ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 259
ชื่อสมาชิก : พิกุล ศรีดารัตน์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : phikul@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/3/2554 17:00:44
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/3/2554 17:00:44


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์
ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2564 "The 25th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2021)"
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Fixed Point Theory and Optimization (WFPT 2020)
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ NACA-ICOTA2019
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2562 (AMM 2019)
โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft skill
กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านการวิจัย