Blog : ถ่านชีวภาพ
รหัสอ้างอิง : 231
ชื่อสมาชิก : ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
เพศ : ชาย
อีเมล์ : Thanasit@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 16/2/2554 11:41:56
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/2/2554 11:41:56

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ถ่านชีวภาพ
การผลิตถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพ
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดและสภาพแวดล้อมของพืชที่ปลูก การวิเคราะห์หาสมบัติของถ่านชีวภาพ ในต่างประเทศได้มีการกำหนดมาตรฐานสมบัติของถ่านชีวภาพ และวิธีการวิเคราะห์
คำสำคัญ : ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1705  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 4:48:14
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย การผลิตถ่านชีวภาพที่เหมาะสมจะช่วยลด PAHs ให้มีปริมาณต่ำเพื่อให้ตามมาตรฐานเพื่อทีจะนำมาใช้ปรับปรุงดิน
คำสำคัญ : PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1643  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 10:33:09
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ และมีความร่วมมือกันระหว่างทีมวิจัยและ อ.อรสา โดยทางทีมวิจัยได้เผยแพร่ความรู้การผลิตถ่านชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ
คำสำคัญ : อ.อรสา BEBC  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1497  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 23:08:12
ถ่านชีวภาพ » ความแตกต่างระหว่าง ถ่านชีวภาพ ไบโอชาร์ กับถ่านเชื้อเพลิง คาร์บอนกัมมันต์
ในกระบวนการเผาถ่าน เราจะพบว่าของแข็งที่เผาได้มีสีดำ เราจะแยกได้อย่างไร ว่าเป็นถ่านไบโอชาร์ หรือถ่านชีวภาพ หรือเป็นถ่านเชื้อเพลิง หรือถ่านกัมมันต์
คำสำคัญ : ถ่านชีวภาพ ถ่านเชื้อเพลิง ความแตกต่าง  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1863  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 22:31:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 14:17:32
ถ่านชีวภาพ » การปลูกเมลอนด้วยไบโอชาร์
โดยทั่วไปการปลูกเมลอน จะใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ในการจัดการแมลงโรค ทางทีมวิจัยได้ทดลองทำการปลูกเปรียบเทียบการปลูกเมลอน ด้วยปุ่ยเคมีและอินทรีย์ โดยใช้ไบโอชาร์
คำสำคัญ : ถ่านชีวภาพ ไบโอชาร์ เมลอน ปุ๋ยเคมี อินทรีย์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2575  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 22/3/2564 15:14:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 11:30:01
ถ่านชีวภาพ » ลดการปนเปื้อนของสารเคมีตกค้างในดิน น้ำและพืชที่ปลูก ด้วยถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์
การทำเกษตรอินทรีย์ โดยเปลี่ยนจากเกษตรเคมี เกษตรปลอดภัย มีระยะเวลาการปรับเปลี่ยน สารเคมีที่ตกค้างในดิน น้ำ รวมถึงการทำแนวกั้น เพื่อลดการปนเปื้อนของสารเคมีจากพื้นที่รอบข้าง ล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา การตกค้างของสารเคมีในผลผลิตเกษตร สามารถมาจากดิน น้ำ ที่มีสารเคมีตกค้าง ปนเปื้อนมา การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพในดิน น้ำ รวมถึงการทำแนวกั้นโดยใช้ถ่านชีวภาพเป็นวัสดุกรองและดูดซับสารเคมีที่ปนเปื้อนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ ลดการปนเปื้อนในพืชที่ปลูกได้
คำสำคัญ : ถ่านชีวภาพ  ปนเปื้อน  สารเคมี  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1848  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 9/2/2564 12:38:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 12:53:43
ถ่านชีวภาพ » การประยุกต์ใช้ไบโอชาร์สำหรับลดโลหะหนักในดินและพืช
มีการนำไบโอชาร์หรือถ่านชีวภาพจากชีวมวล มาใช้เป็นวัสดุปลูก เพื่อลดการดูดซับโลหะหนักในพืชที่ปลูก โดยไบโอชาร์จะทำหน้าที่ตรึงโลหะหนัก ไว้ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู เป็นต้น
คำสำคัญ : ข้าว  แคดเมียม  ตะกั่ว  ถ่านชีวภาพ  ไบโอชาร์  ปรอท  ผัก  โลหะหนัก  สารหนู  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2112  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 9/2/2564 12:37:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 0:36:56
ถ่านชีวภาพ » การปรับปรุงดินและปลูกพืช ด้วยไบโอชาร์
การนำถ่านชีวภาพไปใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน ในด้าน กายภาพ เคมี และชีวภาพ ในด้านกายภาพถ่านชีวภาพมีความเป็นรูพรุน ทำให้ดินร่วน ช่วยทำให้ดินอุ้มน้ำ เก็บรักษาปุ๋ย และเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มจุลชีพในดิน
คำสำคัญ : soil amendment  ปรับปรุงดิน  ปลูกพืช  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1905  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 9/2/2564 12:33:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 6:10:25
ถ่านชีวภาพ » เตาถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ และการผลิตถ่านชีวภาพ
ในปัจจุบัน มีหลายวิธีในการผลิตถ่านชีวภาพ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยในบทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่เตาผลิตถ่านชีวภาพหรือเตาไบโอชาร์ ที่ใช้เพื่อผลิตถ่านชีวภาพ
คำสำคัญ : biochar  kiln  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  ไบโอชาร์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9171  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 22/8/2563 23:34:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 13:25:09
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์
ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากชีวมวล หรือสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้จากธรรมชาติ หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า ฟางข้าว เหง้ามันสําปะหลัง ซังและต้นข้าวโพด มูลสัตว์ กากตะกอนของเสีย เป็นต้น แม้กระทั่งมูลสัตว์นำมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุม อุณหภูมิและอากาศหรือจำกัดอากาศให้เข้าไปเผาไหม้น้อยที่สุดซึ่งกระบวนการเผาไหม้นี้ เรียกว่า “การแยกสลายด้วยความร้อนหรือกระบวนการไพโรไลซิส” ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อยมาก มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์ของถ่านชีวภาพมีหลายด้าน เช่น การปรับปรุงดิน และช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงลดระยะเวลาการปลูกได้อีกด้วย แล้วแต่ชนิดของพืชที่ปลูก มีงานวิจัยที่นำถ่านชีวภาพไปใช้กับพืชทางการเกษตร ใช้เป็นวัสดุปลูกร่วมกับวัสดุอื่น เพื่อผลิตผลผลิตทางการเกษตร การลดการดูดซับสารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืชและศัตรูพืช และโลหะหนักที่อยู่ในดินและน้ำ ของพืชที่ปลูก โดยถ่านชีวภาพจะตรึงสารเคมีกลุ่มนี้ไว้ ทำให้ลดผลกระทบต่อพืชที่ปลูกจากสารเคมีและโลหะหนักที่ปนเปื้อน ใช้ดูดซับน้ำมันปิโตรเลียม ใช้เป็นตัวเร่ง ในปฏิกริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซละและไบโอแก๊ส ใช้เป็นวัสดุเพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ ผลิตกราฟีน เป็นต้น
คำสำคัญ : biochar  kiln  กราฟีน  ความร้อน  ดูดซับ  ตัวเร่ง  เตา  เตาไบโอชาร์  ถ่าน  ถ่านชีวภาพ  บำบัดน้ำเสีย  ไบโอชาร์  ปนเปื้อน  ปรับปรุงดิน  ปุ๋ยหมัก  ผักสวนครัว  ไม้ผล  โลหะหนัก  สมุนไพร  สารเคมีปนเปื้อน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 61390  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 26/10/2562 20:32:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 14:23:33

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้