ความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE
วันที่เขียน 28/6/2567 15:04:09     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:56:05
เปิดอ่าน: 58 ครั้ง

เป็นประเด็นที่ผู้ประเมินอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE โดยที่ประเด็นต่าง ๆ ที่นำมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้ในการเป็นผู้ประเมินเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE รุ่นที่ ๗” โดยสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรม มีรายละเอียดดังนี้

ได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ “ความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE รุ่นที่ ๗” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกัญคดา อนุวงศ์ โดยประเด็นการบรรยาย ประกอบด้วย

AFIs ที่ผู้ประเมินน่าจะเข้าใจ OBE คลาดเคลื่อนประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- หลักสูตรควรนำเสนอผลการเรียนรู้เรียงตามระดับการเรียนรู้ตาม Learning level เสมอ

- 1 PLO ต้องมีแค่ ๑ คำกริยาเท่านั้น

- จำนวน PLOs มากเกินไปควรมีเท่า ABET หรือ ควรมีไม่เกินจำนวนที่ระกำหนดต่อหลักสูตร

- แต่ละหลักสูตรต้องมีทั้ง PLOs และ Sub-PLOs

- ทุกหลักสูตรต้องเขียน PLOs ครบทุกด้านของ Learning Taxonomy

- PLOs ต้องมีครบทุก Learning level ของ Learning Taxonomy ใด ๆ

- PLOs ต้องเป็น Learning level สูง ๆ เท่านั้น

- PLOs หลักสูตร ป.ตรี ต้องมีถึงระดับ Creating

โดยประเด็นที่กล่าวมาแล้วนั้น คือความคลาดเคลื่อนที่ผู้ประเมินอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลให้การประเมินคุณภาพเกิดความคลาดเคลื่อนไปด้วย โดยวิทยากรได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ นอกจากนี้วิทยากรได้บรรยายสิ่งที่พึงระวังสำหรับผู้ประเมินให้พึงระวังในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

          - ทุกหลักสูตรต้องจัดทำหลักสูตรโดยการทำ KAS เสมอไป จึงจะเป็นการทำหลักสูตรตามหลักการ Backward Design / เกณฑ์ AUN-QA

          - ถ้ามีการทำ KAS จะเป็นการทำหลักสูตรตามหลักการ Backward Curriculum Design / เกณฑ์ AUN-QA ข้อ ๒.๒ เสมอ

          - ถ้ามีการทำ Mapping ก็สามารถสรุปได้ว่าวิชาต่าง ๆ ถูกสร้างจาก PLOs

          - ถ้ามีการใช้ PLOs เป็นตัวตั้งในการสร้าง CLOs ก็สรุปได้ว่าหลักสูตรสร้างจาก BCD

          - หลักสูตร Non-coursework ไม่สามารถ/ไม่จำเป็นที่จะต้องทำหลักสูตรตามหลักการ Backward Curriculum Design ได้

          - หลังจากทำ Backward Curriculum Design แล้ว ควรมีการพิจารณาการทำจุดดำ จุดขาว โดยให้ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ มามีส่วนร่วมในการปรับย้ายจุดดำให้เหมาะสมกับสาระของวิชา

          - PLOs บางตัวมีวิชามารองรับน้อยเกินไป นักศึกษาอาจไม่บรรลุ PLOs นั้น ๆ?

          - มีจำนวนวิชาผลักดัน PLO น้อยเกินไป

          - CLOs ต้องสร้างมาจากวิธี BCD เท่านั้น

          - ถ้าอาจารย์ผู้สอนเล่าวิธีการทำ CLOs ไม่ได้ แสดงว่าหลักสูตรไม่ได้ทำ BCD

          - ถ้า PLO อยู่ใน Learning level ใด CLOs ต้องอยู่ใน Learning level เดียวกัน

          - CLOs คือสิ่งที่อยู่ใน Mapping

          - ทุกวิชาต้องมีครบ CLOs ครบทั้ง K-A-S

          - ทุกวิชาต้องมี CLOs ครบทั้ง Generic และ Specific

          - การมี CLOs ที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ และ/หรือไม่มีประโยชน์

          - การเขียน CLOs โดยแทรกชื่อวิชาลงใน PLOs

          จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นประเด็นที่วิทยากรได้อธิบายว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประเมินมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยวิทยากรได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ผู้ประเมินควรประเมิน และซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1461
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การใช้งาน ChatGPT » เทคนิคการใช้ AI: Chat GPT ช่วยทำงานวิจัยให้สำเร็จ
การใช้งาน ChatGPT ในงานวิจัยเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการโต้ตอบกับ ChatGPT เป็นภาษาอังกฤษ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งทั่วโลก ขณะที่การโต้ตอบด้วยภาษาไทยยังม...
AI  ChatGPT  งานวิจัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 18/7/2567 10:41:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:14:41   เปิดอ่าน 17  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดสอบระบบ Dugga » เรียนรู้การใช้งานระบบ Dugga - Digital Assessment Platform
Dugga - Digital Assessment Platform (https://www.dugga.com) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสอบ บนโลกออนไลน์ ให้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น แนวทางการออกแบบประเภทคำถามมีหลากหลายกว่า 15 ประเภท แนะการจัดการระบบความปล...
AI  Dugga  Exam     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 9/7/2567 12:31:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:53:59   เปิดอ่าน 39  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ  การตีพิมพ์ผลงาน  จริยธรรมการวิจัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 7/7/2567 15:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:54:43   เปิดอ่าน 37  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ กรรมการ กพว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับ หลักเก...
ตำแหน่งทางวิชาการ  ประกาศ ก.พ.อ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2567 15:15:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:55:25   เปิดอ่าน 59  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง