รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
N/A
MS OFFICE » ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive
ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive เมื่อวันนพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ MS Teams
คำสำคัญ : Microsoft Form  Microsoft Onedrive  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 80  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 9/9/2564 10:17:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 8:42:29
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ERP ประกอบด้วยส่วนบันทึกคำขอใช้บริการ ส่วนการบริหารจัดการของหน่วยงาน ส่วนมอบหมายงานและรายงานผล โดยผู้ขอใช้บริการสามารถบันทึกยื่นคำขอใช้บริการผ่านระบบได้ และหน่วยงานผู้ให้บริการ สามารถพิจารณามอบหมายงานให้กับบุคลากร รายงานผลการดำเนินงาน บันทึกรายละเอียดข้อเสนอในการให้บริการและแนวทางการดำเนินการ โต้ตอบระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการ ตลอดจนการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในแต่ละรายการได้ ผู้พัฒนาระบบ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบบริการของหน่วยงาน จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในภาพรวม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 174  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 12:31:22
งานวิจัย » การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน มีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบนขึ้นมา โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และสารสนเทศ ให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากขึ้น มีการแสดงข้อมูลคือ ราคาตลาด ผลผลิต ต้นทุนการผลิตข้าว การเก็บเกี่ยว ปัจจัยการผลิต เทคนิควิธีการเพาะปลูก แหล่งทรัพยากรในชุมชน การใช้ประโยชน์จากที่ดิน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับสถานะการณ์การเพาะปลูก การตลาด และการใช้เทคโนโลยี ของการปลูกข้าวในปัจจุบันต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เว็บเซอร์เวอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ การพัฒนาและออกแบบระบบตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ System Develop Licle Cycle (SDLC) ด้วยภาษาโปรแกรม Visual Basic และใช้ MS SQL Server 2017 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของระบบ จากผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ จำนวน 13 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 คน และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ จำนวน 3 คน โดยใช้วิธี Black-Box Testing ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศนี้ รวมทั้งสิ้น 27 คน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมากและสามารถนำไปใช้งานจริงได้ต่อไป
คำสำคัญ : ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 241  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 5/8/2564 8:09:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 8:45:47
มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น » มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ Google Workspace ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันหลักและฟังก์ชันที่มีเฉพาะบน Google Workspace สำหรับบุคคลที่มองหาเครื่องมือไอทีสำหรับเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนและพัฒนาประสิทธิภาพให้กับองค์กร
คำสำคัญ : Google Workspace  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 453  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 31/3/2564 15:43:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 22:16:31
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » เทคนิคการเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ตให้แรงและเร็ว !!!
การเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งแบบใช้งานที่บ้านหรือสำนักงาน
คำสำคัญ : WIFI  ความเร็วของอินเตอร์เน็ต  เพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ตให้แรงและเร็ว  อินเตอร์เน็ต  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 596  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ช่อทิพย์ สิทธิ  วันที่เขียน 24/3/2564 22:53:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 4:19:55
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » รู้จัก สาย LAN และ Fiber Optic และ WI-FI เพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย (โหนดเครือข่าย) จะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลหรือสื่อไร้สาย
คำสำคัญ : network  เครือข่าย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4104  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 18/2/2564 16:35:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 10:18:04
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
เมื่อเกิดความเครียด ให้หาวิธีแก้ไขและขจัดความเครียด สร้างเสริมสุขภาพใจและกาย เพื่อส่งผลให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สร้างเสริมความสุขในชีวิคประจำวัน จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นต่อไป
คำสำคัญ : ความเครียด  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2296  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 12/1/2564 15:35:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 9:03:13
การพัฒนาโปรแกรม » การเรียกและแสดงข้อมูล จาก API บน ASP.NET
ตัวอย่างการเรียกและแสดงข้อมูล จาก API ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (VB.NET, C#.NET) เป้าหมาย เพื่อแสดงข้อมูล โดยสามารถ query ข้อมูลจาก ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ที่ได้จาก API หลักการ คือการทำงานร่วมกับ Linq โดย นำข้อมูลบุคลากรที่เรียกได้จาก API มาเก็บไว้เป็น Data Collection
คำสำคัญ : API  Linq  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 853  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 11/11/2563 12:13:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 8:32:22
แนะนำโปรแกรมใช้งาน » การสร้าง combo Graph & Publish Chart ใน Google file xls
แนะนำการสร้าง combo Graph & Publish Chart ใน Google file xls
คำสำคัญ : combo chart  google docs excel  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 765  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 5/10/2563 9:34:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 9:24:48
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ได้ด้วยตนเอง
คำสำคัญ : แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์เสีย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1069  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ช่อทิพย์ สิทธิ  วันที่เขียน 4/10/2563 20:03:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 7:16:46
ถอดบทเรียน KM » สรุปแนวทางการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการศึกษา
แนวทางการกำหนดหัวข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต และให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิจของสถาบันฯ
คำสำคัญ : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  แนวปฏิบัติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 802  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 17/9/2563 7:47:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 1:19:34
MS OFFICE » ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Remote Working with Microsoft Teams”
ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Remote Working with Microsoft Teams” เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
คำสำคัญ : Microsoft Teams  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 897  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/9/2563 10:01:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2564 17:27:42
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » การตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ Microsoft Teams
ทาง Microsoft ได้มีเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ Microsoft Teams ผ่าน Office 365 Network Onboarding tool เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
คำสำคัญ : Microsoft Teams  Office 365 Network Onboarding tool  การตรวจสอบระบบเครือข่าย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2255  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 16/6/2563 22:19:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 9:33:56
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่มีทั้งที่ถูกลิขสิทธิ์และผิดกฎหมาย ทั้งนี้ทางกองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รวบรวมโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้สำหรับการทำงานวิจัยและการเรียนการสอนของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ : ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2260  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 5:59:31
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต และ โทรศัพท์ SmartPhone รวมถึงเข้าทำงานได้ทุกเว็บบราวเซอร์
คำสำคัญ : Google Classroom  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1565  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 0:14:17
สรุปความรู้ เรื่อง การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน » การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
R2R ย่อมาจาก Routine to Research แปลว่า พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย หลักคิดเกี่ยวกับ R2R นั้นเชื่อว่ามีอยู่หลากหลาย แต่วัตถุประสงค์ของ R2R คือ การใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากงาน การทำงานประจำธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป ในการสร้างความรู้ คนที่ทำงานประจำเมื่อทำงานไปนานๆ จะเบื่อหน่าย และกลายเป็นเครื่องจักร ชีวิตไม่มีคุณค่า ที่ว่า “ทำงานเป็นเครื่องจักร” แปลว่า ไม่ต้องคิด ทำงานไปวันๆ หนึ่ง ฉะนั้น ยิ่งนานก็ยิ่งเบื่อ R2R เป็นการทำให้งานประจำกลายเป็นงานสร้างความรู้ หรือเป็นงานวิจัย ซึ่งจะทำให้การทำงานประจำกลายเป็นงานที่มีคุณค่า ยิ่งทำงาน นานก็ยิ่งมีปัญญา ยิ่งเกิดความรู้ และยิ่งมีประเด็นที่จะทำให้เกิดความ ภาคภูมิใจได้มากขึ้นเรื่อยๆ จึงยิ่งทำให้ได้รับความนับถือจากคนอื่นมากขึ้น
คำสำคัญ : บุคลากรสายสนับสนุน วิจัย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1096  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 7/4/2563 15:24:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 22:38:29
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ไม่แน่จากนี้ไปเบอร์โต๊ะอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไป
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1662  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 6:26:29
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ » การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
คำสำคัญ : งานวิเคราะห์  สายสนับสนุน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3585  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 5/3/2563 15:44:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 22:38:54
MS OFFICE » การสร้างจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word
สำหรับท่านที่มีปัญหาในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงบางส่วน เช่น คำขึ้นต้น ชื่อ ตำแหน่ง เช่น วุฒิบัติ ซองจดหมาย บัตรเชิญ การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word อาจเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาของท่านได้
คำสำคัญ : ms Office  tip & trick  word  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 29974  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 18/2/2563 14:17:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 10:20:02
ถอดบทเรียน KM » การส่งเสริมการใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
เพื่อหาแนวทางเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในระบบแบบสอบถามออนไลน์
คำสำคัญ : แบบสอบถามออนไลน์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1480  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 17/9/2562 13:22:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 2:52:06
ระบบสารสนเทศภายในคณะสถาปัตย์ฯ » คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ - สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ (อยู่ในระหว่างการจัดทำ)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ สามารถจัดการเพิ่ม-ลดครุภัณฑ์ สร้างระบบสมาชิก การให้สิทธิ์การยืม-คืนครุภัณฑ์ ตลอดจนรายงานสถิติการยืม-คืน ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จัดซื้อ จัดซ่อม และการบริหารครุณัณฑ์ต่อไป พัฒนาโดยนายอำนาจ ชิดทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1586  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อำนาจ ชิดทอง  วันที่เขียน 12/9/2562 14:03:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 23:58:50
ระบบสารสนเทศภายในคณะสถาปัตย์ฯ » คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ - สำหรับเจ้าหน้าที่ยืม-คืน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ สามารถจัดการเพิ่ม-ลดครุภัณฑ์ สร้างระบบสมาชิก การให้สิทธิ์การยืม-คืนครุภัณฑ์ ตลอดจนรายงานสถิติการยืม-คืน ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จัดซื้อ จัดซ่อม และการบริหารครุณัณฑ์ต่อไป พัฒนาโดยนายอำนาจ ชิดทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1579  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อำนาจ ชิดทอง  วันที่เขียน 12/9/2562 14:01:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 2:03:26
ระบบสารสนเทศภายในคณะสถาปัตย์ฯ » คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ - สำหรับผู้บริหาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในอาคารปฏิบัติการวิชาชีพ สามารถจัดการเพิ่ม-ลดครุภัณฑ์ สร้างระบบสมาชิก การให้สิทธิ์การยืม-คืนครุภัณฑ์ ตลอดจนรายงานสถิติการยืม-คืน ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จัดซื้อ จัดซ่อม และการบริหารครุณัณฑ์ต่อไป พัฒนาโดยนายอำนาจ ชิดทอง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1409  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อำนาจ ชิดทอง  วันที่เขียน 12/9/2562 12:18:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 5:42:12
แนะนำโปรแกรมใช้งาน » คู่มือการใช้งานระบบ KM BLOG
คู่มือการใช้งานระบบ KM BLOG
คำสำคัญ : mju KM Blog  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1334  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 4/9/2562 14:27:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 8:41:28
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน KM ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ งปม 2562
รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ งปม. 2562
คำสำคัญ : erp.mju.ac.th  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1249  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 4/9/2562 14:21:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 10:07:45
แนะนำโปรแกรมใช้งาน » คู่มือการใช้งานระบบอาคารสถานที่สำหรับผู้ดูแลอาคาร/ห้อง
การใช้งานระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ และระบบจัดการข้อมูลอาคารสถานที่ ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลอาคาร และข้อมูลห้อง สำหรับผู้ดูแลอาคาร และผู้ดูแลห้อง เพื่อการนำเข้าข้อมูลอาคารและห้องให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เป็นสำคัญ โดยได้มีการบริหารจัดการให้ระบบแสดงรายการเฉพาะรายการข้อมูลของหน่วยงาน เท่านั้น ตามข้อเสนอแนะในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เพื่อต่อยอดไปสู่การนำข้อมูลไปประเมินประสิทธิภาพการใช้งานอาคาร สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
คำสำคัญ : ระบบอาคารสถานที่  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1251  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 4/9/2562 14:18:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 5:52:44
KM กลุ่มสายงาน IT » ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้เขียน ได้รับเชิญจากรองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรในงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ในหัวข้อการจัดทำฐานข้อมูลและระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานนั้น ข้าพเจ้าขอนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
คำสำคัญ : ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1867  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 15/8/2562 15:54:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 0:31:08
งานวิจัย » การจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพร โดยประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด
โครงการสวนสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งปัจจุบันรองรับการเรียนการสอนด้านสมุนไพรของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีแนวคิดการจัดสวนสมุนไพรตามพิกัดยาไทย ซึ่งมีพืชสมุนไพรต่างๆ ที่จัดเป็นกลุ่ม ตามตำรับยาแผนโบราณ ที่มีการอ้างอิงในการเรียนแพทย์แผนไทย สภาเภสัชกรรมไทย มีส่วนของกลุ่มสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐานหรือสมุนไพรประจำบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้จำนวน 61 พืช สมุนไพรล้านนาและสมุนไพรอื่นๆ ภายในพื้นที่สวนจัดวางตำแหน่งตามเส้นทางเดินศึกษาภายในสวน ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก และการให้บริการเกี่ยวกับบาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อมาแสดงผลบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำคัญได้นำเอาเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติมาประยุกต์เชื่อมโยงเข้ากับฐานสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสืบค้นข้อมูล ต่าง ๆ ของพันธุ์ไม้ สมุนไพรในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ จากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
คำสำคัญ : คิวอาร์โค้ด  ฐานข้อมูล  บาร์โค้ด 2 มิติ  ระบบสืบค้นสารสนเทศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2460  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 15/8/2562 10:40:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 1:29:49
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » Office 365 for Education ใช้งานฟรีและมีอะไรใหม่น่าสนใจบ้าง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม office365
คำสำคัญ : office365  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1983  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ช่อทิพย์ สิทธิ  วันที่เขียน 23/6/2562 21:49:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2564 14:58:25
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ระบบบริการการสื่อสารภายในองค์กร (Skype for Business)
Skype for Business 2015 แพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ ตอบโจทย์ทุกการทำงานไม่ว่าจะทำงานร่วมกับระบบ PBX การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ที่รับชมได้ครั้งละนับหมื่นคนนำเสนอผลงาน แชร์เอกสาร และแก้ไขงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ รองรับการใช้งานผ่าน Smartphone Tablet เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อคู่สายกับโทรศัพท์ภายในองค์กรได้ โดยใช้บัญชีรายชื่อ e-Mail @mju.ac.th เข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัย
คำสำคัญ : skype  Skype for Business  การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง  การสื่อสาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1886  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 28/5/2562 14:40:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 6:10:30