ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 31
ชื่อสมาชิก : ณัฐกฤตา โกมลนาค
เพศ : หญิง
อีเมล์ : komolnark@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือหัวข้อที่สนใจ จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ถอดบทเรียนที่ได้จาก โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปแนวทางการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการศึกษา
การส่งเสริมการใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ถอดบทเรียน KM ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ งปม 2562
ถอดบทเรียน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ www.erp.mju.ac.th
ถอดบทเรียน Skype for Business พลิกรูปแบบการสื่อสารและการทำงานร่วมกันขององค์กร
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการใช้ Cloud Computing เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำหรับผู้ดูแลระบบ
ถอดบทเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมหลักสูตร Training of Trainer
สรุปรายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนา Education ICT Forum 2016 Theme : Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education
12
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์
Shared Mind Map ICT Strategy 2017-2021
การจัดทำแผนทางด้าน ICT เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
สรุปหัวข้อการเข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ"
สรุปสาระ จากการฟังบรรยาย "ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายของนักไอที" โดย รองศาสตราจารย์ ภู่วรวรรณ สู่การต่อยอดด้านแผน ICT
สรุปความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายเรื่อง "การบูรณาการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและการควบคุมภายในระดับส่วนงาน"
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
แนวทางการวิเคราะห์นโยบายและแผน
แนะนำโปรแกรมเพื่อใช้ในงาน
การสร้าง combo Graph & Publish Chart ใน Google file xls
คู่มือการใช้งานระบบ KM BLOG
คู่มือการใช้งานระบบอาคารสถานที่สำหรับผู้ดูแลอาคาร/ห้อง
Free Logo Design
เป็น Word ใช้เครื่องมือ เป็น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โปรแกรมออนไลน์ ไม่ต้องลงโปรแกรม
สรุปหัวข้อโครงการสัมมนาด้านเทคนิคและการจัดการเรียนการสอน ICT For Learning
Windows10 + MS Office 2016 มาแรง
การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
การผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัล รูปแบบไฟล์ ePub : Digital Publication Workshop
12
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม
การเรียกและแสดงข้อมูล จาก API บน ASP.NET
บันทึกโค๊ด
Error Message : Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints.
การตั้งเงื่อนไขให้เลือกข้อมูลใน Dropdownlist
CodeBehind การ Search, Sort, Filter, Distinct value From DataSet
ระบบบริหารสถาบันการศึกษาครบวงจร
ระบบสารสนเทศ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศไทย
การพัฒนา App บนมือถือเบื้องต้น
การพัฒนาระบบด้วยภาษา JAVA และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ V1
เผยแพร่ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ GIS (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)