ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 208
ชื่อสมาชิก : ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : chotipas@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/2/2554 21:19:05
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/2/2554 21:19:05


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม
สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566
มะเขือเทศกาบาและปลาแก้ไขยีนในญี่ปุ่น
เทคโนโลยีการหาลำดับเบส Next Generation Sequencing
เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมพืช
สรุปความรู้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561
ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ในการวิจัยพืชวงศ์มะเขือ
การปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลแตงโดยใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมในการศึกษายีนของพืชและการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์
การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้เครื่องหมาย SNP
จีโนมและจีโนมิกส์
12