ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1547
ชื่อสมาชิก : สุภาพรรณ อนุตรกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supapun@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/6/2557 15:29:50
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/6/2557 15:29:50


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
ความรู้ที่ได้จากการไปฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Office365 for Planner
คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นเอกสารที่เขียนเกี่ยวกับงานที่เฉพาะเจาะจง เพื่ออธิบายวิธีการหรือกระบวนการทำงานตามขั้นตอน เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
ความรู้จากการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้