บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

พันธ์ลพ สินธุยา

ลงทะเบียนเมื่อ
13/2/2562 11:25:33

พิมพ์หทัย กูลวงค์

ลงทะเบียนเมื่อ
1/2/2562 10:13:51

ประเสริฐ กุลบริคุปต์

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2562 10:40:54

จักรกฤษณ์ แสงหงษ์

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2562 10:38:39

กิตติพัฒน์ เครือสาร

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2562 10:31:46

ณัฐพงศ์ กิจพิทักษ์

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2562 10:24:42

พิมพ์ณดา วรโชติเดชากุล

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2562 10:22:42

ฐิติณัฐต์ ฉิมเย็น

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2562 10:19:09

ธนากร ตรองใจ

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2562 10:15:56

สุนทร อิธรรมมะ

ลงทะเบียนเมื่อ
24/1/2562 11:36:54

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2019

ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแห...

เข้าร่วมประชุมวิชาการ

บทความความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมป...

เผยแพร่ความรู้การร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MJU Annual Conference 2018

จากการได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดั...

สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 "ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมสูประเทศไทย 4.0" ณ จ. ตรัง-2

การสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม...

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม

เผยแพร่อบรม สัมมนา

สรุปการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

การพัฒนาโปรแกรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพ...

การพัฒนาโปรแกรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพ...

การเข้าร่วมประชุม สัมมนา

เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมประชุม สั...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยสาขา พืชศาสตร์ด้วยระบบดรรชนีหัวเรื่องแบบศัพท์สัมพันธ์ : กรณีฐานข้อมูล งานวิจัยกล้วยไม้และลำไยของประเทศ
ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชัน งานเทคนิคห้องสมุด และการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์
การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นสื่อภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [โดย สุธรรม อุมาแสงทองกุล และ ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์]
การประเมินคอลเลคชันสื่อโสตทัศน์ภาพยนตร์ : การศึกษาเปรียบเทียบ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับห้องสมุดอื่น
ดรรชนีและหัวเรื่องสำหรับสารสนเทศภาพยนตร์ : กรณีศึกษา ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนัก
องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ
มารยาทในการให้ของขวัญแก่ชาวจีน
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-immigrant (Ed) สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาหรือแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย