รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4
วันที่เขียน 16/4/2566 14:57:15     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 23:43:46
เปิดอ่าน: 244 ครั้ง

ตามบันทึกข้อความทาง http://erp.mju.ac.th ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยทั้งระดับชาติได้เผยแพร่งานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อจะนำไปสู่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแนวหน้าสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป ได้รับเกรียติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาวัสดุแอโนดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ฐปนีย์ สารครศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดทั้งได้มีการนำเสนอผลงานตามกลุ่มสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตร และสิ่งแวดล้อม 2. เคมีและนวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3. คณิตศาสตร์และสถิติ 4. วัสดุศาสตร์ และฟิสิกส์ประยุกต์ 5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 7. เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ และการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ 1. ได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา 2. ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ในการศึกษาและวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา 3. ได้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) 1. ได้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา 2. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเข้าร่วมประชุม ฯ จากการเข้าประชุม/อบรมฯลฯ มาพร้อมนี้แล้ว จำนวน 1 แผ่น/ชุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ( รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย ) 16 เมษายน 2566

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1342
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 23:41:30   เปิดอ่าน 654  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 23:41:31   เปิดอ่าน 429  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง