่าน 2055  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง