บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

วิโรจน์ จันมี

ลงทะเบียนเมื่อ
2/4/2563 17:09:09

รสสุคนธ์ ดีขำ

ลงทะเบียนเมื่อ
2/4/2563 17:05:21

มงคล คงสุข

ลงทะเบียนเมื่อ
2/4/2563 17:01:30

ระพีพันธ์ แดงตันกี

ลงทะเบียนเมื่อ
1/4/2563 15:00:29

กรจิรา ตาคำ

ลงทะเบียนเมื่อ
1/4/2563 10:02:07

พรพรรณ อุตมัง

ลงทะเบียนเมื่อ
31/3/2563 10:01:00

ปภาวรินทร์ บวรศิริ

ลงทะเบียนเมื่อ
18/3/2563 11:07:29

ติ๊บ เมืองมูล

ลงทะเบียนเมื่อ
18/3/2563 11:03:52

พรรัมภา ขวัญยืน

ลงทะเบียนเมื่อ
18/3/2563 10:21:04

Charles Frederick Burton

ลงทะเบียนเมื่อ
17/12/2562 13:31:48

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

ทั่วไป

ทั่วไป

Conference

รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงา...

ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000: 2018 และ FSSC 22000 Version 5 ใน

เข้าร่วมโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และ...

การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ

ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการเขียน...

MS OFFICE

การใช้ ms office แก้ปัญหาการทำงาน , T...

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ

เนื้อหาสรุปอบรม

ใช้เผยแพร่รายงานสรุปเนื้อหาการเข้าอบร...

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการอบรมการน...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย