รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
N/A
การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
คำสำคัญ : การพัฒนา งานประจำ นวัตกรรม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 28  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฉวีวรรณ ธงงาม  วันที่เขียน 21/6/2567 9:36:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:39:08
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานประจำให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น การอบรมเรื่องการพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ตรงกับแนวทางการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ที่มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันการศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น บทบาทของสายสนับสนุน ช่วยสนับสนุนการดำเนินการของสายวิชาการ และผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย โดย ช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อหาทางเลือก ข้อดีข้อเสีย พร้อมแนวทางการตัดสินใจ ให้กับฝ่ายบริหารหรือสายวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบและทันสมัย รวมทั้งต้องมีความชำนาญในหน้าที่ของตน
คำสำคัญ : การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 187  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:37:10
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 158  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:37:09
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 161  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:37:08
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่รับเข้าโดยวิธี ระบบรับตรง ระบบโควตาและระบบแอดมิชชัน ระหว่างปีการศึกษา 2554-2558 »
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 167  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อรทัย ใจป้อ  วันที่เขียน 25/9/2566 11:08:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:37:07
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำคัญอย่างไร
ทำความรู้จักกับประเภทของสายแลน สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
คำสำคัญ : CAT5E  CAT6  CAT7  internet  lan  สายแลน  สายสัญญาณ  อินเทอร์เน็ต  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 850  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทีป สุขสมัย  วันที่เขียน 14/9/2566 16:02:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 22:50:26
พัฒนางาน » การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
คำสำคัญ : การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร  การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 218  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง  วันที่เขียน 30/8/2566 9:54:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:16:43
วิชาการและการศึกษา » การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)
คำสำคัญ : หลักสูตร Sandbox  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1602  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กาลัญญุตา แก้วมาเมือง  วันที่เขียน 18/8/2565 17:00:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:31:32
วิชาการและการศึกษา » การประยุกต์ใช้ Google Application ในการปฏิบัติงาน
คำสำคัญ : Google Form  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 827  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กาลัญญุตา แก้วมาเมือง  วันที่เขียน 21/7/2565 12:12:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:31:32
วิชาการและการศึกษา » ว่าด้วยเรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา "รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรุ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565"
คำสำคัญ : Top 10 Skills of 2025 จาก World Economic Forum  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2332  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กาลัญญุตา แก้วมาเมือง  วันที่เขียน 21/7/2565 12:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2567 2:39:54
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » PDPA พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องรู้ !!! ทำแล้วผิดกฏหมายมีอะไรบ้าง
ความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา/อบรม
คำสำคัญ : PDPA  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5224  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทีป สุขสมัย  วันที่เขียน 2/6/2565 11:39:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 21:51:56
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » เทคโนโลยี PoE ในระบบเครือข่ายมีประโยชน์อย่างไร
เทคโนโลยี PoE ในระบบเครือข่ายมีประโยชน์อย่างไร
คำสำคัญ : PoE  เทคโนโลยีPoE  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2201  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทีป สุขสมัย  วันที่เขียน 24/3/2564 17:22:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 20:29:42
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ » การเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโควิด-19 ซึ่งตาม พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. ได้ผ่อนปรนให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือนักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือศึกษาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 8/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คำสำคัญ : ราชอาณาจักรไทย  โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3003  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 8/9/2563 14:08:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 17:11:05
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62)
การจัดทำเอกสารคู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62) สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลและรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ผ่านช่องทางการกระจายข้อมูล เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับรู้ รับทราบ ชี้แจง สั่งการ ถือปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานหรือเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารสำหรับ การอ่านประเภทหนังสือบันทึกข้อความลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการประเภทต่างๆหรือสื่อสารด้วยวิธีการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ถ้อยคำ รวมถึง การใช้รหัส(code) สื่อแทนความหมายในทิศทางเดียวกันให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีการใช้เทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์(เก็บข้อมูลและประมวลผลด้วยไมโครอิเล็กทรอนิกส์)และเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือวิทยุคมนาคม(การสื่อสารผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)เป็นช่องทางถ่ายทอดข้อมูล หากต้องใช้วิธีการเดินเอกสาร(เจ้าหน้าที่เดินหนังสือ) หรือเข้าพบปะ ปรึกษาหารือส่งข้อความถึงกัน ซึ่งเป็นวิธีการ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการพัฒนาวางระบบการสื่อสารหลายด้านเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันและลดช่องว่างในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรหรือภายในหน่วยงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2478  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 31/10/2562 16:36:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:16:42
การเตรียมการในการจัดงานเลี้ยงรับรองในการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมนานาชาติ » ความสำคัญของการจัดงานเลี้ยงรับรองและประเภทของงานเลี้ยงรับรอง
การจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการหารือกันในห้องประชุม เพราะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองทุกคน จะได้อยู่ในบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีเพียงพอที่จะสามารถทำความร่วมมือ หรือยุติข้อขัดแย้งที่เคยมีมาได้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4501  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 9/10/2562 9:54:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 20:45:25
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน » ยศทหาร-ตำรวจไทย (ภาษาอังกฤษ)
การจำตำแหน่ง ยศต่างๆ ของทหารและตำรวจ อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำงานหรืออยู่กับสายงานนี้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะมีคำศัพท์หลายคำที่ย่อแล้วอาจสับสนเบาๆ นอกจากนั้น ยังมีในหมวดยศต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเสริมเข้ามาอีก จึงขอฝากคำย่อสำหรับผู้ที่สนใจ
คำสำคัญ : Police Ranks  Royal Thai Air Force Ranks  Royal Thai Army Ranks  Royal Thai Navy Ranks  ยศตำรวจ  ยศทหารบก  ยศทหารเรือ  ยศทหารอากาศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 559568  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 6/10/2562 17:13:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2567 3:48:11
การอำนวยความสะดวกในการจ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร » การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B (การทำงาน)
ข้อปฏิบัติในการจ้างชาวต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
คำสำคัญ : visa type B  การจ้างชาวต่างชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9991  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์  วันที่เขียน 4/10/2562 16:31:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:00:55
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับคณะและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2 กรณี คือ 1. ติดต่อสมัครโดยตรงผ่านสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ 2. ติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ (ตามโครงการความร่วมมือ)
คำสำคัญ : นักศึกษาต่างชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2121  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 1/10/2562 11:46:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:14:06
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อกำหนดความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอนเรื่องต่างๆ โดยการแจกแบบสอบถามในช่วงวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทั้งหมด 325 ชุด จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 476 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 226 ชุด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละคุณลักษณะ พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 2 คุณลักษณะ โดยคุณลักษณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 2 อันดับแรก คือหัวข้อ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และความพึงพอใจของบัณฑิต 2 อันดับสุดท้ายคือ หัวข้อ จำนวนเอกสารและตำรา ในสำนักหอสมุดสำหรับการค้นคว้า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ หัวข้อ ท่านได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ มีเพียงพอที่จะใช้ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.5 อายุเฉลี่ยประมาณ 22 ปี เกรดเฉลี่ย 2.68 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 7,700 บาท คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯในระดับมาก จากข้อคำถาม 13 ข้อเท่ากับ 3.75
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1567  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เจษฎาพร ด้วงชนะ  วันที่เขียน 30/9/2562 10:43:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 15:36:05
การพำนักในราชอาณาจักรไทยของบุคลากร/นักศึกษาต่างชาติ ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรักษาสิทธิของวีซ่าประเภท Non-immigrant B สำหรับบุคลากร และ ED สำหรับนักศึกษา
คำสำคัญ : Re-entry Permit  เดินทางกลับเข้าประเทศ  เดินทางออกนอกประเทศ  รักษาสิทธิวีซ่า  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3520  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กนกวรรณ เครือมณี  วันที่เขียน 30/9/2562 10:04:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 15:51:19
คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี » คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1807  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อัจฉรี นาคะเสถียร  วันที่เขียน 12/9/2562 15:39:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:16:39
การบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา » การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ "โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ"
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายหลักของพิธีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม ช่วยเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาของนักศึกษาต่อคณาจารย์ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในสังกัดของคณะ
คำสำคัญ : อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนา ครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3599  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วรเชษฐ์ กาญจนวิศาล  วันที่เขียน 12/9/2562 14:11:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:31:10
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือจำลองเหตุชุดที่1/62 ฝึกทำแผนปฏิบัติการผจญเพลิง และอพยพ อาคารอำนวย ยศสุข
คู่มือจำลองเหตุชุดที่1/62 เป็นการฝึกทำแผนปฏิบัติการผจญเพลิง และอพยพ อาคารอำนวย ยศสุข กรณีถังน้ำมันเชื้อเพลิง(เบนซิน) รถยนต์บุคลากรรั่ว และเกิดเพลิงไหม้ มีควันพิษ ที่จอดรถ โซน A ชั้น 1 ทั้งนี้ เหตุการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์และรถจักยานยนต์เคยเกิดขึ้นจริงกับรถยนต์บุคลากรและนักศึกษาที่จอดรถ โซน A ชั้น 1 ในอาคารอำนวย ยศสุข แต่ไม่เกิดเพลิงไหม้ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green Office) หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์กิจการนักศึกษา จึงเห็นความสำคัญในการฝึกทำแผนเป็นการเตรียมความพร้อมจัดตั้งอัตรากำลังที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมบุคลากรประจำอาคารให้สามารถดำเนินการระงับหรือควบคุมสถานการณ์ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งประจำอาคารควบคุมเพลิง โดยคัดเลือก/สมัคร อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุประจำอาคาร รวมทั้งชุดปฏิบัติการอพยพ เคลื่อนย้าย นำทาง และค้นหา ในการดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือจำลองเหตุการณ์ภายในและนอกอาคาร ต้องให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กฎกระทรวงในการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 เรื่องมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1888  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 9/9/2562 15:11:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:16:38
การบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา » กิจกรรมนักศึกษา กับการใช้เทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
โลกในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือกิจกรรมนักศึกษานั้น ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นทำให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นเครื่องมือฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ และรู้จักคิด รู้จักวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดการทำงานขององค์กรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน สามารถวางระบบการทำงานที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ และปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนำการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน ฯลฯ
คำสำคัญ : กิจกรรมนักศึกษา วิชาชีวิต การเรียนรู้นอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9594  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐภัทร ดาวสุข  วันที่เขียน 9/9/2562 9:57:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:57:15
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria » ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria
ในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดเกณฑ์และระบบการประเมินคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตรวจสอบได้ ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญ คือ หน่วยงานบริการการศึกษา บุคลากรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยตรง คือ นักวิชาการศึกษา ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่นักวิชาการศึกษา จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดให้ จำนวน 2 โครงการ คือ อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme และ โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
คำสำคัญ : 11 criteria  AUN-QA  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5637  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 30/8/2562 10:02:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 12:43:41
พัฒนางาน » เผยแพร่ความรู้การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การสร้างทีมงานจะสำเร็จได้ต้องอาศัยทักษะของภาวะผู้นำ และกลยุทธ์การบริหารของผู้บริหารในการสร้างทีมงาน ดังนั้น หากผู้บริหารให้ความสำคัญต่อทีมงาน และสร้างทีมงานที่มีคุณภาพขึ้นมา ทีมงานนั้นจะช่วยสร้างคนที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา ทั้งนี้เพราะการทำงานเป็นทีมจะทำให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเห็นเป็นแบบอย่างในการทำงานของผู้นำและของเพื่อนร่วมงาน
คำสำคัญ : การทำงานเป็นทีม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3047  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บุษบงค์ ฝั้นแจ้ง  วันที่เขียน 27/8/2562 16:11:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:16:37
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม » รู้หรือไม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีที่เก็บไฟล์ฟรี สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
ความรู้จากการที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับ Office365
คำสำคัญ : office365  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3767  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทีป สุขสมัย  วันที่เขียน 23/6/2562 20:59:22  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 15:34:08
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนัก
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท ครอบคลุมการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิ ขั้นตอนการดำเนินงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา(PDCA) ซึ่งบุคลากรสังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้จัดทำขอขอบคุณ คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผู้ให้ความรู้ แนวทาง และข้อมูลในการทำงาน บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการทำงาน ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2919  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เจษฎาพร ด้วงชนะ  วันที่เขียน 29/11/2561 13:04:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:16:36
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการผลิตบัณฑิตฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ
การเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความเป็นสากล การส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ และ การรับนักศึกษาต่างชาติมาฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่คณะฯ ภายใต้รายวิชาการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นกระบวนการใหม่ที่คณะฯ กำลังพัฒนาระบบการสนับสนุนของหลักสูตรและงานบริการการศึกษาฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2753  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 25/10/2561 14:36:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 14:16:35
วัฒนธรรมจีน » มารยาทในการให้ของขวัญแก่ชาวจีน
การให้ของขวัญ เป็นธรรมเนียมที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาช้านาน และมักจะเกิดขึ้นในโอกาสสำคัญต่างๆ ในสังคมจีนเมื่อต้องการมอบของขวัญแก่ผู้อื่นควรพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละโอกาสและสถานการณ์ โดยทั่วไปเมื่อไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนหรือคนรู้จัก ควรนำของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ติดไปให้ภรรยาของเจ้าบ้าน เช่น ช่อดอกไม้ ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น หากครอบครัวนั้นมีเด็กเล็ก อาจมอบของขวัญเป็นของเล่น ขนมหรือลูกอม หากได้รับเชิญไปร่วมงานแต่งงาน นอกจากของขวัญประเภทของแต่งบ้านแล้ว อาจจะมอบช่อดอกไม้หรือของขวัญที่ใช้ประโยชน์ได้แก่คู่บ่าวสาว ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่หรือเทศกาลโบราณต่างๆ ปกติชาวจีนจะมอบปฏิทิน สุรา ใบชา ลูกกวาด หรือบุหรี่ให้เป็นของขวัญแก่กัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 46457  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 2/10/2561 16:34:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2567 3:44:30