การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
วันที่เขียน 22/1/2567 15:42:17     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 22:24:08
เปิดอ่าน: 243 ครั้ง

การจะสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ ต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย การสร้างทีม/สร้างคน กำหนดกระบวนการ และการกำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การอบรมในหลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

การจะสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้  ต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย  การสร้างทีม/สร้างคน กำหนดกระบวนการ  และการกำหนดบทบาทหน้าที่  เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  การอบรมในหลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้      

ความสำคัญการทำงานเป็นทีม

กระบวนการทำงานในอดีตกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปตามยุคตามสมัย  ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร  เทคโนโลยี  และบุคลากร มีความแตกต่างกัน  เช่น ในอดีตคนทำงานเน้นการรับคำสั่ง  การปฏิบัติตามคำสั่ง  ไม่ค่อยมีการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ    ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร  จึงทำให้คนที่ทำงานตั้งแต่สมัยในอดีตกลายเป็นคนที่อยู่ในกรอบ  ทำได้เฉพาะตามคำสั่ง ไม่เน้นการวิเคราะห์สังเคราะห์  ไม่ชอบการแสดงความคิดเห็น    แต่ปัจจุบันเมื่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้าถึงง่ายได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้ทางออนไลน์ ทำให้คนสมัยใหม่มีความเป็นอิสระทางความคิด  การเรียนรู้ ที่สูง  ชอบการแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเอง  แต่ในขณะเดียวกันก็จะทำให้คนในปัจจุบันไม่ชอบการถูกบังคับ จำกัดสถานที่ในการปฏิบัติงาน  และมีค่านิยมในการทำงานที่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้น  เนื่องจากเน้นการทำงานในระบบออนไลน์  ดังนั้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปคน 2 กลุ่ม 2 ช่วงวัย จำเป็นต้องทำงานในองค์กรเดียวกันจึงทำให้เกิดความแตกต่างของบุคคลซึ่งหลายองค์กรก่อเกิดผลกระทบต่อการทำงาน  แต่ทุกคนก็ยังคงต้องทำงานร่วมกันในลักษณะของทีมงาน  การเรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมจึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของคนทำงานไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มคนช่วงวัยไหน  เพราะไม่ว่าจะองค์กรไหน ๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้ด้วยคนเพียงคนเดียว

 

การบริหารทีมงาน  การสื่อสาร  และการโน้มน้าวจิตใจ

          การบริหารทีมงานเป็นหน้าที่ของทั้งผู้นำและคนในทีม เนื่องจากทุกคนมีความสำคัญต่อความมีประสิทธิภาพของทีม  โดยทีมที่มีประสิทธิภาพหรือทีมที่จะประสบความสำเร็จนั้น จะมีลักษณะดังนี้

  1. ต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น ต้องทำอะไร ต้องแล้วเสร็จเมื่อไหร่  และคนในทีมจะต้องเข้าใจในเป้าหมายนั้นตรงกัน
  2. ตัวผู้นำต้องมีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของคนในทีม และยังต้องมีความสามารถในการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนในทีม  การโน้มน้าวจิตใจ และการสร้างแรงจูงใจคนในทีม  มีการให้เกียรติให้การชื่นชมให้คุณค่าในผลงานของคนในทีม  รวมทั้งการพัฒนาทุกคนในทีมให้พร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยกันมีความสามัคคีและไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยไม่ทิ้งใครคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลัง
  3. ความพร้อมของคนในทีม ซึ่งต้องมีความมุ่งมั่น มีทักษะ/องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่และมีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จิตวิทยาของการทำงานเป็นทีม  การสร้างและการพัฒนาทีมงาน

          ในการพัฒนาคนในทีมให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อก่อให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการสนับสนุน/ผลักดัน ให้การชื่นชม สำหรับคนในทีมที่เก่งและสามารถสร้างผลงานได้เป็นอย่างดี  พร้อมกับการพัฒนาจุดอ่อนของคนในทีมซึ่งแต่ละคนอาจจะอ่อนในจุดที่แตกต่างกัน  เพื่อให้ทุกคนในทีมได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะเป็นทีมงานที่ดี  แล้วสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับคนในทีม  ไม่ว่าจะด้วยการชื่นชมให้เขารู้สึกภูมิใจในความสามารถของตนเองและการเป็นที่ยอมรับขององค์กร  การสร้างมุมมองให้คนในทีมเห็นความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง  ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในทีมเพื่อให้เกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้การทำงานในทีมทุกคนจะกล้าที่จะบอกปัญหาของตัวเองและปรึกษากันภายในทีมทำให้ไม่เกิดปัญหากระทบต่อผลการปฏิบัติงานของทีม  ที่สำคัญคือจะทำให้บรรยากาศในการทำงานของทีมมีความสุข  ชีวิตการทำงานของแต่ละคนก็มีความสุข  และสะท้อนออกมาในภาพของคุณภาพของงาน

การจัดการปัญหา อุปสรรค

          ปัญหาและอุปสรรค ของการทำงานเป็นทีมมีหลายด้าน  เช่น  ปัญหาความต่างของวัย  ปัญหาด้านองค์ความรู้ของแต่ละคน  ปัญหาด้านอุปนิสัยส่วนบุคคล  ปัญหาความขัดแย้งของคนในทีม เป็นต้น         ซึ่งปัญหาทุกอย่างล้วนต้องได้รับการจัดการแก้ไขเพราะหากไม่มีการแก้ไขจะทำให้ปัญหาพอกพูนและกลายเป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานเป็นทีมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต  ดังนั้น  ผู้นำทีมต้องเป็นผู้ที่มองปัญหาให้ออก หาต้นเหตุด้วยความเป็นกลางและหาวิธีการมาจัดการกับปัญหาโดยให้กระทบความรู้สึกของคนในทีมน้อยที่สุด  ซึ่งก็ย้อนกลับไปที่คุณสมบัติในการสื่อสาร  การโน้มน้าวจิตใจ การสร้างแรงจูงใจและจิตวิทยาของผู้นำที่จะต้องมาพร้อมกัน 

 

ดังนั้น  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  คือ การสร้างคนในทีมให้มีคุณภาพ  สนับสนุน/ผลักดันคนในทีมที่เป็นจุดแข็ง  พัฒนาจุดอ่อนของคนในทีม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในทีมก่อเกิดความไว้วางใจ/การให้เกียรติซึ่งกันและกัน  และกลายเป็นความสุขในการทำงานของทีมงาน  จะเป็นตัวเริ่มและตัวสร้างให้เกิดทัศนคติและแรงบันดาลใจให้คนในทีมกลายเป็นทีมงานที่พร้อมสำหรับการทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ  เต็มที่  อันนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1420
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
การบริหารบนความหลากหลาย (Diversity and Inclusion Management) » การบริหารบนความหลากหลาย
การบริหารบนความหลากหลายเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในเรื่องของ เพศ อายุ อาชีพ วัฒนธรรม ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือสภาพร่างกาย เ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
ผู้เขียน แววตา ติ๊บมา  วันที่เขียน 22/1/2567 15:38:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 13:36:41   เปิดอ่าน 299  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง