บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

นันทวัน ชุติพงษ์วิเวท

ลงทะเบียนเมื่อ
30/11/2566 9:08:10

ธนภัทร (นศ. 6515124021) ก้อนธง

ลงทะเบียนเมื่อ
22/11/2566 14:31:19

ปิยะพงศ์ (นศ. 6515124036) คงเพ็ชรศักดิ์

ลงทะเบียนเมื่อ
22/11/2566 14:27:58

ฉันทวัช เจริญสุข

ลงทะเบียนเมื่อ
9/11/2566 10:19:18

กัญจน์รัชต์ เมืองสุวรรณ

ลงทะเบียนเมื่อ
31/10/2566 15:30:11

กมลทิพย์ พานทอง

ลงทะเบียนเมื่อ
31/10/2566 15:24:31

กิตติธัช จันเหลือง

ลงทะเบียนเมื่อ
31/10/2566 15:13:12

ชิติ ศรีตนทิพย์

ลงทะเบียนเมื่อ
20/10/2566 16:00:41

เจนจิรา ชุมภูคำ

ลงทะเบียนเมื่อ
20/10/2566 15:56:57

สุรพล พรมกุล

ลงทะเบียนเมื่อ
20/10/2566 15:54:29

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน...

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทความที่ใช้ในการพ...

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทความที่ใช้ในการพ...

คนึงนิตย์ กอนแสง

พัฒนาตนเอง จเร

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การประชุมวิชาการ

การเข้าร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งใน...

คนึงนิตย์ กอนแสง

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทความที่ใช้ในการพ...

สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมประชุมวิชการเพื...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป


รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการการบรรยายพิเศษ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4
โครงการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “Microsoft Azure Dev Tools for Teaching & Trends Technology ๒๐๒๓” รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์อย่างถูกลิขสิทธิ์และใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จริยธรรมในการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม

เข้าร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023
Food Innovation Asia Conference 2023 “The Future Food for Sustainability, Health and We-bong
การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 12 (Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN # 12) หัวข้อเรื่อง “ธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน: การปรับตัวและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธุ์ 2566
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี เรื่อง “50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี การวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2023


การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย