ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 231
ชื่อสมาชิก : ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
เพศ : ชาย
อีเมล์ : Thanasit@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 16/2/2554 11:41:56
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/2/2554 11:41:56


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ชีวมวล การแปลงสภาพชีวมวล การผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวล
การผลิตและการประยุกต์ใช้กราฟีน
- ยังไม่มีรายการคำถาม
การผลิตถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพ
การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ความแตกต่างระหว่าง ถ่านชีวภาพ ไบโอชาร์ กับถ่านเชื้อเพลิง คาร์บอนกัมมันต์
การปลูกเมลอนด้วยไบโอชาร์
ลดการปนเปื้อนของสารเคมีตกค้างในดิน น้ำและพืชที่ปลูก ด้วยถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์
การประยุกต์ใช้ไบโอชาร์สำหรับลดโลหะหนักในดินและพืช
การปรับปรุงดินและปลูกพืช ด้วยไบโอชาร์
เตาถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ และการผลิตถ่านชีวภาพ
การผลิตถ่านชีวภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์