บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

กฤตธีรา เพียรรักษ์การ

ลงทะเบียนเมื่อ
22/2/2564 13:09:44

เบญจมาศ ถาดแสง

ลงทะเบียนเมื่อ
9/2/2564 11:53:10

เจนนารา วงศ์ปาลี

ลงทะเบียนเมื่อ
9/2/2564 9:52:31

สุกฤษฏ์ พรหมสารา

ลงทะเบียนเมื่อ
4/2/2564 14:54:01

อริสมันต์ แสนอุโมงค์

ลงทะเบียนเมื่อ
25/1/2564 9:51:31

จรัญ ยิ้มสินสมบูรณ์

ลงทะเบียนเมื่อ
22/1/2564 10:14:53

อัญชลี สงวนพงษ์

ลงทะเบียนเมื่อ
7/1/2564 11:32:13

รังสรรค์ มีประดิษฐ์

ลงทะเบียนเมื่อ
4/1/2564 16:25:59

พีรพล พวงเกตุแก้ว

ลงทะเบียนเมื่อ
4/1/2564 16:22:22

ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์

ลงทะเบียนเมื่อ
4/1/2564 16:15:36

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

ขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีว...

ถ่านชีวภาพ

การผลิตถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้ถ่า...

ถ่านชีวภาพ

การผลิตถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้ถ่า...

ถ่านชีวภาพ

การผลิตถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้ถ่า...

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

ขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีว...

การเข้าร่วมประชุม สัมมนา

เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมประชุม สั...

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึก...

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงา...

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงา...

การพัฒนาโปรแกรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพ...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย