พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วันที่เขียน 30/9/2566 15:26:49     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 13:24:54
เปิดอ่าน: 251 ครั้ง

หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 8) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังนี้ 1. คุ้มค่า : ต้องมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ ชัดเจน 2. โปร่งใส : ต้องกระทำอย่างเปิดเผย แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาเหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน 3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 4. ตรวจสอบได้

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (มาตรา 55-53)

  1. ให้คณะกรรมการราคากลางกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง

  และต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลาง

  1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร
  2. กรณีขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีก

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 54-68)

กำหนดให้มี 3 วิธี ดังนี้ อาจกระทำได้โดยวิธี

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่

 กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

2) วิธีคัดเสือก : เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งต้อง

ไม่น้อยกว่า 6 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง ตามที่กำหนดน้อย กว่าสามราย

3) วิธีเฉพาะเจาะจง: เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใด  รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

          การบริหารพัสดุ (มาตรา 112-113)

    ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ

บทกำหนดโทษ (มาตรา 120-121)

เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.นี้

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน พรบ.นี้ โดยมิชอบ

โดยกำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท และผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตังกล่าวต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดดังกล่าวด้วย

      กำหนดโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบ

      การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยกำหนดให้มี

ความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1399
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 5:35:15   เปิดอ่าน 2168  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 5:31:30   เปิดอ่าน 2144  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุค...
ขออนุมัติ  เบิกเงิน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 5:31:38   เปิดอ่าน 2058  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานคลังและพัสดุ » ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานคลังและพัสดุ ร่วมกับ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับก...
ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน นิลนี พรมปิงเครือ  วันที่เขียน 12/9/2562 17:49:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/6/2567 22:19:41   เปิดอ่าน 2057  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง