Blog : การอบรม สัมนา
รหัสอ้างอิง : 2092
ชื่อสมาชิก : วันวสา วิโรจนารมย์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : wanwasa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2559 22:11:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2559 22:11:25

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การอบรม สัมนา
ถ่ายทอดความรู้จากการอบรม สัมนา
การอบรม สัมนา » ประเภทความเสี่ยง
โครงการ RISK Management - Internal and Quality Assurance AUN-QA and CUPT QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
คำสำคัญ : ความเสี่ยง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 676  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 5/9/2566 21:38:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2566 9:44:50
การอบรม สัมนา » กุญแจสําคัญของ Outcome-Based Education: OBE
โครงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรม:ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างหลักสูตร) วันที่ 28 พ.ย. 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
คำสำคัญ : OBE  ประกันคุณภาพ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 69  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 5/9/2566 21:31:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2566 5:57:08
การอบรม สัมนา » EndNote โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม (citation manager software)
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 20 สำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ" จัดขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย.2565 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting
คำสำคัญ : EndNote 20  โปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 687  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 12/9/2565 5:16:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 21:45:21
การอบรม สัมนา » การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรม "การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กร" จัดขึ้นในวันที่ 20 พ.ค.2565 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting
คำสำคัญ : ก๊าซเรือนกระจก  การบริหารจัดการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 416  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 7/9/2565 10:45:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 14:11:21
การอบรม สัมนา » คุณลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรม "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" จัดขึ้นในวันที่ 9 มิ.ย.2565 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting
คำสำคัญ : การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 567  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 7/9/2565 10:38:22  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2566 10:31:01
การอบรม สัมนา » เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน?
กิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2564 "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน?" จัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ค.2565 โดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting
คำสำคัญ : เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 846  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 14:17:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 4:09:38
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting
คำสำคัญ : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1210  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 15:33:55
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting
คำสำคัญ : ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 757  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2566 3:17:32
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (1)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom Meeting
คำสำคัญ : ทรัพย์สินทางปัญญา  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 689  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:07:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 7:27:57
การอบรม สัมนา » การเตรียมบทความทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS/ISI
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Preparing Economics Articles for SCOPUS/ISI Publications” คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
คำสำคัญ : ISI  Publish  SCOPUS  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1051  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 12/9/2564 10:25:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 21:51:46
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 29 ก.ค.2563
คำสำคัญ : การวิจัยในคน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1528  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 21/9/2563 1:58:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 16:42:36
การอบรม สัมนา » การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ถ่ายทอดความรู้จากการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
คำสำคัญ : AMOS  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5510  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 25/2/2562 19:58:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 0:12:37

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้