รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
N/A
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรง ไม่ให้ขาดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เสน่ห์:ข้อมูลเดียวกัน วิธีนำเสนอแตกต่างกัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1776  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 5:10:00
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง กฎหมายปกครองจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารงานของรัฐ การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ วางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน และฝ่ายปกครองด้วยกันเอง ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตน เข้าใจ และสามารถปรับใช้กฎหมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ อย่างแท้จริง มีความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และถือกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่ความสำเร็จ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1402  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 0:53:30
คนึงนิตย์ กอนแสง » การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal
คำสำคัญ : Next Normal  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2699  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 20/7/2564 11:09:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 9:15:33
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สังเกตการณ์โครงการยกระดับคุณภาพบริการของธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือด้วยวิธี SERVICE DESIGN (กลุ่มอาหาร)
SERVICE DESIGN คือ การออกแบบบริการ โดยนำเอาข้อมูลของลูกค้าที่สำคัญ มาจัดกลุ่ม และออกแบบบริการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการ ผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบบริการคือ มาตรฐานบริการที่จะเป็นมาตรฐานในการให้พนักงานปฏิบัติตาม เพื่อส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า หลักสูตร SERVICE DESIGN THINKING Boot Camp จึงเป็นเหมือนเพื่อนช่วยคิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย Service Design for Food ร่วมออกแบบการเรียนรู้ “4 ฐานคิด...ช่วยสร้างสรรค์เซอร์วิสที่ดีต่อใจ...ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปในยุค POST PANDEMIC อย่างมั่นคง”
คำสำคัญ : การออกแบบบริการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1359  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 27/5/2564 18:07:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 23:52:51
การอบรมงานประจำ » การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2012  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภชัย ชัยอุดมวิถี  วันที่เขียน 7/4/2564 10:42:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2566 17:16:06
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9 » การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal
พัฒนาบุคลากรและองค์กร และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3675  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปราณี กันธิมา  วันที่เขียน 18/12/2563 14:38:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 6:21:15
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ที่มา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1977  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปริญญา อินทรเทพ  วันที่เขียน 4/11/2563 11:46:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2566 16:13:28
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย » หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และองค์ประกอบ : อำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
คำสำคัญ : หน้าที่สภามหาวิทยาลัย องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1301  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เพ็ญนภา กันทะตา  วันที่เขียน 4/11/2563 10:25:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 22:33:48
การเขียนผลงานวิเคระห์จากงานประจำ » การเขียนรายงานการวิเคราะห์
ขั้นตอนการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 11513  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปราณี กันธิมา  วันที่เขียน 8/10/2563 14:41:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 22:58:18
งานสารบรรณ » เข้าร่วมโครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการตัดสินใจ
โครงการสัมมนาระบบศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ (Data Center of MJU & Dashboard Decision System : DC) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในเรื่องการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Data Center รองรับ Big Data ที่นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลกลาง (Data center) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่เป็นเลิศ (AI Dashboard) โดยนำข้อมูลสำคัญมาจัดรูปแบบให้เป็น “ข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์” ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัฒนาระบบ Data Center & Dashboard จำนวน 3 ระบบ ดังนี้ 1. MJU Dashboard ใช้แสดงข้อมูลเชิงสถิติ กราฟข้อมูล ตารางข้อมูล การแสดงสถิติในรูปแบบภาพรวมหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย แสดงสถิติข้อมูลแยกตามประเภทข้อมูล ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลด้านนักศึกษา ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านผลงานทางวิชาการและด้านงานวิจัย และด้านอื่น ๆ โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาแสดงในระบบจะเป็นการแสดงผลข้อมูลแบบ Real time และเป็นการประมวลผลแบบกระจาย (Distribution) 2. MJU API ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อทำให้มีมาตรฐานการใช้ข้อมูล และเพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 3. MJU Passport ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น สามารถจัดเก็บสถิติการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และอื่น ๆ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1252  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มาลัย เบญจวรรณ์  วันที่เขียน 5/10/2563 16:00:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 5:23:06
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » การฝึกอบรม "โครงการบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้" (MJU Mobile Application)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลักดันให้เกิดโครงการ Digital Services and Innovation University ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Flagship Projects ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี Dashboard และ Gantt Chart ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มีระบบ Business Intelligent รายงานสถานะทางการเงินอย่าง real time วางระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบเป็นสังคมไร้เงินสด MJU Mobile Application ช่วยสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตยุค New Normal
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1823  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 25/8/2563 11:10:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 1:04:10
การเขียนหนังสือราชการ » การเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือ คือ การเรียบเรียงข้อความตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องทราบหนังสือนั้น หลักการเขียนหนังสือ ผู้เขียนจะต้องรู้และเข้าใจ แยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความมุ่งหมายที่จะทำหนังสือนั้น ๆ โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนว่าอะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทำไม อย่างไร แยกเป็นข้อ ๆ ไว้ การเขียนให้ “ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน ต่อไปจึงเป็นข้อความประสงค์และข้อตกลง” ถ้ามีหลายข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากอ้างถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือเรื่องที่เป็นตัวอย่าง ต้องพยายามระบุให้ชัดเจน การเขียนหนังสือควรใช้ถ้อยคำที่กระชับเข้าใจง่าย ใช้คำธรรมดาที่ให้ความหมายชัดเจน ไม่ควรใช้สำนวนที่ไม่เหมาะสม ระมัดระวังในเรื่องอักขรวิธี ตัวสะกด ตัวการันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง และที่สำคัญจะต้องระลึกเสมอว่าผู้รับหนังสือจะเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป การเขียนหนังสือราชการต้องมีเป้าหมายในการเขียนที่ชัดเจน ถูกต้องตามรูปแบบ เนื้อหากระชับ รัดกุม และมีมาตรฐานในการใช้ภาษา รวมทั้งมีความเป็นระเบียบสวยงาม ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย
คำสำคัญ : การเขียนหนังสือราชการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9645  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สรัญญา อาษาไชย  วันที่เขียน 10/10/2561 16:52:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 9:14:07
การใช้คำนำหน้านาม » การใช้ตำแหน่งทางวิชาการ และคำนำหน้าหนาม
การใช้ตำแหน่งทางวิชาการและคำนำหน้านามในการจัดทำเอกสารทางการ และการลงนาม การอ้างอิง
คำสำคัญ : คำนำหน้านาม  ตำแหน่งทางวิชาการ  เรียงลำดับ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 21207  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์  วันที่เขียน 3/10/2561 10:48:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 5:56:00
กล่องเอกสารเผยแพร่ » การวิเคราห์งานประจำ
การวิเคราะห์งานประจำ และเทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ด้วยระบบ KPI และ Competency ของแต่ละตำแหน่ง และการทำงานที่ดีต้องมีความคิดเชิงระบบและการจัดการที่มีประสิทธิภาจะต้องมีการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5783  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศรีวรรณ บุญเรือง  วันที่เขียน 21/9/2561 14:31:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 4:11:30
กล่องเอกสารเผยแพร่ » เขียนหนังสือราชการอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล
การใช้ภาษามี 3 ระดับ คือ ภาษาปาก ภาษากึ่งแบบแผน ภาาาแบบการใช้คำเชื่อม(สันธาน) ข้อความหรือประโยค การใช้คำขยายคำที่ไม่ควรใช้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3121  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศรีวรรณ บุญเรือง  วันที่เขียน 21/9/2561 11:31:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 9:45:20
การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร » การเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบเอกสาร
การใช้สำนวนและลีลาการเขียนหนังสือราชการจะมีหลักที่ต้องพึงปฏิบัติ หรือมีข้อคำนึงที่ควรหลีกเลี่ยงไม้ใช้ถ้อยคำ ลีลา หรือสำนวนบางลักษณะ แต่มิได้หมายความว่าทุกหน่วยงานจะต้องมีลีลาหรือสำนวนที่เหมือนกันทั้งหมด เพราะการใช้ภาษาเป็น “ศิลปะ” ที่ขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้เขียนและวัฒนธรรมในองค์กรนั้น ๆ ด้วย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 15247  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน โยษิตา กาญจนคงคา  วันที่เขียน 17/9/2561 18:39:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 21:20:53
การจัดทำสำนักงานสีเขียว » แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
จากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย GO Eco U. หลายหน่วยงานได้ขับเคลื่อนโดยดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักหอสมุด และสำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัล Green Office ระดับ ดีเยี่ยม (G ทอง) เป็นต้น และปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเริ่มหรืออยู่ระหว่างจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีหลักการคือ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด คือ หมวด 1 การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) หมวด 2 การดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) หมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) หมวด 4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management) หมวด 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental) หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement) หมวด 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
คำสำคัญ : Green Office  แนวทางพัฒนา  สำนักงานสีเขียว  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6327  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 6/6/2561 16:44:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/5/2566 23:15:54
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม » การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ/การวิเคราะห์งานประจำ/เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดว่าบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าบุคลากรสายวิชาการ เพราะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืน
คำสำคัญ : การวิเคราะห์งานประจำ  การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ  เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 35453  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สรัญญา อาษาไชย  วันที่เขียน 13/2/2561 15:42:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 12:13:06
ประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม » เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3549  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปราณี กันธิมา  วันที่เขียน 17/1/2561 16:31:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 3:21:03
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน » การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ใช่เพียงแค่การเขียน Work Flow เท่านั้น
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ใช่เพียงแค่การเขียน Work Flow เท่านั้น แต่การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ยังใช้เป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการทำงานให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับการบริการที่ตรงกับความต้องการ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 15632  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ผ่องรักษ์ ยศเดช  วันที่เขียน 15/11/2560 11:02:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 15:44:37
นางบุษบา กาหล » ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้มีการเข้าศึกษาดูงานหลักๆ 3 แห่ง ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้าพเจ้าขอสรุปเนื้อหาและความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานแยกตามสถานที่ศึกษาดูงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2718  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บุษบา กาหล  วันที่เขียน 12/9/2560 14:44:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 20:11:06
การเขียนหนังสือราชการ » เนื้อหาการเขียนหนังสือราชการ
สรุปเนื้อหานำไปใช้ประโยชน์การเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 134622  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปราณี กันธิมา  วันที่เขียน 21/8/2560 15:52:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 3:26:08
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม » โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม"
คำสำคัญ : ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2854  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล จิโน  วันที่เขียน 16/12/2559 15:45:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2566 9:04:31
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คืออะไร » การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คืออะไร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “KM” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล เอกสาร องค์การ หรือชุมชน มาจัดระเบียบ พัฒนา แล้วจัดเก็บให้อย่างระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแนวทางการบริหารองค์การให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ การแบ่งปันภูมิปัญญา และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชนหรือองค์การ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 55343  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อุรัชชา สุวพานิช  วันที่เขียน 22/3/2560 10:05:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 4:43:11
นางบุษบา กาหล » เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ – EdPEx
การเข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ สุขประเสริฐ มาเป็นวิทยากรบรรยายถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
คำสำคัญ : EdPEx  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3104  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บุษบา กาหล  วันที่เขียน 21/3/2560 16:52:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2566 5:44:26
การจัดการความรู้คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะฯ » พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ
จากการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “สวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ” จัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ซึ่ง ณ ขณะนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และปัจจุบันพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศ พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักการ "คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้" โดยจะใช้แทนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เดิม ซึ่งรวมถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
คำสำคัญ : พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6023  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 16/3/2560 11:13:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 23:53:28
ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม » ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม
ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม เป็นเนื้อหาที่นำไปใช้ประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3307  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปราณี กันธิมา  วันที่เขียน 15/2/2560 13:28:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 7:06:12
การจัดการความรู้คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะฯ » KMQA : Secretariat Working Group
การจัดการความรู้ของคณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ มีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่ม ในปี 2559 จึงมีแนวคิดการดำเนินกิจกรรมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนภายใน (16 หน่วยงาน) และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละองค์ประกอบ และบ่งชี้ความรู้ในเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (KMQA : Secretariat Working Group) เพื่อค้นหาความเด่นชัดและแนวปฏิบัติที่ดี“In The Search for Being Bold & Best Practices” โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนางาน พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการกลุ่มฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้ ตั้งแต่การบ่งชี้ความรู้ การแสวงหาและจัดระบบ การกลั่นกรองและปรับใช้ การเข้าถึงและจัดเก็บ การเผยแพร่แบ่งปันและเรียนรู้ โดยการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมและถอดองค์ความรู้ จำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 การผลิตบัณฑิต (เจ้าภาพหลัก : คณะเศรษฐศาสตร์) ครั้งที่ 2 การวิจัย (เจ้าภาพหลัก : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 3 การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เจ้าภาพหลัก : วิทยาลัยบริหารศาสตร์) ครั้งที่ 4 การบริหารจัดการ (เจ้าภาพหลัก : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ) ครั้งที่ 5 สรุปกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการจัดทำต้นทุนหลักสูตร” และ “การบันทึกข้อมูล CHE QA Online (เจ้าภาพหลัก : คณะบริหารธุรกิจ)
คำสำคัญ : คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2911  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 1/9/2559 13:38:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2566 1:06:30
งานสารบรรณ » หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี 1. หนังสือราชการเป็นเครื่องสื่อความหมายหรือสื่อความเข้าใจ จึงต้องเขียนให้ผู้รับเข้าใจความหมาย 2. หนังสือราชการเป็นเครื่องสื่อความต้องการ จึงต้องเขียนให้บรรลุจุดประสงค์ 3. หนังสือราชการเป็นตัวแทนการติดต่อ จึงต้องเขียนให้เป็นผลดี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 1. เขียนหนังสือให้ถูกต้อง การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง จะต้องคำนึงถึงการเขียนให้ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษ ถูกความนิยม และถูกใจผู้ลงนาม 2. เขียนหนังสือให้ชัดเจน การเขียนหนังสือราชการให้ชัดเจน จะต้องเขียนให้ชัดเจนในเนื้อหา ชัดเจนในจุดประสงค์ และชัดเจนในวรรคตอน เป็นต้น 3. เขียนหนังสือให้รัดกุม การเขียนหนังสือราชการให้รัดกุม จะต้องเขียนให้มีความเดียว และครอบคลุมเนื้อหา 4. เขียนหนังสือให้กะทัดรัด การเขียนหนังสือราชการให้กะทัดรัดต้องไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ไม่ใช้คำซ้ำ และไม่เขียนวกวน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2938  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มาลัย เบญจวรรณ์  วันที่เขียน 24/8/2559 11:07:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 23:59:06
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม » เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ” ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 1. การสร้างทัศนคติบวกและ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน 1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของงานบริการ 1.2 การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติทางบวกต่อตนเองและผู้มาใช้บริการ 1.3 การปรับ Mindset เพื่อสร้างหัวใจบริการสู่การพัฒนาศักยภาพของการให้บริการที่ รวดเร็วและน่าประทับใจ 1.4 วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อเอาชนะความเบื่อหน่ายในการให้บริการ 1.5 Workshop 2. การพัฒนาศักยภาพและค้นความแข็งแกร่งของตนเองเพื่อคุณภาพงานบริการระดับ มืออาชีพการค้นหาจุดแข็งของตนเอง 2.1 การค้นหาจุดแข็งของตนเอง 2.2 การสร้างเสน่ห์ในการบริการ 2.3 การพัฒนาทักษะการให้บริการด้วยเทคนิค Service Value & Staff Value 2.4 Cass study Workshop -2- 3. กลยุทธ์การพิชิตใจผู้รับบริการ เพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการที่เป็นเลิศด้วย 2 อุปนิสัย คือ 3.1 การสร้างนิสัยไม่เอาเปรียบผู้อื่น (Win – Win) 3.2 การมีนิสัยเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Proactive Service) 4. เทคนิคการเอาชนะกับดักการบริการด้วยกลยุทธ์แนวใหม่ “ EQ+1 ” 4.1 เทคนิคและวิธีการควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ 4.2 Workshop & Case study โดย อาจารย์ณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ : นักวิชาการอิสระ และมีประสบการณ์ทำงาน กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ปี ในองค์กรชั้นนำของโลกและได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 1. เทคนิคการใช้ Service Mind เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยสูตรสำเร็จ C–A–R-E C = Communication / Commitment / Comfort A = Ability / Active R = Readiness / Respect / Response E = Enthusiasm / Extra Touch 2. การตอบโจทย์ได้ตรงใจของผู้รับบริการและลูกค้า / Workshop 3. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ 4. การใช้ศิลปะการสื่อสารในการบริการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ต่อหน้าและทาง โทรศัพท์ 5. Workshop & Role Play Session
คำสำคัญ : เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2872  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุรพล จิโน  วันที่เขียน 18/3/2559 9:43:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2566 15:53:49