ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 19
ชื่อสมาชิก : เกษม ใคร้มา
เพศ : ชาย
อีเมล์ : kasem@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(2555-2559)
ประชาคมอาเชียน
แนวทางการบริหารงานบุคคล