Blog : รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 2122
ชื่อสมาชิก : ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : siriporn_sm@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 2/11/2559 14:14:26
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/11/2559 14:14:26

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวสาลีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : ก.พ.อ.  ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 516  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 5/2/2563 18:11:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 20:41:26
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning Workshop
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning Workshop ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ : Active Learning  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 523  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 5/2/2563 18:10:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 20:31:45
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ The 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics 2019
รายงานการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics 2019
คำสำคัญ : The Hurdle Model  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1044  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 13/6/2562 15:18:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 14:14:35
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้การใช้โปรแกรม Amos
โปรแกรม Amos เป็นการพัฒนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น โดยที่โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) ยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามโมเดลแบบใหม่ได้
คำสำคัญ : AMOS  SEM  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3844  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 29/3/2561 13:27:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 23:23:51
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs)”
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs)” ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครสรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ ข้าพเจ้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง “A negative binomial-new weighted Lindley distribution for count data and its application to hospitalized patients with diabetes at Ratchaburi hospital, Thailand” ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงนับ (Count Data) และสร้างการแจกแจงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ไม่เป็นไปตามข้อสมมติของการแจกแจงปัวซง ที่นิยมใช้ในข้อมูลเชิงนับคือ ค่าเฉลี่ย (mean) ต้องเท่ากับค่าความแปรปรวน (variance)
คำสำคัญ : count data  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1803  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 1/2/2561 14:47:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/11/2563 20:19:23

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้