การประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลางด้านกำลังคนดิจิทัล
วันที่เขียน 9/1/2567 19:39:59     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 13:08:52
เปิดอ่าน: 133 ครั้ง

วิทยาลัยสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมความต้องการที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักวิจัย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ดูแลในส่วนของการฝึกงานและสหกิจ

จากการประชุมหารือได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ในภาคเหนือยังไม่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงกำลังคนทางด้านดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ จึงควรให้มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือแพลทฟอร์มเพื่อรวมรวมข้อมูลทางด้านกำลังคนเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1415
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio-Circular-Green Economy”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้า นางอัจฉรา แกล้วกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 31/3/2567 11:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 8:59:04   เปิดอ่าน 104  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย » Food Innovation Asia Conference 2023 “The Future Food for Sustainability, Health and We-bong
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ The Nutrition Value and Antioxidation Activity of Thai Chia Seed ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายจาก...
Food Innovation Asia Conference 2023     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 18/9/2566 10:51:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/6/2567 22:45:16   เปิดอ่าน 381  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง