รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
N/A
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020
ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020 วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทอง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ตลอดจนฟังบรรยายในหัวข้อและงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 33  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 11/3/2563 13:41:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/4/2563 9:20:35
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวสาลีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : ก.พ.อ.  ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 130  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 5/2/2563 18:11:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 1:18:07
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning Workshop
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning Workshop ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : Active Learning  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 5/2/2563 18:10:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 17:41:31
เนื้อหาสรุปอบรม » รายงานสรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์”
ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง "ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์" โดยวิทยากรคือ รศ. ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว ทำให้มีความรู้่เกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ (copyright) ซึ่งหมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มขึ้นเองโดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน ซึ่งในการเขียนงานทางวิชาการ ได้แก่ ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น โดยวิทยากรได้บรรยายได้กล่าวถึงการนำรูปภาพ ตาราง ข้อความ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งจากแหล่งต่าง ๆ มาเขียนเป็นผลงานทางวิชาการต่าง ๆ จะต้องมีการอ้างอิง และมีการขอ หรือไม่ขอลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งวิทยากรยังได้ยกตัวอย่างการขอลิขสิทธิ์จากบทความที่อยู่บนฐานข้อมูลของนานาชาติ เช่น Elsevier และ Springer link ด้วย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 288  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 11/1/2563 18:44:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 1:18:36
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม "ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์"
การทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ หรือตำรา ควรมีการคำนึงถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ งานเขียนบางอย่างมีความจำเป็นต้องมีการขอลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากการอ้างอิงที่มา แต่งานเขียนบางอย่างอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการขอลิขสิทธิ์ก็ได้
คำสำคัญ : งานเขียน  ลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 300  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 17/12/2562 16:02:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 1:19:02
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน จากที่ผู้สอนบรรยาย (Lecture) อยู่หน้าชั้นเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ซึ่งอาจจะทำในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ทำให้นักศึกษาเข้าใจ และจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ยาวนาน ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี
คำสำคัญ : Active Learning  การจัดการเรียนการสอน  วิธีประเมินผล  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 393  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 3/12/2562 22:23:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 1:19:27
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ NACA-ICOTA2019
การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย The International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis and the International Conference on Optimization: Techniques and Applications (NACA-ICOTA2019) ในระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 ณ Future University Hakodate, Hakodate, Hokkaido, Japan ประเทศญี่ปุ่น ตามหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ที่ อว 69.5.5 / 49 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
คำสำคัญ : การนำเสนอผลงานวิชาการทางคณิตศาสตร์  การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 282  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 30/11/2562 23:32:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 0:15:44
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ » Active Learning Workshop ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Active Learning ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน อีกทั้งสร้างบทสนทนาระหว่างกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ต่อเนื่องและยาวนาน ส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้ตอบสนองกับโลกยุคใหม่และผู้เรียน Generation ใหม่ได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ : Active Learning, Formative Assessment, Summative Assessment  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 666  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ลัคนา วัฒนะชีวะกุล  วันที่เขียน 26/11/2562 15:27:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 23:11:44
Formative and Summative Assessments » Formative and Summative Assessments
การประเมินผลที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาผลการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประเมินผลในรูปแบบการประเมินผลย่อย จึงน่าจะมีสัดส่วนสำคัญมากกว่าการประเมินผลสรุป
คำสำคัญ : Formative assessment  Summative assessment  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 599  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์  วันที่เขียน 25/11/2562 23:30:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 21:27:27
รายงานสรุปเนื้อหาการประชุม อบรม สัมมนา » รายงานสรุปเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Transgenerational equity and sustainable technologies for agricultural waste to energy"
-
คำสำคัญ : auditing  industrial symbiosis  thermo-chemical conversion  waste management  วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 357  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพปภา พิสิษฐ์กุล  วันที่เขียน 15/10/2562 9:10:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/4/2563 22:04:47
งานวิจัย-เกษตร-ชีววิทยา » การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในงาขี้ม้อนที่เพาะเลี้ยงร่วมกับ Pseudomonas aeruginosa
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในงาขี้ม้อนที่เพาะเลี้ยงร่วมกับ Pseudomonas aeruginosa
คำสำคัญ : งาขี้ม้อน สารประกอบฟีนอลิก rosmarinic acid เอนโดไฟท์ Pseudomonas  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 420  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศรีกาญจนา คล้ายเรือง  วันที่เขียน 6/10/2562 22:01:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 10:03:16
ประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NUMTA2019 ณ ประเทศอิตาลี
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ International Conference and Summer School NUMTA2019 “Numerical Computations: Theory and Algorithms” ณ ประเทศอิตาลี จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตาร์และสถิติ สำหรับงานทางด้านสถิติในหัวข้อเรื่อง “Modelling population size using Horvitz-Thompson approach based on the Poisson Lindley distribution” ณ วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2562
คำสำคัญ : Horvitz-Thompson estimators  Poisson-Lindley distribution  Variance estimation  Zero-truncated distribution  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 329  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 4/10/2562 15:40:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 1:19:58
การประชุมวิชาการ » มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน)
การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 281  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 4/10/2562 15:28:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/4/2563 2:07:21
เกร็คความรู้จากการประชุมวิชาการ » การนำโปรแกรม Kahoot มาใช้เพื่อการตอบสนองต่อการเรียนการสอน
คำสำคัญ : kahoot  โปรแกรมส่งเสริมการเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 553  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม  วันที่เขียน 4/10/2562 15:26:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 23:16:56
สมุนไพรและการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน » การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 424  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นลิน วงศ์ขัตติยะ  วันที่เขียน 3/10/2562 17:20:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 14:34:51
สายรุ้ง เมืองพิล » พลาสติกทุกชนิดรีไซเคิลได้ไหม?
ในบทความนี้กล่าวถึงพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้และไม่ได้ในแง่ของสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
คำสำคัญ : พลาสติก  รีไซเคิล  รียูส  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 327  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สายรุ้ง เมืองพิล  วันที่เขียน 3/10/2562 14:51:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 19:32:35
Frontiers in AgTech Seminar Series 2: Plant factory with Artificial Light » Frontiers in AgTech Seminar Series 2: Plant factory with Artificial Light
การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง Future Trends in Plant Factory บรรยายโดย ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานผลิตพืช หรือ plant factory ซึ่งเป็นระบบผลิตพืชที่มีคุณภาพที่คงที่ อาจเป็นระบบปิดหรือกึ่งปิด สามารถปลูกพืชในทุกสภาพแวดล้อม และมีการบรรยายถึงแนวโน้มของโรงงงานผลิตพืชในอนาคต โดย Trends in Plant Factory Business แบ่งออกได้เป็น 7 Trends ได้แก่ 1. Big Plant Factory for Economy of Scale โดยการสร้างเป็นโรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เช่น มีการสร้างโรงงานผลิตพืชขนาดใหญ่ที่บริษัท SananBio ประเทศจีน 2. Medicinal Plant Production เป็นการใช้โรงงานผลิตพืชเพื่อผลิตพืชสมุนไพร หรือพืชที่มีมูลค่าสูงเพื่อการสกัดสาร เช่น การปลูกกัญชาในโรงงานผลิตพืช โดย สวทช. 3. Data Driven Plant Factory เป็นการทำงานภายใต้ระบบข้อมูล 4. Harvest on Demand เป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากโรงงานผลิตพืชที่สามารถเก็บได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น การปลูกผักภายในระบบโรงงานผลิตพืชที่ลูกค้าสามารถเก็บผักได้ตามความต้องการ 5. Automation เป็นการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติแทนแรงงานจากคน 6. Post Organic concept เป็นการปลูกพืชแบบอินทรีย์ 7. Failure of Plant Factory Business ความล้มเหลวของโรงงานผลิตพืชสามารถเกิดขึ้นได้ มีหลายสาเหตุที่ทำให้โรงงานผลิตพืชไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ เช่น การกำหนดราคา ในกรณีของผักเมื่อมีการกำหนดราคาเทียบกับผักตามท้องตลาด, ต้นทุนแรงงาน, การควบคุมคนเข้าออกภายในโรงงานผลิตพืช และได้ฟังบรรยายเรื่อง Optimal Nutrient and Cultural Environments of Ice Plants โดย ดร.ธิติพัฒน์ วีเปลี่ยน ในเรื่องของการศึกษา Ice plants (Mesembryanthemum crystallinum L.) ซึ่งเป็นพืชคลุมดินที่ชอบเกลือ มีถิ่นกำเนิดจากแถบชายทะเลแอฟริกา เป็นพืชที่มีการสังเคราะห์แสงแบบ CAM พืชชนิดนี้สามารถสร้างสาร antioxidant ได้ เมื่ออยู่ในสภาพเครียด (stress) โดยผู้วิจัยได้สร้างสภาพเครียดให้กับ ice plants เพื่อให้พืชสร้างสาร pinitol (inositols) โดยสารชนิดนี้มีประโยชน์ในการปรับปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ โดยมีการบรรยายถึงการเจริญเติบโตของ ice plants การผลิต ice plants ในระบบโรงงานผลิตพืช และราคาของ ice plants จะอยู่ที่ 150 บาท/ 100 กรัม ซึ่งเป็นที่นิยมนำมารับประทาน โดยเฉพาะในประเทศไต้หวันและญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้ฟังบรรยาย เรื่อง Medical Cannabis Production in Plant Factory บรรยายโดยคุณรัชสิทธิ์ หิรัญญาภินันท์ ได้บรรยายประสบการณ์ในการปลูกกัญชา การปลูกกัญชาโดยส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกเพื่อต้องการดอก โดยสารสำคัญในกัญชาจะอยู่ที่ไตรโครมซึ่งมีมากในช่วงของการติดดอก และได้มีการบรรยายเปรียบเทียบถึงการปลูกกัญชาใน green house, plant factory และการปลูกแบบ out door โดยข้อดีของการปลูกกัญชาในโรงงานผลิตพืช คือ สามารถปลูกได้หลายรอบ เนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช เมื่อเทียบกับการปลูกภายนอกซึ่งไม่สามารถปลูกได้ในฤดูฝน เนื่องจากเมื่อส่วนของไตรโครมโดนน้ำฝนแล้วจะเกิดความเสียหายส่งผลให้สูญเสียสาระสำคัญไป นอกจากนี้การที่ต้นกัญชาอยู่ในสภาพความชื้นสูงอาจส่งผลทำให้เป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคจากเชื้อราทำให้ดอกเน่า และข้อดีของการปลูกกัญชาในโรงงานผลิตพืชอีกประการหนึ่ง คือ สามารถใช้แสงเพื่อกระตุ้นให้ต้นกัญชาสร้างไตรโครมได้เยอะ ทำให้ผลิตสารสำคัญในปริมาณที่สูงขึ้นด้วย การปลูกกัญชาภายนอก หรือ out door มีความเสี่ยงต่อดอกกัญชาได้รับการผสมจากแมลง เพราะเมื่อดอกถูกผสมจะสร้างเมล็ด ทำให้ต้นกัญชาสร้างไตรโครมได้น้อยลงและไม่ผลิตสารสำคัญ ซึ่งการปลูกในโรงงานผลิตพืชจะปราศจากแมลงในธรรมชาติ ทำให้ต้นกัญชาตัวเมียไม่ได้รับการผสมจึงทำให้สามารถผลิตสารสำคัญได้ และได้บรรยายถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ในโรงงานผลิตพืช คือ 1. สายพันธุ์ ที่มีสาระสำคัญทางยาสูง ผลผลิตดี 2. ศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ 3. เทคนิคของการปลูกกัญชา แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการใช้เทคโนโลยีการปลูกกัญชาในโรงงานผลิตพืช คือ ความคุ้มทุน เพราะต้นทุนของการปลูกพืชในโรงงานผลิตพืชนั้นค่อนข้างสูง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 351  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปารวี กาญจนประโชติ  วันที่เขียน 3/10/2562 10:57:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 0:45:02
รายงานความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ » การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยายในงาน 2019 TASS 2nd International Conference on Social Science, Humanities, Management, Business & Economics ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ The Howard Plaza Hotel Taipei ประเทศไต้หวัน
การเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยายในงาน 2019 TASS 2nd International Conference on Social Science, Humanities, Management, Business & Economics ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ The Howard Plaza Hotel Taipei ประเทศไต้หวัน ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย ในหัวข้อ “Comparison of the classification efficiencies of K-means and Hierarchical clustering methods for candlestick component length on the world gold price candlestick chart”
คำสำคัญ : การนำเสนอผลงานวิชาการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 319  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศริญณา มาปลูก  วันที่เขียน 2/10/2562 14:17:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/4/2563 15:14:45
การพัฒนาตนเอง » การเขียน มคอ. 3 รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE
การเขียน มคอ. 3 ตามหลักการ OBE ควรเขียนให้ครอบคลุมและครบถ้วนภาพรวมของรายวิชา สามารถปฏิบัติได้จริงวัดได้และประเมินได้ ประกอบไปด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain)และ ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เพื่อให้รองรับกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA
คำสำคัญ : มคอ. 3 OBE  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 346  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 2/10/2562 11:39:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 15:25:19
บทความการเข้าร่วมประชุม » การประยุกต์ใช้รังสีแกมมาสำหรับการเกษตร
การประยุกต์ใช้รังสีมักจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน การแพทย์และการเกษตร ในบทความนี้จะข้อกล่าวถึงการประยุกต์ใช้รังสีแกมมาสำหรับการเกษตร ซึ่งหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีเครื่องฉายรังสีแกมมาสำหรับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ มาแล้วกว่า 10 ปี
คำสำคัญ : กระตุ้น  กลายพันธุ์  แกมมา  ฆ่าเชื้อ  ยับยั้ง  รังสี  ส่งเสริม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 433  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กิตติคุณ พระกระจ่าง  วันที่เขียน 30/9/2562 13:54:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 12:56:33
ประชุมวิชาการ » เสวนาองค์ความรู้ (ร่าง) แผนแม่บทผ้าไทย
ผ้าไทยมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภูมิปัญญาของผ้าทอแบบต่างๆในแต่ละภูมิภาคที่มีความสวยงามสร้างรายได้ให้กับผู้ทอผ้าในชุมขน แต่ปัจจุบันผ้าไทยประสบปัญหาในการต่อยอด เนื่องจากขาดผู้ซื้อ ผู้ใช้ ส่งผลให้ผู้ทอลดจำนวนลงตามไปด้วย ดังนั้นภาคส่วนต่างๆที่มองเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและหาแนวทางส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอให้คงอยู่ต่อไป
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1030  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปรมินทร์ นาระทะ  วันที่เขียน 30/9/2562 12:07:32  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 14:05:15
เนื้อหาสรุปอบรม » การเขียนต้นฉบับ (manuscript) บทความวิจัย
บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความ หรืองานเขียนที่นำข้อมูลมาจากรายงานการวิจัยมาประมวล หรือสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบที่นำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เช่น ปัญหาวิจัย วิธีการที่นักวิจัยดําเนินการวิจัย สิ่งที่ค้นพบและความหมายของข้อค้นพบ โดยการเผยแพร่อาจนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (oral) หรือรูปแบบโปสเตอร์ (poster) ซึ่งแหล่งสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติ (national conference) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (international conference) วารสารวิชาการระดับชาติ (national journal) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (international journal) ซึ่งผลงานวิจัยอาจรวมเป็นเอกสารจากการประชุมวิชาการ (proceeding) หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ (journal) โดยการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบ เนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการประเมิน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3295  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 29/9/2562 16:17:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 1:06:49
ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษ/การอบรมสัมนา/การอมรบเชิงปฏิบัติการ » ดิจิตอลพลิกโลกเกษตร โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รายงานการเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน แสงทอง พงษ์เจริญกิต  วันที่เขียน 28/9/2562 14:15:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/3/2563 19:16:08
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมพืช
เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม (genome editing) เป็นเทคนิคใหม่ที่นำมาใช้ในการแก้ไขยีนเป้าหมาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจีโนมได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เอนไซม์นิวคลีเอสที่ได้ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ทำให้เกิดการเติม ตัด และเปลี่ยนลำดับเบสของยีนที่ต้องการในจีโนม เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมที่เป็นที่นิยมคือ ระบบ CRISPR/Cas9 ได้ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจหลายชนิดทำให้พืชมีลักษณะที่ดีทางการเกษตร และการปรับปรุงพันธุ์พืชทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : การแก้ไขจีโนม  การปรับปรุงพันธุ์พืช  คริสเปอร์แคส9  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1847  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์  วันที่เขียน 27/9/2562 12:41:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 22:56:44
เผยแพร่อบรม สัมมนา » กระแสของผู้บริโภคด้านอาหารในปัจจุบัน
ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ มณีวงศ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุม “2019 International Joint Conference on JSAM and SASJ, and CIGR VI Technical Symposium Joining FWFNWG and FSWG Workshop” ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เมืองซับโปโร ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ เลขที่ อว 69.4.4/54 ลงวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น จึงขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้ ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้รับความรู้จากการบรรยาย เรื่อง แนวทางการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย และ เรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาปลาซาดีนและหอยเซลล์โดยใช้วิธี high hydrostatic pressure โดยสรุปเนื้อหาของงานดังนี้ หัวข้อ แนวทางการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย โดย Dongxiao Sun-Waterhouse ได้บรรยายเกี่ยวกับ การวิจัยค้นคว้าและพัฒนากระบวนการผลิตอาหารสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือคุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพของอาหารและอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อให้อาหารนั้นยังคงมีคุณค่าหรือมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทำให้อาหารนั้นสะดวกต่อการบริโภคมากขึ้น กระแสความต้องการของผู้บริโภคอาหาร ได้แก่ 1) อาหารต้องไม่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรือการอักเสบ 2) อาหารต้องส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหาร 3) อาหารมีปริมาณน้ำตาลต่ำหรือไม่มีน้ำตาล 4) เครื่องดื่มมีปริมาณน้ำตาลต่ำและแคลอรีต่ำ 5) ความชอบส่วนบุคคลของผู้บริโภค เช่น ผู้ที่บริโภคมังสวิรัติ, ผู้ที่ชอบบริโภคเนื้อ หรือวัฒนธรรมการบริโภคอาหารแต่แหล่ง 6) วัตถุดิบหรือส่วนผสมจากพืช 7) เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ดี 8) ชนิดและปริมาณโปรตีนในอาหาร 9) ชนิดและปริมาณไขมันในอาหาร 10) ของกินเล่นทำจากวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ถั่ว หรือ ผลไม้ เป็นต้น จากกระแสความต้องการของผู้บริโภค ดังที่กล่าวมาแล้ว การติดฉลากเพื่อบ่งบอกส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการบนผลิตภัณฑ์นั้นมาความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดย Dongxiao Sun-Waterhouse ได้ทำการวิจัยสำรวจ พบว่าการติดฉลากที่บ่งบอกคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของอาหารบนผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และได้รับฟังการบรรยาย เรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาปลาซาดีนและหอยเซลล์โดยใช้วิธี high hydrostatic pressure โดย Amauri Rosenthal จากการบริโภคปลาซาดีนและหอยเซลล์ มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น จึงมีการหาวิธีในการยืดอายุเก็บรักษาให้ได้ยาวนานขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ ในงานวิจัยนี้ใช้ High hydrostatic pressure (HHP) ช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยใช้ HHP ที่ความดัน 300-400 MPa กับปลาซาดีนและหอยเซลล์ นาน 0-15 นาที วิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ที่เหลือรอดและเจริญระหว่างการเก็บรักษาในตู้เย็น (4-5 องศาเซลเซียส) จากผลการทดลองพบว่าการใช้ความดันสูงและเวลานานสามารถลดปริมาณจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญที่อุณหภูมิทั่วไปและจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญในที่อุณหภูมิต่ำในปลาซาดีนและหอยเซลล์ได้ เมื่อเก็บไว้นาน 21 วัน จากการวิเคราะห์โปรตีนพบว่าเนื้อสัมผัสของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ ส่วนกรดนิวคลีอิกบางส่วนถูกทำลาย นอกจากนี้ยังพบการเกิดการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในหอยเซลล์อีกด้วย จึงสรุปได้ว่า HHP สามารถยืดอายุการเก็บรักษาปลาซาดีนและหอยเซลล์ได้นานขึ้น ลดการเจริญของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาในตู้เย็น แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การสูญเสียกรดนิวคลีอิกในอาหาร อีกทั้งยังมีการเกิดสารชนิดอื่นขึ้นอีกด้วย ซึ่งสารดังกล่าวควรมีการตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคหรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Effect of Sucrose and Glucose on Coffee Kombucha Carbonation จากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ทราบแนวโน้มและกระแสของการบริโภคอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้การเรียนการสอนรายวิชา ชว 453 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ต่อไป
คำสำคัญ : คุณค่าทางโภชนาการ  อาหารปลอดภัย  อาหารสุขภาพ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 287  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จุฑามาศ มณีวงศ์  วันที่เขียน 27/9/2562 12:09:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 17:32:53
ความรู้จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานเกี่ยวกับระบบโครงข่ายประสาทเทียม » Genetic Regulatory Networks :GRN
เครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีน (Genetic Regulatory Networks :GRN) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในด้านชีววิทยาและชีวเวชศาสตร์ เนื่องจากเครือข่ายดังกล่าวสามารถสะท้อนการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุลและในระดับเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีน จึงได้มีการนำเสนออยู่ในรูปแบบ (model) ต่างๆ เช่น Bayesian network model, Boolean model และสมการเชิงอนุพันธ์
คำสำคัญ : Genetic Regulatory Networks :GRN,สมการเชิงอนุพันธ์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 260  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เจนจิรา ทิพย์ชะ  วันที่เขียน 26/9/2562 12:39:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/4/2563 2:09:47
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ » การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา ทิพย์ชะ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 The 11th Rajamangala University of Technology National Conference and The 10th Rajamangala University of Technology International Conference ในหัวข้อวิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : rmutcon2019  เครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 217  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เจนจิรา ทิพย์ชะ  วันที่เขียน 26/9/2562 12:26:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/4/2563 17:42:40
บทความวิชาการ » ECTI DAMT 2019
-
คำสำคัญ : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ศิลปะดิจิตอล  สื่อและเทคโนโลยีไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และวิศวกรโทรคมนาคม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 308  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 25/9/2562 22:00:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/4/2563 17:48:24
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019 » การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019
PACCON 2019
คำสำคัญ : PACCON  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 216  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 24/9/2562 15:19:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/3/2563 5:10:44
เข้าร่วมประชุมผลงานวิชาการ » เข้าร่วมประชุมผลงานวิชาการ
เข้าประชุมวิชาการ ICIET2019 การเข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในงาน The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICIET 2019) ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 223  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วชิระ ชุ่มมงคล  วันที่เขียน 21/9/2562 14:34:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2563 17:48:52