ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 (AMM2022)
วันที่เขียน 8/8/2565 12:17:48     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 18:38:32
เปิดอ่าน: 781 ครั้ง

        ตามหนังสือที่ อว. 69.5.1.1/ 242 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 (AMM 2022) เรื่อง “Frontier in Mathematics for Smart and Sustainable Development คณิตศาสตร์แนวหน้าสาหรับการพัฒนาแบบฉลาดและยั่งยืน” เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านระบบออนไลน์นั้น

        บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้
1.    สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ
การจัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 (AMM 2022)  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติได้เผยแพร่งานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อจะนำไปสู่คณิตศาสตร์แนวหน้าสำหรับการพัฒนาแบบฉลาดและยั่งยืนต่อไป
    ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 26 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 กล่าวเปิดโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา โดยการประชุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยทางคณิต ศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยและการเรียนการสอน ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้มีมากขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องชี้วัดความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ของประเทศไทยต่อนานาชาติ
ในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการปาฐกถาพิเศษ อาทิเรื่อง The Importance of Mathematics in Education, Mathematics: Science or Art, Mathematics in Fluid Mechanics and Oceanography ฯลฯ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานพิเศษของนักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งออกเป็น 7 หมวดหมู่ การนำเสนอได้แก่
1. Algebra and Number Theory
2. Geometry and Graph Theory
3. Differential Equations and Dynamical Systems
4. Mathematical Modeling and Numerical Mathematics
5. Probability Theory
6. Data Science and Statistics
7. Mathematics Education
2.    ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
1. ได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา
2. ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ในการศึกษาและวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา
3. ได้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ
3.    ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
1.    ได้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา
2.    ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเข้าร่วมประชุม ฯ จากการเข้าประชุม/อบรมฯลฯ มาพร้อมนี้แล้ว จำนวน 1 แผ่น/ชุด

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ( รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์  เทียนชัย )
29 มิถุนายน 2565

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1285
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 0:45:41   เปิดอ่าน 1701  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 9:33:24   เปิดอ่าน 1639  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง