บทความแนะนำ
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด

ณัฐวรรณ สืบนันตา

ลงทะเบียนเมื่อ
3/5/2564 15:02:49

เอกพจน์ อินเทพ

ลงทะเบียนเมื่อ
29/4/2564 10:37:13

บุษกร ยอดทราย

ลงทะเบียนเมื่อ
24/4/2564 13:57:44

ขวัญชัย ดวงสถาพร

ลงทะเบียนเมื่อ
21/4/2564 16:00:15

พิชญา มังกรอัศวกุล

ลงทะเบียนเมื่อ
21/4/2564 15:55:01

อนุรักษ์ เขียวขจรเขต

ลงทะเบียนเมื่อ
21/4/2564 15:49:54

วริศรา จันทร์ขำ

ลงทะเบียนเมื่อ
7/4/2564 11:21:21

ภูเบศ ทรัพย์โภคิน

ลงทะเบียนเมื่อ
29/3/2564 13:46:24

อารีวรรณ กลั่นกลิ่น

ลงทะเบียนเมื่อ
19/3/2564 11:04:18

อุทุมพร แสงสร้อย

ลงทะเบียนเมื่อ
17/3/2564 14:29:09

กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด

รุ่งทิพย์ กาวารี

นักวิทยาศาสตร์

รุ่งทิพย์ กาวารี

นักวิทยาศาสตร์

รุ่งทิพย์ กาวารี

นักวิทยาศาสตร์

ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000: 2018 และ FSSC 22000 Version 5 ใน

เข้าร่วมโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และ...

การฝึกอบรมของ ปอมท.

การอบรมงานประจำ

เป็นการเสนอเนื้อหาการอบรมเกี่ยวการการ...

มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น

Google Workspace เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษ...

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน

จากการได้ศึกษาเรียนรู้ผลงานวิจัยของนั...

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม

ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม

กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร


รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization: from Basic to Advance Application
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization : from Basic to Advance Application
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม

บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป

การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย