การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
วันที่เขียน 21/6/2567 9:36:50     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 7:31:39
เปิดอ่าน: 128 ครั้ง

การอบรมการพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
วันที่ 24 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Cloud Meeting
วิทยากรโดย : ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
ผู้อบรม : นางสาวฉวีวรรณ ธงงาม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

           การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทยให้มีความรู้ความสามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ย่อมนำไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานและการให้บริการให้ดีขึ้น โดยทั่วไปบุคลากรทางการศึกษามีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการเป็นหลัก สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึงผู้มาติดต่อ เป็นงานบริการด้านธุรการ และการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ตนเองปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการให้บริการ เพื่อรองรับเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

           การสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย ภายใต้บทความของตนเอง (ช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อหาทางเลือก ข้อดีข้อเสีย พร้อมแนวทางการตัดสินใจหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี ให้กับผู้บริหารหรือสายวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบและทันสมัย รวมทั้งต้องมีความชำนาญในหน้าที่ของตน) จึงเป็นสิ่งจำเป็นของสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย ที่ต้องเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบได้ รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสู่นวัตกรรมการให้บริการ ตามที่องค์กรกำหนดภายใต้บทบาทดังกล่าวได้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็น “องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization (HPO)” ต่อไป ดังภาพตามลิงค์ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjQzNDgy&method=inline

สรุป
เทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย โดยการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นกระบวนการในส่วนที่ 1-2 ขั้นตอนแรกในการจะเริ่มจากปัญหา โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาและถอดบทเรียนของปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร โดยแบ่งข้อเท็จจริงออกเป็นส่วนๆ แล้วหาความสัมพันธ์ของเท็จจริงเหล่านั้น เพื่อจะได้เห็นสภาพปัญหา และอุปสรรคที่แท้จริง หากไม่มีกระบวนการนี้ โอกาสที่จะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการถือว่าไม่เป็นนวัตกรรมการให้บริการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ งานบริการการศึกษาฯ
ได้วิเคราะห์ปัญหาหน้างาน และแนวทางปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา ตามองค์ประกอบ 1-2 ดังนี้ ลำดับงานที่งานบริการการศึกษาฯ มีข้อคิดเห็นที่เห็นตรงกันที่สุด คือ เรื่องการจัดสอบ ที่พบประเด็นปัญหามากที่สุด ดังภาพตามลิงค์ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjQzNTU3&method=inline

จากนั้นนำผลการวิเคราะห์มาจัดกลุ่มปัญหา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ แก้ไขได้ทันที, แก้ไขไม่ได้, แก้ไขได้ โดยใช้เวลาการแก้ไขเล็กน้อย และใช้กระบวนการภายในคณะ ฯ, แก้ไข โดยใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งต้องใช้กระบวนการภายนอกคณะฯ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) แสดงภาพผังก้างปลา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการถอดความรู้ พบว่า มีข้อปัญหาที่ต้องจัดการโดยใช้แนวทางการจัดการข้อปัญหาในหมวด แก้ไข โดยใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งต้องใช้กระบวนการภายนอกคณะ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) มากที่สุด
ดังภาพตามลิงค์ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjQzODA2&method=inline

เมื่อได้ถอดความรู้ และได้ข้อปัญหาที่ต้องจัดการร่วมกันแล้ว งานบริการการศึกษาจึงได้ประเด็นการแก้ไข แสดงภาพ mind mapping ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ได้ จะใช้เป็นข้อมูลในการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม ในรูปแบบ งานวิจัยต่อไป ดังภาพตามลิงค์ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjQzODA3&method=inline

หมายเหตุ
1. การเข้าร่วมการอบรมของงานบริการการศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการอบรมจำนวน คนละ 1,000 บาท จากคณะบริหารธุรกิจ
2. ข้อมูลดิบที่ได้จากการกลั่นกรอง (ปฐมภูมิ) https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjQzODA4&method=inline
3. ใบประกาศการผ่านการทดสอบ https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjQzODEw&method=inline

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1458
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรมการพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะและพฤติกรรม ปี 2567 » กระบวนการพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม รวมถึงการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกระดับในองค์กร การนำเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการมาใช้ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้...
การพัฒนา งานประจำ นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน ภาวิณี จีปูคำ  วันที่เขียน 27/6/2567 14:10:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:57:00   เปิดอ่าน 96  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/7/2567 19:47:43   เปิดอ่าน 221  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/7/2567 19:46:01   เปิดอ่าน 181  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/7/2567 19:52:00   เปิดอ่าน 186  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง