รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
N/A
วิชาการและการศึกษา » การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)
คำสำคัญ : หลักสูตร Sandbox  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1049  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กาลัญญุตา แก้วมาเมือง  วันที่เขียน 18/8/2565 17:00:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 10:04:45
วิชาการและการศึกษา » การประยุกต์ใช้ Google Application ในการปฏิบัติงาน
คำสำคัญ : Google Form  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 439  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กาลัญญุตา แก้วมาเมือง  วันที่เขียน 21/7/2565 12:12:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/3/2566 17:58:45
วิชาการและการศึกษา » ว่าด้วยเรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา "รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรุ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565"
คำสำคัญ : Top 10 Skills of 2025 จาก World Economic Forum  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1127  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กาลัญญุตา แก้วมาเมือง  วันที่เขียน 21/7/2565 12:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 1:49:31
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » PDPA พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องรู้ !!! ทำแล้วผิดกฏหมายมีอะไรบ้าง
ความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา/อบรม
คำสำคัญ : PDPA  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4070  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทีป สุขสมัย  วันที่เขียน 2/6/2565 11:39:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 13:21:21
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » เทคโนโลยี PoE ในระบบเครือข่ายมีประโยชน์อย่างไร
เทคโนโลยี PoE ในระบบเครือข่ายมีประโยชน์อย่างไร
คำสำคัญ : PoE  เทคโนโลยีPoE  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1818  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทีป สุขสมัย  วันที่เขียน 24/3/2564 17:22:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/3/2566 15:24:22
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ » การเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโควิด-19 ซึ่งตาม พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. ได้ผ่อนปรนให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือนักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือศึกษาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 8/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คำสำคัญ : ราชอาณาจักรไทย  โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2633  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 8/9/2563 14:08:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/3/2566 14:55:15
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62)
การจัดทำเอกสารคู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62) สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลและรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ผ่านช่องทางการกระจายข้อมูล เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับรู้ รับทราบ ชี้แจง สั่งการ ถือปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานหรือเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารสำหรับ การอ่านประเภทหนังสือบันทึกข้อความลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการประเภทต่างๆหรือสื่อสารด้วยวิธีการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ถ้อยคำ รวมถึง การใช้รหัส(code) สื่อแทนความหมายในทิศทางเดียวกันให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีการใช้เทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์(เก็บข้อมูลและประมวลผลด้วยไมโครอิเล็กทรอนิกส์)และเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือวิทยุคมนาคม(การสื่อสารผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)เป็นช่องทางถ่ายทอดข้อมูล หากต้องใช้วิธีการเดินเอกสาร(เจ้าหน้าที่เดินหนังสือ) หรือเข้าพบปะ ปรึกษาหารือส่งข้อความถึงกัน ซึ่งเป็นวิธีการ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการพัฒนาวางระบบการสื่อสารหลายด้านเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันและลดช่องว่างในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรหรือภายในหน่วยงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2122  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 31/10/2562 16:36:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/3/2566 7:37:16
การเตรียมการในการจัดงานเลี้ยงรับรองในการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมนานาชาติ » ความสำคัญของการจัดงานเลี้ยงรับรองและประเภทของงานเลี้ยงรับรอง
การจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการหารือกันในห้องประชุม เพราะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองทุกคน จะได้อยู่ในบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีเพียงพอที่จะสามารถทำความร่วมมือ หรือยุติข้อขัดแย้งที่เคยมีมาได้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3879  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 9/10/2562 9:54:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 10:23:25
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน » ยศทหาร-ตำรวจไทย (ภาษาอังกฤษ)
การจำตำแหน่ง ยศต่างๆ ของทหารและตำรวจ อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำงานหรืออยู่กับสายงานนี้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะมีคำศัพท์หลายคำที่ย่อแล้วอาจสับสนเบาๆ นอกจากนั้น ยังมีในหมวดยศต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเสริมเข้ามาอีก จึงขอฝากคำย่อสำหรับผู้ที่สนใจ
คำสำคัญ : Police Ranks  Royal Thai Air Force Ranks  Royal Thai Army Ranks  Royal Thai Navy Ranks  ยศตำรวจ  ยศทหารบก  ยศทหารเรือ  ยศทหารอากาศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 436021  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 6/10/2562 17:13:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 15:38:48
การอำนวยความสะดวกในการจ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร » การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B (การทำงาน)
ข้อปฏิบัติในการจ้างชาวต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
คำสำคัญ : visa type B  การจ้างชาวต่างชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9070  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์  วันที่เขียน 4/10/2562 16:31:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 14:23:10
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับคณะและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2 กรณี คือ 1. ติดต่อสมัครโดยตรงผ่านสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ 2. ติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ (ตามโครงการความร่วมมือ)
คำสำคัญ : นักศึกษาต่างชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1943  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 1/10/2562 11:46:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/3/2566 13:27:04
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อกำหนดความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอนเรื่องต่างๆ โดยการแจกแบบสอบถามในช่วงวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทั้งหมด 325 ชุด จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 476 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 226 ชุด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละคุณลักษณะ พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 2 คุณลักษณะ โดยคุณลักษณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 2 อันดับแรก คือหัวข้อ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และความพึงพอใจของบัณฑิต 2 อันดับสุดท้ายคือ หัวข้อ จำนวนเอกสารและตำรา ในสำนักหอสมุดสำหรับการค้นคว้า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ หัวข้อ ท่านได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ มีเพียงพอที่จะใช้ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.5 อายุเฉลี่ยประมาณ 22 ปี เกรดเฉลี่ย 2.68 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 7,700 บาท คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯในระดับมาก จากข้อคำถาม 13 ข้อเท่ากับ 3.75
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1402  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เจษฎาพร ด้วงชนะ  วันที่เขียน 30/9/2562 10:43:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/3/2566 9:00:45
การพำนักในราชอาณาจักรไทยของบุคลากร/นักศึกษาต่างชาติ ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรักษาสิทธิของวีซ่าประเภท Non-immigrant B สำหรับบุคลากร และ ED สำหรับนักศึกษา
คำสำคัญ : Re-entry Permit  เดินทางกลับเข้าประเทศ  เดินทางออกนอกประเทศ  รักษาสิทธิวีซ่า  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2967  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กนกวรรณ เครือมณี  วันที่เขียน 30/9/2562 10:04:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 12:56:21
คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี » คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1458  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อัจฉรี นาคะเสถียร  วันที่เขียน 12/9/2562 15:39:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/3/2566 12:04:58
การบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา » การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ "โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ"
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายหลักของพิธีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ช่วยเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาของนักศึกษาต่อคณาจารย์ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในสังกัดของคณะ
คำสำคัญ : อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนา ครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3139  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล  วันที่เขียน 12/9/2562 14:11:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 14:13:53
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือจำลองเหตุชุดที่1/62 ฝึกทำแผนปฏิบัติการผจญเพลิง และอพยพ อาคารอำนวย ยศสุข
คู่มือจำลองเหตุชุดที่1/62 เป็นการฝึกทำแผนปฏิบัติการผจญเพลิง และอพยพ อาคารอำนวย ยศสุข กรณีถังน้ำมันเชื้อเพลิง(เบนซิน) รถยนต์บุคลากรรั่ว และเกิดเพลิงไหม้ มีควันพิษ ที่จอดรถ โซน A ชั้น 1 ทั้งนี้ เหตุการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์และรถจักยานยนต์เคยเกิดขึ้นจริงกับรถยนต์บุคลากรและนักศึกษาที่จอดรถ โซน A ชั้น 1 ในอาคารอำนวย ยศสุข แต่ไม่เกิดเพลิงไหม้ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green Office) หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์กิจการนักศึกษา จึงเห็นความสำคัญในการฝึกทำแผนเป็นการเตรียมความพร้อมจัดตั้งอัตรากำลังที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมบุคลากรประจำอาคารให้สามารถดำเนินการระงับหรือควบคุมสถานการณ์ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งประจำอาคารควบคุมเพลิง โดยคัดเลือก/สมัคร อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุประจำอาคาร รวมทั้งชุดปฏิบัติการอพยพ เคลื่อนย้าย นำทาง และค้นหา ในการดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือจำลองเหตุการณ์ภายในและนอกอาคาร ต้องให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กฎกระทรวงในการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 เรื่องมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1714  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 9/9/2562 15:11:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/3/2566 6:38:12
การบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา » กิจกรรมนักศึกษา กับการใช้เทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
โลกในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือกิจกรรมนักศึกษานั้น ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นทำให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นเครื่องมือฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ และรู้จักคิด รู้จักวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดการทำงานขององค์กรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน สามารถวางระบบการทำงานที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ และปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนำการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน ฯลฯ
คำสำคัญ : กิจกรรมนักศึกษา วิชาชีวิต การเรียนรู้นอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8501  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐภัทร ดาวสุข  วันที่เขียน 9/9/2562 9:57:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 13:40:11
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria » ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria
ในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดเกณฑ์และระบบการประเมินคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตรวจสอบได้ ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญ คือ หน่วยงานบริการการศึกษา บุคลากรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยตรง คือ นักวิชาการศึกษา ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่นักวิชาการศึกษา จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดให้ จำนวน 2 โครงการ คือ อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme และ โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
คำสำคัญ : 11 criteria  AUN-QA  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5020  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 30/8/2562 10:02:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/3/2566 23:07:51
พัฒนางาน » เผยแพร่ความรู้การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การสร้างทีมงานจะสำเร็จได้ต้องอาศัยทักษะของภาวะผู้นำ และกลยุทธ์การบริหารของผู้บริหารในการสร้างทีมงาน ดังนั้น หากผู้บริหารให้ความสำคัญต่อทีมงาน และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมา ทีมงานนั้นจะช่วยสร้างคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา ทั้งนี้เพราะการทำงานเป็นทีมจะทำให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเห็นเป็นแบบอย่างในการทำงานของผู้นำและของเพื่อนร่วมงาน
คำสำคัญ : การทำงานเป็นทีม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2502  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง  วันที่เขียน 27/8/2562 16:11:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/3/2566 7:41:01
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » รู้หรือไม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีที่เก็บไฟล์ฟรี สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
ความรู้จากการที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับ Office365
คำสำคัญ : office365  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3422  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทีป สุขสมัย  วันที่เขียน 23/6/2562 20:59:22  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/3/2566 16:11:45
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนัก
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท ครอบคลุมการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิ ขั้นตอนการดำเนินงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา(PDCA) ซึ่งบุคลากรสังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้จัดทำขอขอบคุณ คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผู้ให้ความรู้ แนวทาง และข้อมูลในการทำงาน บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการทำงาน ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2609  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เจษฎาพร ด้วงชนะ  วันที่เขียน 29/11/2561 13:04:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/3/2566 16:25:42
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการผลิตบัณฑิตฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ
การเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความเป็นสากล การส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ และ การรับนักศึกษาต่างชาติมาฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่คณะฯ ภายใต้รายวิชาการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นกระบวนการใหม่ที่คณะฯ กำลังพัฒนาระบบการสนับสนุนของหลักสูตรและงานบริการการศึกษาฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2501  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 25/10/2561 14:36:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 13:32:05
วัฒนธรรมจีน » มารยาทในการให้ของขวัญแก่ชาวจีน
การให้ของขวัญ เป็นธรรมเนียมที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาช้านาน และมักจะเกิดขึ้นในโอกาสสำคัญต่างๆ ในสังคมจีนเมื่อต้องการมอบของขวัญแก่ผู้อื่นควรพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละโอกาสและสถานการณ์ โดยทั่วไปเมื่อไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนหรือคนรู้จัก ควรนำของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ติดไปให้ภรรยาของเจ้าบ้าน เช่น ช่อดอกไม้ ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น หากครอบครัวนั้นมีเด็กเล็ก อาจมอบของขวัญเป็นของเล่น ขนมหรือลูกอม หากได้รับเชิญไปร่วมงานแต่งงาน นอกจากของขวัญประเภทของแต่งบ้านแล้ว อาจจะมอบช่อดอกไม้หรือของขวัญที่ใช้ประโยชน์ได้แก่คู่บ่าวสาว ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่หรือเทศกาลโบราณต่างๆ ปกติชาวจีนจะมอบปฏิทิน สุรา ใบชา ลูกกวาด หรือบุหรี่ให้เป็นของขวัญแก่กัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 38406  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 2/10/2561 16:34:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 14:47:37
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา/แลกเปลี่ยน ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-immigrant (Ed) สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาหรือแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วต้องการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-Immigrant รหัส ED (การตรวจลงตราสำหรับการศึกษา) ที่ประเทศไทยโดยไม่ต้องการเดินทางไปทำที่สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศสามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ที่ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : Non-immigrant (ED)  Student visa  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3802  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กนกวรรณ เครือมณี  วันที่เขียน 2/10/2561 9:47:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/3/2566 13:34:17
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ » การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
ทำไมการเป็น “นักศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศต่างประเทศ” คุ้มค่าที่สุด
คำสำคัญ : การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ การฝึกงานต่างประเทศ สหกิจศึกษาต่างประเทศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4902  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 1/10/2561 14:05:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/3/2566 12:53:38
ประเทศต่างๆ (รายชื่อประเทศ, ชื่อทางการ ภาษาไทย-อังกฤษ) » ประเทศต่างๆ (รายชื่อประเทศ, ชื่อทางการ ภาษาไทย-อังกฤษ)
รายชื่อประเทศและดินแดนทั่วโลก รายชื่อประเทศและดินแดนทั่วโลก สะกดตาม "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตย สถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง พ.ศ. 2544" และตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศของราชบัณฑิตยสถาน โดยแบ่งตามทวีปและสถานะของรัฐ ดังนี้ 1) แบ่งตามภูมิภาค 1.1 ทวีปเอเซีย 47 ประเทศ 1.2 เขตโอเชียเนีย 14 ประเทศ 1.3 ทวีปยุโรป 44 ประเทศ 1.4 ทวีปแอฟริกา 54 ประเทศ 1.5 ทวีปอเมริกาเหนือ 23 ประเทศ 1.6 ทวีปอเมริกาใต้ 12 ประเทศ 2) รัฐที่ไม่ได้รับการรับรองจากนานาชาติส่วนใหญ่ 10 รัฐ 3) ดินแดน 79 แห่ง
คำสำคัญ : ชื่อทั่วไป  ชื่อทางการ  ดินแดน  ทวีป  นานาชาติ  ประเทศ  รัฐที่ไม่ได้รับการรับรอง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 338206  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 16/9/2561 0:39:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 15:37:26
การแปล (Translation) » การแปล (Translation)
ความหมายของคำว่า “แปล” ซึ่งเป็นคำกริยาไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 1) ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง 2) ทำให้เข้าใจความหมาย พจนานุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ ดังนี้ translate : “to render into another language ; to interpret ; to explain by using other words; to express in other terms” ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การแปล คือ 1) การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่ง ไปยังอีกภาษาหนึ่ง 2) การตีความหมายหรือการทำให้เข้าใจความหมาย 3) การอธิบายโดยใช้ถ้อยคำสำนวนอย่างอื่น
คำสำคัญ : การแปล  นักแปลที่ดี  ภาษาฉบับแปล  ภาษาต้นฉบับ  หลักการแปล  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 126380  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 22/8/2561 22:49:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 15:32:31
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » เลือกเครื่องปรับอากาศแบบใดให้ประหยัดพลังงานในหน่วยงานและที่อยู่อาศัย
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม
คำสำคัญ : ประหยัดพลังงาน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5879  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทีป สุขสมัย  วันที่เขียน 9/3/2561 21:31:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/3/2566 23:13:57
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากภูมิภาคอาเซียนสู่ระดับโลก มีระบบการบริหารจัดการที่ให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาต่างชาติอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกกิจกรรมโดยมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศด้านวิชาการ ฯลฯ ที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และมีฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ ที่เผยแพร่ได้หลากหลายช่องทาง เพื่อก่อให้เกิด Visibility ในสังคมอุดมศึกษา
คำสำคัญ : MOA  MOU  Sandwich Program/Dual Program  กระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking)  การเทียบโอนหน่วยกิต  การพัฒนาศักยภาพ  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program)  นานาชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ  หลักสูตร English Program  หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หลักสูตรนานาชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4508  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 2/10/2560 0:36:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/3/2566 9:06:38
วัฒนธรรมจีน » วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ "ตะเกียบ" ของชาวจีน
จากบทความก่อนหน้า ที่ได้กล่าวถึงมารยาทในการรับประทานอาหารแบบจีน ครั้งนี้จะขอเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดบนโต๊ะอาหารแบบจีน ซึ่งก็คือ “ตะเกียบ” ซึ่งชาวจีนเป็นชนชาติแรกของโลกที่มีการใช้งานตะเกียบ โดยเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงหลังยุคราชวงศ์ฮั่น หรือราวๆ คริสต์ศตวรรษที่ 3
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 13216  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 29/9/2560 16:06:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/3/2566 10:44:38