Blog : การอบรม สัมนา
รหัสอ้างอิง : 2092
ชื่อสมาชิก : วันวสา วิโรจนารมย์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : wanwasa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2559 22:11:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2559 22:11:25

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การอบรม สัมนา
ถ่ายทอดความรู้จากการอบรม สัมนา
การอบรม สัมนา » การเตรียมบทความทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS/ISI
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Preparing Economics Articles for SCOPUS/ISI Publications” คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
คำสำคัญ : ISI  Publish  SCOPUS  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 209  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 12/9/2564 10:25:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 4:59:12
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 29 ก.ค.2563
คำสำคัญ : การวิจัยในคน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 790  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 21/9/2563 1:58:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2564 16:21:33
การอบรม สัมนา » การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ถ่ายทอดความรู้จากการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AMOS for SEM ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
คำสำคัญ : AMOS  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3670  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 25/2/2562 19:58:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 12:24:16

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้