บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

โยธิน แสวงดี

ลงทะเบียนเมื่อ
22/2/2562 16:34:18

เมธา วรรณพัฒน์

ลงทะเบียนเมื่อ
22/2/2562 16:33:34

อุทัยรัตน์ ณ นคร

ลงทะเบียนเมื่อ
22/2/2562 16:32:55

สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

ลงทะเบียนเมื่อ
22/2/2562 16:32:15

ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

ลงทะเบียนเมื่อ
22/2/2562 16:29:56

เกตุ กรุดพันธ์

ลงทะเบียนเมื่อ
22/2/2562 16:28:48

พันธ์ลพ สินธุยา

ลงทะเบียนเมื่อ
13/2/2562 11:25:33

พิมพ์หทัย กูลวงค์

ลงทะเบียนเมื่อ
1/2/2562 10:13:51

ประเสริฐ กุลบริคุปต์

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2562 10:40:54

จักรกฤษณ์ แสงหงษ์

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2562 10:38:39

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

ข้าพเจ้า นางชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจาร...

รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

ข้าพเจ้า นางชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจาร...

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2019

ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแห...

เข้าร่วมประชุมวิชาการ

บทความความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมป...

เผยแพร่ความรู้การร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MJU Annual Conference 2018

จากการได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดั...

สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 "ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมสูประเทศไทย 4.0" ณ จ. ตรัง-2

การสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม...

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม

เผยแพร่อบรม สัมมนา

สรุปการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

การพัฒนาโปรแกรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพ...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสาขา พืชศาสตร์ด้วยระบบดรรชนีหัวเรื่องแบบศัพท์สัมพันธ์ : กรณีฐานข้อมูล งานวิจัยกล้วยไม้และลำไยของประเทศ
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชัน งานเทคนิคห้องสมุด และการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์
การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นสื่อภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [โดย สุธรรม อุมาแสงทองกุล และ ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์]
การประเมินคอลเลคชันสื่อโสตทัศน์ภาพยนตร์ : การศึกษาเปรียบเทียบ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับห้องสมุดอื่น
ดรรชนีและหัวเรื่องสำหรับสารสนเทศภาพยนตร์ : กรณีศึกษา ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนัก
องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ
มารยาทในการให้ของขวัญแก่ชาวจีน
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-immigrant (Ed) สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาหรือแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย