KM คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่เขียน 13/9/2562 11:16:18     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 19:10:29
เปิดอ่าน: 1902 ครั้ง

KM กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรม เสวนาน้ำชา กาแฟ (coffee hour for you)

การบริหารความเสี่ยงในองค์กรของรัฐ

เรื่องความเสี่ยง จะเห็นได้ว่ามีข้อกำหนด บทความ การวิเคราะห์ อยู่มากมายหลากหลายรูปแบบหลายวิธีในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้นำมาปฏิบัติ จัดการความเสี่ยงภายในองค์กรของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการบูรณาการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ครอบคลุมและครบทุกด้านและต้องวิเคราะห์ร่วมกับจุดอ่อนของหน่วยงานด้วย โดยความเสี่ยงบางอย่างเมื่อดำเนินการไปแล้วก็สามารถทำให้ความเสี่ยงหมดไปได้แต่ความเสี่ยงบางอย่างจำเป็นต้องมีการดำเนินการอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดเมื่อเกิดปัญหาขึ้น หากความเสี่ยงบางอย่างที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากหรือจำเป็นต้องทำเป็นประจำก็จำเป็นที่จะต้องคงความเสี่ยงนั้นไว้ตลอดเพื่อให้มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาและเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดกับองค์กร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1011
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/4/2567 18:48:39   เปิดอ่าน 2113  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:47:18   เปิดอ่าน 2103  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุค...
ขออนุมัติ  เบิกเงิน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:47:27   เปิดอ่าน 2004  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานคลังและพัสดุ » ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานคลังและพัสดุ ร่วมกับ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับก...
ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน นิลนี พรมปิงเครือ  วันที่เขียน 12/9/2562 17:49:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:47:36   เปิดอ่าน 2034  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง