ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 174
ชื่อสมาชิก : สุเนตร สืบค้า
เพศ : หญิง
อีเมล์ : sunate@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/2/2554 23:21:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/2/2554 23:21:25


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
บทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุง และ/หรือ สนับสนุนการดำเนินงานของสาขา คณะ และ/มหาวิทยาลัย
ภาษิตว่า "To Travel is To Live" ฉันใด การเป็นอาจารย์แต่ไม่เคยสัมผัสประสบการณ์ต่างแดนก็ฉันนั้น แล้วจะเอาประสบการณ์ที่ไหนมาสอนเด็ก
วิศวกรรมเกษตร….ต้องเปลี่ยนแค่ไหนถึงจะอยู่รอด
ตามหาหม่าล่าผ่านโครงการฝึกอบรมระยะสั้นที่ไต้หวัน
สอบเด็กอิเหนา แสนเศร้าบุโรพุทโธ
ประสบการณ์การรับเชิญเป็น Visiting Professor
แฟรงเฟิร์ต สตุ๊ตการ์ท และมิวนิค...ไปกินขาหมูแล้วดูบอลกัน
3 บาท...ไปดูแมนยูและบิ๊กเบน
MY BIG DAY IN THE UNITED STATES
ฟุกุโอกะ... งานวิจัยและผจญภัยเล็ก ๆ
เล่าสู่กันฟัง….ประสบการณ์การไปนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ
การดูงานหรือการฝึกอบรมที่ใช้เงินราชการซึ่งเป็นภาษีของประชาชน หรือเงินรายได้ของหน่วยงาน ควรจะมีการบันทึกเป็น Lessons Learned และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ใช่ไปชะโงกทัวร์ ไปช้อปปิ้ง ไปเยี่ยมลูกหรือครอบครัว หรือไปอบรมเพื่อเอากระเป๋า
ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ตามนโยบายเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area, AFTA) ประชาคมอุดมศึกษาจะรับมืออย่างไร
มหาวิทยาลัยมีโครงการ Teaching and Learning Innovation Award เพื่อลุ้น I PAD 2012 รุ่ง 3G 32 GB ส่งผลงานครั้งที่ 1 ก่อน 15 สิงหาคม 2555 ครั้งที่ 2 ก่อน 15 ธันวาคม 2555 มีเงื่อนไข 5 ข้อ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0523.21.5/ ว 189 ลว 27 กรกฎาคม 2555 นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovatin) เรื่อง การนำเสนอข้อมูลบทปฏิบัติการด้วย VDO เรื่องนี้น่าจะเป็นตัวอย่างไม่มากก็น้อย
การพัฒนาผลงานวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย บทความวิชากร (Academic paper) ตำรา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนการตีพิมพ์ เป็นหนึ่งในภารกิจของการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน