บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา

ลงทะเบียนเมื่อ
17/6/2562 14:59:39

ภาคภูมิ จันทร์เผือก

ลงทะเบียนเมื่อ
17/6/2562 11:22:02

พิริยะ กาญจนคงคา

ลงทะเบียนเมื่อ
17/6/2562 10:33:11

ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร

ลงทะเบียนเมื่อ
11/6/2562 9:24:03

วชิรพงษ์ จันหนองฮี

ลงทะเบียนเมื่อ
11/6/2562 9:20:13

วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร

ลงทะเบียนเมื่อ
11/6/2562 9:06:08

ชยากร เชิงดี

ลงทะเบียนเมื่อ
24/5/2562 10:58:46

ปาริฉัตร พิมล

ลงทะเบียนเมื่อ
10/5/2562 15:59:02

Olalekan Israel Aiikulola

ลงทะเบียนเมื่อ
24/4/2562 9:08:14

อุดม สุภาศรี

ลงทะเบียนเมื่อ
22/4/2562 13:29:19

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม...

รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา

สรุปการประชุม อบรม สัมมนา

รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา

สรุปการประชุม อบรม สัมมนา

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ

การประเมินค่างาน

การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็...

ถอดบทเรียน KM

การถอดบทเรียนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรีย...

การจัดบริการทางการศึกษา รูปแบบการให้บริการและความช่วยเหลือของหน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการ

ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการจัดบริกา...

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีกา...

ผลงานวิจัย

เป็นกล่องเก็บบทความหรืองานวิจัยที่เกี...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสาขา พืชศาสตร์ด้วยระบบดรรชนีหัวเรื่องแบบศัพท์สัมพันธ์ : กรณีฐานข้อมูล งานวิจัยกล้วยไม้และลำไยของประเทศ
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชัน งานเทคนิคห้องสมุด และการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์
การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นสื่อภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [โดย สุธรรม อุมาแสงทองกุล และ ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์]
การประเมินคอลเลคชันสื่อโสตทัศน์ภาพยนตร์ : การศึกษาเปรียบเทียบ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับห้องสมุดอื่น
ดรรชนีและหัวเรื่องสำหรับสารสนเทศภาพยนตร์ : กรณีศึกษา ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนัก
องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ
มารยาทในการให้ของขวัญแก่ชาวจีน
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-immigrant (Ed) สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาหรือแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย