การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal
วันที่เขียน 20/7/2564 11:09:48     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 6:00:49
เปิดอ่าน: 2609 ครั้ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ทำให้การทำงานในสำนักงานต้องออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ไอทีจากที่ใดก็ได้ โดยผ่านApplication ต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้ทุกอย่างสามารถขับเคลื่อนไปได้ ทักษะความรู้ที่เคยใช้ได้ในวันนี้ อาจจะใช้ไม่ได้อีกแล้วในยุค New Normal ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรในด้าน Reskill/Upskill/ Newskill จึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก เพื่อให้บุคลากรมีทักษะที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันในยุค New Normal และที่จะเกิดในอนาคต The Next Normal  ได้การพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษายังคงเป็นประเด็นที่จำเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ในช่วง COVID19 ที่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องปรับตัว และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล จึงเป็นอีกแนวทางในการปรับโฉมการทำงานทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้การทำงานเป็นระบบ โดยใช้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้การทำงานออกมามีประสิทธิภาพและคล่องตัว อำนวยความสะดวกให้รวดเร็ว ถูกต้อง

สมรรถนะร่วมของทุกคนในองค์การ (Core Competency) เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์องค์การ เกิดเป็นอัตลักษณ์ขององค์การที่มีการรับรู้สู่ภายนอก

  1. วัฒนธรรมองค์การที่ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์การ เพื่อให้องค์การมีภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์
  2. กำหนดพฤติกรรมที่บุคลากรควร และไม่ควรแสดงออก สอดแทรกในการบริหารงานบุคคล
  3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์การยึดถือปฏิบัติ
  4. พฤติกรรที่บุคลากรส่วนใหญ่แสดงออก 

การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาเพื่อเป็น "คนเก่ง" โดยการค้นหาสมรรถนะ (Competency) ที่เป็นจุดแข็ง สมรรถนะการนำ (Leadership) โดยให้ความใส่ใจในกับปัจจัยที่ทำให้บุคลกรมีความรักและความผูกพันกับองค์กร (Commitment/Engagement) อีกทั้งหาโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1174
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 22:07:11   เปิดอ่าน 1349  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 23:36:09   เปิดอ่าน 1248  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง