ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1698
ชื่อสมาชิก : นฤมล เข็มกลัดเงิน
เพศ : หญิง
อีเมล์ : naruemon_k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 26/8/2557 10:48:10
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/8/2557 10:48:10


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
รายงานสรุปเกี่ยวกับการอบรม การประชุมวิชาการ
สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
องค์ประกอบของ research articles
สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมประชุมประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับ abiotic stress ในข้าว จากการประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 20
การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ (GGC 2016)
การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพทางด้านอาหารของพืชดัดแปลงพันธุกรรม
รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ก.ค. 2558)
เทคนิค Flow cytometry และการประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์จำนวนชุดของโครโมโซมในพืช