ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่เขียน 12/9/2562 16:08:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 18:45:12
เปิดอ่าน: 2437 ครั้ง

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการใช้ข้อมูลแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแจ้งเวียนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะทราบ และเพื่อถือปฏิบัติ

ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะ 

           การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก และนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ การสื่อสารภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งหากการสื่อสารภายในองค์กรดีและชัดเจน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงต้องมีกระบวนการทำงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

            และจากการจัดกิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบุคลากรสำนักงานคณบดี ในการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ของบุคลากรภายในคณะ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรได้มีข้อเสนอแนะให้งานที่เกี่ยวข้องจัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะ

ในการนี้ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการใช้ข้อมูลแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแจ้งเวียนให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะทราบ และเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้


1. ทางระบบ e-manage

 

2. ทางเฟสบุ๊คบุคลากรของคณะ


และในอีกช่องทางหนึ่งคือ ผ่านเว็บไซด์ KM Blog ของมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญ ดังนี้

**ทั้งนี้ ในส่วนของงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน**

ขั้นตอนที่ 1 --> ขั้นตอนที่ 2 --> ขั้นตอนที่ 7


>>คลิ๊ก ลิงค์ไฟล์ที่สามารถนำไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการดำเนินงานได้ที่นี่<< 


LaughingLaughingผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้ใช้ประโยชน์จากบทความนี้ ไม่มากก็น้อย

ในการนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และอ่านบทความนี้

ตลอดจนได้นำสาระจากบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านLaughingLaughing

 


ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก » การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หากจะถามว่า ทำไมต้องมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คำตอบก็คือ เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้รู้ข้อบกพร่...
SCD Ranking  SDGs  U-Multirank  University Performance Metrics: UPM  Webometrics  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  มาตรฐานการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 15/9/2564 13:41:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 10:30:30   เปิดอ่าน 5680  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ » สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)”
สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)” 1. หลักสูตรสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และควรระบุให้นักศึกษา “เรียนรู้...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ธิดารักษ์ รัตนมณี  วันที่เขียน 24/8/2561 10:38:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 13:53:02   เปิดอ่าน 3629  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง