บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

พีราดา แก้วทองประคำ

ลงทะเบียนเมื่อ
21/3/2566 12:51:34

สุพิน ลักษณ์นารากุล

ลงทะเบียนเมื่อ
16/3/2566 16:25:10

ดำรงศักดิ์ รินชุมภู

ลงทะเบียนเมื่อ
9/3/2566 12:39:53

ประไพภัทร คลังทรัพย์

ลงทะเบียนเมื่อ
9/3/2566 12:37:40

มนตรี ปัญญาทอง

ลงทะเบียนเมื่อ
9/3/2566 12:33:11

สุตาภัทร คงเกิด

ลงทะเบียนเมื่อ
9/3/2566 11:18:09

ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ

ลงทะเบียนเมื่อ
7/2/2566 9:21:04

จริยาพร ศรีสว่าง

ลงทะเบียนเมื่อ
2/2/2566 13:58:52

หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง

ลงทะเบียนเมื่อ
2/2/2566 13:50:21

สาริศ ผ่องธัญญา

ลงทะเบียนเมื่อ
1/2/2566 12:33:56

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ข้าพเจ้า นางสาวธวัลรัตน์ รัตนเดชานาค...

การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล

การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิ...

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม...

รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ

รายงานสรุปเกี่ยวกับการอบรม การประชุมว...

ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ

ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ

ชีวมวล

ชีวมวล การแปลงสภาพชีวมวล การผลิตเชื้อ...

ผลงานวิจัย

เป็นกล่องเก็บบทความหรืองานวิจัยที่เกี...

ผลงานวิจัย

เป็นกล่องเก็บบทความหรืองานวิจัยที่เกี...

การจัดการความรู้

เนื้อหาเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนในวิ...

การตระหนักรู้ในการรับรู้และใช้สื่ออย่างถูกต้อง ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME

จุดมุ่งหมายของการให้ความรู้ในหัวข้อเร...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรการวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีดรรชนีบทความวารสารและการสร้างคอลเลกชันพิเศษ [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 5of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีคลังปัญญา ม.แม่โจ้ [เพิ่มเติม] [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 4of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีคอลเลกชันภาพยนตร์ดีเด่น [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 3of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีเอกสารเนื้อหา Green [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 2of5 / 2565]
การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณี Online Clips และภาพยนตร์ [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 1of5 / 2565]


การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
อิทธิพลของสื่อต่อการตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสาร

บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย