รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
N/A
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 » พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 8) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้ 1. คุ้มค่า : ต้องมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ ชัดเจน 2. โปร่งใส : ต้องกระทำอย่างเปิดเผย แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาเหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 4. ตรวจสอบได้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 226  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กัลย์ธิรา ชมชื่น  วันที่เขียน 30/9/2566 15:26:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2567 1:07:50
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งน้อมนำองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา ทั้งเกษตรทฤษฏีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรากฐานในการพัฒนา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีภารกิจ 4 ด้านหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมเกษตรและอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม นอกจากภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านดังกล่าวแล้ว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ต้องการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนการศึกษาได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและบูรณาการทางวิชาการในภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติงานจริง อีกทั้งสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาองค์กรตามทิศทางมหาวิทยาลัยและยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว ประกอบกับคณะฯ ได้จัดทำโครงการบูรณาการทางด้านเมืองสีเขียว (Green City) การพัฒนาการผลิตภาคเกษตรแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การลดการเผาของเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะเป็นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถมองเห็นคุณค่าและขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกัน โดยจัดกิจกรรมการผลิตเตาไบโอชาร์และดินไบโอชาร์ ซึ่งกระบวนการผลิตไบโอชาร์จะอาศัยความร้อน เพื่อทำให้เกิดการแยกสลาย แล้วจะสามารถให้พลังงานทดแทนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ถ่านชีวภาพผลิตจากชีวมวลรวมถึงขยะแห้ง เศษวัสดุทางการเกษตร เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ฟางข้าว ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพดเป็นต้น ทำให้ช่วยในกระบวนการจัดการของเสียประเภทอินทรีย์วัตถุได้ เป็นในการกำจัดของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในระยะยาวได้ด้วยการกักเก็บคาร์บอนไว้ในถ่านแล้วนำถ่านไปใช้ในดิน การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2132  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/5/2567 10:08:51
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่อยืมมาแล้วต้องมีการนำมาคืนภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญายืมเงิน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1 ผู้ที่ต้องการยืมเงินทดรองจัดทำสัญญายืมเงินตามแบบฟอร์มก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (แบบฟอร์มสัญญายืม สามารถดาวน์โหลดจากกล่องเอกสารหน้าเวปไซต์คณะ หรือ ตู้เอกสารหน้าห้องสำนักงานคณบดี) 2 แนบหลักฐานการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกครั้ง 3 เมื่อสัญญายืมเงินทดรองได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment เท่านั้น 4 กิจกรรมโครงการสิ้นสุดหรือถึงกำหนดระยะเวลาสัญญายืมเงินทดรองให้นำหลักฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญจ่าย พร้อมเงินคงเหลือ(ถ้ามี) ส่งชดใช้เงินยืมทดรอง อ้างอิง 1 ระเบียบกระทรวงการคลัง “ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562” 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ว่าด้วยการใช้เงินรายได้เป็นเงินยืมทดรองราชการ พ.ศ. 2546” 3 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการยืมเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2552”
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2119  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2567 0:19:21
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุคลากรเดิม 1 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเขียนโครงการในรูปแบบ ย.002 เพื่อเสนออนุมัติผ่านระบบ E-Project (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย) 2 ขออนุมัติหลักการโดยแนบแบบโครงการอย่างย่อ เพื่อเสนอจัดกิจกรรมดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวต่อคณบดี ให้ความเห็นชอบ (ตามแบบฟอร์มหน้าเวปไซต์คณะ หรือ แบบฟอร์มที่ตู้เอกสารหน้าห้องสำนักงานคณบดี) 3 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุในโครงการ (ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560) 4 ถ้ามีความจำเป็นต้องยืมเงินทดรองจ่ายสามารถนำเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายก่อนหรือไม่สามารถสั่งซื้อได้ มาประกอบการทำสัญญายืมเงินเพื่อทดรองจ่ายไปก่อนได้ 5 เมื่อดำเนินการโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เร่งนำใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญจ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ส่งเบิก หรือส่งชดใช้เงินยืม 6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแบบฟอร์มการรายงาน (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากกล่องเอกสารหน้าเวปไซต์คณะ)
คำสำคัญ : ขออนุมัติ  เบิกเงิน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2024  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2567 1:33:36
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » KM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
KM กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรม เสวนาน้ำชา กาแฟ (coffee hour for you)
คำสำคัญ : ควบคุมภายใน  ความเสี่ยง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1934  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 13/9/2562 11:16:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/5/2567 20:55:34
งานคลังและพัสดุ » ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานคลังและพัสดุ ร่วมกับ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการใช้ข้อมูลแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแจ้งเวียนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะทราบ และเพื่อถือปฏิบัติ
คำสำคัญ : ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2047  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นิลนี พรมปิงเครือ  วันที่เขียน 12/9/2562 17:49:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/5/2567 23:33:08
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโครงการงบบูรณาการ
สืบเนื่องมาจากที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับงบประมาณโครงการลักษณะ Project Base เป็นจำนวนหลายโครงการ มีผู้รับผิดชอบดำเนินการหลายคน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขั้นตอนการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายถูกต้องตามกฎระเบียบ เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าว
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3081  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 25/10/2561 14:19:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/5/2567 16:08:49
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พศ.2560 » คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พศ.2560
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พศ.2560
คำสำคัญ : จัดซื้อ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2474  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อัมพิกา กันชะนะ  วันที่เขียน 27/9/2561 14:40:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/5/2567 23:30:31
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 » คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป มีเหตุผลในการประกาศใช้เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ ดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : จัดซื้อ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2607  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศกุนตลา จินดา  วันที่เขียน 26/9/2561 11:07:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/5/2567 19:32:02
คลังและพัสดุ » สรุป สาระสำคัญ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-
คำสำคัญ : พัสดุ, พรบ.พัสดุ, พรบ.พัสดุ 2560  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 19430  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชิต สิทธิกัน  วันที่เขียน 5/6/2560 15:52:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2567 18:29:39