Blog : การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
รหัสอ้างอิง : 284
ชื่อสมาชิก : รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : rungkarn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/3/2554 10:15:09
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/3/2554 10:15:09

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการอบรมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม "ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์"
การทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ หรือตำรา ควรมีการคำนึงถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ งานเขียนบางอย่างมีความจำเป็นต้องมีการขอลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากการอ้างอิงที่มา แต่งานเขียนบางอย่างอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการขอลิขสิทธิ์ก็ได้
คำสำคัญ : งานเขียน  ลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2558  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 17/12/2562 16:02:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 5:08:40
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน จากที่ผู้สอนบรรยาย (Lecture) อยู่หน้าชั้นเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ซึ่งอาจจะทำในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ทำให้นักศึกษาเข้าใจ และจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ยาวนาน ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี
คำสำคัญ : Active Learning  การจัดการเรียนการสอน  วิธีประเมินผล  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2399  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 3/12/2562 22:23:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 21:14:05
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ NACED ครั้งที่ 1
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ได้ยึดแนวทางการทำวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตกรรม 20 ปี (พศ.2561 – 2580) ซึ่งมีเป้าหมายว่า ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตกรรม 20 ปี (พศ.2561 – 2580) ซึ่งมีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในภาพรวม ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
คำสำคัญ : ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2332  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 2/4/2562 23:44:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 0:46:56
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
การเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนจากการบรรยาย เป็นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมด้วย
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3000  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 2/4/2562 23:15:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 6:13:30

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้