ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 202
ชื่อสมาชิก : นลิน วงศ์ขัตติยะ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nalin@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/2/2554 13:21:45
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/2/2554 13:21:45


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ISO
ISO 22000:2005 เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารอีกตัวหนึ่ง ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจกรรมในอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง รวมถึงความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อาหาร ตัวมาตรฐาน ISO 22000 จะครอบคลุมข้อกำหนดทั้ง GMP, HACCP รวมถึงข้อกำหนดที่สำคัญภายในระบบการจัดการขององค์กร มาตรฐานมุ้งเน้นไปที่ผู้ประกอบการให้รักษาความปลอดภัยของอาหารที่มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการรวมข้อกำหนดจากมาตรฐานต่างๆ ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน เป็นตัวช่วยให้เกิดความปลอดภัยตลอดเส้นทางของห่วงโซ่อาหาร มีการควบคุมอันตรายร่วมอยู่ด้วย ทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง โดยจะนำเอาข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายมาทำการพิจารณา เพื่อให้เกิดความถูกต้องกับความต้องการของลูกค้า มาตรฐานของ ISO 22000 จะเน้นเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ถูกผลิตในอุตสาหกรรมโลก ซึ่งจะเป็นอาหารที่ถูกผลิตขึ้นในปริมาณมากๆ มีขั้นตอนที่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ถูกยกขึ้นมาให้ความสำคัญมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารมากขึ้น และคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐและผู้ผลิตอาหารจะช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนได้ ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ประกอบอาการอาหารเป้นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางแผนเพื่อสร้างความปลอดภัยที่รับประกันได้ในกระบวนการ Supply chain อันซับซ้อน ในการนำระบบมาตรฐานอาหาร ISO 22000:2018 มาใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน (prerequisite program) ที่ดี เพราะสามารถนำมาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน ความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับอาหาร โปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐานต้องเหมาะสมกับองค์กรและบริบทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร เหมาะสมขนาดชนิด และลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต การประเมินอันตรายต้องมีเกณฑ์ในการประเมินที่แน่นอนชัดเจน เช่น การใช้คำถามและจะประเมินความเสี่ยงออกมา 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูง หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว ทำการควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆ โดยต้องมีมาตรการอย่างเป็นระบบ สามารถวัดผลได้ มีการเฝ้าระวัง การตรวจติดตามเพื่อตรวจสอบ
จากงานประชุมวิชาการ the 6th Burapha University International Conference 2017 ได้มีการรับฟัง เสวนา และการนำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ งานวิจัยเรื่องการใช้สมุนไพรเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเพราะการใช้สมุนไพรเป็นความรู้ภูมิปัญญาของไทยมาตั้งแต่โบราณ ผู้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงการใช้ชนิดนี้ได้ การใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยจึงมีความสำคัญมาก สมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อยู่มาก ทำให้สินค้าสมุนไพรไม่ได้มาตรฐาน วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการปนเปื้อนโดยไม่มีสารตกค้างคือการใช้รังสี มีงานวิจัยจากสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติได้ทดสอบการใช้อิเล็คตรอนบีมมาลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ โดยใช้ความแรงของอิเล็คตรอนบีมในระดับต่างๆ พบว่า เมื่อใช้อิเล็คตรอนบีม 20 กิโลเกรย์สามารถลดการปนเปื้อนของจุลลินทรีย์ได้เป็นที่น่าพอใจ และไม่ทำให้คุณค่าของสารสำคัญที่มีในสมุนไพรนั้นหายไป แต่ลักษณะทางกายภาพบางอย่าง (สี) ของสมุนไพรนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย การใช้อิเล็คตรอนบีมจึงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัย ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพร ผู้นำเข้าและส่งออก เป็นต้น
การศึกษาแพทย์แผนไทยประกอบด้วย 4 วิชาหลัก ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และหัตถการไทย เป็นการอบรมที่เน้นการบรรยายและปฏิบัติการ ความรู้จากการอบรมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง สมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพและรักษาโรค การเรียนรู้ชนิดของพืชสมุนไพร ตำรับยาจากคัมภีร์ต่างๆ เป็นศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ของแผ่นดิน แต่ความรู้เหล่านี้ยังต้องการการพิสูจน์ด้วยวิธีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ความรู้จากการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์ปัจจุบันจึงยังเป็นศาสตร์ที่ต้องการการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงอยู่อีกมาก นอกจากนี้แล้วพืชพรรณต่างๆที่มีความสำคัญในทางการแพทย์ยังน่าส่งเสริมให้มีการพัฒนาแบบครบวงจร เช่น การปลูก การบำรุงดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดจำหน่าย
ตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาในทุกระดับชั้น การจัดพิมพ์ตำรา หนังสือ และเอกสารทางวิชาการจึงถือว่าเป็นภาระกิจหลักอย่างหนึ่งของของอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ผู้สอนควรจะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนและความก้าวหน่าทางวิชาการ จึงควรส่งเสริมให้อาาจรย์ผู้สอนได้มีโอกาสได้เขียนและผลิตตำราทางวิชาการ
- ยังไม่มีรายการคำถาม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดงาน Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ในวันที่ 26 เมาายน 2559 ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานนี้จัดขึนเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสู่ภาคเอกชน โดยมีการจัดแสดงเทคโนโลยีจากสถาบันต่างๆ และเปิดให้มีเวทีการซื้อ-ขายสิทธิเทคโนโลยีในงานด้วย เช่น เทคโนโลยีในกลุ่มเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง การแพทย์ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กลุ่มเพื่อการเรียนรู้ อาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเกษตรและประมง และ อื่นๆ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อไปยังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.ภาคเหนือได้
- ยังไม่มีรายการคำถาม
วันที่ 14 มกราคม 2559 ดิฉันได้เข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเผยแพร่พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบันซึ่งใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2525 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกได้เผชิญกับการระบาดของโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ และสายพันธุ์เก่า รวมทั้งการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการนำเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ไปใช้ในทางทั้งที่เป็นประโยชน์หรืออาจนำไปใช้ในทางที่เป็นอันตรายต่อสาธารณชนอย่างกรณีการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย เพราะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมกำดับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ในประเด็นการผลิต ครองครอง ขาย นำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานที่ห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มีระบบความปลอดภัยความมั่นคงทางชีวภาพที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับต่างประเทศ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ กล่าวคือ ประชาชนจะมีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง ป้องกันอันตราย มีความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคร้ายแรงชนิดต่างๆที่มีอยู่ในสถานที่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งปลอดภัยจากการที่มีผู้ไม่หวังดีนำเชื้อโรคชนิดร้ายแรงมาใช้ในทางที่ก่อการร้าย อีกทั้งประเทศไทยจะได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศว่ามีกฎหมายกำกับดูแลป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งป้องกันการใช้เชื้อโรคไปในทางที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคง
- ยังไม่มีรายการคำถาม
การเข้าถึงสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ทำได้เพียงแค่คลิก
- ยังไม่มีรายการคำถาม