รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
N/A
ระบบบริการของหน่วยงาน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) » การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เป็นการให้บริการของงานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเทศ รับรองสถานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือน ฯลฯ โดยจัดทำในรูปแบบภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ : บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระบบ ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการดำเนินการ  หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)  อำนวยความสะดวก  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 981  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 14/9/2564 15:40:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 20:36:24
งานวิจัยสถาบัน » ผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่"
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะในการผลิตผลงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามวัดความคิดเห็น วัดความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงบรรยายและเชิงปริมาณด้วยการใช้ สถิติร้อยละ ผลการวิจัยปรากฏดังต่อไปนี้ 1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในระดับปานกลาง โดยมีการวางแผน การพัฒนาตนเองด้านตำแหน่งทางวิชาการ มีความคิดที่จะทำคู่มือปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก คิดจะทำงานวิจัย และทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานในหน้าที่ เป็นอันดับรองลงมา แต่ยังคิดว่าการจัดทำผลงานประกอบการขอตำแหน่งยังมีความยุ่งยาก และคิดว่าหลักเกณฑ์การผลิตผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังมีความชัดเจนในระดับปานกลาง ความเข้าใจเกณฑ์ผ่านการประเมิน/ คุณภาพ และความสามารถผลิตผลงานวิชาการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดยังอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการผลิตผลงานวิชาการยังมีไม่มาก ผู้ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีความคิดจะยื่นเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้นยังมีน้อย 2) ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ด้าน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านจิตวิทยา และปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน 3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อ เสนอแนะโดยสรุปได้ คือ มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ผลงานวิชาการ ควรจัดอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตผลงานวิชาการให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ การจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำผลงานวิชาการ ควรจัดศูนย์หรือสำนักงานในการให้บริการ หรือคลินิกให้คำปรึกษาในเรื่องการผลิตผลงานวิชาการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละด้านเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำผลงานทางวิชาการ รวมถึงคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ควรมีความเชี่ยวชาญและมาจากสายงานในการขอตำแหน่งวิชาการในแต่ละด้าน การตรวจผลงานวิชาการ ควรกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนไม่ควรนานเกินไป จะทำให้ผู้ขอผลงานเสียโอกาสหลายด้าน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2690  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภัคสุณีย์ ดวงงา  วันที่เขียน 5/11/2562 16:11:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 20:40:30
การประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติประจําปี 2561 (International Conference on Applied Statistic (ICAS) 2018) ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติประจําปี 2561 เลขที่ ศธ.0523.4.7/349 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้เลือกใช้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรกรณีที่ 2 และข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติประจําปี 2561 โดยTheme การประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติครั้งนี้คือ Data Science โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1 การจัด Workshop 2 การบรรยายพิเศษ (keynote speaker) 3 การบรรยายบทความรับเชิญ (invited speaker) 4 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation) 5 การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation) ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้ จากการเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางสถิติสถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และคณิตศาสตร์ศึกษา ของนิสิต/นักศึกษา/คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีการตีพิมพ์ใน Proceeding ของการประชุม และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจัย กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของงานวิจัย จากความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาความรู้ทักษะด้านการวิจัยและทักษะด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1682  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 7/10/2562 15:53:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/7/2565 0:16:48
สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ » ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) และโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป็นระบบงานที่ทาง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการในการสืบค้น ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบประกอบไปด้วยนายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ นางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พันธ์ นายรัตติกาล ณวิชัย และนางสาวละออศิริ พรหมศร ในฐานะที่ทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีส่วนร่วมในส่วนของการออกแบบ field ข้อมูล การแสดงผล การคำนวณ และการออกรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันคือกองเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมอบหมายให้ นายสมชาย อารยพิทยา เป็นผู้ร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมาแล้วหลาย Versions และได้มีทีมงานเข้ามาสนับสนุนซึ่งประกอบด้วยนายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ นายสมชาย อารยพิทยา นายสุชาติ จันทร์แก้วนางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์ นางสาวมยุรี แก้วประภา นางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ นายรัตติกาล ณวิชัย นางสาวละออศิริ พรหมศรและนางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม ได้ร่วมกันจัดประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการพัฒนาระบบร่วมกันเนื่องจาก ก.พ.อ. ได้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2115  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์  วันที่เขียน 30/9/2562 20:48:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 20:31:57
การประเมินค่างาน » การประเมินค่างาน
การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง หรือการตีค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สมเหตุสมผล โดยนำมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นคุณค่างานของตำแหน่ง โดยที่การประเมินค่างานเป็นการวัดความสัมพันธ์หรือคุณค่าของตำแหน่งที่ไม่ใช่เป็นการวัดที่ปริมาณงาน หรือไม่ใช่การประเมินตัวบุคคล
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 12682  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สรัญญา อาษาไชย  วันที่เขียน 12/6/2562 13:07:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 23:04:12
การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น » การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งประเภทอำนวยการและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และการทำผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรตาม MJU Training Roadmap
คำสำคัญ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร  การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2282  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน  วันที่เขียน 27/5/2562 15:02:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 5:24:47
การเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น » การเตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทอำนวยการ (ขึ้นด้วยตำแหน่งบริหาร) ซึ่งเป็นแท่งอำนวยการของสายสนับสนุน 2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ขึ้นด้วยผลงาน) ซึ่งเป็นแท่งวิชาการของสายสนับสนุน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3606  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สรัญญา อาษาไชย  วันที่เขียน 8/3/2562 11:53:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 23:38:08
สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ » แนวทางในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการใหม่
-
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2802  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์  วันที่เขียน 1/10/2561 0:07:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 18:12:41
สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ » ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) : กรณีของโปรแกรมรายงานความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU) เป็นระบบงานที่ทางกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการในการสืบค้น ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดตั้งทีมงานในการพัฒนาระบบประกอบไปด้วยนายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ นางสาวอารัทรา พิเชษฐ์พันธ์ บุคลากรปฏิบัติการ นายรัตติกาล ณวิชัย บุคลากรปฏิบัติการ และนางสาวละออศิริ พรหมศร ในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยได้มีส่วนร่วมในส่วนของการออกแบบ field ข้อมูล การแสดงผล การคำนวณ และการออกรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมอบหมายให้นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทางทีมงานได้มีการจัดประชุมและปรึกษาหารือหาแนวทางในการพัฒนาระบบร่วมกัน และทางทีมงานได้ดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการติดตั้ง banner ไว้ที่หน้า homepage ของกองการเจ้าหน้าที่ ตามเว็บไซต์ https://apds.mju.ac.th ในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ผู้เขียนขอนำเสนอแต่ละหัวข้อ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2684  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์  วันที่เขียน 30/9/2561 23:39:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 4:24:51
เผยแพร่การใช้ประโยชน์ » เผยแพร่การนำไปใช้ประโยชน์
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์ จูมวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหา และการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้าพเจ้าขอรายงานดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 1.1 ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรไทย 4.0 โดย ผศ.ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การอภิปรายเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กับอนาคตพืชสวนไทย โดย ผศ.ดร. พีรศักดิ์ ฉายประสาท ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตเวช ดร.ปราโมทย์ ร่วมสุข และ คุณเปรม ณ สงขลา 1.2 ได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลมะกอกน้ำ 2. การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน ได้รับฟังการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย และชมผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยใช้เทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในการเพิ่มปริมาณผลผลิต การประเมินคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกับการประเมินคุณภาพแบบไม่ทำลายผลผลิตที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และ การวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลผลิตได้ นายอดิศักดิ์ จูมวงษ์ 12 ธันวาคม 2560
คำสำคัญ : พืชสวนแห่งชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2865  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อดิศักดิ์ จูมวงษ์  วันที่เขียน 18/12/2560 12:07:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 21:58:18
งานวิจัย » ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก
จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มวิทยาการและวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยจากประเทศไทย เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งได้นำทรัพยากรชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ และยารักษาโรค งานวิจัยมีทั้งที่เป็นงานวิจัยพื้นฐานจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องความสำคัญ การทำวิจัยและนำไปใช้ของทรัพยากรชีวภาพในโลก ในประเด็นที่ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจคือ เรื่อง สารสกัดธรรมชาติแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และเมลาโทนิน (melatonin) เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาแผลในปาก
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6694  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ยุวลี อันพาพรม  วันที่เขียน 17/3/2560 1:23:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 14:19:20
งานวิจัย » สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการทำงาน” โดย อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ทำให้ทราบถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู ซึ่งสามารถนำกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปกิบัติตนในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักความดีงาม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับในสังคม อันจะนำมาซึ่งความน่าอยู่ขององค์กร รวมถึงเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5817  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ยุวลี อันพาพรม  วันที่เขียน 30/8/2559 9:30:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 22:03:52
POLWASIT LHAKARD » The Four C’s of Becoming a True HR Influencer
งานทรัพยากรบุคคล ในปัจจุบันนั้น มีความเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เพราะจากที่ทำงานประจำวัน ( Routine ) เช่น รับคนเข้า ออก ตรวจ ขาด ลา มาสาย แต่ในปัจจุบันนั้น การที่จะทำให้ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรนั้น ได้เห็นถึงคุณค่าของงานทรัพยากรบุคคล และทำให้นำทรัพยากรคนในองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์นั่นได้ จึงจำเป็นที่ทำให้ งานทรัพยากรบุคคล ปรับบทบาทไปสู่ คู่คิดกลยุทธ์ ( Strategic Partner ) และเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องคน ( Facilitator ) ซึ่งทำให้สิ่งที่ งานทรัพยากรต้องมีในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้คนในองค์กรเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของงานทรัพยากรมากขึ้น จากบทความด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท Adecco บริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลก ได้วางบทบาทของงานทรัพยากรบุคลไว้ 4 บทบาท บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ “Key Person of Influence” ของ Daniel Priestley จัดทำ โดย Entrevo Training ในสิงคโปร์ “Key Person of Influence” เน้นเรื่ององค์ประกอบสำคัญ 5 อย่างที่ทำให้คนที่มีชื่อเสียงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่าคนอื่นภายในสายธุรกิจของพวกเขา
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2821  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พลวศิษฐ หล้ากาศ  วันที่เขียน 1/7/2559 11:13:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 3:35:39
งานวิจัย » สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ม.แม่โจ้ (เรื่อง การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพโดยสาหร่ายคลอเรลล่า)
ก๊าซชีวภาพ (biogas) เป็นก๊าซหลายชนิดที่เกิดจากกระบวนการทางชีวภาพ ก๊าซที่นิยมนำไปทำเชื้อเพลิงได้คือ มีเทน การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพโดยสาหร่ายคลอเรลลา สามารถทำได้โดยอาศัยหลักการการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายคลอเรลล่า คลอเรลล่าจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการสร้างน้ำตาลหรืออาหาร ทำให้สามารถนำไปลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่รวมอยู่ในก๊าซชีวภาพอื่นๆ ได้
คำสำคัญ : ก๊าซชีวภาพ มีเทน สาหร่ายคลอเรลล่า การทำบริสุทธิ์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3608  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ยุวลี อันพาพรม  วันที่เขียน 15/3/2559 16:42:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 20:13:11
การประกันคุณภาพการศึกษา » เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลังจากที่ไปอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพในระบบ CUPT QA ที่ ทปอ. ได้ตกลงกันว่าจะเปลี่ยนไปใช้ระบบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ผู้เขียนจึงได้ทำตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินแบบ สกอ. ปีการศึกษา 2552-2556 และปีการศึกษา 2557 และแบบ CUPT QA (ปีการศึกษา 2558 ที่จะเริ่ม ส.ค. นี้)
คำสำคัญ : ประกันคุณภาพ CUPT QA  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3200  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 14/7/2558 13:52:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 7:23:01
การประกันคุณภาพการศึกษา » มคอ. แปลว่า ไม่มีใครเอา / ไม่มีคนอ่าน จริงหรือ
เมื่อวันที่ 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2558 ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรปของ สกอ. โดยเขามีผู้เชี่ยวชาญจากสกอตแลนด์มาจัดอบรมที่เชียงใหม่ในหัวข้อเรื่อง "TQF and The Development of Professional Standards Framework" จึงขอนำมาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
คำสำคัญ : PSF  TQF  มคอ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9589  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 13/5/2558 21:44:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 17:43:04
หลักเกณฑ์การประกวดผลงานKM เด่น ประจำปีงบประมาณ 2556 » หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดภายในงานKM FAIR "วิถีคน วิถีงาน" 2013 80 ปี แม่โจ้
1. ประเภทการคัดเลือกผลงานเด่นด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งสิ้น 5 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่1 ระดับบุคคล (บุคลากรภายในกลุ่มงาน หรือหน่วยงาน) แยกเป็น - สายวิชาการ - สายสนับสนุน ประเภทที่2 ระดับกลุ่มงาน (กลุ่มชุมชนปฏิบัติ 11 กลุ่มงาน) ประเภทที่3 ระดับหน่วยงาน (คณะฯ สานัก กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานเทียบเท่า) ประเภทที่4 นิทรรศการเด่นด้านการจัดการความรู้ (หน่วยงานที่จัดแสดงผลงาน นิทรรศการในงานKM FAIR ประเภทที่5 ประเภทการนาเสนอองค์ความรู้ในเว็บไซด์ KM BLOG (บุคคลที่นาเสนอ องค์ ความรู้ในKM BLOG)
คำสำคัญ : ประกวดKM 2013  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3848  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน คธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 24/7/2556 11:37:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 20:16:43
บทความทั่วไป » การเสนอขอปรับเงินเดือนข้าราชการในมหาวิทยาลัย
การเสนอปรับเงินเดือน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3443  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 25/6/2556 10:57:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 5:53:28
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) » ทางเลือกใหม่ของสมาชิก กบข. และผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
กระทรวงการคลังให้ข้าราชการปัจจุบันและข้าราชการบำนาญ ที่เป็นสมาชิก กบข.ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข.สามารถสมัครสมาชิกได้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3818  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภัคจิรา วิจิตร  วันที่เขียน 30/5/2556 13:50:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 7:55:28
บทความทั่วไป » ข่าวจากรัฐบาล
ปรับโครงสร้าง งด
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3494  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 24/1/2556 10:51:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 3:58:57
บทความทั่วไป » กองทุน กบข.
กบข.
คำสำคัญ : กบข.  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4642  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 18/9/2555 11:31:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 18:45:39
บทความทั่วไป » กบข ของข้าราชการ
กบข
คำสำคัญ : กบข  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5272  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 30/8/2555 15:07:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 19:37:12
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ทุนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ ระดับปริญญาเอก ปี 55
ขอประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการจัดตั้งและการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ : กองทุนพัฒนาบุคลากร  ป.เอก  สายวิชาการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4000  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 17/8/2555 18:33:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 18:30:49
การบริหารผลงาน (BSC & KPI) » การจัดทำ KPI ของกลุ่มงานห้องสมุด
เห็นประกายตาสดใส และ ผลการประเมินความคาดหวังที่ฟังแล้วก็...ชื่นใจ ทางนี้แหละ คิดว่าใช่ (คนอื่นคิดอย่างไร...เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ)
คำสำคัญ : KPI  TOR  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5618  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 1/5/2555 17:46:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 15:53:48
การบริหารผลงาน (BSC & KPI) » ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำระบบการบริหารผลงานไปใช้ในองค์กร
เปิดใจ และทำความเข้าไปไปพร้อมกัน ๆ ค่อย ๆ ก้าวเดิน ช้าบ้าง สะดุดบ้าง เนื่องด้วยไม่ใช่สูตรสำเร็จ ทุกคนต้องช่วยกัน ต้องใช้เวลา...
คำสำคัญ : Action plan  BSC  Competency  KPI  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6058  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 1/5/2555 0:02:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 16:38:17
การบริหารผลงาน (BSC & KPI) » ระบบประเมินผลงานแบบใหม่เป็นอย่างไร?
เมื่อไม่สามารถเลือกได้... อยากให้ทุกท่านเปิดใจเรียนรู้ และก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน
คำสำคัญ : BSC  KPI  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5799  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 30/4/2555 23:52:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 22:09:16
การบริหารผลงาน (BSC & KPI) » ทำไมต้องเปลี่ยนระบบการประเมินผลงานสู่ระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่?
ประเด็นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้...พูดยากว่า...เนื่องจากองค์กรมีปัญหา...หรือว่าเราต้องการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ เพราะเราไม่ได้เลือก แต่ถูกบังคับให้ถือปฏิบัติจาก สกอ.
คำสำคัญ : BSC  KPI  การบริหารผลงาน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6390  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 30/4/2555 23:18:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 22:44:26
กระบวนการKM 7 ขั้นตอน » กระบวนการKM 7 ขั้นตอน
การแบ่งขั้นตอนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
คำสำคัญ : km 7 ขั้นตอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 11465  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน คธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 3/4/2555 15:10:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 22:44:17
บทความทั่วไป » สวัสดิการที่น่าสนใจ
สวัสดิการบุคลากร
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5235  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 3/4/2555 13:07:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 15:16:12
บทความทั่วไป » ระบบพี่เลี้ยง
น่ารู้เกี่ยวกับพี่เลี่้ยงในการสอนงานให้กับผู้เริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6334  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 29/3/2555 10:37:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/7/2565 10:02:34