Blog : พัฒนาตนเอง -นงคราญ
รหัสอ้างอิง : 963
ชื่อสมาชิก : นงคราญ พงศ์ตระกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nongkran@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/3/2555 14:59:05
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/3/2555 14:59:05

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : พัฒนาตนเอง -นงคราญ
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ ซึ่งมีสาระ ความน่าสนใจ
พัฒนาตนเอง -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งห้องปฏิบัติการสามารถการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยการใช้ ESPReL Checklist ในการตรวจประเมินและสำรวจเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนายกระดับด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสามารถขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการยอมรับร่วม (peer evaluation) ต่อไปได้
คำสำคัญ : ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2085  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 15:47:04
พัฒนาตนเอง -นงคราญ » การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฎิบัติการ
การประเมินค่างาน เป็นวิธีการที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กร เป็นการเปรียบเทียบความสำคัญ ความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งต่างๆ
คำสำคัญ : กลุ่มช่วยวิชาการ  การประเมินค่างาน  อบรม  อบรม online  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1246  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 3/11/2564 12:24:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 11:46:49
พัฒนาตนเอง -นงคราญ » “Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ”
“Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ : Smart Laboratory  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ  อบรม  อบรมออนไลน์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3144  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 10/8/2564 23:33:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 17:03:23
พัฒนาตนเอง -นงคราญ » สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระยะที่ 5 ครั้งที่ 2
เครื่องมือในการบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับห้องปฏิการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีควรใช้ คือ ESPReL โดย ESPReL เป็นเครื่องมือในการประเมินเบื้องต้นและเป็นระบบออนไลน์ ผลของการประเมินจะออกมาในรูปของคะแนน โดยคะแนนจะเป็นตัวบอกว่ามีความเสี่ยงมากหรือน้อย เพื่อที่ห้องปฏิบัติการจะได้ประเมินและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยได้
คำสำคัญ : ESPReL  ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ  อบรมออนไลน์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1922  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 25/6/2564 16:04:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 14:35:41

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้