การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/9/2566 6:29:35
เปิดอ่าน: 1982 ครั้ง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่อยืมมาแล้วต้องมีการนำมาคืนภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญายืมเงิน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1 ผู้ที่ต้องการยืมเงินทดรองจัดทำสัญญายืมเงินตามแบบฟอร์มก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (แบบฟอร์มสัญญายืม สามารถดาวน์โหลดจากกล่องเอกสารหน้าเวปไซต์คณะ หรือ ตู้เอกสารหน้าห้องสำนักงานคณบดี) 2 แนบหลักฐานการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกครั้ง 3 เมื่อสัญญายืมเงินทดรองได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment เท่านั้น 4 กิจกรรมโครงการสิ้นสุดหรือถึงกำหนดระยะเวลาสัญญายืมเงินทดรองให้นำหลักฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญจ่าย พร้อมเงินคงเหลือ(ถ้ามี) ส่งชดใช้เงินยืมทดรอง อ้างอิง 1 ระเบียบกระทรวงการคลัง “ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562” 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ว่าด้วยการใช้เงินรายได้เป็นเงินยืมทดรองราชการ พ.ศ. 2546” 3 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการยืมเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2552”

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1053
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง » การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง รายละเอียดของรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายก...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน ปรียานุช หน่อท้าว  วันที่เขียน 26/9/2566 18:13:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/9/2566 5:00:37   เปิดอ่าน 15  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน » จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน
จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน ในทุกองค์กรล้วนแล้วแต่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มารวมกันหลากหลาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยค...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน แววตา ติ๊บมา  วันที่เขียน 25/9/2566 14:53:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2566 12:40:32   เปิดอ่าน 8  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2566 13:36:04   เปิดอ่าน 1939  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุค...
ขออนุมัติ  เบิกเงิน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2566 11:00:09   เปิดอ่าน 1839  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง