ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2122
ชื่อสมาชิก : ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : siriporn_sm@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 2/11/2559 14:14:26
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/11/2559 14:14:26


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference on Science Technology and Innovation ครั้งที่ 4
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมการออกแบบการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA เวอร์ชั่น 4.0
อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
AUN QA Version 4.0 (AUN-QA Overview)
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Leaning Workshop
รายงานการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ The 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics 2019
โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้การใช้โปรแกรม Amos
12
แนะนำโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ