บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

ภวัต เสรีตระกูล

ลงทะเบียนเมื่อ
23/9/2565 16:57:17

พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

ลงทะเบียนเมื่อ
23/9/2565 16:52:51

คณิต มานะธุระ

ลงทะเบียนเมื่อ
23/9/2565 16:47:05

ฉันทลักษณ์ ติยายน

ลงทะเบียนเมื่อ
23/9/2565 15:36:38

ดรุณี นาพรหม

ลงทะเบียนเมื่อ
23/9/2565 15:25:20

นพดล พิมาสน

ลงทะเบียนเมื่อ
20/9/2565 9:53:45

สุรพล วัฒนโยธิน

ลงทะเบียนเมื่อ
20/9/2565 9:51:58

สุรศักดิ์ โพธินาม

ลงทะเบียนเมื่อ
20/9/2565 9:46:18

ศรัญญา สุวรรณอังกูร

ลงทะเบียนเมื่อ
20/9/2565 9:39:40

นงพงา แสงเจริญ

ลงทะเบียนเมื่อ
20/9/2565 9:34:03

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

การประชุมวิชาการ

ISO

ISO 22000:2005 เป็นระบบการจัดการความป...

ค่ายอบรมสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ (ออนไลน์) Thailand Food Innovation Nationwide Online BootCamp 2022 (19-20 กพ.2565)

สถานการณ์ขาดแคลนอาหาร นับเป็นวิกฤติที...

ความรู้ทางฟิสิกส์กับการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21

ตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21

ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ

กิจกรรมบรรยายในการอบรม การใช้วิทยาศาส...

สรุปรายงานจากการอบรม

สรุปรายงานจากการอบรม และการใช้ประโยชน์

งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่า...

สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมประชุมวิชการเพื...

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019

ข้าพเจ้า นางสาว สุภาพร แสงศรีจันทร์ ต...

การจัดการความรู้

เนื้อหาเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนในวิ...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรการวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีดรรชนีบทความวารสารและการสร้างคอลเลกชันพิเศษ [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 5of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีคลังปัญญา ม.แม่โจ้ [เพิ่มเติม] [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 4of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีคอลเลกชันภาพยนตร์ดีเด่น [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 3of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีเอกสารเนื้อหา Green [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 2of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณี Online Clips และภาพยนตร์ [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 1of5 / 2565]


การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย