การให้บริการที่เป็นเลิศ
วันที่เขียน 16/11/2566 11:37:33     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 22:08:45
เปิดอ่าน: 348 ครั้ง

หลักการและหัวใจสำคัญในการบริการที่เป็นเลิศ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ โดยต้องสังเกตุหรือทราบถึงสถานะ เรื่องราว และกลยุทธ์ในการให้บริการ หลักการจิตวิทยาบริการ ได้แก่ ยิ้มทักทายจากหัวใจ ทักทายด้วยความอ่อนน้อมเป็นมิตรไมตรี จดจำชื่อผู้รับบริการ หัวใจสำคัญของคำว่าบริการ คือ ไม่นิ่งดูดาย กระตือรือร้น เร่งให้ความช่วยเหลือ

ความหมายของการบริการ

การบริการ คือ กิจกรรม การกระทำ กระบวนการ หรือผลการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการ หรือความจำเป็น นอกจากนี้การบริการยังเป็นกระบวนการส่งมอบและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

 

คุณสมบัติของผู้ให้บริการ

 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบและมีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง
 2. เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง และความพร้อมทางใจ
 3. เป็นผู้ที่มีความเต็มใจให้บริการ เป็นผู้ที่มีไมตรีจิต ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมองโลกในแง่ดี ให้อภัยผู้อื่นเสมอ
 4. เป็นผู้ที่มีทัศนคติทางบวกต่องานบริการ
 5. เป็นผู้ที่มีทักษะต่องานราชการที่ตนเองปฏิบัติอยู่ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่ช่างสังเกต และมีปฏิภาณไหวพริบดี
 6. เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและผ่านการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคการบริการ
 7. เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและประชาชนผู้รับบริการ ตลอดทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
 8. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมต่องานบริการนั้นๆ
 9. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 10. รักและเสียสละเพื่อองค์กร

 มาตรฐานการบริการขั้นพื้นฐาน

 1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 2. สบสายตาประชาชน อย่าหลบตา หรือก้มหน้า
 3. แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการเอาใจใส่
 4. กล่าวคำสวัสดี ไต่ถามทุกข์สุข
 5. แสดงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ

 

การเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า พร้อมแนวทางการให้บริการที่เหมาะสม ตามหลักการ DISC

หลักการ DISC เป็นการจำแนกบุคลิกที่เด่นชัดออกเป็น 4 บุคลิกได้แก่

 1. Dominance: มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย, เน้นผลสำเร็จ, กล้าเสี่ยง, ควบคุม, สั่งการ
 2. Influence: เจ้าไอเดีย, เข้าสังคมเก่ง, ช่างพูดช่างคุย, มีชีวิตชีวา
 3. Steadiness: สุภาพ, เห็นอกเห็นใจ, รักสงบ, เสียสละ
 4. Conscientious: มีหลักการ, คิดวิเคราะห์, ระมัดระวัง, รอบคอบ, เก็บตัว

ทักษะในการให้บริการที่เป็นเลิศ

 1. การมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก
 2. การสื่อสารสร้างสรรค์ด้วยคำสำคัญ
 3. การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ FBI (ความจริง ความเชื่อมั่น ความน่าสนใจ)
 4. การบริหารข้อขัดแย้งและข้อร้องเรียนด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก

 

คุณสมบัติในการให้บริการที่เป็นเลิศ

 1. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 2. มีความใฝ่เรียนสูง
 3. มีจิตใจในการเป็นผู้ให้บริการจากหัวใจ
 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 5. มีความสุขและสนุกกับการให้บริการ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1401
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คนึงนิตย์ กอนแสง » การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม
การจัดทำหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม โดยปกติ ประกอบด้วย การกำหนดนัดหมายการประชุม หนังสือเชิญประชุม และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมอื่นตามกฎหมา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 29/9/2566 17:39:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 16:48:43   เปิดอ่าน 219  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 22:01:18   เปิดอ่าน 4414  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 16:49:10   เปิดอ่าน 2059  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง