การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินการเบิกเงินโครงการกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่เขียน 1/10/2562 18:11:45     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 11:44:37
เปิดอ่าน: 1963 ครั้ง

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัวขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานฯ ให้แก่บุคลากรเดิม 1 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเขียนโครงการในรูปแบบ ย.002 เพื่อเสนออนุมัติผ่านระบบ E-Project (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย) 2 ขออนุมัติหลักการโดยแนบแบบโครงการอย่างย่อ เพื่อเสนอจัดกิจกรรมดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวต่อคณบดี ให้ความเห็นชอบ (ตามแบบฟอร์มหน้าเวปไซต์คณะ หรือ แบบฟอร์มที่ตู้เอกสารหน้าห้องสำนักงานคณบดี) 3 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุในโครงการ (ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2560) 4 ถ้ามีความจำเป็นต้องยืมเงินทดรองจ่ายสามารถนำเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายก่อนหรือไม่สามารถสั่งซื้อได้ มาประกอบการทำสัญญายืมเงินเพื่อทดรองจ่ายไปก่อนได้ 5 เมื่อดำเนินการโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เร่งนำใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญจ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ส่งเบิก หรือส่งชดใช้เงินยืม 6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแบบฟอร์มการรายงาน (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากกล่องเอกสารหน้าเวปไซต์คณะ)

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1052
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานคลังและพัสดุ
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการบริหารจัดการฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ หัวข้อโครงการจัดการถนนสีเขียว
ด้วยวิสัยทัศน์มหาแม่โจ้ คือ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีควรเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานา ชาติซึ่งกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco U) ภายใต้ภารกิจการผลิตบั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 10/10/2562 14:43:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 10:19:31   เปิดอ่าน 2068  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง » การทบทวนขั้นตอนการยืมเงินทดรอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง เงินยืมทดรอง มิใช้เงินที่เบิกมาเพื่อจ่ายตามกิจกรรมโครงการซึ่งอาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่บ้าง การยืมเงินทดรอง เมื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน สุรพล บุญยืน  วันที่เขียน 1/10/2562 18:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 19:23:16   เปิดอ่าน 2074  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานคลังและพัสดุ » ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานคลังและพัสดุ ร่วมกับ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับก...
ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานคลังและพัสดุ
ผู้เขียน นิลนี พรมปิงเครือ  วันที่เขียน 12/9/2562 17:49:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 19:23:20   เปิดอ่าน 2008  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง