บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ

ลงทะเบียนเมื่อ
13/5/2567 15:09:17

เจนจิรา วงศ์โพธิ์

ลงทะเบียนเมื่อ
7/5/2567 16:32:27

ยุทธนา เถิงล้อม

ลงทะเบียนเมื่อ
7/5/2567 16:29:08

ณกรณ์ ดวงดี

ลงทะเบียนเมื่อ
7/5/2567 11:52:53

มัลลิกา ชื่นตา

ลงทะเบียนเมื่อ
22/4/2567 10:52:25

เสนาะ พรรณพิกุล

ลงทะเบียนเมื่อ
11/4/2567 16:44:46

เกรียงไกร กาญจนคูหา

ลงทะเบียนเมื่อ
9/4/2567 14:37:36

ปรีดี พระเมือง

ลงทะเบียนเมื่อ
9/4/2567 14:36:15

ประเดิมรัตน์ ยศภาคย์

ลงทะเบียนเมื่อ
9/4/2567 14:34:28

ไพรฑูลย์ รักธรรม

ลงทะเบียนเมื่อ
9/4/2567 14:33:15

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร

Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมาย...

พัฒนาตนเอง จเร

สรุปรายงานจากการอบรม

สรุปรายงานจากการอบรม และการใช้ประโยชน์

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม...

ผลงานวิจัย

เป็นกล่องเก็บบทความหรืองานวิจัยที่เกี...

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ

การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความรู้ที่...

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “ทรั...

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย