ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1303
ชื่อสมาชิก : จีรวรรณ พัชรประกิติ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jeerawan_s@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/3/2556 15:03:19
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/3/2556 15:03:19


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
บันทึกความรู้และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
โครงการ “Fin ดี Happy Life!!! ส่งเสริมทักษะทางการเงินของคนวัยวัยทำงาน”
โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skill
อบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 22
โครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
บทความความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMA-MU 2018
เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ STISWB2018
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 21) และการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2559
ประชุมวิชาการในงาน The International Conference on Science and Technology 2015
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2558
นำเสนอผลงานทางวิชาการในงาน the 6th World Conferenceon Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC-6)
เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 1st Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai Conference 2015 (RCCON2015)
ประชุมวิชาการ EENET 2014