Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/12/2565 12:49:30
เปิดอ่าน: 1576 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่สอนผ่านทางออนไลน์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การเข้าร่วมอบรมเรื่อง Online Teaching, Learning and Assessment for Beginner เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่สอนผ่านทางออนไลน์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไม่ควรใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เช่น การบรรยาย ตลอดระยะเวลาที่สอน เพราะจะไม่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพราะการจัดการเรียนการสอนจะต้องทำให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร นอกจากนั้นในระหว่างที่สอนจะต้องมีการวัดประเมินผลผู้เรียน ซึ่งจะต้องใช้การประเมินผ่านทางออนไลน์ เช่น การใช้ Form ของ Microsoft เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนจะต้องทำให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการสอน และวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้เสมอ     

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1122
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
Piyatida Teaching KM » สัมมนา ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน เคล็ดลับการสร้าง Engagement ของผู้เรียน
การเรียนการสอนที่น่าเบื่อ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และทำให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานสัมมนานี้ถ่ายทอดเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจ...
การเรียนที่สนุก เทคนิคและเครื่องมือการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 30/9/2564 12:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/12/2565 11:13:25   เปิดอ่าน 1667  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » เขียนหนังสืออย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบางครั้งอาจมีการใช้เงื่อนไขการเขียนเอกสารตำรา หรือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งการเขียนหนังสือหรือตำราเป็นงานที่เขียนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ หรือ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 2/12/2562 13:34:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/12/2565 10:48:31   เปิดอ่าน 3482  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง