การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme Level
วันที่เขียน 6/9/2562 10:31:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 22:26:08
เปิดอ่าน: 4001 ครั้ง

Over View of AUN-QA : Programme Level

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme Level 

- ประกอบด้วย 11 เกณฑ์(Criterion) 62 เกณฑ์คุณภาพ(Sub-criteria) 50 เกณฑ์ย่อย (Checklists)

- แนวการให้คะแนน (7 ระดับ) 

แนวการดำเนินงาน AUN-QA

การเรียนรู้ของผู้เรียน มี 3 ระดับ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น วัดได้จากพฤติกรรม (เชิงความสามารถ) ตาม ทฤษฎี ของ Bloom’s Taxonomy ประกอบด้วย

1. ความรู้ –Knowledge = Cognitive Domain


2. มีทักษะ ลงมือทำ –Skills = Psychomotor Domain

3. มีทัศนคติในการเรียนรู้ –Attitude = Affective Domain

ทั้งนี้หลักสูตรควรคำนึงถึง


 

 ประเด็นหลักสำคัญของเกณฑ์ AUN-QA

แนวทาง

-ทำงานแบบ PDCA

-เน้นการวิเคราะห์

หลักฐาน

-คำสัมภาษณ์

(เป็นไปในแนวทางเดียวกัน)

-สภาพแวดล้อม บรรยากาศ

-ข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์

-เอกสารรายงานการประชุม

-ภาพถ่าย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=996
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก » การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หากจะถามว่า ทำไมต้องมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คำตอบก็คือ เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้รู้ข้อบกพร่...
SCD Ranking  SDGs  U-Multirank  University Performance Metrics: UPM  Webometrics  การจัดอันดับมหาวิทยาลัย  คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  มาตรฐานการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 15/9/2564 13:41:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 15:05:24   เปิดอ่าน 5708  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ » ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ ได้จัดทำขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการกิจกรรมของคณะขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุมัติดำเนินโค...
ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน รุ้งทอง เขื่อนขัน  วันที่เขียน 12/9/2562 16:08:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 15:06:22   เปิดอ่าน 2444  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ » สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)”
สรุปผลเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE)” 1. หลักสูตรสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และควรระบุให้นักศึกษา “เรียนรู้...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้เขียน ธิดารักษ์ รัตนมณี  วันที่เขียน 24/8/2561 10:38:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 15:02:35   เปิดอ่าน 3635  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง