บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

Surja Miatani

ลงทะเบียนเมื่อ
17/5/2565 10:29:31

ณัฐนนท์ เดชพันธุ์

ลงทะเบียนเมื่อ
17/5/2565 9:57:20

วสันต์ ปินะเต

ลงทะเบียนเมื่อ
11/5/2565 9:47:06

กุลวดี ปิ่นวัฒนะ

ลงทะเบียนเมื่อ
11/5/2565 9:45:18

มนทิพย์ ตั้งเอกจิต

ลงทะเบียนเมื่อ
11/5/2565 9:41:44

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ลงทะเบียนเมื่อ
11/5/2565 9:39:04

พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

ลงทะเบียนเมื่อ
11/5/2565 9:36:12

กัลยา สว่างคง

ลงทะเบียนเมื่อ
11/5/2565 9:30:03

กฤษณะ จิตมณี

ลงทะเบียนเมื่อ
11/5/2565 9:22:10

อธิพันธ์ เหล็กสีสืบ

ลงทะเบียนเมื่อ
3/5/2565 10:03:22

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม...

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม...

เผยแพร่ความรู้จากการอบรม

เผยแพร่ความรู้จากการอบรม

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ

การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน...

Beyond Digital Literacy สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมตัวก่อนจบการศึกษา

Digital Literacy หมายถึง ทักษะในการนำ...

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน

จากการได้ศึกษาเรียนรู้ผลงานวิจัยของนั...

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากรสิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ
สื่อดิจิทัล คลิป Youtube หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ในห้องสมุด (1) เพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว และช่วยการทัศนศึกษาดูงาน
การทดลองใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ฟรีอย่างถูกลิขสิทธิ์ ผ่านโปรแกรม Hotmail.com
การทำดรรชนีวารสาร ประเด็นเครื่องมือช่วยงานคือ ฐานข้อมูลหัวเรื่อง [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 5of5 / 2564]
การวิเคราะห์สื่อดิจิทัล คือหนังสือออนไลน์ บทความออนไลน์ และคลิป หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อม [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 4of5 / 2564]


มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ


บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย