การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 23:52:21
เปิดอ่าน: 2098 ครั้ง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่อยืมมาแล้วต้องมีการนำมาคืนภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญายืมเงิน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1 ผู้ที่ต้องการยืมเงินทดรองจัดทำสัญญายืมเงินตามแบบฟอร์มก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (แบบฟอร์มสัญญายืม สามารถดาวน์โหลดจากกล่องเอกสารหน้าเวปไซต์คณะ หรือ ตู้เอกสารหน้าห้องสำนักงานคณบดี) 2 แนบหลักฐานการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกครั้ง 3 เมื่อสัญญายืมเงินทดรองได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ E-Payment เท่านั้น 4 กิจกรรมโครงการสิ้นสุดหรือถึงกำหนดระยะเวลาสัญญายืมเงินทดรองให้นำหลักฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญจ่าย พร้อมเงินคงเหลือ(ถ้ามี) ส่งชดใช้เงินยืมทดรอง อ้างอิง 1 ระเบียบกระทรวงการคลัง “ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562” 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ว่าด้วยการใช้เงินรายได้เป็นเงินยืมทดรองราชการ พ.ศ. 2546” 3 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการยืมเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2552”

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1053
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 9:31:55   เปิดอ่าน 2104  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุค...
ขออนุมัติ  เบิกเงิน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 9:31:52   เปิดอ่าน 1994  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานคลังและพัสดุ » ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานคลังและพัสดุ ร่วมกับ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับก...
ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน นิลนี พรมปิงเครือ  วันที่เขียน 12/9/2562 17:49:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 9:31:49   เปิดอ่าน 2029  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง