รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : AR
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ผู้สอนหลายท่านพบประสบปัญหาในการสอนแบบออนไลน์ ที่ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการสอน ทำให้การสอนเป็นลักษณะการบรรยาย ไม่เกิดการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งการสอนแบบออนไลน์นั้น ผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะ 3 อย่างด้วยกัน คือ 1. ทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสอน (Digital skills) 2. ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เทคนิคการสอน การสร้างความผูกพันในการเรียนให้กับผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ (Teaching and learning skills) 3. ทักษะการสื่อสาร โต้ตอบและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ (Personal skills) เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสนุกในกระบวนการเรียนรู้ และที่สำคัญระหว่างการสอนผู้สอนต้องตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ หรือให้พื้นที่แก่ผู้เรียนเป็นระยะๆ โดยใช้แบบสอบถามใจ เพื่อตรวจสอบสถานะความพร้อมของผู้เรียนเสมอ ว่ามีปัญหา หรือต้องการระบายความรู้สึก เพื่อที่ผู้สอนจะได้ช่วยแก้ไข แนะนำผู้เรียนทันเวลาตามสถานการณ์ได้ เนื่องจากการเรียนแบบออนไลน์ผู้เรียนอยู่หน้าจอตลอดเวลา ไม่ได้สื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อย ขาดช่วงเวลาในการพัฒนาการด้านสังคมตามช่วงวัย ทำให้เกิดความเครียดสะสม และนำไปสู่สภาวะซึมเศร้าได้ จะเห็นว่าการสอนแบบออนไลน์ผู้สอนต้องใช้หลายทักษะในการสร้างห้องเรียนให้น่าเรียนน่าสนใจ อีกทั้งสิ่งสำคัญยังต้องรักษาใจของผู้เรียนให้พร้อมต่อการเรียนเสมอ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้สอนที่จะให้แก่ผู้เรียน เพื่อช่วยผู้เรียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้สำเร็จ
คำสำคัญ : 4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 834  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:51:09
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม ที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ ที่น่าสนใจได้ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Reality) ได้แก่ AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), MR (Mixed Reality) และ 3D (3 Dimension) ได้ ดังนั้น โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ว่างงาน และบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ในการพัฒนาทักษะ ด้วยโปรแกรม Unity, SparkAR, Vuforia, Wornderland Engine ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาทั้งหมดของการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานประจำ เช่น การสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการในวันที่ 8-10 พ.ย. 2564 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบบออนไลน์ เป็นต้น
คำสำคัญ : AR  MR  VR  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 787  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:38
บทความวิชาการ » ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) หรือ ECTI DAMT & NCON 2021 เมื่อวันที่ 3-6 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
คำสำคัญ : Computer  Digital Arts  Electrical  Electronics  Media  Telecommunications Engineering  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 484  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 15/9/2564 13:37:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:46:17
อบรม online -นงคราญ » “Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ”
“Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ : Smart Laboratory  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ  อบรม  อบรมออนไลน์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 742  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 10/8/2564 23:33:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:46:07
แนะนำโปรแกรมใช้งาน » การสร้าง combo Graph & Publish Chart ใน Google file xls
แนะนำการสร้าง combo Graph & Publish Chart ใน Google file xls
คำสำคัญ : combo chart  google docs excel  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 995  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 5/10/2563 9:34:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:45:48
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่สอนผ่านทางออนไลน์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
คำสำคัญ : Online Teaching, Learning, Assessment  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1013  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 5:02:24
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » สวนโบโบลี (Boboli Gardens) แห่งเมืองฟลอเรนซ์
บทความนี้ถูกแปลจากบางส่วนของหนังสือที่ชื่อ "Italian Villas and Their Gardens" เขียนโดย Edith Wharton เมื่อปี ค.ศ. 1905 ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ บทเว็บไซท์ The Project Gutenberg eBook ซึ่งอนญาตให้คัดลอก เผยแพร่ และดัดแปลงผลงานที่เผยแพร่นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
คำสำคัญ : garden  italian  italian garden  italy  landscape  จรัสพิมพ์  บุญญานันต์  สวน  สวนอิตาลี  อิตาลี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1095  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 17/9/2563 13:44:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/1/2565 23:26:30
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » สวนโบโบลี (Boboli Gardens) แห่งเมืองฟลอเรนซ์
บทความนี้ถูกแปลจากบางส่วนของหนังสือที่ชื่อ "Italian Villas and Their Gardens" เขียนโดย Edith Wharton เมื่อปี ค.ศ. 1905 ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ บทเว็บไซท์ The Project Gutenberg eBook ซึ่งอนญาตให้คัดลอก เผยแพร่ และดัดแปลงผลงานที่เผยแพร่นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
คำสำคัญ : garden  italian  italian garden  italy  landscape  จรัสพิมพ์  บุญญานันต์  สวน  สวนอิตาลี  อิตาลี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1095  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 17/9/2563 13:44:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/1/2565 23:26:30
ถ่านชีวภาพ » เตาถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ และการผลิตถ่านชีวภาพ
ในปัจจุบัน มีหลายวิธีในการผลิตถ่านชีวภาพ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่เตาผลิตถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ ที่ใช้เพื่อผลิตถ่านชีวภาพ
คำสำคัญ : biochar  kiln  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  ไบโอชาร์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4061  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 22/8/2563 23:34:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:21:39
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » การตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ Microsoft Teams
ทาง Microsoft ได้มีเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังระบบ Microsoft Teams ผ่าน Office 365 Network Onboarding tool เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้
คำสำคัญ : Microsoft Teams  Office 365 Network Onboarding tool  การตรวจสอบระบบเครือข่าย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2742  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 16/6/2563 22:19:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:45:43
งานวิจัยสถาบัน » งานหนักไม่เคยฆ่าคน vs Life-long Learnings
วาทะโอวาทที่รู้จักกันดี "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ถอดเป็นปรัชญาการศึกษาของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้อย่างไร แล้ว Life-long Learnings เข้าไปผูกกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไร Stay Tuned
คำสำคัญ : งานหนักไม่เคยฆ่าคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long learning  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1344  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 15/6/2563 10:08:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 13:09:57
บทความวารสาร » KM การทำรายการดรรชนีบทความวารสาร
KM การทำรายการดรรชนีบทความวารสาร จากการที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรม KM นี้ของบุคลากรในสายงาน พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และได้นำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การวิเคราะห์และทำรายการในฐานะบรรณารักษ์ชำนาญการ ก็ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความรู้ที่ตนเองพอจะมีบ้างไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กัน เช่น MARC tag ต่างๆ, หัวเรื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งจะบันทึกเป็นคู่มือการทำ รายการบทความวารสารไว้แล้ว ในบันทึกกิจกรรม KM บทความ (blog) ครั้งนี้ ผู้เขียนจะไม่นำเสนอ ถึง "รายละเอียดเนื้อหา" ที่ได้เรียนรู้กันไป แต่ในที่นี้จะบันทึกเกี่ยวกับ "ประเด็นแง่คิด" ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม KM ซึ่งมีบางประเด็น ที่ผู้เขียนสนใจและมีมุมมองที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับผู้อ่านดังต่อไปนี้ 1. การวิเคราะห์และทำรายการบทความวารสารของห้องสมุดเท่าที่ผ่านๆ มา พบว่าบรรณารักษ์และผู้จัดทำ ให้ความสำคัญกับการทำรายการเชิงพรรณนา (descriptive catalog) เช่น MARC tag ต่างๆ มากกว่าการทำรายการ เชิงเนื้อหา (subject catalog) ที่เป็นการกำหนดหัวเรื่อง อันเป็นเครื่องมือ ช่วยการค้นคว้าของผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ (know about) เนื้อเรื่อง (subject/content) โดยขณะนั้นผู้ใช้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการค้นหาอยู่ ซึ่งการค้นหาลักษณะ subject search นี้เป็นลักษณะการใช้สำคัญของการศึกษาเรียนรู้ 2. บรรณารักษ์และบุคลากรไม่เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลที่กรอก หรือบันทึก ข้อมูลดรรชนีในระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ข้อมูลการสืบค้นของผู้สืบค้น ข้อมูล การประมวลผลของโปรแกรมระบบงานห้องสมุด ทำให้การบันทึกข้อมูลบางอย่าง ว่า ควรบันทึกหรือไม่ บันทึกในรูปแบบ/แบบแผน (pattern) การพิมพ์เช่นไร บันทึกในเขต ข้อมูล (tag) ใด บันทึกในรูปแบบคำที่ใช้ทั่วไปหรือรหัสพิเศษ บันทึกในรูปแบบมาตรฐาน ใด (เช่น มาตรฐานหัวเรื่อง) บันทึกแล้วระบบจะประมวลผลอย่างไร บันทึกไว้แล้วจะ สามารถค้นคืนได้เช่นไร ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้ทำให้การกำหนดแนวปฏิบัติงานบางอย่าง มีภาระในการทำงานโดยไม่จำเป็นหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร เช่น เดิมมีการกำหนด ให้ลงข้อมูล tag 8 บางตำแหน่ง, tag 5xx, tag 041, tag 245 บางลักษณะ, tag 653 เป็นต้น ขณะเดียวกันก็อาจไม่ได้บันทึกข้อมูลที่ควรเน้นเพื่อการสืบค้น เช่น ข้อมูล tag 246, tag 6xx 3. มุมมองของบรรณารักษ์และผู้ทำการวิเคราะห์และทำรายการบทความวารสาร มี ลักษณะแบบ ถูก/ผิด ต้องทำ/ไม่ต้องทำ แบบA/ไม่ใช่แบบA ใช้วิธีการAเท่านั้น/ไม่ใช้วิธีการB หรือวิธีอื่น ฯลฯ ในลักษณะว่ามีเพียง 2 อย่างให้เลือก หรือ ขาว/ดำ พวกเรา/ไม่ใช่ พวกเรา มิตร/ศัตรู อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จึงขาดความยืดหยุ่นในการพิจารณาปัญหา มักนำ มาซึ่งข้อถกเถียงที่ไม่เปิดกว้างเพียงพอ ขาดการนำเสนอแนวทางต่างๆ ที่หลากหลายได้ รวมทั้งขาดการพูดคุยถึงการพัฒนาใหม่ๆ เช่น full-text ของบทความดิจิทัล การ Link เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลอื่น การร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำรายการระหว่างห้องสมุด 4. แนวทางปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีการมอบหมายให้บุคลากรต่างๆ ช่วย การปฏิบัติ โดยไม่ได้พิจารณาหรือให้ความสำคัญกับประเด็นพื้นฐานบางอย่าง เช่น คุณสมบัติ ของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝึกอบรม/สอนงานแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ การตรวจสอบประเมินผลงานที่เป็นระบบ ทั่วถึง และสม่ำเสมอ 5. การวิเคราะห์และทำรายการบทความวารสาร ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางสารสนเทศ ศาสตร์ เช่น MARC tag ต่างๆ และดรรชนีหัวเรื่อง มีรายละเอียดที่ควรศึกษาเรียนรู้มาก ซึ่งกิจกรรม KM ไม่ควรจัดทำเพียงครั้งคราวเพื่อรายงานผลสถิติว่าจัดแล้วเท่านั้น แต่ควร มีการวางนโยบายและจัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อ (outline) ต่างๆ อย่างครอบคลุม ละเอียด มีการวางแผนการสอน/การเรียนรู้ การสร้างและเก็บสะสมสื่อการเรียนรู้ โดยอาจใช้ ตัวอย่างผลงานที่เป็นปัญหาหรือข้อถกเถียงมาเป็นสื่อเรียนรู้ด้วย สรุป แนวคิดนอกเหนือจากห้องประชุมครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งอาจเกิดกิจกรรม KM ต่อๆ ไปที่จะช่วย นำความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลต่างๆ ออกมาเผยแพร่ต่อไปในอนาคต. ---end
คำสำคัญ : MARC format  การบริหารองค์ความรู้  การวิเคราะห์และทำรายการเอกสาร  ดรรชนี  บทความวารสาร  รูปแบบการลงรายการแบบมาร์ค  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1247  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 13/4/2563 15:51:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:45:41
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning Workshop
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning Workshop ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : Active Learning  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1173  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 5/2/2563 18:10:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/1/2565 13:53:17
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน จากที่ผู้สอนบรรยาย (Lecture) อยู่หน้าชั้นเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ซึ่งอาจจะทำในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ทำให้นักศึกษาเข้าใจ และจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ยาวนาน ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี
คำสำคัญ : Active Learning  การจัดการเรียนการสอน  วิธีประเมินผล  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1569  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 3/12/2562 22:23:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:08:13
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » การสร้างกลุ่มการเรียนการสอน บน Microsoft 365 Cloud
บทความนี้อาจจะเหมาะสำหรับคณะอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะนะคะ เนื่องจากจะกล่าวถึงเว็บไซท์ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ซื้อบริการ cloud อัจฉริยะ ของ Microsoft 365 เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เนื่องจากผู้เขียนได้ทดลองสร้างห้องเรียนโดยใช้บริการของ Microsoft 365 พบว่าได้ผลดีมากจึงอยากจะมาแนะนำบอกต่อให้กับคณาจารย์และนักศึกษาทุกคน
คำสำคัญ : classroom  cloud  elearning  LMS  microsoft 360  online  ห้องเรียน  ออนไลน์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1935  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 29/11/2562 18:12:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:51:57
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ » Active Learning Workshop ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Active Learning ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน อีกทั้งสร้างบทสนทนาระหว่างกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ต่อเนื่องและยาวนาน ส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้ตอบสนองกับโลกยุคใหม่และผู้เรียน Generation ใหม่ได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ : Active Learning, Formative Assessment, Summative Assessment  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2397  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ลัคนา วัฒนะชีวะกุล  วันที่เขียน 26/11/2562 15:27:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 5:03:16
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์
ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสําปะหลัง ซังและต้นข้าวโพด มูลสัตว์ กากตะกอนของเสีย เป็นต้น แม้กระทั่งมูลสัตว์นำมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุม อุณหภูมิและอากาศหรือจำกัดอากาศให้เข้าไปเผาไหม้น้อยที่สุดซึ่งกระบวนการเผาไหม้นี้ เรียกว่า “การแยกสลายด้วยความร้อนหรือกระบวนการไพโรไลซิส” ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อยมาก มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ของถ่านชีวภาพมีหลายด้าน เช่น การปรับปรุงดิน และช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงลดระยะเวลาการปลูกได้อีกด้วย แล้วแต่ชนิดของพืชที่ปลูก มีงานวิจัยที่นำถ่านชีวภาพไปใช้กับพืชทางการเกษตร ใช้เป็นวัสดุปลูกร่วมกับวัสดุอื่น เพื่อผลิตผลผลิตทางการเกษตร การลดการดูดซับสารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืชและศัตรูพืช และโลหะหนักที่อยู่ในดินและน้ำ ของพืชที่ปลูก โดยถ่านชีวภาพจะตรึงสารเคมีกลุ่มนี้ไว้ ทำให้ลดผลกระทบต่อพืชที่ปลูกจากสารเคมีและโลหะหนักที่ปนเปื้อน ใช้ดูดซับน้ำมันปิโตรเลียม ใช้เป็นตัวเร่ง ในปฏิกริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซละและไบโอแก๊ส ใช้เป็นวัสดุเพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ ผลิตกราฟีน เป็นต้น
คำสำคัญ : biochar  kiln  กราฟีน  ความร้อน  ดูดซับ  ตัวเร่ง  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  บำบัดน้ำเสีย  ไบโอชาร์  ปนเปื้อน  ปรับปรุงดิน  ปุ๋ยหมัก  ผักสวนครัว  ไม้ผล  โลหะหนัก  สมุนไพร  สารเคมีปนเปื้อน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 35878  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 26/10/2562 20:32:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 15:35:53
งานวิจัย-เกษตร-ชีววิทยา » การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในงาขี้ม้อนที่เพาะเลี้ยงร่วมกับ Pseudomonas aeruginosa
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในงาขี้ม้อนที่เพาะเลี้ยงร่วมกับ Pseudomonas aeruginosa
คำสำคัญ : งาขี้ม้อน สารประกอบฟีนอลิก rosmarinic acid เอนโดไฟท์ Pseudomonas  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1091  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศรีกาญจนา คล้ายเรือง  วันที่เขียน 6/10/2562 22:01:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/1/2565 14:23:26
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน » ยศทหาร-ตำรวจไทย (ภาษาอังกฤษ)
การจำตำแหน่ง ยศต่างๆ ของทหารและตำรวจ อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำงานหรืออยู่กับสายงานนี้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะมีคำศัพท์หลายคำที่ย่อแล้วอาจสับสนเบาๆ นอกจากนั้น ยังมีในหมวดยศต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเสริมเข้ามาอีก จึงขอฝากคำย่อสำหรับผู้ที่สนใจ
คำสำคัญ : Police Ranks  Royal Thai Air Force Ranks  Royal Thai Army Ranks  Royal Thai Navy Ranks  ยศตำรวจ  ยศทหารบก  ยศทหารเรือ  ยศทหารอากาศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 169295  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 6/10/2562 17:13:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 16:18:05
ประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NUMTA2019 ณ ประเทศอิตาลี
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ International Conference and Summer School NUMTA2019 “Numerical Computations: Theory and Algorithms” ณ ประเทศอิตาลี จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตาร์และสถิติ สำหรับงานทางด้านสถิติในหัวข้อเรื่อง “Modelling population size using Horvitz-Thompson approach based on the Poisson Lindley distribution” ณ วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2562
คำสำคัญ : Horvitz-Thompson estimators  Poisson-Lindley distribution  Variance estimation  Zero-truncated distribution  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1316  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 4/10/2562 15:40:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/1/2565 19:14:24
ไบโอเซนเซอร์ » Dopamine, recent research from Biosensors group, Maejo University
Dopamine, chemically known as 3,4-dihydroxyphenyl ethylamine, is a chemical found naturally in the human body. A dopamine deficiency occurs due to a loss of dopamine amount that it caused by a problem with the receptors in the brain. The most common conditions linked to a lack of dopamine include depression, Schizophrenia, and Parkinson's disease. In Parkinson's disease, It is a loss of the nerve cells in a specific part of the brain resulting in a lack of dopamine in the same area. Thus, the quantitative determination of this neurotransmitter appears to be important for diagnosis, monitoring, and pharmacological intervention. Dopamine can be diagnosed using various advanced techniques such as High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), chemical luminescence, Ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis) and gas chromatography-mass spectrometry (GC). Although these strategies techniques are effective for the detection of dopamine, there are still some drawbacks, such as time-consuming, low sensitivity and expensive equipment. It is possible to detect dopamine using a modified electrode for diagnosing these diseases. Compared with these techniques, electrochemical determination of DA has acknowledged extensive attention since it allows for fast, simple, decisive and cost-effective way together with super-high sensitivity.
คำสำคัญ : Dopamine biosensors  Gold nanoparticles  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การแพทย์ สุขภาพ สุขภาวะ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1328  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธานินทร์ แตงกวารัมย์  วันที่เขียน 23/9/2562 16:39:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 4:35:43
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » มนต์เสน่ห์แห่งสวนอิตาลี่
บทความนี้ถูกแปลจากบางส่วนของหนังสือที่ชื่อ "Italian Villas and Their Gardens" เขียนโดย Edith Wharton เมื่อปี ค.ศ. 1905 ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ บทเว็บไซท์ The Project Gutenberg eBook ซึ่งอนญาตให้คัดลอก เผยแพร่ และดัดแปลงผลงานที่เผยแพร่นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
คำสำคัญ : garden  italian  italian garden  italy  landscape  จรัสพิมพ์  บุญญานันต์  สวน  สวนอิตาลี  อิตาลี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2295  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 22/9/2562 16:16:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 15:40:08
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม » มนต์เสน่ห์แห่งสวนอิตาลี่
บทความนี้ถูกแปลจากบางส่วนของหนังสือที่ชื่อ "Italian Villas and Their Gardens" เขียนโดย Edith Wharton เมื่อปี ค.ศ. 1905 ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะ บทเว็บไซท์ The Project Gutenberg eBook ซึ่งอนญาตให้คัดลอก เผยแพร่ และดัดแปลงผลงานที่เผยแพร่นี้โดยไม่มีเงื่อนไข
คำสำคัญ : garden  italian  italian garden  italy  landscape  จรัสพิมพ์  บุญญานันต์  สวน  สวนอิตาลี  อิตาลี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2295  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 22/9/2562 16:16:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 15:40:08
บริการสื่อโสตทัศน์ » การพัฒนาคอลเลคชันสื่อภาพยนตร์ดีเด่น : งานเทคนิคห้องสมุด : Flow chart ขั้นตอนงานแบบพิเศษ
สำนักห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดองค์กรภายในใหม่ งานด้านบริการสื่อโสตทัศน์ของห้องสมุด ซึ่งมีทรัพยากรสารสนเทศหลักที่ผู้ใช้นิยมใช้งานคือภาพยนตร์นั้น ได้ปรับเปลี่ยนสายงานไปอยู่ภายใต้สายงานใหม่ และทีมงานในสายงานใหม่ได้มีการประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพระหว่างกัน ผู้เขียน blog ได้นำเสนอประเด็นงานหนึ่งเกี่ยวกับขั้นตอนงานเทคนิคห้องสมุดเพื่อจัดทำคอลเลคชันและฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น ซึ่งแตกต่างจากการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ในห้องสมุดต่างๆ โดยทั่วไป ในการนำเสนอขั้นตอนงาน ได้มีการจัดทำแผนผังงาน Flow chart ประกอบ แสดงขั้นตอนงานแบบพิเศษ (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผู้เขียน blog รับผิดชอบ) ที่มีการจัดการฐานข้อมูลปกติของห้องสมุด (ระบบโปรแกรม ALIST) และฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น (ระบบโปรแกรม CDS/ISIS, Elib) รายละเอียดมีค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามได้คัดขั้นตอนงานโดยสรุปมานำเสนอ เพื่อผู้สนใจสามารถมองเห็นประเด็นหรือแนวทางเบื้องต้นของขั้นตอนงานแบบพิเศษนี้ได้ อนึ่ง การนำเสนอข้อมูลในเวที KM web ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจไม่รองรับการนำเสนอภาพ Flow chart หรือภาพ scan ผู้เขียนจึงเสนอเพียงข้อความเท่านั้น ขั้นตอนการทำงานวิเคราะห์และทำรายการสื่อภาพยนตร์ดีเด่น แบบพิเศษ 0 ข้อมูลเบื้องต้น ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น (CDS/ISIS) ฐาน Film 1 คัดเลือกการนำเข้าคอลเลคชัน 2 ตรวจสอบการซ้ำซ้อนข้อมูลที่มี 3 (ถ้าซ้ำ Copy) พิจารณาจะเพิ่มหรือไม่ 4 กำหนดเลขรหัส CDT (เลข CDT ตามเดิม กรณีซ้ำ ; เลข CDT ใหม่ กรณีไม่ซ้ำ) 5 ตรวจสอบข้อมูลว่ามีในฐานข้อมูล Film หรือไม่ 6 (ถ้าไม่มีในฐาน Film) วิเคราะห์และทำรายการบรรณานุกรม MARC 7 (ถ้าไม่มีในฐาน Film) บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล Film 8 (ถ้าไม่มีในฐาน Film) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 9 บันทึกข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดหา หัวเรื่อง ฯลฯ 10 คัดเลือกและถ่ายข้อมูลรายการเข้าฐานห้องสมุด ด้วยไฟล์ ISO-2709 data exchange format ก. ฐานข้อมูลห้องสมุดระบบหลัก (ALIST) ข. ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น (Film_OPAC) (Elib) ค. ฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น Video on demand (VOD) (TASLiB) ; UC (union catalog) 11 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเพิ่มเติม เช่น การถ่ายโอน รหัสคอลเลคชัน ภาพปก 12 จัดเตรียมตัวสื่อ เช่น สติกเกอร์ บาร์โคด ชั้นวาง 13 บันทึกข้อมูลรายการสื่อแต่ละชิ้น (Item) ในระบบ ALIST 14 จัดทำข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ภาพปก แฟ้มช่วยค้น ป้าย ปชส 15 บำรุงรักษาฐานข้อมูล (สำเนา, update, edit) 16 ประเมินงาน สถิติ รายงาน วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางาน ข้อมูลโดยละเอียดมีมาก และห้องสมุดยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ กับผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นแง่สื่อภาพยนตร์ แง่การวิเคราะห์และทำรายการเอกสาร แง่การจัดทำฐานข้อมูล ฯลฯ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือต่างสถาบัน หากผู้สนใจมีข้อสงสัยและคำแนะนำใดๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติม (ซึ่งผู้เขียน blog มีเอกสารที่เคยเป็นวิทยากรจัดอบรม และเอกสารวิจัยเพื่อพัฒนางาน R2R จำนวนหนึ่ง) กรุณาติดต่อผู้เขียน blog ซึ่งเป็นผู้บริการคอลเลคชันภาพยนตร์ได้ ซึ่งผู้เขียนพร้อมบริการผู้สนใจด้วยความยินดี. [end]
คำสำคัญ : Flow chart  การพัฒนาคอลเลคชันห้องสมุด  ฐานข้อมูล  ผังงาน  ภาพยนตร์  วิธีทำงาน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1368  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 18/9/2562 17:22:57  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:45:28
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » ศาสตร์การนำพลังคุณธรรมจริยธรรมแก้วิกฤติชาติกับการวิจัยแบบ Implementation Science (IS) of Morality strength
การวิจัยแบบ Implementation Science (IS) of Morality strength คือการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดขึ้นมาจากการผสมผสานเทคนิคการวิจัยในอดีต ต้นกำเนิดของ IS มาจาก Evidence based Practice: EBP หรือการวิจัยอิงหลักฐาน การวิจัยแบบ IS อาจผสมผสานการวิจัยแบบ Design research: การวิจัยวิทยาศาสตร์การออกแบบ, Engineering design: การออกแบบวิศวกรรม Design research for technological products: การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี
คำสำคัญ : Design research  Design research for technological products  Engineering design  Evidence based practice  Implementation Science  คุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมศาสตร์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2917  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 18/6/2562 12:57:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 16:10:59
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » ศาสตร์การนำพลังคุณธรรมจริยธรรมแก้วิกฤติชาติกับการวิจัยแบบ Implementation Science (IS) of Morality strength
การวิจัยแบบ Implementation Science (IS) of Morality strength คือการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกิดขึ้นมาจากการผสมผสานเทคนิคการวิจัยในอดีต ต้นกำเนิดของ IS มาจาก Evidence based Practice: EBP หรือการวิจัยอิงหลักฐาน การวิจัยแบบ IS อาจผสมผสานการวิจัยแบบ Design research: การวิจัยวิทยาศาสตร์การออกแบบ, Engineering design: การออกแบบวิศวกรรม Design research for technological products: การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี
คำสำคัญ : Design research  Design research for technological products  Engineering design  Evidence based practice  Implementation Science  คุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมศาสตร์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2917  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 18/6/2562 12:57:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 16:10:59
รายงานสรุปการประชุม อบรม สัมมนา » พลังจริยธรรมนำวิกฤตชาติ
ที่ผ่านมาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย มีการดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาและเผยแพร่ และด้านผลผลิต แต่ปัญหาที่พบคือ การมีจำนวนผลการวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจำนวนมาก แต่กลับไม่ได้ถูกนำไปใช้ ดังนั้น จึงเสนอแนวทางในการพิจารณาดำเนินการวิจัยในแบบ Implementation Science, Translation Research เพื่อนำผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และมีแนวคิด Life Assets ที่เสนอแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อน เพื่อเสริมพลังบวกและเป็นอาวุธป้องกันตัวของเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป
คำสำคัญ : Implementation Sciences  Life assets  Transnational research  คุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมศาสตร์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1538  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิณนภา หมวกยอด  วันที่เขียน 17/6/2562 16:28:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:48:20
เข้าร่วมโครงการ » โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skill
โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skill จัดขึ้นวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ : Active Learning  Google Classroom  Soft Skills  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2308  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จีรวรรณ แซ่เล้า  วันที่เขียน 19/4/2562 14:37:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 1:50:36
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft skill
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิตัล ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร จะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างสนุกและมีความสุข มีความน่าสนใจตลอดเวลา การทำให้นักศึกษามีทักษะต่างๆ ที่ต้องการ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยเป็นสิ่งจำเป็นและทำได้ไม่ยากเกินไป เช่น Google Classroom
คำสำคัญ : Active Learner  Google Classroom  Soft Skill  การจัดการเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2361  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 18/4/2562 11:57:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:48:16
สรุปรายงานการอบรม » การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learner ที่มีคุณลักษณ์ Soft Skill
ในปัจจุบันการเรียนการสอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เอง โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงเป็นผู้จัดเตรียมและสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ่งการสื่อสาร การช่วยเหลือ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จะช่วยให้การเรียนรู้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ และยังทำให้เกิดทักษะด้านต่างๆ ตามมา เช่น ทักษะการค้นคว้า ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษา ทักษะการทำงานเป็นทีม ร่วมทั้งการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งเรียกทักษะเหล่านี้ว่า Soft skill ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดว่าต้องการพัฒนา Soft skill ของผู้เรียนด้านใด ทำให้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลักสามารถพัฒนา Soft skill ของผู้เรียนควบคู่ไปด้วยเช่นกัน
คำสำคัญ : Active learner  Soft skill  การเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3224  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 2/4/2562 18:07:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 12:48:15